Ibyahishuwe 18: gutaka cyane —2018-2030

“Yaguye, yaguye, Babuloni Ikomeye! »
“ Sohoka muri we, bwoko bwanjye… ”

Samweli aratanga

Munsobanurire
Daniel n'Ibyahishuwe

Ibihamya by'ubuhanuzi ko Imana iriho
Ibyahishuwe Byanyuma kubatowe bayo

Muri iki gikorwa: Umushinga we - Urubanza rwe

Inyandiko: 23-09-2023 (7-7 th -5994)

 

Numva ijwi ry'umuntu hagati ya Ulai;

yararize ati: Gaburiyeli, umusobanurire iyerekwa ”Daniyeli 8:16.

 

 

Ibisobanuro bisobanura igifuniko

Kuva hejuru kugeza hasi: Ubutumwa buva mu bamarayika batatu bo mu Byahishuwe 14.

Uku ni ukuri atatu kuva mu gitabo cya Daniyeli yahishuriwe abera nyuma yo kugeragezwa kw'impeshyi yo mu 1843 na nyuma y'itariki ya 22 Ukwakira 1844. Twirengagije uruhare rw'Isabato, Abadiventisti ba mbere ntibashoboraga kumva ubusobanuro nyabwo bw'ubwo butumwa. Abadiventisti bari bategereje kugaruka kwa Kristo bari bahujije ibyababayeho n "" induru yo mu gicuku "cyangwa" mu gicuku "byavuzwe mu mugani w" inkumi icumi "kuva Mat.25: 1 kugeza 13 aho itangazo ry" kugaruka w'Umukwe ”havuzwe.

1-     Insanganyamatsiko y'urubanza yatejwe imbere muri Dan.8: 13-14 hamwe n'ubutumwa bw'ubutumwa bwa marayika wa mbere mu Byah.14: 7: " Wubahe Imana kandi umuhe icyubahiro cy'isaha y'urubanza rwe rwaje kandi usenge uwabikoze. isi, ijuru, n'amasoko y'amazi! .

2-     Kwamagana abapapa Roma , " ihembe rito " n "" umwami utandukanye "wa Daniyeli 7: 8-24 na 8: 10-23 kugeza 25, yakira izina" Babuloni ikomeye "mu butumwa bwa marayika wa kabiri wa Apo. 14: 8: “ Babuloni Mukuru yaguye, yaguye! ": ahanini, kubera ku cyumweru, icyahoze ari" umunsi w'izuba "cyarazwe n'Umwami w'abami Constantine wa I washinze ku ya 7 Werurwe 321. Ariko iyi mvugo" yaguye "ifite ishingiro no guhishurwa na kamere yayo yavumwe n'Imana nk'uko we yabimenyesheje abakozi be b'Abadiventisti nyuma ya 1843, mu 1844, agarura imigenzo y'Isabato yataye. “ Yaguye ” bisobanura ngo: “arafatwa aratsindwa.” Imana y'ukuri rero iratangaza ko yatsinze inkambi y'ibinyoma by'idini.

3-     Insanganyamatsiko y'urubanza rwa nyuma aho " umuriro w'urupfu rwa kabiri " yibasiye inyeshyamba za gikristo. Iyi niyo shusho yatanzwe muri Dan.7: 9-10, insanganyamatsiko yatunganijwe mu Byah. 20: 10-15, kandi ni yo ngingo y'ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu Byah.14: 9-10: " Kandi undi, umumarayika wa gatatu arabakurikira, avuga n'ijwi rirenga ati: Nihagira umuntu usenga inyamaswa n'ishusho yayo, akabona ikimenyetso ku gahanga cyangwa ku kuboko, azanywa na divayi y'uburakari bw'Imana, asutswe hanze kuvanga mu gikombe cy'uburakari bwe, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku, imbere y'abamarayika bera na Ntama ": Hano, ku cyumweru hamenyekanye" ikimenyetso cy'inyamaswa ".

Reba inzandiko zisa zumubare wimirongo igenewe muri Daniyeli 7: 9-10 no mu Byahishuwe 14: 9-10 .

 

Umumarayika wa kane : agaragara gusa muri Apo.18 aho ashushanya itangazo rya nyuma ryubutumwa butatu bwabadiventisti bungukirwa numucyo wose wimana waje kubamurikira kuva 1994 kugeza imperuka yisi, ni ukuvuga, kugeza impeshyi 2030 Uru nirwo ruhare iki gikorwa kigomba kugira. Umucyo waje kumurika ugaragaza ibyaha byakurikiranye: by'idini Gatolika, kuva 538; y'idini ry'abaporotesitanti, kuva mu 1843; n'ikigo cyemewe cy'Abadiventisti, guhera mu 1994. Uku kugwa kwumwuka kwose kwagize impamvu, mugihe cyabo: kwanga umucyo wasabwe numwuka wera wImana muri Yesu Kristo. “ Igihe cy'imperuka ” kivugwa muri Dan.11: 40, Kiliziya Gatolika ihurira mu muvumo wayo, amadini yose, abakirisitu cyangwa batayemera, yemera umurimo wayo n'ububasha bwayo; ibi bayobowe n’ubufatanye bwiswe "ecumenical" bwunze ubumwe, nyuma y’abaporotesitanti, abadiventiste bemewe binjiye mu 1995.

 

 

2 Abakorinto 4: 3-4

… Niba Ivanjili yacu ikomeje gutwikirwa, iba yitwikiriye abarimbuka; kubatizera bafite ubwenge Imana yiki gihe yahumye, kugirango batabona ubwiza bwubutumwa bwiza bwicyubahiro cya Kristo, nishusho yImana . »

“Kandi niba ijambo ry'ubuhanuzi rikomeje kutumvikana, bizagumaho gusa ku bagomba kuzimira”

Na none, muri make ibyahishuwe byatanzwe muriyi nyandiko menya ko, " gutsindishiriza kwera ",

kuva mu mpeshyi yo mu 1843 yashyizweho n'itegeko ry'umuremyi n'umushingamategeko Imana ya Daniyeli 8: 14, dukurikije “ Ubutumwa Bwiza bw'iteka ”,

kwisi yose, umugabo numugore wese,

 ugomba kubatizwa mwizina rya Yesu kristo kwibizwa rwose kugirango ubone ubuntu bw'Imana,

 

ugomba kubahiriza samedi , ikiruhuko cyumunsi wumunsi wa karindwi, wejejwe nImana mu Itangiriro 2, na 4 mumategeko 10 yavuzwe mu Kuva 20; ibi, kugirango abungabunge ubuntu bwe,

 

ugomba kubahiriza amategeko yimico yimana namategeko yimirire ateganijwe muri Bibiliya Yera, mu Itangiriro 1:29 no mu Balewi 11, (kwera kwumubiri)

 

kandi ntagomba " gusuzugura ijambo rye ry'ubuhanuzi ", kugirango "adazimya Umwuka w'Imana " (1 Tes. 5: 20).

 

Umuntu wese utujuje ibi bipimo Imana yamaganwe kubabazwa n " urupfu rwa kabiri " ruvugwa mu Byahishuwe 20.

Samweli

 

 

 Sobanura - NJYE DANIEL NA APOCALYPSE

Gupanga ingingo zaganiriweho

Igice cya mbere: Inyandiko zitegura

Koresha gushakisha byikora kumpapuro zurupapuro rwa software yakoreshejwe

Urupapuro  rw'umutwe

07  Ikiganiro

12  Imana n'ibyo yaremye

13  Urufatiro rwa Bibiliya rwukuri

16  Icyitonderwa : 7 Werurwe 321, umunsi wumuvumo wicyaha

26  Ubuhamya bw'Imana bwatanzwe ku isi

28  Icyitonderwa : Ntukitiranya umumaritiri nigihano

29  Itangiriro: incamake y'ubuhanuzi

30  Kwizera no kutizera

33  Ibiryo byikirere gikwiye

37  Amateka Yahishuwe Kwizera Ukuri

39  Inyandiko zitegura igitabo cya Daniel

41  Byose bitangirira muri Daniel - IGITABO CYA DANIEL

42  Daniyeli 1 - Kugera kwa Daniyeli i Babiloni

45  Daniyeli 2 - Igishusho c'iyerekwa ry'umwami Nebukadinezari

56  Daniyeli 3 - Bagenzi batatu mu itanura

62  Daniyeli 4 - umwami yasuzuguye arahinduka

69  Daniyeli 5 - Urubanza rw'umwami Belishazari

74  Daniyeli 6 - Daniyeli mu rwobo rw'intare

79  Daniyeli 7 - inyamaswa enye n'ihembe rito rya papa

90  Daniyeli 8 - Indangamuntu ya papa yemejwe - itegeko ryimana rya Dan.8: 14.

103  Daniyeli 9 - Itangazo ryigihe cyumurimo wo ku isi wa Yesu Kristo.

121  Daniyeli 10 - Gutangaza ibyago bikomeye - Iyerekwa ryibyago

127  Daniyeli 11 - Intambara ndwi za Siriya.

146  Daniyeli 12 - Inshingano y'Abadiventisti ku isi hose yerekanwe kandi itariki.

155  Intangiriro yikigereranyo cyubuhanuzi

158  Abadiventiste

163  Reba bwa mbere kuri Apocalypse

167  Ibimenyetso bya Roma mu buhanuzi

173  Umucyo ku Isabato

176  Itegeko ry'Imana rya Daniyeli 8:14

179  Imyiteguro ya Apocalypse

183  Ibihe Byanyuma

188  Igice cya kabiri: ubushakashatsi burambuye bwa Apocalypse

188  Ibyahishuwe 1 : Prologue-Kugaruka kwa Kristo-Insanganyamatsiko y'Abadiventisti

199  Ibyahishuwe 2 : Inteko ya Kristo kuva yashingwa kugeza 1843

199 Igihe  cya 1 : Efeso -  igihe cya 2 : Smyrna - igihe cya 3 : Perugamo -

Igihe cya 4 : Thyatira

216  Ibyahishuwe 3 : Iteraniro rya Kristo kuva 1843 - kwizera kwa gikristo kwintumwa kwagarutse

216  Igihe cya 5 : Sardis -  igihe cya 6 : Philadelphia -

223  Iherezo rya Adventiste ryerekanwe mubyerekezo byambere bya Ellen G. White

225  Igihe cya 7 : Laodikiya

229  Ibyahishuwe 4 : urubanza rwo mwijuru

232  Icyitonderwa : AMATEGEKO Y’IMANA arahanura

239  Ibyahishuwe 5 : Umwana w'umuntu

244  Ibyahishuwe 6 : Abakinnyi, ibihano byImana nibimenyetso byibihe byabakristu - Ikimenyetso 6 cyambere

251  Ibyahishuwe 7 : Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bashyizweho kashe ya " kashe y'Imana ": Isabato n'ibanga " kashe ya karindwi ".

259  Ibyahishuwe 8 : “ impanda enye za mbere

268  Ibyahishuwe 9 : “ Impanda ya 5 n'iya 6

268  impanda ya 5

276  impanda ya 6

286  Ibyahishuwe 10 : “ igitabo gito gifunguye

291  Iherezo ry'igice cya mbere cy'Ibyahishuwe

Igice cya kabiri: insanganyamatsiko zateye imbere

292  Ibyahishuwe 11 : ingoma ya papa - kutemera igihugu - “ impanda ya 7

305  Ibyahishuwe 12 : gahunda nkuru

313  Ibyahishuwe 13 : abavandimwe b'ibinyoma b'idini rya gikristo

322  Ibyahishuwe 14 : Igihe cya Adiventisme yumunsi wa karindwi

333  Ibyahishuwe 15 : Iherezo ryigihe cyigeragezwa

336  Ibyahishuwe 16 : Ibyago birindwi byanyuma byuburakari bw'Imana

345  Ibyahishuwe 17 : indaya idashyizwe ahagaragara kandi iramenyekana

356  Ibyahishuwe 18 : indaya yakiriye igihano cye

368  Ibyahishuwe 19 : intambara ya Harimagedoni ya Yesu Kristo

375  Ibyahishuwe 20 : imyaka igihumbi yikinyejana cya 7 nurubanza rwa nyuma

381  Ibyahishuwe 21 : Yerusalemu nshya yubahwa yagereranijwe

392  Ibyahishuwe 22 : Umunsi utagira iherezo

405  Urwandiko rwica ariko Umwuka atanga ubuzima

408  Igihe cyo ku isi cya Yesu Kristo

410  Kwera no kwezwa

424  Gutandukana kw'Itangiriro - kuva Itangiriro 1 kugeza 22 -

525  Isohozwa ry'amasezerano yahawe Aburahamu: Itangiriro 23 kugeza ...

528  Kuva hamwe na Mose wizerwa - Kuva muri Bibiliya muri rusange - Isaha yo Guhitamo kwa nyuma - Adiventisme yumunsi wa karindwi: Gutandukana, Izina, Amateka - Imanza Nkuru zImana - Imana kuva A kugeza Z - Kugoreka inyandiko za Bibiliya - Umwuka agarura ukuri.

547  Ubwitange bwa nyuma

548 Ihamagarwa rya nyuma

 

 

 

Icyitonderwa: ibisobanuro mu ndimi z'amahanga bikorwa hifashishijwe porogaramu yo guhindura mu buryo bwikora, umwanditsi ashinzwe gusa inyandiko ziri mu gifaransa, ururimi rw'umwimerere w'inyandiko.


Munsobanurire Daniel n'Ibyahishuwe

Ikiganiro

Navukiye kandi ntuye muri iki gihugu giteye ishozi, kubera ko Imana mu buryo bw'ikigereranyo yise umurwa mukuru wacyo “ Sodomu na Egiputa ” mu Byah.11: 8. Icyitegererezo cyacyo cya societe, republika, ishyari, yariganye, ikwirakwizwa kandi yemerwa nabantu benshi kwisi; iki gihugu ni Ubufaransa, igihugu cyiganje mu bwami no mu mpinduramatwara, kigerageza Repubulika eshanu n’ubutegetsi bwa rubanda bwamaganwe n’Imana. Ishema, riratangaza kandi rikerekana imbonerahamwe yuburenganzira bwa muntu, rirwanya cyane imbonerahamwe yinshingano zabantu zanditswe muburyo bw '"amategeko icumi", nuwashizeho Imana ubwayo. Kuva inkomoko yayo n'ubwami bwayo bwa mbere, yafashe ingamba zo kurengera umwanzi wayo, idini Gatolika y'i Roma inyigisho zayo ntizigeze zihagarika kwita "ikibi" icyo Imana yita "icyiza" no kwita "icyiza" icyo yise "ikibi" ”. Gukomeza kugwa kudasobanutse, Revolution yayo yatumye yemera Imana. Rero, nk'ikiremwa, inkono y'isi, Ubufaransa bwishora mu gihagararo kirwanya Imana ishobora byose, inkono y'icyuma; ibizavamo byari byarahanuwe kandi arahanurwa na we; azobona iherezo rya “ Sodomu ” ahamwa n'ibyaha bimwe imbere ye. Amateka y'isi mu myaka 1700 cyangwa irenga yashizweho n'ingaruka mbi zayo, cyane cyane ko yashyigikiye ubutware bw'abapapa b'Abagatolika b'Abaroma, uhereye ku mwami wabwo wa mbere, Clovis wa mbere, umwami wa mbere w'Abafaransa . Yabatirijwe i Reims, ku ya 25 Ukuboza mu mwaka wa 498. Iyi tariki ifite ikimenyetso cy'umunsi mukuru wa Noheri uhujwe na Roma, mu karengane kandi bikabije, ku munsi w'ikinyoma cy'ivuka rya Yesu Kristo, Imana yigize umuntu, umuremyi w'isi na ikintu cyose kibaho cyangwa kibaho; uvuga neza izina rya " Imana y'ukuri " kuko yanga " ikinyoma gifite satani nka se ," nkuko Yesu yabitangaje.

Urashaka ibimenyetso bidashidikanywaho byerekana ko nta papa w’Abaroma wemewe kuvuga ko ari umugaragu wa Yesu Kristo? Hano ni, mu buryo busobanutse kandi bushingiye kuri Bibiliya: Yesu yavuze muri Mat.23: 9: “ Kandi nta muntu wita so ku isi; kuko umwe ari so, uri mu ijuru. »

Papa yitwa iki ku isi? Umuntu wese arashobora kubibona, " se wera ", cyangwa, " se wera cyane ". Abapadiri gatolika nanone bitwa " ba se ". Iyi myitwarire yo kwigomeka itera imbaga yabatambyi kwishyira nkumuhuza wingenzi hagati yImana n umunyabyaha, mugihe Bibiliya imwigisha kugera kubuntu ku Mana byemewe na Yesu Kristo. Muri ubu buryo, ukwemera gatolika kwinjizamo abantu kugaragara nkibyingenzi kandi byingenzi. Uku gutandukana gutakambira Yesu Kristo mu buryo butaziguye Imana izamaganwa n'ubuhanuzi, muri Dan.8: 11-12. Ikibazo-Igisubizo : Ninde ushobora kwizera ko umuremyi ukomeye Imana ishobora gufata nkabakozi bayo abantu batamwumvira n ' " ubwibone " buteye ubwoba bwamaganwa muri Dan.7: 8 na 8:25? Igisubizo cya Bibiliya kuri uku kwinjiza ubwenge bwabantu kiri muri uyu murongo wo muri Yer.17: 5: “ Uku ni ko YaHWéH avuga: Havumwe umuntu wiringira umuntu , ufata umubiri kugira ngo amushyigikire , ugahindura umutima wa YaHWéH ! »

Kubera ko Ubufaransa aribwo bwagize uruhare runini mu mateka y’amadini mu gice kinini cy’ibihe bya gikristo, Imana yahaye Umufaransa ubutumwa bwo kwerekana uruhare rwe ruvumwe; ibi, mukumurika ibisobanuro byihishe mubyo yahishuye byahishe muri code ya Bibiliya.

Mu 1975 nakiriye itangazo ry'ubutumwa bwanjye bwo guhanura binyuze mu iyerekwa, igisobanuro nyacyo nasobanukiwe gusa mu 1980, nyuma yo kubatizwa. Kubatizwa mu kwizera kwa Gikristo k'Abadiventisti b'Umunsi wa Karindwi, Nzi, kuva mu 2018, ko nashyizwe mu murimo mu gihe cya yubile (inshuro 7 imyaka 7) izarangira mu mpeshyi ya 2030 hamwe no kugaruka mu cyubahiro Uwiteka Imana Ishoborabyose, Yesu Kristo.

Kumenya ko Imana ibaho cyangwa Yesu Kristo ntibihagije kugirango tubone agakiza k'iteka .

Ndibuka hano, mbere yo gusubira mu ijuru, Yesu yabwiye abigishwa be amagambo y'iyi mirongo kuva Mat.28: 18 kugeza 20: “Yesu amaze kwiyegereza, ababwira atya: Ububasha bwose nahawe mu ijuru kandi kwisi. Genda rero, uhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa , ubabatiza mwizina rya Data, Mwana na Mwuka Wera , ubigishe kubahiriza ibyo nagutegetse byose . Kandi dore ndi kumwe nawe buri gihe, ndetse kugeza ku mperuka y'isi . ” Umwuka wera w'Imana yahumekeye intumwa Petero iri tangazo ryemewe kandi rikomeye ryo mu Byakozwe 4:12: “ Nta wundi agakiza kariho; kuko nta rindi zina riri munsi y'ijuru ryatanzwe mu bantu, tugomba gukizwa . ”

Noneho rero, sobanukirwa, idini riduhuza n'Imana ntabwo rishingiye ku murage w'idini kubera imigenzo y'abantu. Kwizera igitambo cy'impongano ku bushake cyatanzwe n'Imana, binyuze mu rupfu rwacyo muri Yesu Kristo, niyo nzira yonyine yo kubona ubwiyunge bwacu no gukiranuka gutunganye kwera kwayo. Kandi, uwo uri we wese, uko waba ukomoka kose, idini yawe yarazwe, ubwoko bwawe, ubwoko bwawe, ibara ryawe cyangwa ururimi rwawe, ndetse numwanya wawe mubantu, ubwiyunge bwawe n'Imana buturuka gusa kuri Yesu Kristo no gukurikiza inyigisho ye avuga. ku bigishwa be kugeza imperuka y'isi; nkuko bigaragazwa n'iyi nyandiko.

Imvugo " Data, Mwana n'Umwuka Wera " isobanura inshingano eshatu zagiye zikurikirana zakozwe n'Imana imwe muri gahunda yayo y'agakiza yahawe umuntu wumunyabyaha wacumuye, waciriwe urubanza n "urupfu rwa kabiri ". Ubu "butatu" ntabwo ari igiterane cyimana eshatu, nkuko abayisilamu babyizera, bityo bikaba bifite ishingiro ko banze iyi nyigisho ya gikristo n’idini ryayo. Nka " Data ", Imana niyo yaturemye kuri bose; nka “ Mwana ” yihaye umubiri w'inyama kugira ngo ahongerere ibyaha by'intore ze mu mwanya wabo; muri “ Roho Mutagatifu ”, Imana, Umwuka wa Kristo wazutse, aje gufasha intore ze gutsinda mu guhinduka kwabo kubona “ kwezwa ntawe uzabona Umwami ”, ukurikije ibyo intumwa Pawulo yigisha muri Heb.12 : 14; " Kwezwa " ni, gutandukanywa n'Imana . Byemeza ko yemeye uwatoranijwe kandi bikagaragara mubikorwa byo kwizera kwe, mu rukundo akunda Imana n'ukuri kwe guhumekwa kandi guhishurwa.

Gusoma iyi nyandiko ni ngombwa kugirango wumve urwego rwo hejuru cyane rw'umuvumo ruremereye ku isi, ibigo byabo by'amadini ndetse n'iby'abakristu bo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane kubera inkomoko yabo ya gikristo; kuberako inzira yakurikijwe na Yesu kristo igizwe n'inzira idasanzwe kandi yihariye yo gukiza y'umushinga w'Imana; nkigisubizo, kwizera kwa gikristo gukomeza kuba intego nyamukuru yibitero bya satani nabadayimoni.

Mubusanzwe, umushinga wo kuzigama wateguwe nuwaremye Imana iroroshye kandi yumvikana. Ariko idini ifata imico itoroshye bitewe nuko abayigisha batekereza gusa gutsindishiriza imyumvire yabo ishingiye ku idini kandi, bagakora icyaha, akenshi kubera ubujiji, iyi myumvire ntikiri ihuje nibyo Imana isaba. Kubera iyo mpamvu, abakubita umuvumo wabo basobanura kubwinyungu zabo kandi ntibumve gutukwa nImana.

Iki gitabo ntabwo kigamije kubona igihembo cyubuvanganzo; kubaremye Imana, uruhare rwe rukumbi ni ugushira intore zayo mukugerageza kwizera kuzabafasha kubona ubuzima bw'iteka batsinzwe na Yesu Kristo. Uzahasanga gusubiramo, ariko ubu ni bwo buryo Imana ikoresha mukwica inyigisho zimwe ihishura binyuze mumashusho n'ibimenyetso bitandukanye. Gusubiramo kwinshi bigize gihamya nziza yukuri kwabo kandi bihamya akamaro yahaye ukuri kwerekanwe bireba. Umugani wigishijwe na Yesu wemeza ko gushimangira no gusubiramo.

Uzasangamo muriyi mirimo ihishurwa ryatanzwe numuremyi ukomeye Imana yadusuye mwizina ryumuntu wa Yesu w'i Nazareti, waje kwitwa "abasizwe", cyangwa "messiya", nkuko bivugwa na "mashiya" yigiheburayo kivugwa muri Dan .9: 25, cyangwa “kristo”, bivuye mu kigereki “christos” cy'inyandiko z'isezerano rishya. Muri we, Imana yaje gutanga ubuzima bwayo butunganye rwose nkigitambo kubushake, kugirango yemeze imihango yo gutamba amatungo yabanjirije ukuza kwe kuva icyaha cyambere cyakozwe na Eva na Adamu. Ijambo " abasizwe " risobanura umuntu wakiriye gusigwa Umwuka Wera ugereranywa namavuta y'ibiti by'imyelayo. Ihishurwa ry'ubuhanuzi ryatanzwe n'Imana mwizina ryonyine rya Yesu kristo n'umurimo we w'impongano uyobora abatoranijwe mu nzira iganisha ku bugingo bw'iteka. Kuberako agakiza kubuntu byonyine bitabuza abatoranijwe kugwa mumitego atabizi. Niyo mpamvu rero kurangiza ituro ryubuntu, kugirango mwizina rya Yesu kristo, Imana ije guhishura ko hariho imitego nyamukuru yemerera abakozi bayo ba nyuma mugihe cyimperuka, gusesengura, guca imanza, no kumva neza urujijo imiterere y’amadini ya gikristo yisi yose yiganje muri iki gihe cyanyuma cyagakiza kwisi.

Ariko mbere yo kubiba, nibyiza kurandura; kuberako imiterere yumuremyi Imana igorekwa ninyigisho zamadini akomeye yimana imwe yiganje kwisi. Bose bahurizaho ko bashiraho Imana imwe kuburizamo bityo bahamya ko batandukanijwe ndetse nubucuti ubwo aribwo bwose. Ubwisanzure bugaragara bujyanye no kwizera kwa gikristo biterwa gusa nuburyo ibintu byifashe muri iki gihe, ariko Imana ikimara kwemerera abadayimoni gukora mu bwisanzure, uku kutoroherana kubatabakurikira kuzongera kugaragara. Iyaba Imana yashakaga gukora binyuze mu mbogamizi, byari kuba bihagije kuri we, mu buryo bworoshye, kugira ngo yigaragaze mu maso yabo, kugira ngo abone ibiremwa byayo ko bumvira ibyo ishaka byose. Niba atabikoze muri ubu buryo, ni ukubera ko gutoranya abayobozi batowe bishingiye gusa ku guhitamo kubuntu kumukunda cyangwa kumwanga; guhitamo kubuntu aha ibiremwa bye byose. Niba kandi hari imbogamizi, ni iyimiterere karemano yabatowe basunikwa kandi bakururwa, na kamere yabo yubuntu, n'Imana y'urukundo. Kandi iri zina urukundo rurakwiriye, kuko iruzuza, mugutanga ibiremwa byayo imyiyerekano yashyizwe mubikorwa bigatuma idahwitse; ibi mugutanga ubuzima bwe impongano, muri Yesu Kristo, kubwibyaha yarazwe kandi byakozwe nabatowe bonyine mugihe cyo kutamenya kwabo nintege nke. Itondere! Kwisi, iri jambo urukundo rifata gusa ibyiyumvo n'intege nke zaryo. Iby'Imana birakomeye kandi biratunganye rwose; ikora itandukaniro ryose kuko ifata uburyo bwihame aho ibyiyumvo bigenzurwa rwose. Idini ry'ukuri ryemejwe n'Imana rero rishingiye ku gukurikiza umuntu ku buntu, ibitekerezo bye n'amahame ye yashyizweho mu mategeko. Ubuzima bwose bwo mwisi bwubakiye kumategeko yumubiri, imiti, imico, imitekerereze niyumwuka. Nkuko igitekerezo cyo guhunga amategeko yuburemere bwisi no kuyacika nticyinjira mubitekerezo byabantu, umwuka we urashobora gutera imbere gusa mubwubahane no kumvira. Amategeko n'amahame yashyizweho numuremyi Imana. Kandi aya magambo yintumwa Pawulo yo muri 1 Kor.10: 31 afite ishingiro rwose: " Waba urya, unywa, cyangwa ikindi kintu cyose, kora byose kubwicyubahiro cyImana ." Gushyira mu bikorwa ubwo butumire ku buntu birashoboka kubera ko, muri Bibiliya, kandi yonyine, Imana yatanze kandi ihishura ibitekerezo byayo ku Mana. Kandi ni ngombwa kuzirikana igitekerezo cye mu gusohoza umurimo wo "kwezwa utabayeho ," nk'uko Abaheburayo 12: 14, " ntawe uzabona Umwami ." Rimwe na rimwe, igitekerezo cye gifata uburyo bwo kwandikirwa, ariko ntajya impaka zirenze izatanzwe na muganga winzobere uwo muntu yihutira kumvira, yibwira ko akora mu nyungu ze ku buzima bwe. Umubiri cyangwa ubwenge (ndetse niba yibeshye). Umuremyi Imana, isumba byose, umuganga wenyine kandi wukuri wubugingo azi mubuto bwabo. Birababaza ariko bikiza igihe cyose ibintu bimeze neza. Ariko amaherezo, azarimbura kandi arimbure ubuzima bwose bwo mwijuru no kwisi bwagaragaje ko budashoboye kumukunda bityo, kumwumvira.

Kutoroherana kw'amadini rero ni imbuto zigaragaza idini ry'ikinyoma. Igizwe n'ikosa rikomeye cyane nicyaha kuko bigoreka imico yImana, kandi kumutera, ntibishobora kubona umugisha, ubuntu nubukiriro bwe. Ariko, Imana irabikoresha nk'icyorezo cyo guhana no gukubita abantu batizera cyangwa bahemutse. Nishingikirije hano ku buhamya bwa Bibiliya n'amateka. Mubyukuri, ibyanditswe nisezerano rya kera bitwigisha ko guhana ubuhemu bwubwoko bwe, ishyanga ryitwa Isiraheli, Imana yakoresheje ubwoko bw '"Abafilisitiya", umuturanyi we wa hafi. Muri iki gihe cyacu aba bantu bakomeje iki gikorwa ku izina rya "Palesitine". Nyuma, igihe yashakaga kwerekana urubanza rwe no kwamagana burundu iyi Isiraheli ya kamere yo ku isi, yahamagariye imirimo y'umwami w'Abakaludaya Nebukadinezari; inshuro eshatu. Uwa gatatu, muri - 586, ishyanga ryarasenyutse kandi abantu barokotse bajyanwa i Babuloni mu gihe cy '“imyaka 70” yahanuwe muri Yer.25: 11. Nyuma yaho, kubera ko yanze kumenya Yesu Kristo nka mesiya, ishyanga ryongeye kurimburwa n'ingabo z'Abaroma ziyobowe na Tito, umuragwa w'umwami Vespasiyani. Mu gihe cya gikirisitu, gusubira mu byaha ku mugaragaro mu 321, ukwemera kwa gikristo kwahawe kutihanganira abapapa kuva mu 538. Kandi ukwemera gatolika kwiganje kwashakaga gutongana n’abaturage bo mu burasirazuba bwo hagati babaye abayisilamu mu idini mu kinyejana cya 6 . . Ubukristo butizera bwasanze hari umwanzi uhoraho. Kuberako abanyamadini barwanya inkambi zombi bameze nkibiti, barwanywa rwose kugeza imperuka yisi. Utizera na we arishima kandi agashaka icyubahiro cyo guhezwa; kutayibona ku Mana, ayitirira ubwe kandi ntiyemera gutotezwa. Ibi bisobanuro byumuntu biranga, hamwe hamwe, abayoboke bagize amateraniro atandukanye hamwe nitsinda hamwe mumadini atandukanye y'ibinyoma. Kwamagana kutoroherana ntibisobanura ko Imana yihanganira. Kutoroherana nigikorwa cyabantu cyahumetswe ningando yabadayimoni. Ijambo kwihanganira risobanura igitekerezo cyo kutoroherana kandi ijambo ryo kwizera nyakuri ni kwemerwa cyangwa kutemerwa ukurikije ihame rya Bibiliya "yego, cyangwa oya." Ku ruhande rwe, Imana ishyigikira kubaho kw'ikibi itihanganira; arayishyigikiye mugihe cyubwisanzure buteganijwe mumushinga we wo guhitamo abayobozi yatowe. Ijambo kwihanganira rero rireba ikiremwamuntu gusa, kandi iryo jambo ryagaragaye mu Itegeko rya Nantes rya Henry IV ryo ku ya 13 Mata 1598. Ariko nyuma yigihe cyubuntu, ikibi nababikora bazarimbuka. Ubworoherane bwari bwasimbuye umudendezo w'idini wahawe n'Imana kuva mbere.

Ibikubiyemo byakazi byatangajwe; ibimenyetso bizatangwa kandi byerekanwe kumpapuro zose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imana n'ibiremwa byayo

 

Inkoranyamagambo yo mu mwuka ikoreshwa n'abagabo mu Burayi bw'Epfo ihisha ubutumwa bw'ingenzi bwatanzwe n'Imana. Nibyo rero, mbere ya byose, hamwe nijambo Apocalypse, muriki gice, bitera ibyago bikomeye abantu batinya. Nyamara inyuma yiri jambo riteye ubwoba harimo ubusobanuro "Ibyahishuwe" bihishurira abagaragu be muri Kristo ibintu byingirakamaro bikenewe kugirango bakizwe. Ukurikije ihame rivuga ko umunezero wa bamwe utera ibyago byabandi, abo mu nkambi itandukanye, ubutumwa butavuguruzanya rwose bukungahaye cyane mu kwigisha kandi bukunze gutangwa cyane muri "Ibyahishuwe" byera byahawe intumwa Yohana.

Irindi jambo, ijambo "umumarayika" rihisha amasomo y'ingenzi. Iri jambo ry'igifaransa rikomoka mu kilatini “angelus” ubwaryo ryakuwe mu kigereki “aggelos” risobanura: intumwa. Ubu busobanuro buduhishurira agaciro Imana iha ibiremwa byayo, bagenzi bayo yaremye kubuntu kandi byigenga. Ubuzima butangwa nImana, ubwo bwigenge bugumana imipaka yumvikana. Ariko iri jambo "intumwa" riduhishurira ko Imana ibona bagenzi bayo buntu nkubutumwa buzima. Rero, buri kiremwa kigereranya ubutumwa bugizwe nuburambe bwubuzima bwaranzwe no guhitamo kugiti cyawe hamwe n imyanya igizwe nibyo Bibiliya yita "ubugingo". Ikiremwa cyose kirihariye nkubugingo buzima. Kuberako icyo bagenzi ba mbere bo mwijuru baremwe nImana, abo dusanzwe twita "abamarayika", ntibari bazi nuko uwabahaye ubuzima nuburenganzira bwo kubaho ashobora kubasubiza inyuma. Baremewe kubaho iteka kandi ntibanazi icyo ijambo ryurupfu risobanura. Nuguhishurira icyo ijambo urupfu risobanura ko Imana yaremye urwego rwisi aho ubwoko bwabantu, cyangwa Adamu, bazagira uruhare rwabantu bapfa nyuma yicyaha cyubusitani bwa Edeni. Ubutumwa duhagarariye burashimisha Imana gusa iyo buhuye namahame yayo meza nibyiza. Niba ubu butumwa bwujuje ubuziranenge bwibibi nibibi, uwabitwaye ni mubwoko bwigomeke bwamagana urupfu rwiteka, kurimbuka burundu no kurimbura ubugingo bwe bwose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urufatiro rwa Bibiliya rwukuri

 

Imana yabonye ko ari byiza kandi ari byiza guhishurira Mose inkomoko y'isi yacu, kugira ngo buri muntu abimenye. Yerekana aho, icyambere cyo kwigisha mu mwuka. Muri iki gikorwa aratugezaho ishingiro ryukuri kwe gutangirira kugena ibihe. Erega Imana niyo Mana itondekanya kandi ihamye. Tuzavumbura, ugereranije nibipimo byayo, ibintu byubupfu kandi bidahuye byurutonde rwacu rwashizweho numuntu wicyaha. Kuberako nicyaha rwose kandi nicyaha cyumwimerere gihindura byose.

 

Ariko ni ngombwa gusobanukirwa mbere y'ibindi byose, ko " intangiriro " yavuzwe n'Imana muri Bibiliya, n'ijambo rya mbere ry'igitabo ryitwa "Itangiriro" ni, "inkomoko", ntabwo ryerekeye "intangiriro " y'ubuzima, ahubwo ni gusa ibyo yaremye murwego rwisi rwose rurimo inyenyeri zo mwijuru zo mwijuru byose byaremwe kumunsi wa kane nyuma yisi ubwayo. Hamwe n'iki gitekerezo, dushobora kumva ko iyi gahunda yihariye yisi, aho amajoro n'iminsi bizakurikiraho, byaremewe guhinduka ibidukikije aho Imana hamwe nintore zayo zizerwa hamwe ninkambi yumwanzi wa satani bazahura. Uru rugamba rwibyiza byimana kurwanya ikibi cya satani, umunyabyaha wa mbere mumateka yubuzima, nimpamvu ye yo kubaho no kuba ishingiro ryihishurwa ryose ryumushinga we wo gukiza kwisi yose kandi utandukanye. Muri iki gikorwa, uzavumbura ibisobanuro byamagambo amwe n'amwe yavuzwe na Yesu Kristo mugihe cye cyo ku isi. Uzabona rero ibisobanuro bifata mumushinga ukomeye washyizweho nImana imwe ikomeye, umuremyi wubwoko bwose nibintu. Hano mfunze iyi myitozo yingenzi kandi ngaruka kumutwe wurutonde rwigihe cyashyizweho nubu Bwami bwikirenga bwo kubaho.

 

Mbere yicyaha, Adamu na Eva bahinduye ubuzima bwabo hafi ibyumweru birindwi. Dukurikije icyitegererezo cy'icya kane mu mategeko icumi (cyangwa Decalogue) kibibutsa , umunsi wa karindwi ni umunsi wejejwe kuruhuka n'Imana n'umuntu, kandi tuzi uyu munsi icyo iki gikorwa gihanura, dushobora kumva impamvu Imana ifata wubahe iyi myitozo. Mu mushinga wacyo muri rusange usobanura impamvu zibi biremwa byihariye byo ku isi, icyumweru, igice cyateganijwe cyigihe, gihanura imyaka ibihumbi birindwi aho umushinga ukomeye wo kwerekana isi yose (kandi itandukanye) yerekana urukundo rwe nubutabera bizagerwaho. Muri iyi gahunda, mu kugereranya niminsi itandatu yambere yicyumweru, imyaka igihumbi itandatu yambere izashyirwa munsi yerekana urukundo rwe no kwihangana. Nkumunsi wa karindwi, ikinyagihumbi cya karindwi kizitangira gushiraho gukiranuka kwe gutunganye. Nshobora kuvuga muri make iyi gahunda mvuga nti: iminsi itandatu (yimyaka igihumbi = imyaka ibihumbi bitandatu) yo gukiza, nuwa karindwi (= imyaka igihumbi), gucira imanza no kurimbura inyeshyamba zo ku isi no mwijuru. Uyu mushinga wo gukiza uzashingira rwose kubitambo byimpongano kubushake byatanzwe numuremyi Imana, mubice byimana byisi byumuntu wavuzwe, kubushake bwe, Yesu Kristo mubigereki cyangwa ukurikije igiheburayo, Yesu Mesiya.

Mbere yicyaha, muburyo bwambere butunganijwe bwimana, umunsi wose ugizwe nibice bibiri bikurikirana; Amasaha 12 yijoro ryukwezi akurikirwa namasaha 12 yumucyo wizuba kandi ukwezi kwisubiramo ubuziraherezo. Muri iki gihe turimo, ibi bintu bigaragara iminsi ibiri gusa mumwaka, mugihe cyimpeshyi nimpeshyi. Twese tuzi ko ibihe byubu biterwa no guhindagurika kwisi, bityo dushobora kumva ko uku guhindagurika kugaragara nkinkurikizi zicyaha cyambere cyakozwe nabashakanye ba mbere, Adamu na Eva. Mbere yicyaha, nta bushake, ubudahwema gahunda yImana bwari butunganye.

Impinduramatwara yuzuye yisi ikikije izuba yerekana igice cyumwaka. Mu buhamya bwe, Mose avuga amateka yo Kuva mu Baheburayo bakijijwe n'Imana mu bucakara bwa Misiri. Kandi ku munsi wo gusohoka, Imana yabwiye Mose, muri Kuva 12: 2: “ Uku kwezi kuzaba ukwezi kwa mbere kwumwaka kuri wewe; bizakubera ukwezi kwa mbere . ” Ukwo gutsimbarara guhamya akamaro Imana iha ikintu. Kalendari yigiheburayo yamezi cumi n'abiri yahinduye ukwezi, kandi inyuma yizuba, byabaye ngombwa ko hongerwaho ukwezi kwa cumi na gatatu kugirango ugarure ubwumvikane nyuma yimyaka myinshi yo kwegeranya gutinda. Abaheburayo basohotse muri Egiputa " Uwiteka Umunsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere k'umwaka "byumvikana ko byatangiye ku mpeshyi; izina risobanura neza "ubwambere".

Iri teka ryatanzwe n'Imana, " uku kwezi kuzakubera ukwezi kwambere kwumwaka kuri wewe ", ntabwo ari nto, kuko ryandikiwe abantu bose bazasaba agakiza kabo kugeza imperuka yisi; Isiraheli y'Igiheburayo, yakiriye Ibyahishuwe n'Imana, kuba vanguard gusa umushinga ukomeye wo gukiza isi yose gahunda yayo. Igihe cye cy'ukwezi kizakurikirwa nigihe cyizuba cya Kristo aho umushinga wo gukiza wImana ugaragarira mumucyo wacyo wose.

Kugarura byimazeyo aya mahame yimana ntabwo bizigera bigerwaho kwisi ituwe nabantu bigometse kandi babi. Ariko, biracyashoboka, mumibanire yacu dufitanye n'Imana, uyu Mwuka ukomeye utagaragara utagaragara ukuza urukundo nkubutabera. Kandi umubano uwo ariwo wose ugomba gutangirana no gushakisha indangagaciro kandi ubanza, uko akurikirana . Iki nigikorwa cyo kwizera, cyoroshye rwose kandi nta shingiro gifite; byibuze gutanga kuva kuruhande rwabantu. Kandi uburyo bwacu bwo kumushimisha, umubano wuje urukundo wikiremwa nuwaremye birashoboka. Ijuru ntiritsindwa n'ibikorwa cyangwa ibitangaza, ahubwo ni ibimenyetso byo kwitabwaho, byerekana urukundo nyarwo. Ibi nibyo buri wese ashobora kuvumbura mubikorwa bya Yesu kristo, watanze ubuzima bwe, kubushake, nkikimenyetso cyumuhamagaro, kugirango akize gusa umukunzi we yahisemo.

Nyuma yiyi shusho ishimishije yuburyo bwimana, reka turebe ibintu bibabaje byurutonde rwabantu. Iri gereranya rirakenewe cyane kuko rizadufasha gusobanukirwa ibitutsi Imana yahanuye binyuze ku muhanuzi we Daniyeli, uwo Yesu mu isaha ye yemeje ko ari ko bimeze. Muri ibyo bitutsi dusoma muri Dan.7: 25: “ Azategura guhindura ibihe n'amategeko .” Imana izi igipimo kimwe gusa muri ibyo bintu; ibyo we ubwe yashinze kuva isi yaremwa hanyuma ahishurira Mose. Ninde watinyutse gukora uburakari nk'ubwo? Ubutegetsi bwiganje avuga ko " ubwibone " n "" intsinzi y'amayeri yayo ". Nanone bisobanurwa nk '“ umwami utandukanye ”, guhuza ibi bipimo byerekana imbaraga z’idini. Byongeye kandi, bashinjwaga " gutoteza abera ", ibisobanuro byasobanuwe bigufi kandi bikubiyemo ubutegetsi bwa papa w'Abaroma bwashyizweho, gusa , kuva mu 538 n'itegeko ryatewe n'umwami w'abami Justinian wa 1 . Ariko Ibyahishuwe byitwa Apocalypse bizagaragaza ko iyi tariki 538 ari ingaruka gusa no kwagura ikibi cyazanywe n '“ ibihe n’amategeko y’Imana” kuva ku ya 7 Werurwe 321 n'Umwami w'Abaroma Constantine wa 1 . Icyaha cye kizibukwa muri ubu bushakashatsi, kubera ko iyi tariki mbi izana umuvumo mu kwizera kwa gikristo kwera kandi gutunganye gushingiye mu gihe cy'intumwa. Uku kugabana icyaha, mu kwerekanwa, ubwami bwa gipagani bwa Roma na papa wa Roma papa wa Roma ni urufunguzo nyamukuru rwo guhishurwa guhanura kwubatswe mu buhamya bwanditswe na Daniel. Erega umwami w'abapagani yashyizeho ikiruhuko cy'umunsi wa mbere, ariko ni ubutegetsi bwa papa bwa gikristo uwashyizeho idini mu " guhinduka " kwayo, cyane cyane n'imiterere y'abantu, mu mategeko icumi y'Imana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icyitonderwa: 7 Werurwe 321, umunsi wumuvumo wicyaha

 

Kandi yavumwe bikomeye, kuko ku ya 7 Werurwe 321, umunsi wera wa karindwi wera w'isabato, hakurikijwe iteka rya cyami ryashyizweho itariki, ryasimbuwe kumugaragaro numunsi wambere. Muri icyo gihe, uyu munsi wa mbere wahariwe abapagani gusenga Imana izuba, INVICTVS SOL ni ukuvuga IZUBA RIKOMEYE RIDASANZWE, rimaze kuba ikintu cyo kuramya Abanyamisiri mugihe cyo Kuva kwa Uwiteka. Abaheburayo, ariko kandi, muri Amerika, na Incasi na Aziteki, kugeza na nubu n'Abayapani (igihugu cy 'izuba riva). Satani ahora akoresha uburyo bumwe kugirango ayobore abantu kugwa kwe no gucirwaho iteka n'Imana. Ikoresha ubunararibonye bwabo n'ubwenge bwabo bwa kamere bubayobora gusuzugura ubuzima bwumwuka namasomo yamateka. Uyu munsi, ku ya 8 Werurwe 2021, ubwo nandikaga iyi nyandiko, amakuru atanga ubuhamya bw'akamaro k'ubwo burakari, lèse-majesté nyayo, kandi na none, igihe cy'Imana gifata ibisobanuro byuzuye. KubwImana igihe cyumwaka gitangira mugihe cyizuba kikarangira imbeho irangiye, muri kalendari yacu y'Abaroma, kuva 20 Werurwe kugeza 20 Werurwe. Bigaragara rero ko ku ya 7 Werurwe 321 yari iy'Imana ku ya 7 Werurwe 320, ni ukuvuga, iminsi 13 mbere y'impeshyi 321. Kubera iyo mpamvu, ku Mana, ni umwaka wa 320 warangijwe ku iherezo ryayo, n'ibikorwa biteye ishozi byazanywe n'ubutabera bwe kandi amategeko yera y'Imana. Ukurikije igihe cy Imana, umwaka wa 2020 ugize isabukuru yimyaka 17 (17: umubare wurubanza) mubinyejana byinshi kuva mumwaka wa 320. Ntabwo rero bitangaje kuba guhera muntangiriro yumwaka wa 2020, umuvumo wImana winjiye mubyiciro bikaze muburyo bwa virusi yanduye yateje ubwoba, muburengerazuba, societe yabagabo kwizerana no kwizera byashyizwe muri siyanse niterambere ryayo. Ubwoba ninkurikizi zo kutabasha kwerekana umuti cyangwa urukingo rwiza nubwo ubuhanga buhanitse bwa siyanse yubu. Muguha ibi binyejana 17 agaciro k'ubuhanuzi, ntacyo ndimo guhimba, kuko kubwImana imibare ifite ubusobanuro bwumwuka ihishura kandi ikoresha mukubaka ubuhanuzi bwe, kandi mubyukuri mubyahishuwe, igice cya 17 cyibanze kumutwe wa " urubanza rw'indaya yicaye ku mazi menshi . ” “ Babuloni ikomeye ” ni izina ryayo kandi “amazi manini ” abigiramo uruhare yerekana “ Uruzi rwa Efurate ” Imana yibasiye mu butumwa bw '“ impanda ya gatandatu ” yo mu Byah.9: 13, ikimenyetso cy'Intambara ya gatatu y'isi yose iri imbere. Inyuma yibi bimenyetso hari abagatolika ba papa n’uburayi bwa gikristo buhemutse, inkomoko n’intego z'uburakari bwe. Urugamba hagati y'Imana n'abantu rwatangiye; inkono y'icyuma irwanya inkono y'ubutaka, ibizava kurugamba birateganijwe; byiza, birahanurwa kandi byateguwe. Nigute Imana yari igiye kwizihiza isabukuru yimyaka 17 yo ku ya 7 Werurwe 320 (320, kuri we n'intore zayo; 321 ku isi y'ibinyoma cyangwa ibihumanya)? Kuva kera nizeraga ko bizanyura mu kwinjira mu ntambara y'isi, ariko intambara y'isi ikazarangira mu buryo bwa atome, kuko Imana yabihanuye inshuro eshatu, muri Dan.11: 40 kugeza 45, Ezekiyeli 38 na 39, hanyuma amaherezo , mu Byah. n'ibisubizo byanyuma bizaba bimwe; umwanzi w'Imana azahitana ubuzima bwe, nka Farawo, mugihe cye, yabonye umuhungu we w'imfura apfa abura uwe. Kuri uyu wa 8 Werurwe 2021, Ndabona ko ubu busobanuro butasohojwe, ariko nari narabiteguye ukwezi kumwe, maze kubona ko nahumetswe n'Imana ko 321 ari iy'Imana 320 bityo rero, akaba yarateguye kuvuma, atari gusa umunsi wo ku ya 7 Werurwe 2020, ariko umwaka wose uwo munsi wavumwe wongeyeho, bityo ugasaba, kuri iki gihano, ihame ryavuzwe muri Nom.14: 34: “Nkuko umaze iminsi mirongo ine ukora ubushakashatsi ku butaka, wowe Azahanishwa ibihano byawe imyaka mirongo ine, umwaka kuri buri munsi ".

Ariko kuri uku kwitegereza, ikintu kimwe cyongeyeho. Kalendari yacu y'ibinyoma ntabwo yibeshye gusa mu ntangiriro z'umwaka, iranibeshya ku itariki Yesu Kristo yavukiyeho. Ntibikwiye, mu kinyejana cya 5 , umumonaki Dionysius Ntoya yabishyize ku rupfu rw'Umwami Herode wabayeho koko - 4 ya kalendari ye. Muri iyi myaka 4, tugomba kongeraho " imyaka ibiri " yagereranijwe na Herode nkimyaka ya Mesiya yashakaga kumwica nk'uko Mat.2: 16: " Hanyuma Herode, abonye ko yashutswe na abanyabwenge, bararakara cyane, maze yohereza kwica abana bose kuva ku myaka ibiri no munsi yabari i Betelehemu no mu karere kayo kose, ukurikije itariki yari yarabajije yitonze abanyabwenge . Noneho, iyo abara imyaka, Imana yongeraho imyaka 6 kumunsi dusanzwe wibinyoma kandi uyobya kandi ivuka rya Yesu ryabaye mugihe cyumwaka - 6. Kubera iyo mpamvu, umwaka wa 320 wamubereye: 326 na 17 isabukuru y'isi y'umwaka wa 2020 yari kuri we umwaka wa 2026 uhereye igihe nyacyo cyo kuvuka kwa Yesu Kristo. Iyi nimero 26 numubare wa tetragramu “YHWH”, mugiheburayo “Yod, Hé, Wav, Hé”, Imana yiyise, ikurikira ikibazo cya Mose: “Witwa nde ? »; ibi, dukurikije Kuva 3:14. Umuremyi ukomeye Imana rero yari ifite indi mpamvu imwe yo kuranga kashe ye bwite yumwami uyumunsi yaranzwe numuvumo wimbaraga zose zImana; kandi ibi kugeza imperuka yisi. Icyorezo cyindwara zandura zigaragara muri uyu mwaka wa 2026 zigihe cyImana zemeje ko uyu muvumo uzakomeza kubaho muburyo butandukanye mumyaka yanyuma yubuzima ku isi. Intambara ya gatatu ya kirimbuzi ya kirimbuzi izaranga “ imperuka ” y '“ ibihe by'amahanga ” yatangajwe na Yesu Kristo muri Mat.24: 14: “ Iyi nkuru nziza y'ubwami izabwirwa ku isi yose, nk'ubuhamya kuri bose mahanga. Icyo gihe imperuka izaza . ” Iyi " iherezo " izatangirana no kurangiza igihe cyubuntu; ituro ry'agakiza rizarangira. Ikigeragezo cyo kwizera gishingiye ku kubaha Isabato ntagatifu kizatandukanya rwose inkambi y '“ intama ” n' “ ihene ” yo muri Mat.25: 32-33: “ Amahanga yose azateranira imbere ye. Azatandukanya undi, nkuko umwungeri atandukanya intama n'ihene; Azashyira intama mu kuboko kwe kw'iburyo, ihene ibumoso bwe . ” Itegeko ry'itegeko rituma icyumweru cy'Abaroma gitegekwa amaherezo bizavamo abera nyakuri batoranijwe ba Yesu Kristo bakatiwe urwo gupfa. Iki kibazo kizasohoza aya magambo ya Dan.12: 7: “ Numva uwo mugabo wambaye imyenda y'ibitare, ahagaze hejuru y'amazi y'uruzi; yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kwe kw'ibumoso mu ijuru, arahira uzabaho iteka ko bizaba mu gihe, n'ibihe, n'igice cy'igice, kandi ko ibyo byose bizarangira imbaraga z'abaturage umutagatifu azavunika rwose . ” Ukurikije uko abantu babibona, ibintu byabo bizaba bihebye kandi urupfu rwabo ruri hafi. Nibwo noneho aya magambo ya Yesu kristo yavuzwe muri Mat.24: 22 amenyekana: “ Kandi iyo iyi minsi itagabanywa, ntamuntu wari gukizwa; ariko, ku bw'intore , iyi minsi izagabanywa . ” Umwaka wa 6000 uzarangira mbere yitariki ya 3 Mata 2036 yigihe cyImana, ni ukuvuga ku ya 3 Mata 2030 ya kalendari yacu y'ibinyoma ije nyuma yimyaka 2000 nyuma yumunsi wo kubambwa kwa Yesu kristo yarangije kumunsi wa 14 nyuma yintangiriro yumwaka . 30. Kandi iyi " minsi " igomba " kugabanywa " cyangwa kugabanuka. Ibi bivuze ko itariki yo gukurikiza iteka ryurupfu izabanziriza iyi tariki. Kuberako ibintu byihutirwa bisaba Kristo gutabara kugirango akize intore ze . Tugomba noneho kuzirikana ibyo Imana ishyira imbere yo guhimbaza igipimo cy " igihe " yahaye ibyo yaremye ku isi. Niwe uzashishikariza inyeshyamba zo mu minsi yanyuma guhitamo itariki izarenza iminsi mike umunsi wambere wimpeshyi 2030 inyuma ikarangiza imyaka 6000 yamateka yisi. Ibishoboka bibiri noneho birigaragaza: itariki izakomeza kutamenyekana kugeza imperuka, cyangwa ku ya 3 Mata 2030 igaragaza imipaka ntarengwa ishoboka kandi yumwuka. Tekereza ko nubwo ari ngombwa cyane, umunsi wa 14 wumwaka wo kubambwa kwa Yesu Kristo ntukwiriye kurangira imyaka 6000 yamateka yisi, bitarenze intangiriro yikinyejana cya 7 . Niyo mpamvu nshyira imbere ibyo nkunda n'ukwizera kwanjye ku italiki yo ku ya 21 Werurwe 2030, itariki y'igihe cyo guhanura “ mu magambo ahinnye ” yo ku ya 3 Mata cyangwa itariki yo hagati. Byaranzwe na kamere yaremwe nImana, impeshyi irahinduka mugihe dushaka kubara imyaka 6000 yamateka yabantu; bikaba bishoboka guhera igihe Adamu na Eva bakoze icyaha. Mu nkuru yo muri Bibiliya ivuga Itangiriro, iminsi iganisha kuri iri soko rya mbere yari iminsi y'iteka. Igihe cyabazwe nImana nigihe cyigihugu cyicyaha nimyaka 6000 icyumweru gihanura gitangirana nintangiriro yimpeshyi yambere kandi bizarangira nimpera yimbeho ishize. Hari isoko imwe yo kubara imyaka 6000 yatangiye. Kubera icyaha, isi yagabanutse ku murongo wa 23 ° 26 'kandi ibihe byakurikiranye bishobora gutangira. Mu minsi mikuru y'Abayahudi y'isezerano rya kera, iminsi mikuru ibiri iriganje: Isabato ya buri cyumweru na Pasika. Iyi minsi mikuru yombi ishyizwe munsi yikigereranyo cyumubare “7, 14 na 21” wumunsi wa “7 , 14 na 21 ugereranya ibyiciro bitatu byumugambi w agakiza kiva ku Mana: Insanganyamatsiko y'Isabato ya buri cyumweru ya Rev.7 ihanura. ibihembo by'abatagatifu batoranijwe, kuri “7”; umurimo wo gucungura Yesu Kristo bigize uburyo bwo gutanga iki gihembo, kuri “14”. Menya ko muminsi mikuru ya Pasika imara iminsi 7 umunsi wa 15 numunsi wa 21 ni Isabato ebyiri yo kudakora nabi. Kandi inyabutatu “7” cyangwa “21” isobanura iherezo ryimyaka 7000 yambere no kwinjira mubihe bidashira byaremwe bishya byimana ku isi byavuguruwe nkuko Ibyah.21; iyi mibare 21 ishushanya gutungana (3) byuzuye (7) byumushinga wubuzima wari intego yifuzwa nImana. Mu Byahishuwe 3, umurongo wa 7 n'uwa 14 byerekana intangiriro n'iherezo ry'ikigo cy'Abadiventisti b'umunsi wa Karindwi ; hano na none ibyiciro bibiri byingingo imwe yera. Mu buryo nk'ubwo, Ibyah. Rero, mu mwaka wa 30, iherezo ryimyaka 4000 ryarangiye mugihe cyimpeshyi, kandi kubwimpamvu zikigereranyo gusa, Yesu yabambwe nyuma yiminsi 14 nyuma yitariki ya 21 Werurwe yiyi mpeshyi yumwaka wa 30, ni ukuvuga 36 kubwImana. Binyuze muri izo ngero, Imana iremeza, "7" y'Isabato na "14" zo gucungura ibyaha by'abatowe na Yesu Kristo ntibishobora gutandukana. Rero, iyo birangiye, “7” y'Isabato yibasiwe, Kristo Umucunguzi wa “14” aguruka kumufasha kugirango amuhe icyubahiro, “iminsi 14” ntarengwa izatandukanya amatariki yombi izaba “ahinnye” cyangwa , yahagaritswe kugirango akize abayoboke bayo ba nyuma batowe.

Mugusubiramo Mat.24, byanyeretse ko ubutumwa bwa Kristo bwandikiwe cyane cyane abigishwa be ku mperuka yisi, natwe tubayeho muriyi myaka yashize. Imirongo ya 1-14 ikubiyemo igihe kugeza igihe cy '“ imperuka .” Yesu yahanuye ko intambara zagiye zisimburana, kugaragara kw'abahanuzi b'ibinyoma no gukonja kwa nyuma mu mwuka. Noneho, umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, muburyo bubiri, werekeza ku kurimbuka kwa Yerusalemu byakozwe n’Abaroma mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu ndetse n’igitero cya nyuma cy’amahanga ku Bayahudi batoranijwe bubahiriza Isabato yera y'Imana. Nyuma yibi, umurongo wa 21 uhanura " umubabaro ukomeye " wabo wa nyuma : " Erega icyo gihe hazaba umubabaro mwinshi nkutigeze kubaho kuva isi yaremwa kugeza ubu, kandi 'ntizigera kubaho '; Menya ko ibi bisobanuro " kandi nta na rimwe bizigera " bibuza gusaba igihe cyintumwa, kuko byaba bivuguruzanya ninyigisho za Dan.12: 1. Ibi bivuze ko ayo magambo yombi ajyanye nibikorwa bimwe mubigeragezo byanyuma byo kwizera kwisi. Muri Dan.12: 1 imvugo irasa: “ Icyo gihe Mikayeli, igikomangoma gikomeye, urengera abana b'ubwoko bwawe, azahaguruka; kandi bizaba igihe cyamakuba, nkutigeze kubaho kuva amahanga yabayeho kugeza icyo gihe . Icyo gihe abo mubantu bawe basanze banditse mugitabo bazakizwa . ". " Umubabaro " uzaba mwinshi kuburyo " iminsi " igomba " kugabanywa " ukurikije umurongo wa 22. Umurongo wa 23 werekana amahame yo kwizera nyakuri adakura muburyo bugaragara bwa Kristo kwisi: "Niba ari wowe ati: Dore ari mu butayu, ntukajyeyo; dore ari mu byumba, ntubyizere . ” Muri kiriya gihe cyanyuma, ubupfumu buzagwiza “ prodigies ” nabwo bugaragara kandi buriganya kandi bushukashuka bwa Kristo w'ikinyoma, buzayoboka imitima yigishijwe nabi: “ Kuberako Kristo w'ikinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma bazavuka; bazakora ibitangaza n'ibitangaza bikomeye, kugeza aho bashuka , niba bishoboka, ndetse n'abatowe ”; ibyo bikaba bishimangirwa na Ibyah 13:14: “ Kandi yashutse abatuye isi n'ibimenyetso yahawe ngo akorere imbere y’inyamaswa, abwira abatuye isi gukora igishusho kuri cya gikoko. wari ufite igikomere cy'inkota kandi wabayeho . Umurongo wa 27 utera imbaraga zikomeye kandi zatsinze Kristo wimana kandi umurongo wa 28 uhanura " umunsi mukuru " wahawe inyoni zihiga nyuma yo gutabara. Kubigometse kurokoka kugeza igihe azazira azarimburwa ashyikirizwe urwuri “ inyoni zo mu kirere ” nkuko Ibyah 19: 17-18 na 21 byigisha.

Ndavuga muri make hano, uku gusobanukirwa gushya kubyo Imana yaremye. Mugushiraho icyumweru cya mbere, Imana ikosora ubumwe bwumunsi bugizwe nijoro ryijimye numunsi wumucyo, izuba rizamurikira gusa kuva kumunsi wa 4 . Ijoro rihanura ishyirwaho ryicyaha kwisi kubera kutumvira Eva na Adamu. Kugeza iki gikorwa cyicyaha, ibyaremwe byo mwisi byerekana ibiranga ubuziraherezo . Icyaha cyakozwe, ibintu birahinduka no kubara imyaka 6000 birashobora gutangira, kuko isi ihengamye ku murongo kandi ihame ryibihe riratangira. Ibyaremwe byo ku isi byavumwe n'Imana noneho bifata ibiranga ubuziraherezo tuzi. Imyaka 6000 yatangiye mu masoko ya mbere yaranzwe nicyaha izarangira mu mpeshyi ya 6001 hamwe no kugaruka mubwiza bwimana bwa Yesu Kristo. Ukuza kwe kwa nyuma kuzagerwaho ku “ munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ” y'umwaka wa mbere w'ikinyejana cya 7 .

Ibyo byavuzwe, ku ya 7 Werurwe 2021, kuri kalendari yacu y’ikinyoma, yaranzwe n’idini n’uruzinduko rwa Papa Fransisiko yagiriye abakirisitu bo mu burasirazuba batotezwa muri Iraki n’intagondwa z’abayisilamu. Muri iyi nama, yibukije Abayisilamu ko bafite Imana imwe, iy'Aburahamu, kandi yababonaga ko ari “abavandimwe”. Aya magambo ashimisha abatizera bo muburengerazuba ntabwo ari umujinya mwinshi kuri Yesu Kristo watanze ubuzima bwe nkigitambo cyo kubabarirwa ibyaha byintore ze. Kandi uku kwinjira k'umuyobozi wa "ex-crusaders" "Abakirisitu" Gatolika mu karere kabo birashobora gukaza umurego uburakari bw'abayisilamu. Iki gikorwa cyamahoro cya papa rero kizazana ingaruka zikomeye zahanuwe muri Dan.11: 40, gukaza umurego "amakimbirane" y "umwami w" abayisilamu "umwami wamajyepfo" kurwanya Ubupapa bwa papa n’inshuti z’Uburayi. Muri iyi myumvire, isenyuka ry’ubukungu bw’Ubufaransa n’ibihugu byose by’iburengerazuba bikomoka ku bakristu byatewe n’abayobozi babo, kubera virusi ya Covid-19, bizahindura uburinganire bw’imbaraga kandi amaherezo, bizemerera irangizwa ry’Intambara ya gatatu y'isi yose gusubira kumpera yimyaka 9 ishize iracyari imbere yacu. Mu gusoza, reka twibuke ko mugutera icyorezo cyatewe na Covid-19 niterambere ryacyo, Imana yafunguye inzira umuvumo wagombaga kuranga imyaka icumi yanyuma yamateka yabantu kwisi.

Ku ya 7 Werurwe 2021, cyaranzwe n’ibikorwa by’urugomo byakozwe n’urubyiruko hagati y’udutsiko duhanganye ndetse n’abayobozi ba polisi mu mijyi myinshi yo mu Bufaransa. Ibi biremeza inzira igana guhangana muri rusange; imyanya ya buriwese ntishobora kumvikana kuko idahuye. Izi ni zo ngaruka z’imirwano y’imico ibiri yarwanywaga mu buryo butandukanye: Ubwisanzure bw’isi bw’iburengerazuba burwanya sosiyete ya ba shebuja na capos bo mu bihugu by’amajyepfo, byongeye kandi gakondo n’abayisilamu mu gihugu. Amahano arimo kwiyongera nka Covid-19, nta muti.

 

Kugira ngo turangize kwitegereza gahunda iteye ishozi yemewe n’ubumuntu, tugomba kumenya: impinduka zumwaka nyuma yukwezi kwa 12 kwitwa izina ryukwezi kwa 10 ( Ukuboza), mugitangira cyitumba; ihinduka ry'umunsi mu gicuku (saa sita z'ijoro); gusa kubara neza kandi bisanzwe kubara amasaha bikomeza kuba byiza. Rero, gahunda nziza yimana yazimye kubera icyaha, gisimbuzwa gahunda yicyaha izashira nayo, mugihe umuremyi wicyubahiro Imana agaragaye, kugirango akemure konti, nukuvuga kurangiza imyaka ibihumbi bitandatu byambere, mu mpeshyi ya 2030, kubantu bashutswe, cyangwa impeshyi 2036 yivuka ryukuri ryUmwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo, kubatowe.

Indwara yashizweho kandi yubahirizwa ihamya umuvumo wimana uremereye ikiremwamuntu. Kuberako kuva isi yagoramye, kubara ibihe byatakaje ituze kandi bihoraho, amasaha yijoro na nijoro bikurikirana bikomeza kwiyongera no kugabanuka.

Uburyo umuremyi Imana ategura gahunda yayo yo gukiza biraduhishurira ibyo dushyira imbere mubyumwuka. Yahisemo kwerekana urukundo rwe ruhebuje atanga ubuzima bwe muri Yesu Kristo nkincungu nyuma yimyaka 4000 yibyabaye ku isi. Mugukora ibi, Imana iratubwira iti: "Ubwa mbere, nyereka kumvira kwawe nzakwereka urukundo rwanjye."

Kwisi, abantu basimburana kubyara imbuto zimwe, icyakora ibisekuru byigihe cyanyuma twinjiyemo muri 2020 birerekana umwihariko; nyuma y’imyaka 75 y’amahoro mu Burayi, hamwe n’ihindagurika ridasanzwe ry’ubumenyi bw’irondakoko, mu buryo bwumvikana, Abanyaburayi n’ikura ryabo, baturutse muri Amerika, Ositaraliya na Isiraheli, bizeraga ko bashobora gukemura ibibazo byose by’ubuzima, sosiyete zabo zikaba zifite isuku. Ntabwo igitero cya virusi yanduye ari shyashya, ni imyitwarire y'abayobozi b'imiryango yateye imbere ni shyashya. Igitera iyi myitwarire yubwoba ni ukugaragariza abantu kwisi binyuze mubisasu byitangazamakuru, ndetse no muri ibyo bitangazamakuru, ibitangazamakuru bishya cyangwa imbuga nkoranyambaga bigaragara ku rubuga rwigitagangurirwa kigizwe n’itumanaho rya interineti ku buntu, aho turimo shakisha byinshi cyangwa bike bisobanutse. Ubumuntu rero bwugarijwe nubwisanzure burenze ubwisanzure bugwa nkumuvumo kuriwo. Muri Amerika n'Uburayi, ihohoterwa rihuza amoko hagati yabo; ngaho, ni umuvumo wuburambe bwa " Babeli " bushya; irindi somo ridashidikanywaho ry'Imana ritigeze ryigwa, kubera ko rikomoka ku bashakanye umwe byanze bikunze bavuga ururimi rumwe, kugeza ubwo uburambe bw'icyaha, turacyabibona muri iki gihe, ikiremwamuntu gitandukanijwe n'indimi nyinshi n'imvugo nyinshi zaremwe n'Imana kandi ziratatana mu isi. Nibyo, Imana ntiyaretse kurema nyuma yiminsi irindwi yambere yaremye; aracyaremye byinshi byo gutukana kandi rimwe na rimwe aha umugisha intore ze, manu yatanzwe mu butayu, ku bana ba Isiraheli, ni urugero.

Nyamara, umudendezo niwo shingiro ryayo, impano nziza yatanzwe n'Umuremyi wacu. Niho twiyemeje kubuntu kubitera . Kandi ngaho, bigomba kwemerwa, ubwo bwisanzure bwibanze bwerekana kubaho amahirwe kuko Imana ntacyo itabara muburyo ubwo aribwo bwose; ijambo abizera benshi batemera na gato. Kandi baribeshya, kuko Imana isiga igice kinini cyamahirwe mubyo yaremye, kandi mbere ya byose, uruhare rwo kubyutsa abatoranijwe, gushima amahame ye yo mwijuru yahishuwe. Amaze kumenya abatoranijwe, Umuremyi abashinzwe kubayobora no kubigisha ukuri kwe kubategurira ubuzima bwijuru. Imikorere mibi hamwe n’ibisimba byagaragaye igihe havutse ibiremwa byabantu byerekana ibikorwa byamahirwe bitera amakosa ya genetike mugikorwa cyo kororoka kwubwoko bifite ingaruka nyinshi cyangwa nkeya. Ikwirakwizwa ry’ibinyabuzima rishingiye ku muvuduko w’iminyururu y’imyororokere itanga amakosa yo guhuza rimwe na rimwe; ibi birimo ihame ryo kuragwa cyangwa kwigenga bitewe n'amahirwe y'ubuzima. Muri make, niba ngomba kwizera kwanjye amahirwe yo kubaho mu bwisanzure, ngomba, ku rundi ruhande, ibihembo n'intungamubiri by'uku kwizera, ku rukundo rw'Imana no ku bikorwa bimaze gukorwa kandi akomeje gufata kugira ngo ankize. .

Mu nkuru y'ibyo yaremye ku isi, umunsi uzavumwa n'Imana uza mbere mucyumweru; iherezo rye ryanditswe: intego ye izaba " gutandukanya umucyo n'umwijima ". Batoranijwe n'abakristu b'ibinyoma kuvuguruza amahitamo y'Imana yeza umunsi wa karindwi, uyu munsi wa mbere uzaba wujuje byuzuye uruhare rwacyo nk '"ikimenyetso " cy'inkambi y'inyeshyamba zitumvira mu Byah.13: 15. Nkuko icyumweru cya mbere kivumwe n'Imana, umunsi wa karindwi Isabato irahirwa kandi ikezwa na Yo. Kandi kugirango twumve iyi opposition, tugomba kwakira igitekerezo cyImana, nikimenyetso cyo kwezwa na we. Isabato ireba umunsi wa karindwi kandi iyi mibare irindwi, “7”, ni ikimenyetso cyuzuye. Muri iri jambo ryuzuye, Imana ishyira igitekerezo cyintego yaremye urwego rwisi, arirwo kugenga icyaha, gucirwaho iteka, urupfu rwarwo no kubura. Kandi muri iyi gahunda, ibyo bintu bizasohora byuzuye mugihe cyimyaka igihumbi 7 Isabato ya buri cyumweru ihanura. Niyo mpamvu iyi ntego ari iy'ingenzi ku Mana kuruta uburyo bwo gucungurwa azacungura ubuzima bw'abatowe ku isi kandi azabigeraho ku giti cye, muri Yesu Kristo, ku giciro cy'imibabaro ikabije.

Dore indi mpamvu ituma Imana ivuga mu Mubwiriza 7: 8: “ iherezo ry'ikintu ni ryiza kuruta intangiriro yaryo .” Mw'Itangiriro, kuzungura kuri gahunda "nijoro-nijoro" cyangwa " nimugoroba-mugitondo " byemeza iki gitekerezo cy'Imana. Muri Isa.14: 12, yiyobowe n'umwami wa Babiloni, Imana yabwiye satani iti: " Hano waguye mu ijuru, inyenyeri yo mu gitondo , mwana w'umuseke! Wajugunywe hasi, wowe, watsinze amahanga ! »Imvugo Imana imugenera,“ inyenyeri yo mu gitondo ”yerekana ko imugereranya n '“ izuba ”rya sisitemu yo ku isi. Ni we kiremwa cye cya mbere kandi yitwikiriye umwami wa Tiro, Ezé.28: 12 havuga icyubahiro cye cya mbere: “ Mwana w'umuntu, vuza icyunamo umwami wa Tiro! Uzamubwira uti: Uku ni ko Uwiteka Uwiteka avuga ati: Washyizeho ikimenyetso ku butungane, wari wuzuye ubwenge, utunganye mu bwiza . . _ yaremewe kugeza igihe habonetse ibicumuro muri mwe . ” Rero, uwabonwaga nk '“ inyenyeri yo mu gitondo ” yasunikishije abagabo bahemutse kubaha nk'ubumana “inyenyeri yo mu gitondo ” y'ibyaremwe n'Imana: “Izuba Ridatsinzwe” ryavuye mu idini ry'Abaroma aho isi yose Ubukristo bwo mu Burengerazuba busengera mu bapagani. Imana yari izi, na mbere yuko irema, ko uyu mumarayika wa mbere azamwigomeka kandi nubwo bimeze bityo aramurema. Mu buryo nk'ubwo, umunsi umwe mbere y'urupfu rwe, Yesu yatangaje ko umwe mu ntumwa 12 agiye kumugambanira, ndetse abwira Yuda mu buryo butaziguye ati: “ Icyo ugomba gukora cyose, kora vuba!” ". Ibi bidushoboza kumva ko Imana idashaka kubuza ibiremwa byayo kwerekana ibyo bahisemo, kabone niyo byaba binyuranye nibye. Yesu kandi yatumiye intumwa ze kumusiga niba aricyo cyifuzo cyabo. Mu kureka ibiremwa bye umudendezo wuzuye wo kwigaragaza no kwerekana kamere yabo niho ashobora guhitamo abatoranijwe kubera ubudahemuka bwabo kandi amaherezo akarimbura abanzi be bose bo mwijuru no ku isi, abadakwiriye kandi batabyitayeho.

 

 

 

Icyaha cy'umwimerere

Umunsi usigaye wumunsi wambere ufite akamaro gakomeye mugihe cyubukristo bwacu kuko bigize " icyaha " cyagarutsweho kuva ku ya 7 Werurwe 321 kandi gihinduka ikimenyetso cyinkambi yinjiye mubyigomeke ku nkambi yera yImana. Ariko iki " cyaha " ntigomba kutwibagirwa " icyaha " cyambere cyamagana ikiremwamuntu kugeza ku murage kuva Adamu na Eva. Kumurikirwa n'Umwuka, iyi ngingo yanteye kuvumbura amasomo y'ingenzi yihishe mu gitabo cy'Intangiriro. Ku rwego rwo kwitegereza, igitabo kiduhishurira inkomoko y'ibyaremwe mu gice cya 1, 2, 3. Ibisobanuro by'ikigereranyo by'iyi mibare biracyafite ishingiro: 1 = ubumwe; 2 = kudatungana; 3 = gutungana. Ibi bikwiye gusobanurwa. Itang.1 ivuga ibyaremwe iminsi 6 yambere. Igisobanuro cyabo " nimugoroba mugitondo " kizasobanura gusa ibisobanuro nyuma yicyaha numuvumo wisi uhinduke domaine yiganjemo satani, izaba insanganyamatsiko ya Itang.3 idafite imvugo "mugitondo nimugoroba" idafite ubusobanuro . ibisobanuro kurwego rwisi. Mugutanga ibisobanuro, igice cya 3 gishyiraho kashe yo gutungana kuri uku guhishurwa kwImana. Mu buryo nk'ubwo, mu Itangiriro.2, insanganyamatsiko y'Isabato y'umunsi wa karindwi cyangwa, mu buryo bweruye, iy'abandi Mana n'abantu ku munsi wa karindwi, nayo ifata ibisobanuro byayo nyuma y "icyaha cyambere" cyakozwe na Eva na Adamu. muri Itang.3 itanga impamvu yo kubaho. Rero, mu buryo butangaje, nta mpamvu yatanzwe yatanzwe mu Itangiriro.3, Isabato yera ikwiye ikimenyetso cyayo “2” cyo kudatungana. Bigaragara muri ibyo byose ko isi yaremwe nImana kugirango itangwe satani nabadayimoni bayo kugirango imbuto mbi zubugingo bwabo zishobore kwiyerekana no kugaragara mumaso ya bose, Mana, abamarayika nabantu, kandi abamarayika na abagabo bahitamo uruhande rwabo.

Iri sesengura ritumye ngaragaza ko ishyirwaho ryumunsi wa karindwi wejejwe kuruhuka rihanura umuvumo w " icyaha " cyo ku isi cyashizweho mu Itangiriro.3, kuko isi ubwayo yavumwe nImana, bityo rero ikaba ari kuva gusa kuva urupfu. kandi inzira yacyo irayikubita, igihe cyimyaka ibihumbi bitandatu nimyaka igihumbi yikinyejana cya karindwi bifata ibisobanuro, ibisobanuro, gutsindishirizwa. Birakwiye ko tumenya ibi: mbere yo kuremwa kwisi, mwijuru, amakimbirane yamaze guhuza inkambi ya satani kurwanya inkambi yImana ariko urupfu rwa Yesu kristu ni rwo ruzahitamo umuntu ku giti cye; ibyo bizagaragara no kwirukanwa mwijuru ryinyeshyamba zamaganwe kuva icyo gihe gupfa mubyaremwe kwisi. Noneho, mwijuru, Imana ntabwo yateguye ubuzima bwabamarayika muburyo bwa " nimugoroba " , ibi kuko ijuru ryerekana ihame ryayo rihoraho; ibizatsinda kandi bikomeze kubatowe ubuziraherezo. Guhura naya makuru: tuvuge iki ku isi mbere yicyaha? Usibye guhinduranya " nimugoroba-mugitondo ", ihame ryayo naryo ryo mwijuru, ikigaragara nuko ubuzima bugenda muburyo budashira; inyamanswa zikomoka ku bimera, abantu b’ibikomoka ku bimera kandi nta rupfu ruzaba umushahara wicyaha, iminsi ikurikira iminsi kandi irashobora kumara igihe cyose.

Ariko muri Itang.2, Imana iduhishurira gahunda yayo yigihe cyicyumweru kirangira kumunsi wa karindwi hamwe nikiruhuko ku Mana no kubantu. Iri jambo kuruhuka rituruka ku nshinga “guhagarika” kandi ryerekeza ku mirimo yakozwe n'Imana kimwe n'imirimo ikorwa n'abantu. Urashobora gusobanukirwa, mbere yicyaha, yaba Imana cyangwa abantu ntibashobora kumva bananiwe. Umubiri wa Adamu ntiwigeze urwara, umunaniro, cyangwa ububabare ubwo aribwo bwose. Noneho, ibyumweru byiminsi irindwi byakurikiranye kandi byororoka nkumuzenguruko uhoraho, usibye ko izungura " nimugoroba " ryagaragaje itandukaniro nimiterere yo mwijuru yubwami bw'Imana. Iri tandukaniro rero ryari rigamije guhishura ubuhanuzi gahunda yateguwe numuremyi ukomeye Imana. Nkuko umunsi mukuru wa “Yom Kippur” cyangwa “Umunsi w'impongano” wasubirwaga buri mwaka mu Baheburayo kandi wahanuye iherezo ry'icyaha binyuze mu mpongano yaryo ryakozwe n'urupfu rwa Yesu Kristo, ni ko Isabato ya buri cyumweru ihanura ukuza kwa karindwi. ikinyagihumbi, igihe Imana nintore zayo zizinjira muburuhukiro nyabwo kuko inyeshyamba zizaba zarapfuye kandi ububi buzatsindwa. Ariko, abatoranijwe baracyahangayikishijwe n " icyaha " kuko hamwe na Kristo bagomba gucira imanza " ibyaha " nabanyabyaha, icyo gihe bazasinzira basinziriye. Niyo mpamvu, kimwe niminsi itandatu ibanziriza iyi, karindwi ishyirwa munsi yikimenyetso cy " icyaha " gikubiyemo kandi kireba iminsi irindwi yicyumweru cyose. Kandi mu ntangiriro z'ikinyejana cya munani, nyuma yuko abanyabyaha bamaze "mu muriro w'urupfu rwa kabiri " ni bwo iteka ritazagira " icyaha " rizatangira ku isi nshya. Niba iminsi irindwi yaranzwe nicyaha kandi bagahanura imyaka 7000, kubara iyi myaka 7000 birashobora gutangirana no gushiraho icyaha cyagaragaye mu Itangiriro.3. Rero, iminsi yisi idafite icyaha ntabwo iri mubisanzwe na logique yizungura " mugitondo nimugoroba " cyangwa " umucyo wijimye " kandi kubera ko iki gihe kitarimo " icyaha ", ntishobora kwinjira mumyaka 7000 yateguwe kandi irahanurwa. "" Icyaha ”Mu cyumweru cy'iminsi irindwi.

Iyi nyigisho yerekana akamaro k'iki gikorwa Imana yitirira abapapa b'Abaroma muri Dan.7: 25: “ azashyiraho gahunda yo guhindura ibihe n'amategeko ”. " Guhindura ibihe " byashyizweho n'Imana bivamo bidashoboka kuvumbura imiterere y'ubuhanuzi bw'isabato ya buri cyumweru " amategeko " y'Imana . Kandi ibi nibyo Roma yakoze kuva Constantine wa mbere , kuva ku ya 7 Werurwe 321, ategeka ikiruhuko cya buri cyumweru kumunsi wambere aho kuba karindwi. Mugukurikiza gahunda y'Abaroma, umunyabyaha ntakurwa mu " cyaha " cyambere cyarazwe na Adamu na Eva, ariko usibye no gufata " icyaha " cy'inyongera, iki gihe kubushake , cyongera icyaha cye ku Mana.

Itondekanya ryigihe " mugitondo nimugoroba " cyangwa " umucyo wijimye " nigitekerezo cyatoranijwe nImana kandi ukumvira aya mahitamo kandi bigaha uburenganzira bwo kubona ibanga ryubuhanuzi bwa Bibiliya. Ntakintu gihatira umuntu guhitamo aya mahitamo kandi gihamya nuko ikiremwamuntu cyahisemo kwerekana ihinduka ryumunsi kumunsi saa sita zijoro, ni ukuvuga amasaha 6 nyuma yizuba rirenze; rihanura inkambi yababyuka batinze kugirango bagaruke mu cyubahiro cya Kristo, Umukwe mu mugani winkumi icumi. Ubutumwa bwihishe butangwa nImana rero burenze ubwenge bwayo. Ariko kubatoranije, gahunda yigihe cyImana imurikira ubuhanuzi bwe bwose cyane cyane ubw'Ibyahishuwe mu ntangiriro Yesu yiyerekanaho ko ari "alfa na omega ", " intangiriro cyangwa intangiriro n'iherezo ". Buri munsi unyura mubuzima bwacu uhanura umugambi w'Imana avuga muri make muri Itang.1, 2 na 3 kuva " ijoro " cyangwa " umwijima " byerekana iminsi itandatu yanduye yerekanwe mu Itangiriro.1, naho ikiruhuko Imana yashinzwe muri Itangiriro 2 kiratangaza Uwiteka. Igihe cy '“ umucyo ”. Ni kuri iri hame dukurikije Dan.8: 14, igihe cyibihe bya gikristo kigabanyijemo ibice bibiri: igihe cy " umwijima " wo mu mwuka hagati ya 321, igihe " icyaha " kirwanya Isabato, na 1843 aho a igihe cy '" umucyo " gitangira kubatowe kuva kuriyi tariki kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira mu mpeshyi yo mu 2030 aho, nko muri Itang.3, mu Muremyi Ushoborabyose Imana, aje gucira urubanza intore n’inyeshyamba, "intama n'ihene . , ”Nkuko yaciriye urubanza“ inzoka, umugore, na Adamu . ” Mu buryo nk'ubwo, mu Byahishuwe, insanganyamatsiko igira iti “ Amabaruwa yandikiwe Amatorero arindwi, ya kashe ndwi, n'inzamba ndwi ” yahanuye “ umwijima ” kuri batandatu ba mbere na “ umucyo ” w’Imana ku rwego rwa karindwi na nyuma rwa buri nsanganyamatsiko . Nibyo koko ko mu 1991, kwanga kumugaragaro uyu "mucyo" wanyuma na Adventiste yinzego, umucyo Yesu yampaye kuva 1982, byatumye avuga, mu ibaruwa yandikiwe "Laodikiya" mu Byah.3 : 17 : “ Kuberako uvuga ngo: Ndi umukire, ndatunze, kandi ntacyo nkeneye , kandi kubera ko utazi ko uri mubi, uri mubi, umukene, impumyi kandi wambaye ubusa ,… ”. Abadiventisti bemewe bibagiwe aya magambo yatanzwe muri 1 Petero 4:17: “ Kuko iki aricyo gihe urubanza ruzatangirira ku nzu yImana . Noneho, niba bitangiranye natwe, bizarangira bite abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana? »Ikigo cyatangiye kuva mu 1863 kandi Yesu yahaye umugisha gushingwa mu gihe cya" Philadelphia ", mu 1873. Dukurikije ihame ry'Imana" mugitondo cya nimugoroba "cyangwa" umwijima w'icuraburindi ", igihe cya nyuma n'icya karindwi byagereranijwe n'izina" Laodikiya . ”Yagombaga kuba igihe cy '" umucyo "ukomeye wImana kandi umurimo wubu urimo kubihamya," umucyo "ukomeye rwose waje kumurika amayobera yahanuwe, muriki gihe cyanyuma, byishyuye ikigo cyemewe cyabadiventiste. Izina " Laodiceya " rifite ishingiro kuko risobanura "abantu baciriwe imanza cyangwa abantu bacira imanza". Abadafite cyangwa batakiri ab'Umwami baramaganwa kwifatanya n'abashyigikiye “umunsi wavumwe n'Imana”. Kwerekana ko badashoboye gusangira n'Imana ko yamaganye gusa "Icyumweru" cy'Abaroma, Isabato ntizongera kubabona nk'ingenzi nko mu gihe cyiza cyo kubatizwa kwabo. Ubutumwa Yesu Kristo yahaye umugaragu we Ellen G. White, mu gitabo cye cyitwa "Early Writings" no mu iyerekwa rye rya mbere, bwahinduye iki kibazo gutya: "babuze amaso, n'intego, na Yesu ... Barohamye muri isi mbi kandi ntituzongera kubabona ukundi. ”

Itangiriro 2 hahanura igihe cy " umucyo " kandi iki gice cyItangiriro gitangirana no kwezwa kw " umunsi wa karindwi ." Irangirana n'uyu murongo wa 25: “ Umugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, kandi nta soni bari bafite .” Isano iri hagati yizi nsanganyamatsiko zombi yerekana ko kuvumbura ubwambure bwabo bwumubiri bizaba inkurikizi zo kwishyiriraho "icyaha " bazakora kandi kivugwa muri Itang.3, bityo bikagaragara nkintandaro yo kwambara ubusa kwumwuka. Tugereranije iyi nyigisho n '“ Laodikiya ”, dusanga Isabato ijyanye n' “ icyaha ” ituma umuntu “ yambaye ubusa ”. Ni muri urwo rwego rwa nyuma, imyitozo y'Isabato rero ntigihagije kugira ngo tubungabunge ubuntu bwa Kristo, kubera ko mu gutanga urumuri rwuzuye rw'ubuhanuzi ku bayobozi b'Abadiventisti bemewe hagati ya 1982 na 1991 icyifuzo cya Yesu Kristo cyariyongereye kandi arabishaka. ibihe ko hamwe no kwitoza Isabato ye yera abatoranijwe bakwiriye ubuntu bwe bitanga inyungu ze, igihe cye, ubuzima bwe, nubugingo bwe bwose kubyo yahishuye byahanuwe muri Daniyeli no mu Byahishuwe; ariko no muri Bibiliya yahishuwe igizwe n '“ abatangabuhamya babiri ” nk'uko Ibyah 11: 3.

 

 

 

Ubuhamya bw'Imana bwatanzwe ku isi

 

Nubwo ari ngombwa, gusura Imana kwabantu muburyo bwa Yesu kristo ntibigomba kutwibagirwa uruzinduko rwe rwambere mugihe cya Mose. Kuberako muri urwo rwego ariho Imana yamuhishuriye inkomoko yuburinganire bwisi. Kandi nk'ihishurwa ryatanzwe n'Imana, inkuru yo mu Itangiriro ni ingenzi nk'iy'Ibyahishuwe yahishuriwe intumwa Yohana. Imiterere yatoranijwe n'Imana kugirango itunganyirize ubuzima bwo ku isi irahanura gahunda yayo yo gukunda ibiremwa iha umudendezo wuzuye, kugirango bashobore kwitabira urukundo rwe kandi babane nawe ubuziraherezo cyangwa bakabyanga bakazimira mubusa byurupfu, bikurikije ibikubiye mu ndamutso ye.

Niba Adamu yaremwe wenyine, ubanza, ni ukubera ko yerekanwe nk '" ishusho y' Imana (Itang.1: 26-27)" ashakisha urukundo kuva mugenzi we wigenga kugeza ku ishusho ye, kuko ibihe byose byahozeho yari umwe wenyine. Ibi byaje kumwihanganira kugeza aho yiteguye kwihanganira ingaruka zubwisanzure yari agiye guha ibiremwa bye bizima. Iremwa rya Eva riva mu rubavu rwa Adamu, mu gihe asinziriye mu bitotsi byica, rihanura ishingwa ry'Itorero rye, Uwatoranijwe ugizwe n'intore ze zizerwa, imbuto zasaruwe n'impongano y'urupfu rwe muri Yesu Kristo; ibi bishimangira uruhare rw " umufasha " Imana yitirira umugore wamuturutseho kandi izina Eva risobanura " ubuzima ". Uwatoranijwe "azabaho " ubuziraherezo, kandi kwisi, afite umuhamagaro wo guha Imana " ubufasha " bwo gufatanya n'abantu mugusohoza umushinga we ugamije gushiraho urukundo rwuzuye rusangiwe kandi rudahungabanijwe mwisi yisi ihoraho.

Icyaha cyo kutumvira cyinjira mubumuntu binyuze kuri Eva cyangwa binyuze mu kimenyetso cy '" umugore " w'abo yahisemo bazaragwa iki cyaha cyambere. Na none, kimwe na Adamu, kubera gukunda Eva, muri Yesu Kristo, Imana ihinduka umuntu kugirango isangire kandi yihangane mu mwanya watoranijwe, igihano cyurupfu ibyaha bye bikwiye. Amateka yo mw'Itangiriro rero ni ubuhamya bwamateka bugaragaza inkomoko yacu nuburyo bwabo, nubuhamya bwubuhanuzi bugaragaza ihame ryo gukiza ryumushinga ukomeye wurukundo rwumuremyi ushobora byose.

Nyuma y'iminsi itandatu ya mbere y'irema ivugwa mu Itangiriro 1, iminsi itandatu yahanuye imyaka ibihumbi bitandatu Imana yageneye guhitamo abatoranijwe ku isi, mu Itangiriro 2, munsi y'ishusho y'Isabato ihoraho, umunsi wa karindwi utagira umupaka uzafungura kwakira neza abatoranijwe kandi batoranijwe.

Imana izi kuva mugitangira ibizava mumushinga wayo, amazina yabatowe bazagaragara mugihe cyimyaka ibihumbi bitandatu. Yari afite imbaraga nububasha bwose bwo guca no kurimbura abamarayika bigometse atagombye kurema isi yacu. Ariko ni ukubera ko yubaha ibiremwa bye, abamukunda nuwo akunda, ategura imyigaragambyo yisi yose kwisi yaremewe kubwiyi ntego.

Imana ishyira hejuru ya byose, ihame ryukuri. Nkuko byatangajwe muri Zab.51: 6, Yesu asobanura intore ze " kuvuka ubwa kabiri " cyangwa "kuvuka mu kuri" kugira ngo bahuze n'ukuri kw'Imana. Dukurikije Yohana 18:37, we ubwe yaje " guhamya ukuri " kandi yigaragaza mu Byah 3:14 ku izina rya " Ukuri ". Uku gushyira hejuru no guhimbaza ihame ryukuri ni ukurwanya rwose ihame ryibinyoma, kandi ayo mahame yombi afata uburyo bwinshi. Ihame ryo kubeshya ryagiye rireshya abatuye isi mumateka yarwo. Mu bihe bya none, kubeshya byabaye ihame ryo kubaho. Yemejwe mu ijambo "bluff" mu bitekerezo by'ubucuruzi, ariko nyamara ni imbuto za satani, " se w'ikinyoma " nk'uko Yohana 8:44. Ku rwego rw’amadini, ibinyoma bigaragara mu buryo bw’impimbano zitandukanye z’amadini bitewe n’abaturage n’ahantu ku isi bireba. Kandi kwizera kwa gikristo ubwako kwabaye ishusho nziza y "urujijo" (= Babeli) kuko impimbano zijimye ari nyinshi.

Kubeshya byigishwa mubuhanga. Kuberako bitandukanye nuburyo bwigitugu, ibitekerezo bya siyansi ntibishobora gutanga ibimenyetso bifatika byerekana inyigisho z’ubwihindurize bw’ibinyabuzima, ndetse n’imyaka miriyoni na miliyari abahanga mu bya siyansi bavuga ko isi ibaho. Bitandukanye n'iki gitekerezo cya siyansi, ubuhamya bw'umuremyi Imana butanga ibimenyetso byinshi byerekana ko yabayeho, kubera ko amateka yo ku isi atanga ubuhamya ku bikorwa bye, aho umwuzure w'amazi ugize urugero rwa mbere, uhamya ko hari ibisigazwa by'inyanja mu bibaya kandi ndetse no mu mpinga y'imisozi miremire ku isi. Kuri ubwo buhamya busanzwe hiyongereyeho ubuhamya bwasizwe n'amateka y'abantu, ubuzima bwa Nowa, ubuzima bwa Aburahamu, kubohora Abaheburayo mu bucakara bw'Abanyamisiri no kuvuka kw'Abayahudi, ababyiboneye n'amateka yabyo. Kugeza mu gihe cya imperuka y'isi; hari kandi n'ubuhamya bw'abatangabuhamya b'intumwa za Yesu Kristo biboneye ibitangaza bye, kubambwa kwe n'izuka rye; ibi kugeza aho ubwoba bwurupfu bwabasize, bakurikira inzira yo guhorwa Imana, Shebuja wabo hamwe nicyitegererezo cyabo Yesu w'i Nazareti.

Mugukangura iri jambo "umumaritiri" ngomba hano gufungura ibisobanuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icyitonderwa: ntukitiranya umumaritiri nigihano

 

Ibintu byombi bifite isura imwe yo hanze bityo birashobora kwitiranya byoroshye. Ariko, uku kwitiranya ibintu bifite ingaruka zikomeye kuva ibikorwa byo guhana bishobora guterwa umwe mubatoranijwe nukuri kandi umwana wa satani ashobora kwitwa umumaritiri kubwImana ibeshya. Rero, kugirango tubone neza, tugomba kuzirikana isesengura rikurikira ritangirira kuri iri hame; Ubwa mbere, reka twibaze ikibazo: guhorwa Imana ni iki? Iri jambo rikomoka mu kigereki “martus” risobanura: guhamya. Umutangabuhamya ni iki? Niwe utanga raporo mu budahemuka cyangwa atari ibyo yabonye, yumvise, cyangwa ibyo yumvise ku ngingo. Ingingo idushishikaje hano ni idini, kandi mubahamya Imana, harimo abatangabuhamya b'ukuri kandi b'ibinyoma. Ikizwi ni uko Imana ikora itandukaniro ryombi. Ukuri arazwi kandi araguha umugisha kuko kuruhande rwe, uyu mutangabuhamya wukuri yihatira kwigaragaza ko ari umwizerwa akora " imirimo " ukuri kwe guhishurwa kandi akomeza kwihangana muriyi nzira kugeza igihe ukuri kwakiriye. Abapfuye. Kandi uru rupfu ni umumaritiri wukuri, kuko ubuzima bwatanzwe ku rupfu bwari buhuye nubuziranenge bwera Imana isabwa nigihe cyayo. Niba ubuzima butangwa butari muri ubwo buryo, ntabwo rero ari umumaritiri, ni igihano gikubita ubuzima bwahawe satani ngo arimbuke, kuko nta nyungu zo kurindwa n'umugisha w'Imana. Bishingiye ku guhuza n'ukuri gusabwa n'Imana kuri buri myaka, kumenyekanisha "umumaritiri" bizashingira ku bumenyi bwacu bw'urubanza rw'Imana rwerekanwe mu buhanuzi bwe bugamije igihe cy'imperuka; akaba intego n'intego y'iki gikorwa.

 

Ni ngombwa kumva ko ukuri kudafite ubushobozi bwo guhindura ibitekerezo byigomeke; uburambe bwa malayika wambere waremwe, yitiriwe Imana, Satani, kuva yigomeka, birabigaragaza. Ukuri ni ihame abatoranijwe bazumva bumva bakunzwe, abayikunda kandi biteguye kurwana n'Imana muri Yesu Kristo, ikinyoma kimugirira nabi.

Mu gusoza, Ibyahishuwe byImana byubatswe buhoro buhoro imyaka irenga ibihumbi bitandatu byuburambe nubuhamya bwabayeho mubihe byiza kandi bibi. Igihe cyimyaka ibihumbi bitandatu gishobora gusa nkigufi, ariko kumuntu utanga inyungu zukuri kumyaka yubuzima bwe, mubyukuri ni igihe kirekire gihagije cyemerera Imana kwaguka ibinyejana byinshi, kandi mubyukuri imyaka irenga ibihumbi bitandatu. , ibyiciro bitandukanye byagezweho numushinga we wisi. By'umwihariko muri Yesu Kristo, Imana iha abatoranijwe bayo b'imperuka, kubyerekeye amayobera n'imirimo yayo, imyumvire isobanutse yagenewe iki gihe cyanyuma.

 

 

 

 

 

 

 

Itangiriro: incamake y'ubuhanuzi

 

Muri uku gusobanukirwa, inkuru y'Itangiriro itanga urufunguzo rw'ibanze ku buhanuzi bwa Bibiliya bwa Daniyeli n'Ibyahishuwe; kandi udafite urufunguzo, uku gusobanukirwa ntibishoboka. Ibi bintu bizibukwa mugihe bibaye ngombwa, mugihe cyo kwiga ubuhanuzi, ariko guhera ubu, tugomba kumenya ko amagambo, "ikuzimu , inyanja, isi, umugore ", azaba afite igitekerezo cyihariye cyibitekerezo byimana muguhishurirwa kwayo "Apocalypse". Bahujwe nibyiciro bitatu bikurikirana byo kurema isi. “ Ikuzimu ” bivuga umubumbe w'isi wuzuye amazi nta buzima. Noneho, kumunsi wa kabiri, wo gutandukanya ibintu, " inyanja ", nkikimenyetso nikimenyetso cyurupfu, bizaturwa ninyamaswa zo mu nyanja gusa kumunsi wa 5 ; ibidukikije byanga abantu baremye bahumeka umwuka. “ Isi ” isohoka mu “ nyanja ” kandi izaturwa ku munsi wa gatanu n’inyamaswa hanyuma, ku munsi wa gatandatu, n '“ umugabo waremwe mu ishusho y’Imana ” n' “ umugore ” uzashingwa. ku rubavu rw'umuntu. Hamwe na hamwe, umugabo n'umugore bazasama abana babiri. " Abeli " wambere , ubwoko bwatoranijwe mu mwuka ( Abeli = Data ni Imana) azicwa azira ishyari na mukuru we " Kayini ", ubwoko bwumuntu wumubiri, ukunda ubutunzi (= gushaka) bityo ahanura ibizaba mubisanzwe umwe watoranijwe, Yesu Kristo n'abamutoye, bazababara kandi bapfa ari abamaritiri kubera "Kayini", Abayahudi, Abagatolika n'Abaporotesitanti, bose "abacuruzi bo mu rusengero", ishyari ryabo rikurikiranye kandi rikabije ryerekanwa kandi ryakozwe mu mateka y'isi. . Isomo ryatanzwe n'Umwuka w'Imana rero niryo rikurikira: kuva "ikuzimu " havuka, bikurikiranye , " inyanja n'isi" ibimenyetso by'amadini ya gikristo y'ibinyoma biganisha ku kurimbuka kwa roho. Kugira ngo amenye inteko ye yatowe, amuha ijambo " umugore " uwo, niba ari umwizerwa ku Mana ye, " Umugore ", w'ikimenyetso cyerekana "umwana w'intama " ikimenyetso cya Kristo ubwe yahanuwe n'ijambo " umugabo " ( Adamu ). Niba ahemutse, akomeza kuba " umugore ", ariko agafata ishusho y " indaya ". Ibi bintu byose bizemezwa mubushakashatsi burambuye bwatanzwe muriki gikorwa kandi akamaro kabo kazagaragara. Urashobora kubyumva byoroshye, muri 2020, ibintu byahanuwe mubuhanuzi bwa Daniyeli n'Ibyahishuwe, ahanini, byujujwe mumateka, kandi bizwi nabantu. Ariko ntibamenyekanye kubera uruhare rwumwuka Imana yabahaye. Abahanga mu by'amateka banditse amateka, ariko abahanuzi b'Imana ni bo bonyine bashobora kubisobanura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwizera no kutizera

 

Muri kamere, abantu, uhereye ku nkomoko yabo, ni ubwoko bwizera. Ariko kwizera ntabwo ari kwizera. Umuntu yamye yemera ko hariho Imana cyangwa ubumana, imyuka isumba izindi bagombaga gukorera kandi bagomba gushimisha kugirango batagira ibyago byatewe nuburakari bwabo. Iyi myizerere karemano yavuye mu binyejana kugeza ibinyejana n'ibihumbi n'ibihumbi kugeza mu bihumbi kugeza mu bihe bya none, aho ubushakashatsi bwa siyansi bwigaruriye ubwonko bw'umuntu w’iburengerazuba kuva ubwo butangaje kandi butizera. Menya ko iyi mpinduka iranga abantu bakomoka mubukristo. Kuberako icyarimwe, muburasirazuba, uburasirazuba bwa kure na Afrika, imyizerere yimyuka itagaragara yagumye. Ibi bisobanurwa no kwigaragaza ndengakamere byahamijwe nabantu bakora iyo mihango y'idini. Muri Afurika, ibimenyetso bigaragara byerekana ko hariho imyuka itagaragara bibuza kutizera. Ariko icyo abo bantu batazi nuko imyuka igaragara cyane muri bo mubyukuri imyuka y'abadayimoni yanzwe n'Imana yaremye ubuzima bwose, kandi igacibwa urwo gupfa. Aba bantu ntibizera, cyangwa ntibizera, nkabanyaburengerazuba, ariko ibisubizo ni bimwe, kubera ko bakorera abadayimoni babashuka kandi babafata munsi yubutegetsi bwabo bubi. Idini ryabo ni ubwoko bwa gipagani busenga ibigirwamana bwaranze ikiremwamuntu kuva cyatangira; Eva kuba yarahohotewe bwa mbere.

Mu Burengerazuba, kutizera ni ibisubizo byo guhitamo, kubera ko abantu bake batazi inkomoko yabo ya gikristo; kandi mu baharanira ubwisanzure bwa republika, hari abantu basubiramo amagambo yo muri Bibiliya Yera, bityo bagahamya ko batazi kubaho kwayo. Ntabwo bayobewe ibintu bihebuje bihamya Imana, nyamara, bahisemo kutayitaho. Ubu ni bwo buryo bwo kutizera Umwuka yita kutizera kandi aribwo buryo bwo kwigomeka rwose kwizera kwukuri. Kuberako aramutse yitaye kubimenyetso byerekana ko ubuzima bumuha kwisi yose cyane cyane mubigaragaza ndengakamere byabaturage ba Afrika, umuntu ntabwo afite amahirwe yo gutsindishiriza kutizera kwe. Ibikorwa ndengakamere byakozwe n'abadayimoni rero biramagana kutizera kwi Burengerazuba. Umuremyi Imana nayo itanga gihamya yukubaho kwayo, ikorana imbaraga binyuze mubintu byakozwe na kamere imugandukira; umutingito, kuruka kwikirunga, imiraba yangiza yangiza, ibyorezo byica, ariko ibyo bintu byose ubu byakiriye ibisobanuro bya siyanse bitwikiriye kandi bikangiza inkomoko yimana. Ku jisho, uyu mwanzi ukomeye wo kwizera, hiyongereyeho ibisobanuro bya siyansi byemeza ubwonko bwa muntu kandi byombi bikabishishikariza mu guhitamo kwayo biganisha ku kurimbuka.

Ni iki Imana itegereje ku biremwa byayo? Azahitamo muri bo abemera imyumvire ye y'ubuzima, ni ukuvuga abemera ibitekerezo bye. Kwizera kuzaba inzira, ariko ntabwo intego. Niyo mpamvu " kwizera kutagira imirimo ", kugomba gutwara, bivugwa ko " yapfuye " muri Yakobo 2:17. Kuberako niba kwizera nyako kubaho, kwizera kubeshya nako kurahari. Icyiza n'ikibi bigira itandukaniro, kandi Imana ntakibazo ifite cyo kumenya kumvira kugirango itandukane no kutumvira. Ibyo ari byo byose, akomeza kuba umucamanza wenyine ufite ibitekerezo bizagena ejo hazaza h'iteka rya buri kiremwa cye, kubera ko intego yo guhitamo kwe idasanzwe kandi ituro rye ry'ubugingo bw'iteka riboneka gusa kuri Yesu Kristo. Igice cyo ku isi gifite ishingiro gusa gutanga amahirwe yo gutoranya abatoranijwe iteka. Kwizera ntabwo ari imbuto zimbaraga zikomeye nigitambo, ahubwo ni imiterere karemano yabonetse cyangwa itabonetse nikiremwa kuva cyavuka. Ariko iyo ibaho, igomba kugaburirwa n'Imana, bitabaye ibyo igapfa ikabura.

Ukwizera nyakuri nikintu kidasanzwe. Kuberako binyuranye nuburiganya bwamadini ya gikristo yemewe, ntibihagije gushyira umusaraba hejuru yimva yikiremwa kugirango imiryango yijuru imukingure. Kandi ibi ndabigaragaza kuko bisa nkaho birengagijwe, Yesu yavuze muri Mat.7: 13-14: “ Injira mu irembo rifunganye. Erega ubugari ni irembo kandi ni inzira iganisha ku kurimbuka , kandi hari benshi bayinjiramo . Ariko ifunganye ni irembo kandi rigufi ni inzira iganisha ku buzima , kandi ni bake babibona. »Iyi nyigisho irashimangirwa kandi muri Bibiliya mu rugero rwo kwirukana Abayahudi i Babiloni, kubera ko Imana isanga ikwiriye gutorwa gusa Daniel na bagenzi be batatu n'abami batanu bakomeye; na Ezekiyeli uba muri iki gihe. Noneho dusoma muri Ezek.14: 13-20: “ Mwana w'umuntu, nihagira igihugu kinkora icyaha mu buhemu, kandi nkarambura ukuboko nkarwanya, niba namennye inkoni y'imigati, niba natumye inzara. niwaba narimbuye umuntu n'inyamaswa muri yo, kandi muri bo hakaba harimo abo bantu batatu, Nowa, Daniyeli na Yobu , bari kurokora ubugingo bwabo kubera gukiranuka kwabo, nk'uko Uwiteka Uwiteka avuga. Iyaba natumye inyamaswa zo mu gasozi zizerera mu gihugu cyayituyemo, iramutse ihindutse ubutayu aho nta muntu n'umwe wanyura kubera izo nyamaswa, kandi muri bo harimo aba bagabo batatu, nari kubaho! Uwiteka Uwiteka avuga, ntibari gukiza abahungu cyangwa abakobwa, ariko bonyine ni bo bari gukizwa , kandi igihugu kizahinduka ubutayu. Cyangwa niba nazanye inkota muri iki gihugu, niba mvuze nti: Reka inkota inyure mu gihugu! Niba narimbuye abantu ninyamaswa, kandi muri bo harimo aba bagabo batatu, nari kubaho! Uwiteka Uwiteka avuga, ntabwo bari gukiza abahungu cyangwa abakobwa, ariko bari gukizwa gusa . Cyangwa niba nohereje icyorezo muri iki gihugu, niba narasutseho uburakari bwanjye nkoresheje urupfu, kugira ngo ndimbure abantu n'amatungo, kandi muri bo harimo Nowa, Daniyeli na Yobu, ndi muzima! ni ko Uwiteka Uwiteka avuga, ntibakijije abahungu cyangwa abakobwa, ahubwo bakijije gukiranuka kwabo. »Twize rero ko mugihe cyumwuzure wamazi, Nowa wenyine ni we wasangaga akwiriye agakiza mubantu umunani barinzwe nubwato.

Yesu yakomeje avuga muri Mat.22: 14: “ Kuberako benshi barahamagawe, ariko hatoranijwe bake. »Impamvu isobanurwa gusa nuburinganire bwo hejuru bwera busabwa nImana ishaka gufata umwanya wambere mumitima yacu cyangwa ntakindi. Ingaruka zibi bisabwa zirwanya imitekerereze yubumuntu ku isi ishyira umuntu hejuru ya byose. Intumwa Yakobo yatuburiye kwirinda iyi opposition, atubwira ati: “ Mwa basambanyi mwe! Ntuzi ko gukunda isi ari urwango ku Mana ? Ushaka rero kuba inshuti yisi yigira umwanzi wImana . »Yesu yongeye kutubwira muri Mat.10: 37:“ Ukunda se cyangwa nyina kundusha ntakwiriye , kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kundusha Ntibikwiriye . ” Kandi, niba nkanjye, utumiye inshuti kugirango usubize kuri aya mahame asabwa na Yesu Kristo, ntutangazwe nimba akwita umufana; Ibi nibyo byambayeho, hanyuma nsobanukirwa ko nari mfite Yesu gusa nkinshuti yanjye nyayo; we, “ Ukuri ” wo mu Byah.3: 7. Tuzakwita kandi ishingiro, kuko werekana ko uri inyangamugayo ku Mana, umunyamategeko, kuko ukunda kandi wubaha amategeko ye yera cyane kubwo kumvira. Ibi bizaba igice cyigiciro cyumuntu kwishyura kugirango dushimishe Umwami Yesu, dukwiriye kwigomwa kwacu no kwitanga kwacu rwose asaba.

Kwizera kutwemerera kwakira Imana ibitekerezo bye byibanga kugeza tumenye ubunini bwumushinga we udasanzwe. Kandi kugirango wumve umushinga we muri rusange, uwatoranijwe agomba kuzirikana ubuzima bwo mwijuru bwabamarayika bwabanjirije uburambe bwisi. Kuberako muri iyi societe yo mwijuru, kugabana ibiremwa no gutoranya abamarayika beza bizerwa ku Mana ntibyakozwe kubwo kwizera Kristo wabambwe cyangwa kumwanga nkuko byari bimeze kwisi. Ibi biremeza ko kurwego rwisi yose, kubambwa kwa Kristo wakomeje kuba umwere ari kubwImana uburyo bwo guciraho iteka satani nabayoboke be kandi ko kwisi, kwizera Yesu Kristo byerekana uburyo bwatoranijwe nImana kugirango ugire urukundo yumva kuri we abatoranijwe bamukunda kandi bamushima. Icyari kigamijwe muri uku kwerekana kwigomwa kwe kwari ukugira ngo tubashe gucirwaho iteka n’urupfu ibiremwa byigomeke byo mu kirere no ku isi bidasangiye imyumvire ye yo kubaho. Kandi mubiremwa bye byo ku isi, atoranya abemera ibitekerezo bye, bakemera ibikorwa bye n imanza ze kuko bikwiriye gusangira ubuziraherezo. Amaherezo, azaba yarakemuye ikibazo cyatewe nubwisanzure bwahawe ibiremwa bye byose byo mwijuru no kwisi, kuko udafite ubwo bwisanzure, urukundo rwibiremwa byatoranijwe rwaba rudafite agaciro ndetse bigatuma bidashoboka. Mubyukuri, nta bwisanzure, ikiremwa ntakindi kirenze robot, hamwe nimyitwarire yikora. Ariko igiciro cyubwigenge, amaherezo, kizaba gutsemba ibiremwa byigomeke byo mwijuru nisi.

 

Ubuhamya butangwa rero ko kwizera kudashingiye kubintu byoroshye: “ Izere Umwami Yesu uzakizwa ”. Aya magambo yo muri Bibiliya ashingiye kubyo inshinga “kwizera” isobanura, ni ukuvuga kumvira amategeko y'Imana aranga kwizera nyakuri. Ku Mana, intego ni ugushaka ibiremwa byiyumvira kubera urukundo. Yasanze bamwe mubamarayika bo mwijuru no mubiremwa bye byo ku isi, yahisemo bamwe kandi azakomeza guhitamo bamwe kugeza igihe cyubuntu kirangiye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibiryo byikirere gikwiye

 

Nkuko umubiri wumuntu ukeneye intungamubiri kugirango wongere ubuzima, kwizera gukomoka mu mwuka wako nako gukenera intungamubiri zumwuka. Umuntu wese yiyumvamo kwerekana urukundo rwatanzwe n'Imana muri Yesu Kristo yumva icyifuzo cyo kumukorera ikintu. Ariko nigute dushobora gukora ikintu kimushimisha niba tutazi icyo adutegereje? Ni igisubizo cyiki kibazo kizaba intungamubiri zo kwizera kwacu. Kuberako " udafite kwizera ntibishoboka gushimisha Imana " ukurikije Heb.11: 6. Ariko uku kwizera kugomba gukomeza kuba muzima kandi kumushimisha kubwo guhuza nibyo yiteze. Kuberako Uwiteka Imana Ishoborabyose irangiza kandi ikaba umucamanza wayo. Umubare munini w'abakristu bizera bifuza kugirana umubano mwiza n'Imana yo mwijuru, ariko iyi mibanire iracyashoboka kuko kwizera kwabo ntikugaburiwe neza. Igisubizo cyikibazo twahawe muri Mat.24 na 25. Yesu yibanze ku nyigisho ze muminsi yacu yanyuma ibanziriza igihe cyo kugaragara kwa kabiri, iki gihe, mubwiza bwubumana bwe. Yabisobanuye agwiza amashusho mu migani: umugani w'igiti cy'umutini, muri Mat.24: 32 kugeza 34; umugani w'umujura nijoro, muri Mat.24: 43 kugeza 51; umugani w'inkumi icumi, muri Mat.25: 1 kugeza 12; umugani w'impano, muri Mat.25: 13 kugeza 30; imigani y'intama n'ihene, muri Mat.25: 31 kugeza 46. Muri iyo migani, kuvuga “ ibiryo ” bigaragara kabiri: mu mugani w'umujura nijoro no mu ntama n'ihene kuko, nubwo kuboneka, igihe Yesu yavugaga ati: " Nari nshonje, kandi wampaye icyo kurya ", aratubwira ibyokurya byumwuka, bitabaye ibyo kwizera kwabantu gupfa. “ Kuko umuntu atazatungwa n'umugati wenyine, ahubwo azabeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana . Mat.4: 4 ”. Intego y'ibiryo byo kwizera ni ukumurinda “ urupfu rwa kabiri ” rwo mu Byah. 20, bigatuma umuntu atakaza uburenganzira bwo kubaho ubuziraherezo.

Mu rwego rwo kubitekerezaho, berekeza amaso yawe kandi witondere kuri uyu mugani wumujura wijoro:

V.42: “ Witondere rero, kuko utazi umunsi Umwami wawe azazira .”

Insanganyamatsiko yo kugaruka kwa Yesu Kristo irasobanuwe kandi "gutegereza" bizatera gukanguka mu mwuka muri Reta zunzubumwe za Amerika ya Ruguru, hagati ya 1831 na 1844. Yitwa "Adiventisme", abayoboke b'uyu mutwe ni bo-bo ubwabo bagenwe n'ab'igihe cyabo ku ijambo "Abadiventiste"; ijambo ryakuwe mu kilatini “adventus” risobanura: kuza.

V.43: “ Menya neza, niba shebuja w'urugo yari azi ku isaha y'ijoro umujura agomba kuza, yararebaga ntiyemerera inzu ye kumeneka .”

Muri uyu murongo, “ umutware w'urugo ” ni umwigishwa utegereje ko Yesu agaruka, naho “ umujura ” yerekeza kuri Yesu ubwe. Binyuze muri uku kugereranya, Yesu atwereka ibyiza byo kumenya itariki azagarukira. Aradutera inkunga rero yo kubivumbura, kandi kumva inama ze bizadufasha umubano wacu.

V.44: “ Namwe rero mwitegure, kuko Umwana w'umuntu aje mu isaha mutatekereza .”

Nakosoye, muri uyu murongo, igihe kizaza cyinshinga kuko mu kigereki cyumwimerere, izi nshinga ziri mubihe byubu. Mubyukuri, aya magambo Yesu yabwiye abigishwa be b'iki gihe bamubaza kuriyi ngingo. Umwami azakoresha, mugihe cyimperuka, azakoresha iyi nsanganyamatsiko "Adiventiste" kugirango ashungure abakristo abashyira mubizamini byo kwizera guhanura; kubwiyi ntego, azagenda ategura uko ibihe bigenda bisimburana, bine biteganijwe "Adiventiste"; buri gihe gutsindishirizwa numucyo mushya watanzwe na Mwuka, bitatu bya mbere byerekeranye nubuhanuzi bwa Daniyeli n'Ibyahishuwe.

V.45: “ Noneho ni nde mugaragu wizerwa kandi ushishoza, shebuja yashyizeho ubwoko bwe, ngo abahe ibiryo mugihe gikwiye? »

Witondere kudakora amakosa mu rubanza rwawe, kuko " ibiryo " bivugwa muri uyu murongo biri imbere y'amaso yawe. Nibyo, iyi nyandiko ni yo nahaye izina "Sobanura Daniyeli n'Ibyahishuwe" bigize iyi " funguro " yo mu mwuka ikenewe mu kugaburira kwizera kwawe, kuko itanga, uhereye kuri Yesu Kristo, ibisubizo byose by'ibibazo ushobora kubaza byemewe n'amategeko. , kandi hejuru yibi bisubizo, ihishurwa ritunguranye, nkitariki nyayo yo kugaruka kwa Yesu kristo idusezeranya kugeza mu mpeshyi ya 2030 muri kane na nyuma ya "Adiventiste" "tegereza".

Kubera ko ku giti cyanjye mpangayikishijwe n'uyu murongo, ntanze iyi nyandiko, imbuto z'ubudahemuka bwanjye ku Mana y'ukuri n'ubushishozi bwanjye, kuko sinshaka gutungurwa no kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu hano ahishura gahunda ye yigihe cyanyuma. Yateguye iki gihe, " ibiryo " bikwiriye kugaburira kwizera kw'intore ze zitegereje ubudahemuka kugaruka kwe kwiza. Kandi ibi " biryo " ni ubuhanuzi.

V.46: “ Hahirwa uwo mugaragu, shebuja nagerayo , azasanga abikora! »

Ibijyanye no kugaruka kwe bihebuje byemejwe hano, ni ibyo gutegereza kwa kane "Adiventiste". Umugaragu bireba rwose yamaze kwishimira cyane kumenya igitekerezo cyerekanwe ku Mana, urubanza rwe ku kwizera kwabantu. Ariko iyi mitekerereze izaguka kandi ihangayikishe abantu bose, bazakira urumuri rwanyuma rw'Imana, nabo bazabukwirakwiza kandi basangire n'intore zatatanye ku isi, kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira.

V.47: “ Ndababwiza ukuri, azabishingira ku byo atunze byose. »

Ibicuruzwa bya Nyagasani bizareba, kugeza igihe azagarukira, indangagaciro zumwuka. Umugaragu ahinduka Yesu, umurinzi wubutunzi bwe bwumwuka; ububiko bwihariye bwibisobanuro byayo numucyo wagaragaye. Nyuma yo gusoma iyi nyandiko yose, uzashobora kubona ko ntakabya mugutanga ihishurwa ryayo ryahanuwe muri Bibiliya izina "ubutunzi". Ni irihe zina rindi naha ihishurwa ririnda “ urupfu rwa kabiri ” kandi ryugurura inzira y'ubuzima bw'iteka? Kuberako itandukana kandi ikabura amahirwe yo gushidikanya byica kwizera no gukizwa.

V.48: “ Ariko niba ari umugaragu mubi, uvuga muri we ati: Databuja aratinda kuza.

Ubuzima bwaremwe nImana nubwoko bubiri. Ikintu cyose gifite ikinyuranyo cyacyo. Kandi Imana yahaye abantu inzira ebyiri, inzira ebyiri zo kuyobora amahitamo yabo: ubuzima nibyiza, urupfu nibibi; ingano n'ingano; intama n'ihene, umucyo n'umwijima . Muri uyu murongo, Umwuka yibasiye umugaragu mubi, ariko umugaragu nonese, bisobanura kwizera kubeshya kutagaburiwe nImana kandi ikiruta byose, kwizera kwa gikristo kubinyoma kurangira kugera no kubyerekeye kwizera kwabadiventiste ubwabyo, mugihe cyimperuka. . Ntabwo agihabwa umucyo na Yesu Kristo kubera ko yanze icyamushyikirijwe hagati ya 1982 na 1991 kandi gitangaza ko azaza mu 1994, iyi Adiventisme yatanze imbuto y’ububi bivamo imirasire y’intumwa y’Imana mu Gushyingo 1991. Menya ko Yesu ahishura ibitekerezo byihishe kumutima: " ninde ubivuga muriwe ". Kuberako ikigaragara cyimyitwarire y’amadini yo hanze irashukana cyane; idini ryemewe risimbuza kwizera kwukuri kuzuye ishyaka ryukuri.

V.49: “… niba atangiye gukubita bagenzi be, niba arya kandi akanywa n'abasinzi,

Ishusho irateganijwe gato kugeza ubu, ariko imirasire iragaragaza, biragaragara, mugihe cyamahoro, opposition nintambara igaragaza kandi ibanziriza ibitotezo nyabyo bizaza; ni ikibazo gusa. Kuva mu 1995, Adiventisme y’inzego “yagiye kurya no kunywa hamwe n’abasinzi ” ku buryo yagiranye amasezerano n’abaporotestanti n’abagatolika yinjira mu muryango w’ibihugu. Kuberako mu Byah . _ _ _ , kandi ni vino y'ubusambanyi bwe abatuye isi yasinze . ”

V.50: “ … shebuja w'uyu mugaragu azaza ku munsi atiteze, kandi ku isaha atabizi,

Ingaruka zo kwangwa umucyo zijyanye no gutegereza kwa Adiventiste kwa gatatu, n'itariki ya 1994, amaherezo igaragara muburyo bwo kutamenya igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo nyakuri, ni ukuvuga gutegereza kwa kane kw'Abadiventisti bategereje umushinga w'Imana. Ubu bujiji ninkurikizi zo gutandukana k'umubano na Yesu Kristo, bityo rero dushobora gukuramo ikintu gikurikira: Abadiventisti bashyizwe muri ibi bihe bibi ntibakiri mu maso yImana cyangwa, mu rubanza rwe, "Abadiventiste".

V.51: “ … azamutanyagura, amuhe umugabane we nindyarya : hazabaho kurira no guhekenya amenyo. »

Ishusho yerekana uburakari Imana izatera abakozi b'ibinyoma bamuhemukiye. Ndabona muri uyu murongo ijambo " indyarya " aho Umwuka agena abakristo b'ibinyoma muri Dan.11: 34, ariko birasabwa gusoma mu buryo bwagutse kugira ngo dusobanukirwe n'ibihe byagenwe n'ubuhanuzi, bikubiyemo umurongo wa 33 na 35: “ Kandi abanyabwenge muri bo bazigisha benshi. Hariho bamwe bazagwa mugihe cyinkota numuriro, mubunyage no gusahura. Mugihe batsinzwe, bazafashwa bike, kandi benshi azafatanya nabo kubera uburyarya . Bamwe mu banyabwenge bazagwa, kugira ngo basukure, bezwa kandi beze, kugeza igihe cy'imperuka , kuko kitazaza kugeza igihe cyagenwe. »“ Umugaragu mubi ”rero ni we rwose uhemukira ibyo Imana iteganya, Shebuja, maze akifatanya,“ kugeza ku mperuka ”, inkambi y '“ indyarya ”. Asangiye, guhera icyo gihe, hamwe na bo, umujinya w'Imana ubakubita kugeza ku rubanza rwa nyuma, aho barimbuwe, bakaribwa mu “ kiyaga cy'umuriro ” gitanga “ urupfu rwa kabiri ” mu buryo bwuzuye, nk'uko Ibyah 20: 15: “ Umuntu wese utabonetse yanditse mu gitabo cy'ubuzima yajugunywe mu kiyaga cy'umuriro .”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amateka Yahishuwe Kwizera Ukuri

 

Ukwizera nyakuri

Hariho ibintu byinshi byo kuvuga kubijyanye no kwizera nyakuri, ariko nsanzwe nsaba iyi ngingo isa nkibyingenzi. Umuntu wese ushaka kugirana umubano n'Imana agomba kumenya ko igitekerezo cye cyubuzima ku isi no mwijuru bitandukanye cyane na sisitemu yacu yashizweho kwisi yubatswe ku bitekerezo byubwibone kandi bibi byahumetswe n'Imana. Shitani; umwanzi we, n'uw'intore ze z'ukuri. Yesu yaduhaye inzira yo kumenya kwizera nyakuri: “ Uzabamenya n'imbuto zabo . Dutora inzabibu mu mahwa, cyangwa imitini mu mahwa? (Mat.7: 16). ” Hashingiwe kuri aya magambo, menya ko abantu bose bavuga izina rye kandi batabigaragaza, ubwitonzi bwe, ubufasha bwe, kwigomwa kwe, umwuka we wo kwigomwa, gukunda ukuri n’umwete wo kumvira amategeko ya Mana, ntabwo yigeze ibaho kandi ntizigera iba abakozi bayo; ibi nibyo 1 Kor.13 bitwigisha mugusobanura charisma yubutagatifu nyabwo; ibyo bisabwa n'urubanza rukiranuka rw'Imana: umurongo wa 6: “ ntabwo yishimira akarengane, ahubwo yishimira ukuri ".

Nigute dushobora kwizera ko abatotezwa n'abatotezwa bacirwa urubanza n'Imana kimwe? Ni irihe sano riri hagati ya Yesu Kristo, wabambwe ku bushake, n'iperereza rya papa w'Abaroma cyangwa John Calvin, wakorewe iyicarubozo abagabo n'abagore kugeza bapfuye? Kugira ngo tutabona itandukaniro, tugomba kwirengagiza amagambo yahumetswe ninyandiko za Bibiliya. Uku niko byari bimeze, mbere yuko Bibiliya ikwira isi yose, ariko kubera ko yaboneka ahantu hose ku isi; ni uruhe rwitwazo rushobora gutsindishiriza amakosa yo guca imanza abantu? Nta bihari. Kubwibyo, umujinya wimana uzaza uzaba ukomeye cyane kandi utagenzurwa.

Imyaka itatu nigice Yesu yakoraga mu murimo we wo ku isi yaduhishuriwe mu Mavanjiri, kugira ngo tumenye amahame yo kwizera nyakuri mu bitekerezo by'Imana; imwe rukumbi ifite akamaro. Ubuzima bwe bwahawe nk'icyitegererezo; icyitegererezo tugomba kwigana kugirango tumenye ko ari abigishwa be. Uku kurera bisobanura ko dusangiye igitekerezo cyubuzima bwiteka atanga. Kwikunda birabujijwe aho, hamwe nubwibone bubi kandi bwangiza. Ntahantu ho ubugome nubugome mubuzima bwiteka butangwa gusa kubatowe bemewe na Yesu Kristo ubwe. Imyitwarire ye yari impinduramatwara mu mahoro, kuko we, Umwigisha n'Umwami, yigize umugaragu wa bose, arunama kugeza aho yoza ibirenge by'abigishwa be, kugira ngo asobanure neza ko yamaganye indangagaciro z'ishema zigaragazwa na abayobozi. Abanyamadini b'Abayahudi bo mu gihe cye; ibintu bikiranga abanyamadini b'Abayahudi n'Abakristu muri iki gihe. Kurwanya byimazeyo, amahame yahishuwe muri Yesu Kristo ni urugero rwubuzima bwiteka.

Mu kwereka abagaragu be uburyo bwo kwimenyekanisha, abanzi babo, abakozi b'ibinyoma b'Imana, Yesu Kristo yakoze kugira ngo akize ubugingo bwabo. Kandi amasezerano ye yo kuba, kugeza imperuka yisi, " hagati " yabatowe, arubahirizwa kandi agizwe no kubamurikira no kubarinda mubuzima bwabo bwisi. Igipimo cyuzuye cyo kwizera nyako nuko Imana igumana nintore zayo. Ntibigera bamburwa umucyo we n'Umwuka Wera we. Niba kandi Imana ikuyemo, ni ukubera ko uwatoranijwe atakiri umwe; urwego rwe rwumwuka rwahindutse mubucamanza bukiranuka bw'Imana. Kuberako urubanza rwe ruhuza imyitwarire yabantu. Kurwego rwumuntu ku giti cye, impinduka ziracyashoboka mubyerekezo byombi; kuva mu byiza ukajya mu kibi cyangwa ikibi ukajya mu cyiza. Ariko siko bimeze, kurwego rusange rwamatsinda y’amadini ninzego, bihinduka gusa kuva mubyiza bikajya mubibi, mugihe bidahuye nimpinduka zashyizweho nImana. Mu nyigisho ze, Yesu aratubwira ati: “ Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, nk'uko igiti kibi kidashobora kwera imbuto nziza (Mat.7: 18).” Yaduhaye rero gusobanukirwa ko kubera imbuto zayo ziteye ishozi, idini Gatolika ari " igiti kibi " kandi ko izakomeza, binyuze mu nyigisho zayo z'ibinyoma, izakomeza bityo, nubwo, yambuwe inkunga ya cyami, ihagarara. Gutoteza abantu. Kandi ni kimwe n'idini ry'Abangilikani ryakozwe na Henry VIII kugira ngo risobanure ubusambanyi bwe n'ibyaha bye; ni ubuhe gaciro Imana ishobora guha abamukomokaho n'abami basimbuye? Ibi ni nako bimeze ku idini ry'Abaporotesitanti b'Abaporotesitanti, kubera ko uyu washinze, John Calvin, yatinywaga, kubera ko yari azwiho kuba yari afite imico mibi ndetse n'iyicwa ryinshi kugeza apfuye yemeye mu mujyi we wa Geneve, mu buryo busa cyane imigenzo y'abagatolika yo mu gihe cye, kugeza aho ibarenze. Iyi Protestantism ntabwo yashoboraga gushimisha Umwami mwiza Yesu Kristo, kandi ntishobora gufatwa nkicyitegererezo cyukwizera nyakuri. Nukuri cyane ko mubyo yahishuriwe yahawe Daniel, Imana yirengagije ivugurura ry’abaporotesitanti, yibanda gusa ku butegetsi bwa papa bwo mu myaka 1260, ndetse n’igihe cyo gushyiraho ubutumwa bw’Abadiventisti bo ku munsi wa karindwi, ufite ukuri kwerekanwe ku Mana, kuva mu 1844 , kugeza imperuka yisi, izaza, muri 2030.

 

Amateka y'ibinyoma by'amadini yibinyoma byose bifite imiterere yicyitegererezo cyemewe n'Imana, ariko ntabwo bihuye. Ukwizera nyako guhora kugaburirwa n'Umwuka wa Kristo, kwizera kubeshya ntabwo. Ukwizera nyako kurashobora gusobanura amayobera yubuhanuzi bwa Bibiliya, kwizera kubeshya ntigushobora. Ubwinshi bwo gusobanura ubuhanuzi buzenguruka isi, buri kintu cyiza kuruta icya nyuma. Bitandukanye na byo, ibisobanuro byanjye mbikura gusa kubyavuzwe muri Bibiliya; ubutumwa rero burasobanutse neza, butajegajega, buhuza kandi bujyanye nibitekerezo by'Imana bitigera bitandukira; Ishoborabyose irabireba.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inyandiko Zitegura Igitabo cya Daniyeli

 

 

Izina Daniel risobanura Imana ni Umucamanza wanjye. Kumenya urubanza rw'Imana ni ishingiro ryingenzi ryo kwizera, kuko riyobora ikiremwa kugana kumvira ubushake bwayo bwerekanwe kandi bwumvikana, ikintu cyonyine cyo guhabwa umugisha na we igihe cyose. Imana ishaka urukundo rwibiremwa byayo ibikora neza kandi ikabigaragaza kubwo kwizera kwabo. Urubanza rw'Imana rero rugaragarira mu buhanuzi bwayo bukoresha ibimenyetso nko mu migani ya Yesu Kristo. Urubanza rw'Imana rwahishuwe bwa mbere n'igitabo cya Daniyeli ariko rushyiraho urufatiro rukomeye rw'urubanza rwarwo ku mateka y'idini ya gikristo ruzahishurwa ku buryo burambuye mu gitabo cy'Ibyahishuwe.

Muri Daniyeli, Imana ihishura bike, ariko iyi mibare mike ifite akamaro gakomeye, kuko niyo shingiro ryibyahishuwe muri rusange. Abubatsi bubaka bazi uburyo bukomeye kandi bugena imyiteguro yikibanza. Mu buhanuzi, uru nirwo ruhare rwahishuwe rwakiriwe n'umuhanuzi Daniel. Mubyukuri, iyo ibisobanuro byabo byumvikanye neza, Imana igera ku ntego ebyiri zo kwerekana ko iriho no guha intore zayo urufunguzo rwo gusobanukirwa ubutumwa bwatanzwe na Mwuka. Muri ibi "bintu bike" dusangamo byose: gutangaza urukurikirane rw'ingoma enye ziganje ku isi kuva Daniyeli (Dan.2, 7 na 8); gukundana kumugaragaro umurimo wumurimo wa Yesu Kristo (Dan.9); gutangaza ubuhakanyi bwa gikristo muri 321 (Dan.8), ingoma ya papa yimyaka 1260 hagati ya 538 na 1798 (Dan.7 na 8); n’ubumwe bwa “Adiventiste” (Dan. 8 na 12) kuva 1843 (kugeza 2030). Nongeyeho kuri ibi, Dan.11, nkuko tuzabibona, igaragaza imiterere nubwihindurize byintambara ya kirimbuzi ya kirimbuzi yisi yo ku isi ikomeje gukorwa mbere yuko Imana y'Umukiza igaruka neza.

Mu buryo bweruye, Umwami Yesu Kristo yakuyeho izina rya Daniyeli kugira ngo yibutse akamaro kayo ku masezerano mashya. “ Noneho, iyo ubonye ikizira cy'ubutayu, umuhanuzi Daniyeli yavuze , yashinze ahera, uwagisoma akitondera! (Mat.24: 15) »

 

Niba Yesu yarahamije Daniyeli, ni ukubera ko Daniyeli yari yaramuhaye inyigisho zerekeye ukuza kwe kwa mbere no kugaruka kwe kwiza, kuruta abandi bose bamubanjirije. Kugira ngo amagambo yanjye asobanuke neza, ugomba kumenya ko Kristo wavuye mwijuru yabanje kwiyereka Daniyeli ku izina rya “ Mikayeli ”, muri Dan.10: 13-21, 12: 3 kandi iri zina ryafashwe na Yesu -Kristo mu Byah. 12: 7. Iri zina “ Micaël ” rizwi cyane mu buryo bwa gatolika bw'ikilatini Michel, izina ryahawe Mont Saint-Michel uzwi cyane muri Breton mu Bufaransa. Igitabo cya Daniel kongeramo imibare ituma tumenya umwaka azaza bwa mbere. Ndashaka kwerekana kandi ko izina “ Mikaël ” risobanura: Ninde umeze nk'Imana; n'izina “ Yesu ” risobanurwa ngo: YaHWéH ikiza. Amazina yombi yerekeye umuremyi ukomeye Imana, iyambere ifite izina ryo mwijuru, irya kabiri rifite izina ryisi.

Ibyahishuwe by'ejo hazaza bitugejejweho nk'umukino wo kubaka amagorofa menshi. Mu ntangiriro za sinema, kugirango habeho ingaruka zubutabazi mu makarito, abakora amafilime bakoresheje amasahani y’ibirahure amashusho atandukanye ashushanyije, amaze kurenga, yatanze ishusho kurwego rwinshi. Ni ko bimeze no ku buhanuzi bwateguwe n'Imana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byose bitangirira muri Daniel

 

IGITABO CYA DANIEL

 

Wowe usoma iki gitabo, menya ko Imana Ishoborabyose itagira imipaka ari muzima, nubwo yihishe. Ubu buhamya bw ' umuhanuzi Daniel ”bwanditswe kugirango ubyemeze. Ifite kashe yubuhamya bwisezerano rya kera kandi rishya kuko Yesu yabikuye mumagambo yabwiye abigishwa be. Ubunararibonye bwe bugaragaza ibikorwa byiyi Mana nziza kandi itabera. Kandi iki gitabo kiradufasha kuvumbura urubanza Imana ifite ku mateka y’amadini y’imana imwe yonyine, Abayahudi mu masezerano ya mbere, hanyuma abakirisitu, mu bufatanye bwe bushya, bwubatswe ku maraso yamenetse na Yesu Kristo, ku ya 3 Mata 30 ibihe. Ninde uruta “ Daniel ” ushobora guhishura urubanza rw'Imana? Izina rye risobanura “Imana ni umucamanza wanjye”. Inararibonye zabayeho ntabwo ari imigani, ahubwo ni ubuhamya bw'umugisha uva ku Mana w'icyitegererezo cye cyo kuba umwizerwa. Imana imwereka mubantu batatu yakiza mubyago muri Ezek.14: 14-20. Ubu bwoko butatu bwatoranijwe ni " Nowa, Daniel na Yobu ". Ubutumwa bw'Imana butubwira neza ko no muri Yesu Kristo, niba tutasa na ziriya ngero, umuryango w'agakiza uzakomeza gufungwa. Ubu butumwa bwemeza inzira ifunganye, inzira ifunganye, cyangwa irembo rifunganye abatoranijwe bagomba kunyuramo kugira ngo binjire mu ijuru, nk'uko inyigisho za Yesu Kristo zibivuga. Inkuru ya “ Daniel ” na bagenzi be batatu batugejejweho nk'icyitegererezo cy'ubudahemuka Imana ikiza mu minsi y'ibibazo.

Ariko hariho no muriyi nkuru yubuzima bwa Daniyeli, ihinduka ryabami batatu bakomeye Imana yashoboye kwambura satani abo basengaga mubujiji bwuzuye. Imana yagize abo bami abavugizi bakomeye kumpamvu yamuteye mumateka yabantu, uwambere, ariko kandi nuwanyuma, kuko aba bagabo bintangarugero bazashira kandi idini, indangagaciro, imyitwarire bizahora bigabanuka. Ku Mana, kunyaga ubugingo ni urugamba rurerure kandi ikibazo cyumwami “ Nebukadinezari ” nicyitegererezo cyerekana ubwoko bwacyo. Ryemeza umugani wa Yesu Kristo, uyu " Umwungeri mwiza " usize umukumbi we gushaka intama yazimiye.

 

 

 

 

 

Daniyeli 1

 

Dan 1: 1  Mu mwaka wa gatatu w'ingoma ya Yehoyakimu umwami w'u Buyuda, Nebukadinezari umwami wa Babiloni aragenda yerekeza i Yeruzalemu aragota.

1a-  Umwaka wa gatatu w'ingoma ya Yehoyakimu, umwami w'u Buyuda

Ingoma ya Yehoyakimu yimyaka 11 kuva - 608 kugeza - 597. Umwaka wa 3 muri - 605.

1b-  Nebukadinezari

Ubu ni bwo busobanuro bw'i Babiloni bw'izina ry'umwami Nebukadinezari, "Nabu arinda umuhungu wanjye w'imfura." Nabu nimana ya Mesopotamiya yubumenyi no kwandika. Turashobora gusobanukirwa ko Imana ishaka kugira ubwo bubasha kubumenyi no kwandika.

Dan 1: 2 Uwiteka atanga mu kuboko kwe Yehoyakimu umwami w'u Buyuda, igice cy'ibikoresho byo mu nzu y'Imana. Nebukadinezari ajyana ibikoresho mu gihugu cya Shinari, mu nzu y'imana ye, abishyira mu nzu y'ubutunzi y'imana ye.

2a-  Uhoraho yashyikirije amaboko ye Yehoyakimu, umwami w'u Buyuda 

Imana yaretse umwami wAbayahudi bifite ishingiro. 2Ch.36: 5: Yehoyakimu yari afite imyaka makumyabiri n'itanu igihe yabaga umwami, maze ategeka imyaka cumi n'umwe i Yeruzalemu. Yakoze ibibi imbere ya Yehova Imana ye .

2b-  Nebukadinezari ajyana ibikoresho mu gihugu cya Shinari, mu nzu y'imana ye, abishyira mu nzu y'ubutunzi y'imana ye.

 Uyu mwami ni umupagani, ntabwo azi Imana y'ukuri Isiraheli ikorera ariko yitondera kubaha imana ye: Bel. Nyuma yo guhinduka kwe, azakorera Imana y'ukuri ya Daniyeli n'ubudahemuka bumwe.

Dan 1: 3 Umwami ategeka Ashpenaz, umutware w'inkone ze, kuzana bamwe mu bana ba Isiraheli bavutse mu bwami cyangwa mu muryango ukomeye,

Dan .

4a-  Umwami Nebukadinezari agaragara nk'inshuti kandi afite ubwenge, arashaka gusa gufasha abana b'Abayahudi kwinjiza neza muri sosiyete ye n'indangagaciro zayo.

Dan 1: 5 Umwami abaha buri munsi umugabane wibyo kurya byameza ye na vino yanyoye, ashaka kubarera imyaka itatu, nibarangiza bazakorera umurimo wa Uwiteka. umwami.

5a-  Ibyiyumvo byiza byumwami biragaragara. Asangira nurubyiruko ibyo yitanga, kuva imana ye kugeza ibiryo bye.

Dan 1: 6 Muri bo harimo Daniyeli, Hananiya, Mishaeli, na Azariya wo mu bana ba Yuda.

6a-  Mu Bayahudi bose bakiri bato bajyanywe i Babiloni, bane gusa muri bo bagaragaje ubudahemuka bw'icyitegererezo. Ibintu bikurikiraho byateguwe nImana kugirango yerekane itandukaniro ryimbuto zera nabamukorera nuwo aha umugisha hamwe nabatamukorera kandi yirengagije.

Dan 1: 7 Umutware w'inkone abaha amazina: Daniel Belteshazari, Hananiya Shaduraki, Mishaeli Meshaki, na Azariya Abednego.

7a-  Ubwenge busangiwe nabayahudi bato bemeye kwitirirwa amazina ya gipagani yashyizweho nuwatsinze. Kwita izina ni ikimenyetso cyo hejuru kandi nihame ryigishijwe n'Imana y'ukuri. Itang.2: 19: Kandi Uwiteka Imana, yaremye mu isi inyamaswa zose zo mu gasozi n’inyoni zose zo mu kirere, yazanye ku muntu kugira ngo arebe icyo azita, kandi ko ikiremwa cyose kizima kigomba kwitwa umuntu yamuha.

7b-  Daniel “Imana ni umucamanza wanjye” yiswe Belteshazzar: “Bel izarinda”. Bel asobanura satani ko mubujiji bwuzuye abo bantu bapagani bakoreraga kandi bakubahwa, bazize imyuka mibi.

 Hanania “Ubuntu cyangwa Yatanzwe na YaHWéH” ahinduka “Shadrach“ ahumekewe na Aku ”. Aku yari imana y'ukwezi i Babiloni.

 Mishaël “Ninde ukiranuka kw'Imana” ahinduka Meschac “uwa Aku”.

 Azariya “Ubufasha cyangwa Ubufasha ni YaHWéH” ihinduka “Abed-Nego” “Umukozi wa Nego” , kandi hariya, imana y'izuba y'Abakaludaya.

Dan 1: 8 Daniyeli yiyemeje kutanduza ibiryo by'umwami na divayi umwami yanyweye, maze yinginga inkone y'umutware kutamuhatira kwanduza.

8a-  Kugira izina rya gipagani ntabwo bitera ikibazo mugihe utsinzwe, ariko kwiyanduza kugeza aho utera isoni Imana birakabije kubaza. Ubudahemuka bw'abasore bwatumye birinda divayi n'inyama z'umwami kubera ko ibyo bintu byari bisanzwe bishyikirizwa imana z'abapagani zubahwa i Babiloni. Ubuto bwabo ntibukuze kandi ntibaratekereza nka Pawulo, umuhamya wizerwa wa Kristo ubona ko imana z'ibinyoma ari umuyaga (Rom.14; 1Co.8). Ariko kubera gutinya gutangaza abanyantege nke mu kwizera, akora nkabo. Niba akora muburyo bunyuranye, ntabwo akora icyaha, kuko ibitekerezo bye nibyo. Imana iramagana umwanda wakozwe kubushake n'ubumenyi n'umutimanama wose; mururugero, guhitamo nkana kubaha imana zabapagani.

Dan 1: 9 Imana yahaye Daniyeli ubutoni n'ubuntu imbere y'inkone.

9a-  Ukwizera kwurubyiruko kugaragazwa no gutinya Imana; Arashobora kubaha imigisha.

Dan 1:10 Umutware w'inkone abwira Daniyeli ati: Ndatinya databuja umwami, wagushizeho ibyo kurya no kunywa; kuko ni ukubera iki yakagombye kubona isura yawe yihebye kuruta iy'urubyiruko rwo mu kigero cyawe? Washyira umutwe wanjye ku mwami.

Dan 1:11 Daniyeli abwira igisonga inkone y'umutware yari yarashinzwe kugenzura Daniyeli, Hananiya, Mishaeli na Azariya:

Dan 1:12 Gerageza abagaragu bawe iminsi icumi, uduhe imboga zo kurya n'amazi yo kunywa;

Dan 1:13 Ubwo uzareba mu maso hacu no mu maso h'abasore barya ibiryo by'umwami, kandi uzakorana n'abagaragu bawe nk'uko wabonye.

Dan 1:14 Abaha ibyo basabye, arabagerageza iminsi icumi.

Dan 1:15 Iminsi icumi irangiye basa neza kandi bahindagurika kurusha abasore bose bariye ibiryo byumwami.

15a-  Turashobora gushyiraho igereranya ryumwuka hagati y _ . Mubyukuri, mubyabaye byombi, Imana ihishura imbuto zihishe kubavuga ko bakomoka.

Dan 1:16 Igisonga cyakuyeho ibiryo na divayi byari bigenewe, abaha imboga.

16a-  Ubunararibonye bwerekana uburyo Imana ishobora gukora mubitekerezo byabantu kugirango batoneshe abakozi bayo bakurikije ubushake bwe bwera. Kuberako ibyago byatewe nigisonga cyumwami byari byinshi kandi Imana yagombaga kubigiramo uruhare kugirango yemere ibyifuzo byatanzwe na Daniel. Uburambe bwo kwizera nitsinzi.

Dan 1:17 Imana yahaye aba basore bane ubumenyi, gusobanukirwa mumabaruwa yose, n'ubwenge; na Daniel yasobanuye iyerekwa n'inzozi zose.

17a-  Imana yahaye aba basore bane ubumenyi, ubwenge mumabaruwa yose, n'ubwenge

Ibintu byose ni impano yatanzwe na Nyagasani. Abatamuzi ntibazi uko biterwa na we niba ari abanyabwenge nubwenge cyangwa injiji nubupfu.

1 7 b-  na Daniel basobanuye iyerekwa ryose ninzozi zose.

Mbere na mbere kwerekana ubudahemuka bwe, Daniel yubahwa n'Imana imuha impano y'ubuhanuzi. Ubu ni bwo buhamya yahaye mu gihe cye Yozefu wizerwa, wari umunyagano w'Abanyamisiri. Mu maturo y'Imana, Salomo yahisemo kandi ubwenge; kandi kuri uku guhitamo, Imana yamuhaye ibindi byose, icyubahiro nubutunzi. Daniyeli nawe azahura nuburebure bwubatswe nImana ye yizerwa.

Dan 1:18 Igihe cyagenwe n'umwami cyo kumuzanira, umutware w'inkone yabashyikirije Nebukadinezari.

Dan 1:19 Umwami avugana nabo; kandi muri abo basore bose nta n'umwe wari nka Daniyeli, Hananiya, Mishaeli, na Azariya. Bemerewe rero gukorera umwami.

Dan 1:20 Kubijyanye nibintu byose byasabwaga ubwenge nubushishozi, kandi umwami yababajije, yasanze barusha inshuro icumi abapfumu nabaragurisha inyenyeri bari mubwami bwe bwose.

20a-  Imana rero yerekana " itandukaniro riri hagati yabamukorera nabatamukorera ", ryanditswe muri Mal.3: 18. Amazina ya Daniyeli na bagenzi be azinjira mubuhamya bwa Bibiliya Yera, kuko kwerekana ubudahemuka bizabera intangarugero gushishikariza abatoranijwe kugeza imperuka yisi.

Dan 1:21 Daniyeli na we yabayeho kugeza mu mwaka wa mbere w'umwami Kuro.

 

 

 

 

 

 

 

Daniyeli 2

 

 

Dan 2: 1 Mu mwaka wa kabiri w'ingoma ya Nebukadinezari, Nebukadinezari yarose inzozi. Ubwenge bwe bwari butuje kandi ntashobora gusinzira.

1a-  Rero, muri - 604. Imana yigaragaza mu mwuka wumwami.

Dan 2: 2 Umwami yahamagaye abapfumu, abaragurisha inyenyeri, abarozi, n'Abakaludaya, kugira ngo bamubwire inzozi ze. Baraza biyerekana imbere y'umwami.

2a-  Umwami w'abapagani noneho ahindukirira abantu afite, kugeza icyo gihe, yizeraga, buri wese akaba umuhanga mubyo akora.

Dan 2: 3 Umwami arababwira ati 'narose inzozi; ibitekerezo byanjye birahangayitse, kandi ndashaka kumenya izi nzozi.

3a-  Umwami yavuze neza: Ndashaka kumenya izi nzozi ; ntavuga ibisobanuro byayo.

Dan 2: 4 Abakaludaya basubiza umwami mu rurimi rw'icyarameyi, mwami, ubeho iteka! Bwira abagaragu bawe kubyerekeye, natwe tuzabisobanura.

Dan 2: 5 Umwami arishura, abwira Abakaludaya ati: 'Ikintu cyarampunze; Niba utamenyesheje inzozi n'ibisobanuro byazo, uzatanyagurwa, amazu yawe azagabanywa ikirundo cy'imyanda.

5a-  Ubusobekerane bwumwami nigipimo gikabije afata ntigisanzwe kandi cyahumetswe nImana irema uburyo bwo kwitiranya abapagani charlatanism no guhishura icyubahiro cyayo binyuze mubakozi bayo bizerwa.

Dan 2: 6 Ariko nimumbwira inzozi n'ibisobanuro byazo, uzampa impano n'impano n'icyubahiro cyinshi. Noneho, mbwira inzozi nibisobanuro byazo.

6a-  Izi mpano, impano, nicyubahiro gikomeye , Imana itegura intore zayo zizerwa.

Dan 2: 7 Basubiza ubwa kabiri, Umwami abwire abagaragu be inzozi, natwe tuzabisobanura.

Dan 2: 8 Umwami aramusubiza ati: "Nukuri ndabona ko mugerageza kubona umwanya, kuko mubona ko ikibazo cyampunze.

8a-  Umwami abaza abanyabwenge be ikintu kitigeze kibazwa kandi ntabigeraho.

Dan 2: 9 " Niba rero utamenyesheje inzozi, interuro imwe izagukingira mwese; ushaka kwitegura kumbwira ibinyoma n'ibinyoma, mugihe utegereje ko ibihe bihinduka. Noneho, mbwira inzozi, nzamenya niba ushoboye kumpa ibisobanuro.

9a-  urashaka kwitegura kumbwira ibinyoma n'ibinyoma, mugihe utegereje ko ibihe bihinduka

 Ni kuri iri hame niho kugeza imperuka yisi, abareba ibinyoma n'abapfumu bose bakize.

9b-  Noneho, mbwira inzozi, nzamenya niba ushoboye kumpa ibisobanuro

 Ku nshuro yambere iyi mitekerereze yumvikana yigaragaza mubitekerezo byumugabo. Charlatans ifite ibihe byiza byo kubwira ikintu icyo aricyo cyose kubakiriya babo boroheje kandi bayoboka birenze. Icyifuzo cy'umwami cyerekana imipaka yabo.

Dan 2:10 Abakaludaya basubiza umwami bati: “Nta muntu n'umwe ku isi ushobora kuvuga icyo umwami asabye; nta mwami, nubwo yaba ukomeye kandi ukomeye, yaba yarigeze asaba ikintu nk'icyo umupfumu, inyenyeri cyangwa Abakaludaya.

10a-  Amagambo yabo ni ay'ukuri, kuva icyo gihe, Imana ntiyigeze igira icyo ikora ngo ibapfundure, kugira ngo basobanukirwe ko ari yo Mana yonyine, kandi ko ubumana bwabo bwa gipagani nta kindi uretse ubusa kandi n'ibigirwamana byubatswe n'amaboko n'imyuka y'abantu bahawe hejuru y'abadayimoni.

Dan 2:11 Ibyo umwami abajije biragoye; nta muntu ushobora kubwira umwami, usibye imana, aho ituye ritari mu bantu.

11a-  Abanyabwenge hano bagaragaza ukuri kudashidikanywaho. Ariko mu kuvuga aya magambo, bemera ko nta sano bafitanye nimana , mugihe cyose, bagirwa inama nabantu bashutswe bibwira ko bazabona ibisubizo byimana zihishe binyuze muri bo. Ingorane zatangijwe n'umwami zirabashyira ahagaragara. Kandi kugira ngo ibyo bigerweho, byasabye ubwenge butamenyekana kandi butagira akagero bw'Imana y'ukuri, imaze guhishurwa mu buryo buhebuje muri Salomo, umutware w'ubwenge bw'Imana.

Dan 2:12 Umwami ararakara, ararakara cyane. Yategetse abanyabwenge bose b'i Babuloni kwicwa.

Dan 2:13 Iki gihano cyasohowe, abanyabwenge baricwa, bashakisha Daniyeli na bagenzi be ngo babatsembe.

13a-  Mu gushyira abagaragu be mbere y'urupfu niho Imana izabakura mu cyubahiro hamwe n'Umwami Nebukadinezari. Izi ngamba zihanura uburambe bwa nyuma bwo kwizera kwabadiventiste aho abatoranijwe bazategereza urupfu rwateganijwe ninyeshyamba kumunsi wagenwe. Ariko hano na none, ibintu bizahinduka, kuko abapfuye bazaba izo nyeshyamba zizicana igihe Kristo ukomeye kandi watsinze azagaragara mwijuru kubacira urubanza no kubaciraho iteka.

Dan 2:14 Daniyeli avugana ubwenge n'ubwenge Arjoch, umutware w'ingabo z'umwami, wari wagiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni.

Dan 2:15 Arabasubiza, abwira Arjoch umugaba w'umwami ati: "Kuki igihano cy'umwami gikabije?" Arjoc yasobanuriye Daniel icyo kibazo.

Dan 2:16 Daniyeli yegera umwami, amwinginga ngo amuhe umwanya wo guha umwami ibisobanuro.

16a-  Daniel akora akurikije kamere ye n'uburambe bwe mu by'idini. Arazi ko impano zubuhanuzi yahawe n'Imana, aho amenyereye gushira ibyiringiro bye byose. Kwiga ibyo umwami abajije, azi ko Imana ifite ibisubizo, ariko nubushake bwayo kubimenyesha?

Dan 2:17 Daniyeli ajya iwe, abwira Hananiya, Mishaeli na Azariya bagenzi be kuri iki kibazo,

17a-  Abasore bane baba mu nzu ya Daniel. “ Abameze nk'ubusho hamwe ” kandi bahagarariye iteraniro ry'Imana. Mbere ya Yesu Kristo, “ aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, ndi muri bo ”. Urukundo rwa kivandimwe ruhuza uru rubyiruko rugaragaza umwuka mwiza wubufatanye.

Dan 2:18 abasaba kwinginga Imana yo mwijuru, kugirango Daniyeli na bagenzi be batarimburwa nabandi banyabwenge b'i Babiloni.

18a-  Guhura n’iterabwoba rikomeye kubuzima bwabo, gusenga cyane no kwiyiriza ubusa bivuye ku mutima nintwaro yonyine yatowe. Barabizi kandi bazategereza igisubizo kiva ku Mana yabo yamaze kubaha ibimenyetso byinshi byerekana ko ibakunda. Ku iherezo ryisi, abatoranijwe ba nyuma bagenewe itegeko ryurupfu bazakora kimwe.

Dan 2:19 Ibanga ryahishuriwe Daniyeli mu iyerekwa nijoro. Daniyeli aha umugisha Imana yo mwijuru.

19a-  Abisabwe n'intore ze, Imana yizerwa irahari, kuko yateguye ikizamini cyo guhamya ubudahemuka bwe kuri Daniel na bagenzi be batatu; mu rwego rwo kubazamura mu myanya ikomeye mu butegetsi bw'umwami. Azakora, uburambe nyuma yuburambe, azabagira ingenzi kuri uyu mwami azayobora kandi amaherezo ahindure. Uku guhinduka kuzaba imbuto zimyitwarire yizerwa kandi idasubirwaho yabayahudi bane bato batojejwe nImana kubutumwa budasanzwe.

Dan 2:20 Daniyeli aramusubiza ati: "Hahirwa izina ry'Imana kuva iteka ryose. Ubwenge n'imbaraga ni ibye.

20a-  Ishimwe rifite ishingiro kuko gihamya y'ubwenge bwe , muri inararibonye, ryerekanwe bidasubirwaho. Imbaraga ze zatanze Yehoyakimu kwa Nebukadinezari maze ashyira ibitekerezo bye mubitekerezo by'abagabo bagombaga gushyigikira umushinga we.

Dan 2:21 Niwe uhindura ibihe n'ibihe, akuraho kandi agashyiraho abami, aha ubwenge abanyabwenge, n'ubumenyi kubafite ubushishozi.

21a-  Uyu murongo ugaragaza neza impamvu zose zo kwizera no kwizera Imana. Nebukadinezari amaherezo azahinduka igihe azaba amaze kumenya neza ibyo bintu.

Dan 2:22 Ahishura ikirihishe kandi cyihishe, azi ibiri mu mwijima, kandi umucyo ugumana na we.

22a-  Shitani irashobora kandi guhishura ikirihishe kandi cyihishe, ariko umucyo ntabwo uri muri we. Irabikora kugirango ireshya kandi ihindure abantu kure yImana yukuri, iyo ibikora, ikora kugirango ikize intore zayo ibahishurira imitego yica abadayimoni baciriweho umwijima mwisi, kuva Yesu Kristo yatsinze icyaha n'urupfu.

Dan 2:23 Mana ya ba sogokuruza, ndaguhimbaza kandi ndagushima, ko wampaye ubwenge n'imbaraga, kandi ukanyereka ibyo twagusabye, ko waduhishuriye ibanga ry'umwami.

23a-  Ubwenge n'imbaraga byari mu Mana, mu isengesho rya Daniyeli, Imana irabimuha. Turabona muri inararibonye ihame ryigishijwe na Yesu risohozwa: “ baza kandi uzahabwa ”. Ariko byumvikane neza ko kugirango ubone ibisubizo, ubudahemuka bwabasabye bugomba kwihanganira ibizamini byose. Inguvu zakiriwe na Daniel zizafata ishusho ikurikiza ibitekerezo byumwami uzakorerwa ibimenyetso simusiga bidashidikanywaho bizamuhatira kwemera ko Imana ya Daniyeli itazwi n'abantu be kugeza icyo gihe               .

Dan 2:24 Nyuma y'ibyo, Daniyeli yagiye kuri Arjoch, umwami yari yategetse kurimbura abanyabwenge b'i Babiloni; nuko aragenda amubwira atya: Nturimbure abanyabwenge b'i Babuloni! Unjyane imbere y'umwami, nzaha umwami ibisobanuro.

24a-  Urukundo rw'Imana rusomwa muri Daniel utekereza kubona ubuzima kubapagani b'abanyabwenge. Iyi na none ni imyitwarire ihamya Imana ibyiza byayo n'imbabazi zayo, mumitekerereze yo kwicisha bugufi gutunganye. Imana irashobora kunyurwa, umugaragu wayo amuhimbaza kubikorwa byo kwizera kwe.

Dan 2:25 Arjoch azana Daniyeli vuba imbere y'umwami, amuvugisha atya: Nabonye mu banyagano b'u Buyuda umuntu uzasobanurira umwami.

25a-  Imana ifashe umwami umubabaro mwinshi, kandi ibyiringiro gusa byo kubona igisubizo yifuzaga bizatuma uburakari bwe bugabanuka.

Dan 2:26 Umwami aramusubiza, abwira Daniyeli witwaga Belteshazari ati: “Urashobora kunyereka inzozi narose, n'ibisobanuro byazo?

26a-  Izina rya gipagani yahawe ntacyo rihindura. Daniyeli ntabwo ari Belteshazzar niwe uzamuha igisubizo giteganijwe.

Dan 2:27 Daniyeli asubiza imbere y'umwami ati: "Ibyo umwami abajije ni ibanga, abanyabwenge, abaragurisha inyenyeri, abapfumu n'abapfumu, badashobora guhishurira umwami.

27a-  Daniel yatakambiye mu izina ryabanyabwenge. Ibyo umwami yabasabye ntibyashobokaga.

Dan 2:28 Ariko hariho Imana mwijuru ihishura amabanga, kandi yamenyesheje umwami Nebukadinezari umwami ibizaba mu bihe byanyuma. Ninzozi zawe niyerekwa wagize muburiri bwawe.

28a-  Iyi ntangiriro yibisobanuro izatuma Nebukadinezari yitondera, kubera ko ingingo y'ejo hazaza yamye ibabaza abantu kandi ikababara, kandi ibyiringiro byo kubona ibisubizo kuriyi ngingo birashimishije kandi birahumuriza. Daniel yerekeje ibitekerezo byumwami ku Mana nzima itagaragara, ibyo bikaba bitangaje kubwami wasengaga imana zambaye umubiri.

Dan 2:29 Mwami, ku buriri bwawe, ibitekerezo byaje kuri wowe ku bijyanye n'ibizaba nyuma y'iki gihe; kandi uhishura amabanga yakumenyesheje ibizaba.

Dan 2:30 Niba iri banga nahishuriwe, ntabwo ari ukubera ko muri njye ubwenge buruta ubw'abazima bose; ariko ni uko ibisobanuro bishobora guhabwa umwami, kandi ukamenya ibitekerezo byumutima wawe.

30a-  ntabwo aruko muri njye ubwenge buruta ubw'abantu bose bazima; ariko ni ukugira ngo ibisobanuro bihabwe umwami

Kwicisha bugufi gutunganye mubikorwa. Daniel yagiye ku ruhande, abwira umwami ko iyi Mana itagaragara imwitayeho; iyi Mana ikomeye kandi ikora neza kuruta abo yakoreye kugeza icyo gihe. Tekereza ingaruka zaya magambo kumitekerereze ye no kumutima.

30b-  kandi umenye ibitekerezo byumutima wawe

 Mu idini rya gipagani, amahame y'icyiza n'ikibi cy'Imana y'ukuri yirengagijwe. Abami ntibigera babazwa, kuko bafite ubwoba kandi bafite ubwoba kuko imbaraga zabo nini. Ivumburwa ry'Imana y'ukuri rizemerera Nebukadinezari kuvumbura buhoro buhoro inenge zayo; ibyo ntamuntu numwe wagira ubwoba bwo gukora mubantu be. Isomo natwe twatugejejweho: dushobora kumenya gusa ibitekerezo byumutima wacu niba Imana ikora mumitimanama yacu.

Dan 2:31 Mwami, warebye ubona igishusho kinini; iki gishushanyo cyari kinini, kandi gifite ubwiza budasanzwe; yahagaze imbere yawe, kandi isura ye yari iteye ubwoba.

31a-  wabonye igishusho kinini; iki gishushanyo cyari kinini, kandi gifite ubwiza budasanzwe

 Igishusho kizerekana intsinzi y'ubwami bukomeye bwo ku isi buzasimburana kugeza igihe hazagarukira icyubahiro cya Yesu Kristo, bityo kigaragara cyane . Ubwiza bwayo ni ubw'abategetsi bakurikiranye bitwikiriye ubutunzi, icyubahiro n'icyubahiro bitangwa n'abantu.

31b-  yahagaze imbere yawe, kandi isura ye yari iteye ubwoba.

 Igihe kizaza cyahanuwe n'iki gishushanyo kiri imbere y'umwami ntabwo kiri inyuma ye. Ikintu cyacyo giteye ubwoba gihanura imbaga y'abantu bapfa bazatera, intambara n'ibitotezo bizaranga amateka y'abantu kugeza imperuka y'isi; abategetsi bagenda hejuru y'imirambo.

Dan 2:32 Umutwe w'iki gishushanyo wari zahabu nziza; igituza n'amaboko byari ifeza; inda n'amatako byari bikozwe mu muringa;

32a-  Umutwe wiki gishushanyo wari zahabu nziza

 Daniyeli azabyemeza ku murongo wa 38, umutwe wa zahabu ni Umwami Nebukadinezari ubwe. Iki kimenyetso kimuranga kuko ubanza, azahindura kandi akorere hamwe kwizera Imana umuremyi wukuri. Zahabu nikimenyetso cyo kwizera kweje muri 1 Petero 1: 7. Ingoma ye ndende izaranga amateka y’amadini kandi ifite ishingiro avuga muri Bibiliya. Byongeye kandi, agize umuyobozi wubwubatsi bwizungura ryabategetsi bo kwisi. Ubuhanuzi butangira mu mwaka wa mbere w'ingoma ye muri - 605.

32b-  igituza n'amaboko ye byari ifeza

 Ifeza ifite agaciro gake kuruta zahabu. Irahindura, zahabu ikomeza guhinduka. Turimo kwibonera gutesha agaciro indangagaciro zabantu zikurikira ibisobanuro byiki gishushanyo kuva hejuru kugeza hasi. Kuva - 539, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi buzasimbura ingoma y'Abakaludaya.

32c-  inda ye n'amatako byari bikozwe mu muringa

 Umuringa nawo ufite agaciro gake kuruta ifeza. Numuringa ushingiye kumuringa. Yangirika cyane kandi ihindura isura mugihe. Birakomeye kandi kuruta ifeza, ubwayo irakomeye kuruta zahabu yonyine ikomeza kuba nziza. Imibonano mpuzabitsina iri hagati yishusho yatoranijwe nImana, ariko kandi ni ishusho yimyororokere yabantu. Ingoma y'Ubugereki, kubera ko ari yo koko, izagaragaza ko yororoka cyane, iha ikiremwamuntu umuco wa gipagani uzakomeza kugeza imperuka y'isi. Ibishusho by'Abagereki bikozwe mu muringa no mu muringa bizashimwa n'abantu kugeza imperuka. Ubwambure bw'umubiri buragaragara kandi imyitwarire yangiritse ntigira imipaka; ibi bintu bituma ingoma yubugereki ari ikimenyetso cyicyaha kizakomeza kwihanganira ibinyejana n'ibihumbi kugeza igihe Kristo azagarukira. Muri Dan. inkuru y'ubuhanuzi y'iki gice. Uyu murongo wa 32 wagiye ukurikirana kandi ukangura ingoma ziganisha ku bwami bw'Abaroma.

Dan 2:33 amaguru ye y'icyuma; ibirenge bye, igice cy'icyuma ikindi gice cy'ibumba.

33a-  amaguru ye, y'icyuma

 Nkubwami bwa kane bwahanuwe, ubw'i Roma burangwa no gukomera gukabije kugereranywa nicyuma. Nicyuma gikunze kugaragara cyane gitera okiside, ingese kandi kirasenywa. Hano na none kwangirika byemejwe kandi biriyongera. Abanyaroma ni abasenga imana nyinshi; bakira imana z'abanzi batsinzwe. Uku nuburyo icyaha cyubugereki kizagera, muburyo bwagutse, bugere no mubantu bose b'ingoma yacyo.

33b-  ibirenge bye, igice cyicyuma ikindi kibumba

 Muri iki cyiciro, igice cyibumba kigabanya intege nke. Ibisobanuro biroroshye kandi byamateka. Mu 395, Ingoma y'Abaroma yarasenyutse hanyuma nyuma yayo amano icumi y'ibirenge by'iki gishushanyo azageraho hashyizweho ubwami icumi bwa gikirisitu bwigenga ariko byose bishyirwa mu maboko y'idini na Musenyeri wa Roma uzaba Papa kuva 538. Aba bami icumi. bavugwa muri Dan.7: 7 na 24.

Dan 2:34 Mu gihe warebaga, ibuye ryaguye ridafite amaboko rikubita ibirenge by'icyuma n'ibumba ry'ishusho, riravunika.

34a-  Ishusho yibuye ikubita ihumekwa no kwicwa no gutera amabuye. Uru nirwo rwego rwo kwica abanyabyaha muri Isiraheli ya kera. Iri buye rero riza kubuye abanyabyaha bo ku isi. Icyorezo cya nyuma cy'uburakari bw'Imana kizaba urubura nk'uko Ibyah.16: 21. Iyi shusho irahanura ibikorwa bya Kristo kurwanya abanyabyaha mugihe cyo kugaruka kwe kwiza kwImana. Muri Zek. , hari amaso arindwi kuri iri buye rimwe; Dore nanjye ubwanjye nzashushanya ibizaba byanditswemo, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. kandi nzakuraho ibicumuro by'iki gihugu umunsi umwe. Noneho dusoma muri Zak.4: 7: Uri nde, umusozi munini, mbere ya Zerubabeli? Uzoroshya. Azashyira ibuye rikuru hagati yo gushimwa: Ubuntu, ubuntu kuri we! Aha hantu hamwe, kumurongo wa 42 na 47, dusoma: Yambwiye ati : Urabona iki? Ndamushubije nti, ndareba, mbona hano hari buji ya zahabu yose, ifite vase hejuru, kandi ifashe amatara arindwi, ifite imiyoboro irindwi yamatara iri hejuru ya buji ; … Kubasuzuguye umunsi wintangiriro zintege nke bazishima nibabona urwego mumaboko ya Zerubabeli. Aya arindwi ni amaso ya Nyagasani, atembera ku isi yose . Kugira ngo twemeze ubu butumwa, tuzasanga mu Byah.5: 6, iyi shusho, aho amaso arindwi y'ibuye na buji yitirirwa Umwagazi w'intama w'Imana, ari we Yesu Kristo: Kandi nabonye, hagati intebe n'ibinyabuzima bine kandi hagati y'abakuru, umwana w'intama wari uhari nkaho wishwe. Yari afite amahembe arindwi n'amaso arindwi, ari yo myuka irindwi y'Imana yoherejwe ku isi yose. Urubanza rwabantu b'ibyaha rukorwa n'Imana imbonankubone, nta kuboko kwabantu gutabara.

Dan 2:35 Hanyuma icyuma, ibumba, umuringa, ifeza, na zahabu biravunika, bihinduka nk'ibiti biva mu mbuga yo mu cyi; umuyaga wabatwaye, kandi nta kimenyetso na kimwe cyabonetse. Ariko ibuye ryakubise ishusho rihinduka umusozi munini, ryuzura isi yose.

35a-  Hanyuma icyuma, ibumba, umuringa, ifeza na zahabu byavunaguritse, bihinduka nk'urusenda ruva mu mbuga zicururizwamo mu cyi; umuyaga wabatwaye, kandi nta kimenyetso na kimwe cyabonetse.

Kugaruka kwa Kristo, abakomoka mu bantu bagereranywaga na zahabu, ifeza, imiringa, ibyuma n'ibumba byose bagumye mu byaha byabo kandi bakwiriye kurimburwa na we, kandi ishusho irahanura iri kurimbuka.

35b-  Ariko ibuye ryakubise ishusho rihinduka umusozi munini, ryuzura isi yose

 Ibyahishuwe bizerekana ko iri tangazo rizasohozwa gusa nyuma yimyaka igihumbi y'urubanza rwo mwijuru, hashyizweho intore ku isi nshya, mu Byah 4, 20, 21 na 22.             

Dan 2:36 Izi ninzozi. Tuzatanga ibisobanuro imbere y'umwami.

36a-  Umwami amaherezo yumva ibyo yarose. Igisubizo nkicyo ntigishobora guhimbwa, kuko ntibyashobokaga kumushuka. Uzamusobanurira ibyo bintu rero ubwe yakiriye iyerekwa rimwe. Kandi asubiza kandi icyifuzo cyumwami yerekana ko ashoboye gusobanura amashusho no gutanga ibisobanuro byayo.

Dan 2:37 Mwami, uri umwami w'abami, kuko Imana yo mu ijuru yaguhaye ubutware, imbaraga, imbaraga n'icyubahiro;

37a-  Nishimiye cyane uyu murongo aho tubona Daniel avugana muburyo butemewe numwami ukomeye, ntamuntu numwe watinyuka kubikora muminsi yacu igoramye kandi yononekaye. Adresse idasanzwe ntabwo itukana, Daniel yubashye umwami w'Abakaludaya. Tuinality nuburyo bw'ikibonezamvugo bukoreshwa n'ikintu cyitaruye kigaragariza undi muntu wa gatatu. Kandi "nkumwami ukomeye, ntabwo ari umuntu wumugabo" nkuko umukinnyi Molière yashoboye kubivuga mugihe cye. Kandi gutembera kw'imihigo idafite ishingiro yavutse mugihe cye na Louis 14 , "umwami wizuba".

37b-  Mwami, uri umwami w'abami, kuko Imana yo mwijuru yaguhaye ingoma

 Kurenza icyubahiro, Daniel azanira umwami kumenyekana mwijuru ko atari abizi. Mubyukuri, Umwami wabami wo mwijuru ahamya ko yubatse umwami wabami kwisi. Gutegeka abami bigize umutwe w'ubwami. Ikimenyetso cy'ingoma ni " amababa ya kagoma " azayiranga nk'ubwami bwa mbere muri Dan.7.

37c-  imbaraga,

 Igena uburenganzira bwo kuganza imbaga kandi bipimwa mubwinshi, ni ukuvuga mubwinshi.             

Irashobora guhindura umutwe no kuzuza umwami ukomeye ishema. Umwami rimwe na rimwe azemera ubwibone kandi Imana izamukiza binyuze mu kigeragezo gikomeye cyo guteterezwa cyagaragaye muri Dan.4. Agomba kwemera igitekerezo cy'uko atabonye imbaraga ze n'imbaraga ze, ariko kubera ko Imana y'ukuri yamuhaye. Muri Dan.7, izo mbaraga zizafata ishusho yikigereranyo ya Bear of the Medes and Persian.

Imbaraga ziboneka, rimwe na rimwe, mukumva ubusa muri bo no mubuzima bwabo, abagabo biyahura. Imbaraga zituma utekereza kubona umunezero mwinshi utaje. “Byose bishya, byose byiza” bigenda, ariko iyi myumvire iraramba. Mubuzima bwa none, abahanzi bazwi kandi bashimwa kandi bakungahaye barangije kwiyahura nubwo intsinzi igaragara, itangaje kandi nziza.

Imbaraga  _

 Igena ibikorwa, igitutu kibujijwe bigatuma uwo muhanganye yunama kurugamba. Ariko iyi ntambara irashobora kurwanywa wenyine. Noneho tuvuga imbaraga zimiterere. Imbaraga zapimwe mubwiza no gukora neza.

Ifite kandi ikimenyetso cyayo: intare ukurikije Abacamanza 14:18: “ ikiruta intare, ikaryoshye kuruta ubuki ”. Imbaraga z'intare ziri mumitsi ye; iy'iminwa n'inzara ariko cyane cyane iy'akanwa kayo ifata kandi ihumeka abahohotewe mbere yo kubarya. Guhishurirwa gutandukanye kwiki gisubizo ku gisakuzo cyahawe Abafilisitiya na Samusoni bizaba ingaruka zigikorwa cyingufu zitagereranywa kumurwanya.

37-  n'icyubahiro .

 Iri jambo rihindura ibisobanuro mubitekerezo byisi no mwijuru. Nebukadinezari yabonye icyubahiro cya muntu kugeza ubwo bunararibonye. Ibyishimo byo kuganza no guhitamo ibizaba ku isi byose. Hasigaye kuri we kuvumbura icyubahiro cyo mwijuru Yesu Kristo azabona yigize, Umwigisha n'Umwami, umugaragu w'abagaragu be. Kubwagakiza ke, amaherezo azemera icyubahiro nicyiza cyacyo.                                         

Dan 2:38 Yaguhaye mu kuboko kwawe, aho batuye hose, abana b'abantu, inyamaswa zo mu gasozi, n'inyoni zo mu kirere, akugira umutware kuri bose: ni wowe uri uwo; umutwe wa zahabu.

38a-  Iyi shusho izakoreshwa mu kwerekana Nebukadinezari muri Dan.4: 9.

38b-  uri umutwe wa zahabu.

 Aya magambo yerekana ko Imana izi mbere amahitamo Nebukadinezari azahitamo. Iki kimenyetso, umutwe wa zahabu , gihanura kwezwa kwe no gutora agakiza k'iteka. Zahabu nikimenyetso cyo kwizera kweje ukurikije 1 Petero 1: 7: kugirango igeragezwa ryukwizera kwawe, rifite agaciro kuruta zahabu ishobora kwangirika (nubwo igeragezwa numuriro), rishobora kuvamo ishimwe, icyubahiro n'icyubahiro, igihe Yesu Kristo azagaragara . Zahabu , iki cyuma cyoroshye, nigishusho cyuyu mwami ukomeye wemera guhindurwa numurimo wumuremyi Imana.

Dan 2:39 Nyuma yawe hazavuka ubundi bwami, butari ubwawe; noneho ubwami bwa gatatu, buzaba bukozwe mu muringa, kandi buzategeka isi yose;

39a-  Igihe kirenze, ireme ryabantu rizagenda ryangirika; ifeza yigituza namaboko abiri yikigirwamana kiri munsi ya zahabu yumutwe. Kimwe na Nebukadinezari, Dariyo Mede azahinduka, Kuro 2 Umuperesi na none nk'uko Esd.1: 1 kugeza 4, bose bakunda Daniel; hanyuma yabo nyuma yaho Dariyo Umuperesi na Aritazeruzi 1 ukurikije Esd.6 na 7. Mu bigeragezo, bazishimira kubona Imana y'Abayahudi ifasha ibye.

39b-  noneho ubwami bwa gatatu, buzaba bumuringa, kandi buzategeka isi yose.

 Hano, ibintu byifashe nabi cyane ku bwami bw'Ubugereki. Umuringa, ikimenyetso kigereranya, bisobanura umwanda, icyaha . Kwiga Dan.10 na 11 bizadufasha kumva impamvu. Ariko bimaze kuba, umuco wabaturage urabazwa nkuwahimbye umudendezo wa republika no gutandukana kwayo kwose kandi kwangiritse kutubahiriza ihame, niyo mpamvu Imana ivuga muri Pro.29: 18: Iyo nta guhishurwa , abaturage ntibabuza; Byishimo niba akurikiza amategeko! 

Dan 2:40 Hazabaho ubwami bwa kane, bukomeye nk'icyuma; nkuko icyuma kimena kandi kimenagura ibintu byose, niko bizacika kandi bimenagura byose, nkicyuma kimena ibintu byose.

40a-  Ibintu byarushijeho kuba bibi kuri ubu bwami bwa kane aribwo bwa Roma buzaganza ubwami bwabanje kandi bugakurikiza ubumana bwabo bwose, ku buryo buzakusanya imico yabo mibi yose buzana agashya, indero y'icyuma yo gukomera bidashoboka . Ibi bituma bikora neza kuburyo nta gihugu gishobora kubirwanya; ku buryo ubwami bwe buzagera mu Bwongereza mu burengerazuba kugera i Babuloni mu burasirazuba. Icyuma nukuri nikimenyetso cyacyo, uhereye ku nkota zayo zifite impande ebyiri, ibirwanisho byacyo n'ingabo zacyo, ku buryo iyo bigabye igitero, ingabo zifata nk'imodoka zuzuye amacumu, zifite imbaraga zo kurwanya ibitero bidahwitse . Kandi zitatana n'abanzi be.

Dan 2:41 Nkuko wabonye ibirenge n'amano, igice cy'ibumba ry'umubumbyi, ikindi gice cy'icyuma, ubwo bwami buzagabanywa; ariko hazaba harimo ikintu cyimbaraga zicyuma, kuko wabonye icyuma kivanze nibumba.

41a-  Daniel ntabwo abisobanura ariko ishusho ivuga. Ibirenge n'amano byerekana icyiciro cyiganje kizasimbura ubwami bwa gipagani bw'Abaroma bwashushanijwe n'icyuma . Amacakubiri, ubwo bwami bw'Abaroma buzahinduka urugamba rw'ubwami buto bwashizweho nyuma yo gusenyuka. Ihuriro ry'icyuma n'ibumba ntabwo ritera imbaraga, ahubwo ni amacakubiri n'intege nke . Twasomye ibumba ry'umubumbyi . Umubumbyi ni Imana ukurikije Yer.18: 6: Sinshobora kugukorera nk'uyu mubumbyi, nzu ya Isiraheli? ni ko Yehova avuze. Dore, nk'uko ibumba riri mu kuboko k'umubumbyi, ni ko nawe uri mu kuboko kwanjye, yewe nzu ya Isiraheli! Iri bumba nigice cyamahoro cyubumuntu aho Imana itoranya intore zayo ikabagira ibikoresho byicyubahiro.

Dan 2:42 Nkuko amano y'ibirenge yari igice cy'icyuma ikindi gice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzakomera igice kimwe kandi cyoroshye.

42a-  Menya ko icyuma cy'Abaroma cyakomeje kugeza ku mperuka y'isi, nubwo Ingoma y'Abaroma yatakaje ubumwe n'ubutware bwayo mu 395. Ibisobanuro biri mu kuba yarasubukuye gutegekwa no gushukwa kw'amadini no kwizera kwa Gatolika ya Roma. Ibi biterwa n'inkunga yitwaje intwaro yahawe na Clovis hamwe n'abami ba Byzantine kuri musenyeri wa Roma ahagana mu 500. Biyubashye icyubahiro n'imbaraga ze nshya za papa zatumye agira, ariko mu maso y'abantu gusa, umuyobozi w'isi w'itorero rya gikristo kuva 538.

Dan 2:43 Wabonye icyuma kivanze n'ibumba, kuko bizavangwa n'ubufatanye bw'abantu; ariko ntibazahurizwa hamwe, nkuko icyuma kidahujwe nibumba.

43a-  Intoki zamaguru, icumi mubare , zizahinduka amahembe icumi muri Dan.7: 7 na 24. Nyuma yumubiri, nibirenge, bahagarariye ibihugu bya gikirisitu byuburengerazuba bwiburayi mugihe cyanyuma, ni ukuvuga ibyacu ibihe. Mu kwamagana uburyarya bw’ibihugu by’Uburayi, Imana yahishuye hashize imyaka 2.600 intege nke z’amasezerano ahuza abaturage b’Uburayi bw’iki gihe, yunze ubumwe ashingiye ku "Amasezerano y'i Roma".

Dan 2:44 Mu gihe cy'abo bami, Imana yo mu ijuru izazamura ubwami butazarimbuka, kandi ntibuzanyura ku butegetsi bw'abandi bantu; azasenya kandi arimbure ubwo bwami bwose, kandi we ubwe azahoraho iteka.

44a-  Mugihe cyabami

 Ikintu cyemejwe, amano icumi arigihe hamwe no kugaruka kwiza kwa Kristo.

44b-  Imana yo mwijuru izamura ubwami butazarimbuka

 Guhitamo abatoranijwe bikorwa mwizina rya Yesu kristo kuva umurimo we, mugihe cye cya mbere ku isi, kugirango impongano yibyaha by'abo yakijije. Ariko mu myaka ibihumbi bibiri yakurikiye iyi minisiteri, iri hitamo ryakozwe mu kwicisha bugufi no gutotezwa bivuye mu nkambi ya diabolical. Kandi kuva 1843, abo Yesu yakijije ni mbarwa, nkuko ubushakashatsi bwa Dan.8 na 12 buzabyemeza.

Imyaka 6000 yigihe cyo gutoranya abatowe irangiye, ikinyagihumbi cya 7 gifungura Isabato yigihe cyiteka gusa kubatowe bacunguwe namaraso ya Yesu kristo kuva Adamu na Eva. Bose bazaba baratoranijwe kubera ubudahemuka bwabo kuko Imana ijyana n'abantu bizerwa kandi bumvira, ikiza satani, abamarayika bayo bigometse hamwe nabantu batumvira kurimbuka kwuzuye.

44c-  kandi itazanyura munsi yubutegetsi bwabandi bantu

 Kuberako ishyiraho ubutware bwabantu kwisi nizungura.

44d-  azasenya kandi arimbure ubwo bwami bwose, kandi we ubwe azahoraho iteka

 Umwuka asobanura ibisobanuro biha ijambo iherezo; ibisobanuro byuzuye. Hazabaho kurandura ikiremwamuntu cyose. Kandi Ibyah 20 bizaduhishurira ibiba mugihe cyimyaka 7 . Tuzavumbura rero gahunda yateguwe n'Imana. Ku isi yahindutse umusaka, satani azafungwa, nta muntu wo mu ijuru cyangwa ku isi. Kandi mwijuru, mumyaka 1000, abatoranijwe bazacira urubanza abapfuye. Iyo myaka 1000 irangiye, ababi bazuka kugirango bacire urubanza rwa nyuma. Umuriro ubatsemba uzasukura isi Imana izahindura shyashya mu kuyisingiza kugirango yakire intebe ye n'intore zacunguwe. Ishusho y'iyerekwa rero irerekana muri make ibikorwa bigoye ibyo Apocalypse ya Yesu Kristo azahishura.

Dan 2:45 Ibi bigaragazwa n'ibuye wabonye riva kumusozi utabifashijwemo n'ukuboko, kandi kumenagura ibice ibyuma, umuringa, ibumba, ifeza na 'zahabu. Imana ikomeye yamenyesheje umwami ibigomba kubaho nyuma yibi. Inzozi nukuri, kandi ibisobanuro byayo birashidikanywaho.

45a-  Hanyuma, nyuma yo kuza kwe, Kristo agereranwa nibuye , urubanza rwo mwijuru rwimyaka igihumbi nogusohoza urubanza rwanyuma, kwisi nshya yagaruwe nImana, umusozi munini watangajwe mubyerekezo uzashingwa kandi uzabe ahantu kuri we iteka ryose.

Dan 2:46 Umwami Nebukadinezari yikubita hasi yubamye, asenga Daniyeli, ategeka ko bamutambira ibitambo n'imibavu.

46a-  Biracyari umupagani, umwami yitwara akurikije kamere ye. Amaze kwakira Daniyeli ibyo yamusabye byose, arunama imbere ye yubahiriza ibyo yiyemeje. Daniel ntabwo yanze ibikorwa byo gusenga ibigirwamana amukorera. Biracyari kare kubyivuguruza no kubibariza. Igihe, ni icy'Imana, kizakora umurimo wacyo.

Dan 2:47 Umwami avugana na Daniyeli, ati: "Mu byukuri, Imana yawe ni Imana y'imana n'Umwami w'abami, kandi ihishura amabanga, kuko washoboye kuvumbura iryo banga.

47a-  Iyi yari intambwe yambere yumwami Nebukadinezari yerekeza ku guhinduka kwe. Ntazigera ashobora kwibagirwa ibyamubayeho bimuhatira kwemera ko Daniel afitanye isano nImana yukuri, mubyukuri, Imana yimana na Nyir'abami . Ariko abapagani bamuherekeje bamufasha bazadindiza guhinduka kwe. Amagambo ye ahamya imikorere yumurimo wo guhanura. Imbaraga z'Imana zo kuvuga hakiri kare ibizaba bishyira umuntu usanzwe kurukuta rwibimenyetso bifatika uwatoranijwe atanga kandi abaguye bakanga.

Dan 2:48 Umwami azura Daniyeli, amuha impano nyinshi; amuha gutegeka intara yose ya Babiloni, amugira umutware w'ikirenga ku banyabwenge bose b'i Babuloni.

48a-  Nebukadinezari yakoreye Daniyeli nk'uko Farawo yari yaramugiriye imbere ya Yozefu. Iyo bafite ubwenge kandi ntibinangiye gufunga no guhagarikwa, abayobozi bakomeye bazi gushima umurimo wumukozi ufite imico myiza. Bo hamwe nabantu babo bungukirwa nimigisha yimana ishingiye kubatowe. Ubwenge bw'Imana y'ukuri rero bugirira akamaro buri wese.

Dan 2:49 Daniyeli yasabye umwami guha Shadraki, Meshaki na Abedinego ibisonga by'intara ya Babiloni. Daniyeli yari mu rugo rw'umwami.

49a-  Aba basore bane bagaragaye, kubera imyizerere yabo yizerwa ku Mana, uhereye kubandi Bayahudi bato bazanye nabo i Babiloni. Nyuma yibi bigeragezo, byashoboraga kuba ibintu bitangaje kuri buri wese, kwemerwa nImana nzima biragaragara. Turabona rero itandukaniro Imana ikora hagati yabamukorera nabatamukorera. Azamura abayobozi batowe berekanye ko bakwiriye, kumugaragaro, imbere yabantu bose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniyeli 3

 

 

Dan 3: 1 Umwami Nebukadinezari akora igishusho cya zahabu, uburebure bwa metero mirongo itandatu n'ubugari bwa metero esheshatu. Yayishyize mu kibaya cya Dura, mu ntara ya Babiloni.

3a-  Umwami yarajijutse ariko ntarahinduka n'Imana nzima ya Daniyeli. Kandi megalomania iracyamuranga. Abantu bakuru bamukikije bamutera inkunga muriyi nzira nkuko imbwebwe yo mu mugani ikora igikona, baramuramya kandi bakamwubaha nk'imana. Nanone, umwami yarangije kwigereranya n'imana. Tugomba kuvuga ko mubupagani, gutembera byoroshye kuko izindi mana z'ibinyoma ntizigenda kandi zikonjeshwa muburyo bwibishusho mugihe we, umwami, akiri muzima, asanzwe abaruta. Ariko mbega ukuntu iyi zahabu ikoreshwa nabi mukuzamura igishusho! Biragaragara, iyerekwa ryambere ntirirara imbuto. Ahari nicyubahiro Imana yimana yamweretse cyamufashije gukomeza ndetse no gukura ubwibone. Zahabu, ikimenyetso cyukwizera kwezwa nigeragezwa ukurikije 1 Petero 1: 7, bizafasha kwerekana ko hariho ubu bwoko bwo kwizera gukomeye muri bagenzi ba Daniyeli batatu, mubyabaye bishya byavuzwe muri iki gice. Iri ni isomo Imana yitaho cyane cyane kubatowe mu rubanza rwa nyuma rw'Abadiventisti igihe itegeko ry'urupfu ryahanuwe mu Byah.13: 15 rizaba rigiye guhitana ubuzima bwabo.

Dan .

2a-  Bitandukanye namakuba ya Daniel muri Dan.6, uburambe ntabwo buterwa nubugambanyi bwabantu bakikije umwami. Hano, ni imbuto za kamere ye zigaragara.

Dan 3: 3 Hanyuma abatware, ibisonga na ba guverineri, abacamanza bakuru, abacungamutungo, abanyamategeko, abacamanza, n'abacamanza bose bo mu ntara, bateranira hamwe kugira ngo begure ishusho Umwami Nebukadinezari yari yarashinze. Bahagaze imbere y'ishusho Nebukadinezari yari yashyizeho.

Dan 3: 4 Kandi umuvugizi arataka n'ijwi rirenga ati: "Ibyo ni byo bagutegeka, bantu, amahanga, n'abantu b'indimi zose!

Dan 3: 5 Iyo wumvise amajwi y'inzamba, umuyoboro, gitari, sambuque, zaburi, imifuka, n'ibikoresho byose bya muzika, noneho uzagwa hasi usenge igishusho cya zahabu cyubatswe n'Umwami Nebukadinezari.

5a-  Kuri ubu iyo wunvise amajwi y'inzamba

 Ikimenyetso cy'urubanza kizatangwa n'ijwi ry'impanda , nk'uko kugaruka kwa Yesu Kristo bigereranywa mu Byah. 11:15 n'ijwi ry'impanda ya 7 , kandi ibihano bitandatu byabanjirije nabyo bigereranywa n'inzamba.

5b-  uzunama

 Kuramya nuburyo bwicyubahiro bwicyubahiro gitangwa. Mu Byah . _ _ _

5c-  kandi uzabikunda

 Kuramya nuburyo bwo mumutwe bwicyubahiro butangwa. Mu Byah.13: 16, Imana iyishushanya binyuze mu gahanga k'umuntu wakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa .

 Uyu murongo udufasha kuvumbura urufunguzo rwibi bimenyetso byavuzwe muri Apocalypse ya Yesu Kristo. Uruhanga n'ukuboko k'umuntu byerekana muri make ibitekerezo bye n'ibikorwa bye kandi mu batoranijwe, ibyo bimenyetso byakira kashe y'Imana bitandukanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa , cyerekanwe na "Ku cyumweru" cy'Abagatolika b'Abaroma, cyemewe kandi gishyigikirwa n'abaporotesitanti kuva kwinjira kwabo mubumwe bwibidukikije.

 Imitunganyirize yose yiki cyemezo yashyizweho numwami Nebukadinezari izavugururwa kumpera yisi mugeragezwa kwizerwa ku Isabato yumuremyi Imana. Buri Isabato, kwanga gukora kubatowe bizatanga ubuhamya bwuko barwanya amategeko yabantu. Ku cyumweru, kwanga kwitabira gusenga gusanzwe bizerekana ko ari inyeshyamba zigomba kuvaho. Icyo gihe igihano cyo kwicwa kizatangazwa. Inzira rero izahuza neza nibyo bagenzi ba Daniyeli batatu bazabona, ubwabo bahawe imigisha nImana kubwibyo bamaze kwerekana ubudahemuka bwabo.

 Ariko, mbere yuko isi irangira, iri somo ryatanzwe, mbere, ku Bayahudi bo mu muryango w’ubumwe bwa kera bakorewe ibigeragezo nk'ibyo hagati ya - 175 na - 168, batotezwa n’umwami w’Ubugereki Antiyokusi 4 uzwi ku izina rya Epifani. Kandi Dan.11 azahamya ko abayahudi bamwe bizerwa bahisemo kwicwa aho gukora ikizira imbere yImana yabo. Kubera ko muri iyo minsi, Imana itagize icyo ikora ngo ibakize mu buryo bw'igitangaza, nk'uko yabigiriye nyuma y'abakristu bishwe na Roma.

Dan 3: 6 Umuntu wese utunamye ngo asenge, azahita ajugunywa mu itanura ryaka umuriro.

6a-  Kuri bagenzi ba Daniel, iterabwoba ni itanura ryaka umuriro . Iri terabwoba ryurupfu nigishushanyo cyitegeko ryanyuma. Ariko hariho itandukaniro hagati yibyabaye byombi byintangiriro nibyanyuma, kuko amaherezo, itanura ryaka umuriro rizaba igihano cyurubanza rwa nyuma rwabagizi ba nabi batoteza abera batoranijwe b'Imana.

Dan 3: 7 Ni cyo cyatumye abantu bose bumva ijwi ry'impanda, umuyoboro, na gitari, na sambuque, na zaburi, n'ibikoresho byose bya muzika, abantu bose, amahanga n'abantu bo mu ndimi zose. Yikubita hasi asenga ishusho ya zahabu Umwami Nebukadinezari yari yarashizeho.

7a-  Iyi myitwarire yo kugandukira imbaga kumategeko namategeko yabantu iracyahanura imyitwarire yabo mugihe cyikizamini cya nyuma cyo kwizera kwisi. Ubutegetsi bwa nyuma kwisi yose buzubahirizwa nubwoba bumwe.

Dan 3: 8 Muri icyo gihe, kandi muri icyo gihe, Abakaludaya bamwe baraza bashinja Abayahudi.

8a-  Intore z'Imana nizo zibasirwa nuburakari bwa satani ugenga imitima yose Imana itemera nkintore zayo. Kwisi, urwango rwa diabolical rufata muburyo bwishyari kandi icyarimwe, urwango rukomeye. Baca baryozwa ibibi vyose ikiremwamuntu kibabazwa, naho ikinyuranyo gisobanura ayo mabi arizo ngaruka ziterwa no kutabarinda kwabo n'Imana. Abanga abayobozi batowe bategura imigambi yo kubatera kwamamara kwabaturage bigomba kuvaho mubica.

Dan 3: 9 Barasubiza babwira Umwami Nebukadinezari, mwami, ubeho iteka!

­9a-  Abakozi ba satani binjira mubyabaye, umugambi urasobanuka.

Dan 3:10 Watanze itegeko rivuga ko umuntu wese wumva amajwi y'inzamba, umuyoboro w'umuyoboro, gitari, sambuque, zaburi, imifuka, n'ibikoresho byose, bagomba kunama no gusenga ishusho ya zahabu. ,

10a-  Baributsa umwami amagambo ye bwite hamwe nuburyo ubutware bwe bwa cyami busabwa kumvira.

Dan 3:11 kandi umuntu wese utunamye agasenga, azajugunywa mu itanura ryaka umuriro.

11a-  Iterabwoba ry'urupfu naryo ryibutswe; umutego ufunga abera batoranijwe.

Dan 3:12 Noneho hariho Abayahudi washinze igisonga cy'intara ya Babiloni, Shaduraki, Meshaki na Abedinego, abantu batakubaha, mwami; ntibakorera imana zawe, cyangwa ngo basenge igishusho cya zahabu washyizeho.

12a-  Ikintu cyari giteganijwe, imyanya yo hejuru yashinzwe abanyamahanga b'Abayahudi, ishyari ryinshi ryatwitse kwari ukugaragaza imbuto zinzangano zubwicanyi. Kandi rero, abatoranijwe n'Imana baratoranijwe kandi bamaganwa no kwihorera bizwi.

Dan 3:13 Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka kuzana Shaduraki, Meshaki na Abedinego. Abo bantu bazanwa imbere y'umwami.

13a-  Wibuke ko abo bagabo batatu bakuye i Nebukadinezari imyanya ikomeye mu bwami bwe, kuko bamubonaga ubwenge, ubwenge kurusha abantu bo mu bwoko bwe. Niyo mpamvu imiterere ye " irakaye kandi irakaye " izasobanura igihe gito yibagiwe imico yabo idasanzwe.

Dan 3:14 Nebukadinezari arabasubiza ati: "Shadraki, Meshaki na Abedinego, ni nkana ko mutakorera imana zanjye, kandi ntimusenge igishusho cya zahabu mfite hejuru?

14a-  Ntanategereza ko basubiza ikibazo cye: Urubahiriza nkana amategeko yanjye?

Dan 3:15 Noneho witegure, numara kumva amajwi y'inzamba, umuyoboro, gitari, sambuque, zaburi, imifuka, n'ibikoresho byose, uzunama usenge iyo shusho Nakoze; niba utamusenga, uzahita ujugunywa hagati y'itanura ryaka umuriro. Ninde mana izagukiza ukuboko kwanjye?

15a-  Bukwi na bukwi abonye ukuntu abo bagabo bamufitiye akamaro, umwami yiteguye kubaha amahirwe mashya yumvira gahunda ye y'ibwami.

Ikibazo cyabajijwe kizakira igisubizo gitunguranye kiva ku Mana y'ukuri Nebukadinezari asa nkaho yibagiwe, yafashwe n'ibikorwa by'ubuzima bwe bwa cyami. Byongeye kandi, ntakintu nakimwe cyerekana itariki yabereye.

Dan 3:16 Shaduraki, Meshaki na Abedinego basubiza Umwami Nebukadinezari, ntitugomba kugusubiza kuri iki kibazo.

16a-  Aya magambo yabwiwe umwami ukomeye cyane mugihe cye asa nkaho ateye ubwoba kandi atiyubashye, ariko aba bagabo babivuze ntabwo ari abantu bigometse. Ibinyuranye na byo, bagize icyitegererezo cyo kumvira Imana nzima bahisemo gushikama gukomeza kuba abizerwa.

Dan 3:17 Dore Imana yacu dukorera irashobora kudukiza mu itanura ryaka umuriro, kandi izadukiza mu kuboko kwawe, mwami.

17a-  Bitandukanye numwami, abatoranijwe bizerwa bagumanye ibimenyetso Imana yabahaye kugirango berekane ko yari kumwe nabo mugeragezwa ryerekwa. Bahuza ibyabaye ku giti cyabo nibuka ryiza ryabantu babo bakuwe mu Misiri n'ubucakara bwabo, n'iyi Mana yizerwa, basunika ubutwari kugeza aho basuzugura umwami. Icyemezo cyabo ni cyuzuye, kabone niyo cyaza kubatwara urupfu. Ariko, Umwuka atuma bahanura ibikorwa bye: azadukiza ukuboko kwawe, mwami .

Dan 3:18 Bitabaye ibyo, menya, mwami, ko tutazakorera imana zawe, cyangwa ngo dusenge igishusho cya zahabu washyizeho.

18a-  Kandi mugihe ubufasha bw'Imana butaje, nibyiza ko bapfa nkintore zizerwa kuruta kubaho nkabahemu nabanyabwoba. Ubu budahemuka tuzabusanga mu kizamini cyashyizweho n’abatoteza Abagereki muri - 168. Kandi nyuma yibyo, mu bihe bya gikristo mu bakristu nyabo batazitiranya amategeko y’Imana n’amategeko y’abantu babi.

Dan 3:19 Nebukadinezari yuzuye umujinya, ahindura isura, ahindukiza Shaduraki, Meshaki na Abedinego. Yongeye kuvuga ategeka itanura gushyuha inshuro zirindwi kuruta uko ryakagombye gushyuha.

19a-  Tugomba kumva ko uyu mwami atigeze abona cyangwa ngo yumve umuntu urwanya ibyemezo bye; bikaba bifite ishingiro uburakari bwe nimpinduka zisa mumaso ye . Shitani iramwinjiramo ngo imuyobore kwica intore z'Imana.

Dan 3:20 Hanyuma ategeka bamwe mu basirikare bakomeye bo mu ngabo ze guhambira Shaduraki, Meshaki na Abedinego, babajugunya mu itanura ryaka umuriro.

Dan 3:21 Abo bagabo baboheshejwe amabere yabo, amakanzu yabo, imyenda yabo n'indi myenda yabo, bajugunywa mu itanura ryaka umuriro.

21a-  Ibi bikoresho byose byavuzwe birashobora gutwikwa nkumubiri wabo.

Dan 3:22 Nkuko itegeko ry'umwami ryari rikomeye, kandi itanura ryari rishyushye bidasanzwe, urumuri rwica abantu bajugunye Shaduraki, Meshaki na Abedinego.

­22a-  Urupfu rwaba bagabo ruhamya ko ingaruka zica umuriro wi itanura.

Dan 3:23 Abo bagabo batatu, Shaduraki, Meshaki na Abedinego, bagwa mu itanura ryaka umuriro.

23a-  Itegeko ry'umwami ryubahirizwa, ndetse ryica abagaragu be.

Dan 3:24 Umwami Nebukadinezari agira ubwoba, arahaguruka vuba. Arabasubiza abwira abajyanama be ati: "Ntitwigeze duterera abantu batatu babohewe mu muriro?" Basubiza umwami bati: Rwose, mwami!

24a-  Umwami w'abami bo mugihe cye ntashobora kwizera amaso ye. Ibyo abona birenze ibitekerezo byabantu. Yumva ari ngombwa kwizeza abaza abamukikije niba igikorwa cyo guta abagabo batatu mu muriro w'itanura ari impamo. Kandi ibyo biramwemeza icyo kintu: Ni ukuri, mwami!

Dan 3:25 Arabasubiza ati: "Nibyo, mbona abantu bane badafite ingoyi, bagenda hagati yumuriro, kandi nta kibi bafite; n'ishusho ya kane isa n'iy'umuhungu w'imana.

25a-  Birasa nkaho umwami wenyine yari afite iyerekwa ryimiterere ya kane yamuteye ubwoba. Ukwizera ntangarugero kwabo bagabo batatu kwubahwa kandi gusubizwa nImana. Muri uyu muriro, umwami ashobora gutandukanya abantu kandi abona ishusho yumucyo numuriro bihagaze hamwe nabo. Ubunararibonye bushya burenze ubwambere. Ukuri kw'Imana nzima kuracyagaragaye kuri we.

25b-  kandi igishushanyo cya kane gisa nicy'umuhungu wimana

 Imigaragarire yiyi mico ya kane iratandukanye cyane nabantu kuburyo umwami amwerekana numuhungu wimana . Imvugo irishimye kuko mubyukuri nukwitabira gutaziguye uzaba umuntu, Umwana w'Imana n'Umwana w'umuntu , Yesu Kristo.

Dan 3:26 Nebukadinezari yegera umuryango w’itanura ryaka umuriro, aravuga ati: Shaduraki, Meshaki, na Abedinego, abakozi b'Imana Isumbabyose, sohoka, uze! Shaduraki, Meshaki na Abedinego basohoka mu muriro.

26a-  Na none, Nebukadinezari yihinduye umwana w'intama imbere y'umwami w'intare kumurusha imbaraga. Ukwibutsa gukangura ubuhamya bwuburambe bwiyerekwa ryabanje. Imana yo mwijuru iramutabaza bwa kabiri.

Dan 3:27 Abasape, ibisonga, ba guverineri, n'abajyanama b'umwami baraterana; babonye ko umuriro nta bubasha wari ufite ku mibiri y'abo bagabo, ko umusatsi wo ku mutwe wabo utigeze utwikwa, ko impuzu zabo zitangiritse, kandi ko impumuro y'umuriro itigeze ibagiraho ingaruka. ntizigeze zigerwaho.

27a-  Muri inararibonye, Imana iduha na Nebukadinezari gihamya yuko ishobora byose. Yashyizeho amategeko yisi agenga ubuzima bwabantu bose ninyamaswa zose ziba kubutaka bwe no mubipimo bye. Ariko amaze kwerekana ko yaba we cyangwa abamarayika batagengwa naya mategeko yo ku isi. Umuremyi w'amategeko rusange, Imana iri hejuru yabo kandi irashobora, kubushake bwayo, gutegeka imanza zibitangaza zizazana icyubahiro na Yesu Kristo mugihe cye.

Dan 3:28 Nebukadinezari aramusubiza ati: "Hahirwa Imana ya Shaduraki na Meshaki na Abedinego, wohereje umumarayika we akarokora abagaragu be bamwizeraga, bakarenga ku mategeko y'umwami bagatanga umubiri wabo aho gukorera no gusenga. imana iyindi itari Imana yabo!

28a-  Uburakari bw'umwami bwashize. Amaze gusubira mu birenge nk'umugabo, yigira ku bunararibonye kandi agatanga itegeko rizabuza ko ibintu bitazongera kubaho. Kuberako uburambe burakaze. Imana yeretse Abanyababuloni ko ari muzima, ikora, kandi yuzuye imbaraga n'imbaraga.

28b-  ninde wohereje marayika we agakiza abagaragu be bamwizeye, kandi barenze ku itegeko ry'umwami bagatanga imibiri yabo aho gukorera no gusenga imana iyo ari yo yose itari Imana yabo!

 Mu rwego rwo hejuru rwamahirwe, umwami amenya uburyo bushimwa ubudahemuka bwabagabo ubwibone bwe bwasaze bwashakaga kwica. Ntagushidikanya ko amenya ko kubwimbaraga ze, byashobokaga ko yirinda aya mahano yubupfu yatewe nubwibone bwe bigatuma akora amakosa gusa mukaga kinzirakarengane.             

Dan 3:29 " Iri ni ryo tegeko ryanjye: Umuntu wese, umuntu uwo ari we wese, ubwoko bwose, ururimi cyangwa ururimi, uzavuga ibibi ku Mana ya Shaduraki, Meshaki na Abedinego, azabicamo ibice, inzu ye izagabanywa kugeza. ikirundo cy'imyanda, kuko nta yindi mana ishobora gutanga nka we.

29a-  Muri iri tangazo, Umwami Nebukadinezari atanga uburinzi ku batoranijwe n'Imana.

 Muri icyo gihe kandi, akangisha umuntu wese uvuga ibibi ku Mana ya Shaduraki, Meshaki na Abednego, kandi avuga ko azatanyagurwa, inzu ye ikazahinduka ikirundo cy'imyanda, kuko adahari. nta yindi mana ishobora gutanga nka we. Guhangana n'iri terabwoba, nta gushidikanya ko igihe cyose Umwami Nebukadinezari azaba aganje, intore z'indahemuka z'Imana zitazagira ibibazo kubera imigambi.

Dan 3:30 Inyuma y'ivyo, umwami atuma Shaduraki, Meshaki na Abedinego batera imbere mu ntara ya Babiloni.

30a-  “Byose ni byiza birangira neza” kubatowe bizerwa b'Imana nzima, umuremyi wibintu byose bibaho. Erega abamutoye bazazuka nyuma, kandi bazagendera ku mukungugu w'abapfuye, abahoze ari abanzi babo, ku isi yagaruwe ubuziraherezo.

 Mu kizamini giheruka, iyi iherezo ryiza nayo izaboneka. Rero, ikigeragezo cya mbere ninyungu zanyuma ziva muburyo butaziguye Imana nzima ishyigikira intore zayo aje gukiza muri Yesu Kristo, Umukiza, kubera ko izina rye Yesu risobanura “YaHWéH ikiza”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniyeli 4

 

Dan 4: 1 Umwami Nebukadinezari umwami ku mahanga yose, amahanga yose, n'indimi zose, abatuye isi yose. Amahoro muhabwe byinshi!

1a-  Ijwi n'imiterere birabigaragaza, umwami uvuga niwe wahindukiriye Imana ya Daniyeli. Imvugo yacyo isa ninyandiko zinzandiko zisezerano rishya. Aratanga amahoro, kuko we ubwe ubu afite amahoro, mumutima we wabantu, hamwe nImana yurukundo nubutabera, ukuri, wenyine, wenyine.

Dan 4: 2 Byasaga naho ari byiza kwerekana ibimenyetso n'ibitangaza Imana Isumbabyose yankoreye.

2a-  Umwami noneho akora nkuko Yesu yabwiye impumyi n'abamugaye bakize, ati: " genda wigaragaze mu rusengero maze umenyeshe ibyo Imana yagukoreye ". Umwami ashishikajwe nicyifuzo kimwe cyahumetswe nImana. Kuberako guhinduka bishoboka burimunsi, ariko Imana ntabwo iha bose ingaruka zibyabaye kumwami wabami, umwami ukomeye kandi ukomeye.

Dan 4: 3 Mbega ibimenyetso bye bikomeye! Mbega ibitangaza bye bifite imbaraga! Ingoma ye ni ingoma ihoraho, kandi ubutware bwe buhoraho uko ibisekuruza byagiye bisimburana.

3a-  Gusobanukirwa no kumenya neza ibyo bintu bimuha amahoro nibyishimo nyabyo bimaze kuboneka hano hepfo. Umwami yize kandi asobanukirwa byose.

Dan 4: 4 Jyewe Nebukadinezari, nabaga mu mahoro mu rugo rwanjye, kandi nishimye mu ngoro yanjye.

4a-  Hatuje kandi wishimye? Nibyo, ariko biracyari umupagani udahinduwe kubwImana yukuri.

Dan 4: 5 Nagize inzozi zinteye ubwoba; ibitekerezo nakurikiranwe ku buriri bwanjye kandi iyerekwa ryubwenge bwanjye ryuzuye ubwoba.

5a-  Uyu mwami Nebukadinezari yatugejejweho rwose nkintama yazimiye Imana muri Kristo ije gushaka gufasha no kuyikiza ibyago. Kuberako nyuma yiki gihe cyamahoro kandi gishimishije kwisi, ejo hazaza h'umwami hazaba kurimbuka n'urupfu rw'iteka. Kubwagakiza kayo gahoraho, Imana ije kumuhagarika umutima no kubabaza.

Dan 4: 6 Nategetse ko abanyabwenge bose b'i Babuloni bazanwa imbere yanjye, kugira ngo bampa ibisobanuro by'inzozi.

6a-  Biragaragara, Nebukadinezari afite ibibazo bikomeye byo kwibuka. Kuki adahita ahamagara Daniel?

Dan 4: 7 Hanyuma haza abapfumu, abaragurisha inyenyeri, Abakaludaya, n'abapfumu. Nababwiye inzozi, kandi ntibampaye ibisobanuro.

7a-  Ibintu bibaho nko mubyerekezo byambere, abapfumu b'abapagani bahitamo kumenya ubushobozi bwabo aho kubwira imigani umwami umaze kubangamira ubuzima bwabo.

Dan 4: 8 Amaherezo, Daniyeli yambonekeye, yitwa Belteshazari yitiriwe izina ry'imana yanjye , kandi ufite muri we umwuka w'imana zera. Ndamubwira inzozi:

8a-  Impamvu yo kwibagirwa iratangwa. Bel yari akiri imana y'umwami. Ndibuka hano ko Dariyo Mede, Kuro Umuperesi, Dariyo Umuperesi , Aritaxerxes wa 1 , nk'uko Esd.1, 6 na 7 zibivuga, igihe cyabo cyose bazashimira abayahudi batowe n'Imana yabo imwe. Harimo Kuro uwo Imana yahanuye muri Isa.44: 28, igira iti: Ndavuga kuri Kuro: Niwe mwungeri wanjye, kandi azakora ibyo nshaka byose; Azavuga ibya Yerusalemu: Reka byubake! N'urusengero: Reka rushingwe! - Umwungeri wahanuwe azasohoza ubushake bw'ubuhanuzi bw'Imana yemera ko yumvira. Iyi nyandiko yandi yemeza ko yahindutse yahanuwe: Yes.45: 2: Uku ni ko Uwiteka avuga ku basizwe, kuri Kuro , no ku murongo wa 13: Ninjye wazuye Kuro mu gukiranuka kwanjye, kandi nzagorora inzira ze zose. ; Azubaka umujyi wanjye, kandi azabohora imbohe zanjye, nta ncungu cyangwa ruswa, 'ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi isohozwa ryuyu mugambi rigaragara muri Esd 6: 3 kugeza 5: Mu mwaka wa mbere wumwami Kuro, umwami Kuro yatanze iri tegeko ryerekeye inzu yImana i Yeruzalemu: Inzu niyubake, kugira ngo ibe ibitambo. zitangwa, kandi ko zifite urufatiro rukomeye. Bizaba bifite uburebure bwa metero mirongo itandatu, ubugari bwa metero mirongo itandatu, imirongo itatu y'amabuye abajwe n'umurongo umwe w'ibiti bishya. Amafaranga azishyurwa n'urugo rw'umwami . Byongeye kandi, ibikoresho bya zahabu na feza byo mu nzu y'Imana, Nebukadinezari yari yarakuye mu rusengero i Yeruzalemu akajyana i Babiloni, bizasubizwa, bijyanwe mu rusengero i Yeruzalemu aho byari biri, bishyire mu nzu. y'Imana. Amafaranga azishyurwa n'urugo rw'umwami. Imana imuha icyubahiro yari yarahaye Umwami Salomo. Ariko rero, witonde! Iri teka ntirizemera kubara byasabwe muri Dan.9: 25 gukoreshwa kugirango ubone itariki yo kuza kwa Mesiya bwa mbere; izaba iy'umwami Aritazeruzi Umuperesi. Kuro yongeye kubaka urusengero, ariko Aritazeruzi yemerera kubaka inkuta za Yeruzalemu no gusubiza Abayahudi bose mu gihugu cyabo.

Dan 4: 9 Belteshazzar, umutware w'abapfumu, nzi ko ufite muri wowe umwuka w'imana zera, kandi nta banga rigoye, umpe ibisobanuro by'iyerekwa nabonye mu nzozi.

9a-  Tugomba kumva aho umwami ari. Mubitekerezo bye , yakomeje kuba umupagani kandi yamenye gusa Imana ya Daniyeli nkindi mana, usibye ko yashoboye gusobanura inzozi. Igitekerezo cyo guhindura imana nticyigeze kimubaho. Imana ya Daniyeli yari iyindi mana ugereranije nizindi.

Dan 4:10 Izi ni iyerekwa ryubwenge bwanjye mugihe ndyamye. Narebye, mbona mu isi hari igiti gifite uburebure burebure.

10a-  Mu mashusho Yesu azakoresha mu guha amasomo ye abantu bo mu mwuka ashaka kwigisha, igiti kizaba ishusho yumuntu, uhereye ku rubingo rwunamye kandi rwunamye kugeza kuri sederi ikomeye kandi ikomeye. Kandi nkuko umuntu ashobora gushima imbuto ziryoshye z'igiti, Imana irashima cyangwa ntishime imbuto zera kubiremwa byayo, kuva ibinezeza cyane kugeza ibishimishije, ndetse biteye ishozi kandi biteye ishozi.

Dan 4:11 Iki giti kirakomera, kirakomera, hejuru yacyo kigera mu ijuru, kiboneka ku mpera z'isi yose.

11a-  Mu iyerekwa ry'iki gishushanyo, umwami w'Abakaludaya yari asanzwe agereranywa n'igiti ukurikije ishusho y'imbaraga, imbaraga, n'ingoma yari yarahawe n'Imana y'ukuri.

Dan 4:12 Amababi yacyo yari meza, n'imbuto zayo nyinshi; yatwaraga ibiryo abantu bose; inyamaswa zo mu gasozi zihungiye munsi y’igicucu cyazo, kandi ibinyabuzima byose byakuyemo ibiryo.

12a-  Uyu mwami ukomeye yasangiye nubwami bwe bwose ubutunzi nibiryo byakozwe mubuyobozi bwe.

12b-  inyoni zo mu kirere zakoze inzu yazo mu mashami yazo,

 Imvugo isubiramo Dan.2: 38. Mu buryo busanzwe, izo nyoni zo mu kirere zerekana amahoro n'umutuzo biganje ku butegetsi bwe. Mu buryo bw'Umwuka, basobanura abamarayika bo mu ijuru b'Imana, ariko muri iyi nteruro imwe yo mu Mubwiriza 10: 20, Imana ubwayo niyo ibazwa, kuko yonyine ishakisha ibitekerezo bya buri muntu: Ntukavume umwami , ndetse no mubitekerezo byawe, kandi ntukavume abakire mucyumba uryamamo; erega inyoni yo mwijuru yatwara ijwi ryawe, inyamaswa yamababa yatangaza amagambo yawe . Mubyinshi mubisubirwamo, inyoni zo mwijuru zikangura kagoma ninyoni zihiga, ziganje mubinyabuzima bifite amababa. Inyoni zitura aho ibiryo byazo ari byinshi; ishusho rero yemeza gutera imbere no guhaga ibiryo.             

Dan 4:13 Mu iyerekwa ry'umwuka wanjye, nabonye ndyamye, mbona, mbona umwe muri bo ureba kandi wera yamanutse ava mu ijuru.

13a-  Mubyukuri, abamarayika bo mwijuru ntibakeneye gusinzira, nuko bakora mubikorwa bihoraho. Abera kandi bakorera Imana bamanuka bava mwijuru kugirango bajyane ubutumwa bwayo kubakozi bayo bo kwisi.

Dan 4:14 Arataka n'imbaraga nyinshi, avuga atya: Kata igiti, utemye amashami yacyo; kunyeganyeza amababi, no gutatanya imbuto; reka inyamaswa zihunge munsi yazo, inyoni zive mu mashami yacyo!

14a-  Iyerekwa rivuga ko umwami azatakaza ubwami bwe no kumutegeka.

Dan 4:15 Ariko usige uruti aho imizi iri mu butaka, uyihambire ku ngoyi y'icyuma n'umuringa mu byatsi byo mu murima. Niyibire mu kime cyo mu ijuru, kandi nk'inyamaswa, agire ibyatsi byo ku isi nk'umugabane we.

15a-  Ariko usige umutiba hasi aho imizi iri

 Umwami azaguma mu bwami bwe; ntazirukanwa.

15b-  no kumubohesha iminyururu y'icyuma n'umuringa, mu byatsi byo mu murima

 Ntibikenewe ko umunyururu wicyuma cyangwa umuringa, kuko Imana izatuma gusa ibiremwa byayo byoroha bitakaza ubwenge nubwenge bwe mubice byose, kumubiri, mubwenge no mumico. Umwami ufite imbaraga azajyana inyamaswa yo mu gasozi. Abakomeye b'ubwami bwe rero bazahatirwa kumukuraho ubutware bw'ubwami.

15c-  Amaze gutwarwa n'ikime cyo mu ijuru, kandi agire nk'inyamaswa, ibyatsi byo ku isi nk'umugabane we

 Turashobora kwiyumvisha ubwoba bwabantu bakuru be bazamubona arya ibyatsi hasi, nkinka cyangwa intama. Azanga amazu atwikiriye, ahitamo kubaho no gusinzira mu murima.

Dan 4:16 Umutima we wabantu uzamwamburwa, kandi umutima winyamaswa uzahabwa; kandi inshuro zirindwi zizamurenga.

 Muri inararibonye , Imana yongeye gutanga gihamya yerekana ko ishobora byose. Kuberako Umuremyi wubuzima bwibiremwa bye byose, arashobora igihe icyo aricyo cyose, kubwicyubahiro cye, guhindura umuntu ubwenge cyangwa, kurundi ruhande, akabivuga. Kuberako bikomeje kutagaragara mumaso yabo, abagabo birengagiza iri terabwoba rihora riremereye. Ariko nukuri ko adakunze gutabara, kandi iyo abikoze, ni kubwimpamvu nintego yihariye.

 Igihano kirapimwa. Bizakoreshwa ku mwami Nebukadinezari inshuro zirindwi , imyaka irindwi gusa. Nta buryo bwemewe bwo gukoresha iki gihe ku kindi kintu kitari umwami ubwe. Hano na none, muguhitamo uyu mubare “7”, umuremyi Imana atangiza n '“ikimenyetso cyumwami” igikorwa kigiye gukorwa.

Dan 4:17 Iyi nteruro ni itegeko ry'abareba, iki cyemezo ni itegeko ry'abatagatifu, kugira ngo abazima bamenye ko Isumbabyose itegeka ubwami bw'abantu, kandi ikayiha uwo ishaka, kandi ko ari we azamura hariya abantu babi cyane.

17a-  Iyi nteruro ni itegeko ryabareba

 Umwuka ashimangira imico idasanzwe yukwo gutabarwa kwImana aha uruhare rw "itegeko" kubera abareba . Umuntu agomba kwiga ko nubwo bigaragara uburiganya, ahora akurikiranwa nibiremwa byo mwijuru. Imana ishaka gukora uru rugero isomo kubantu kugeza imperuka yisi. Mu kuvuga abareba , ahishura ubumwe bwuzuye bw'abamarayika bo mu nkambi y'Imana ibahuza n'imishinga ye n'ibikorwa bye.

17b- kugirango abazima bamenye ko Isumbabyose iganje mubwami bwabantu, ko abuha uwo ashaka.

 Imana iyobora byose kandi igenzura byose. Akenshi, yibagiwe uku kuri guhishe, umuntu yizera ko ari umutware wigihe cye nicyemezo cye. Yibwira ko ahitamo abayobozi be, ariko Imana ni yo ibashyira mu mwanya, ikurikije ubushake bwayo n'imanza ibona ku bintu n'ibiremwa.

17c-  kandi ko azamura hariya abantu babi cyane

 Imvugo ni ukuri: “abantu bafite abayobozi bakwiriye”. Iyo abantu bakwiriye umuntu mubi nkumuyobozi, Imana irabashyiraho.

Dan 4:18 Izi nizo nzozi, Mwami Nebukadinezari, narose. Wowe, Belteshazzar, utange ibisobanuro, kubera ko abanyabwenge bose bo mu bwami bwanjye badashobora kumpa; urashobora, kuko ufite muri wowe umwuka wimana zera.

18a-  Nebukadinezari aratera imbere, ariko ntarahinduka. Yakomeje kwibuka ko Daniel akorera imana zera . Monotheism ntarasobanukirwa na we.             

Dan 4:19 Daniyeli yitwaga Belteshazari, arumirwa akanya gato, ibitekerezo bye biramuhagarika umutima. Umwami aramusubiza ati: Belteshazari, ntureke inzozi n'ibisobanuro bikubabaza. Belteshazari aramusubiza ati: Databuja, inzozi zibe iz'abanzi bawe, kandi zisobanure abanzi bawe!

19a-  Daniyeli yumva inzozi nibigiye kuba biteye ubwoba kubwami kuburyo Daniyeli yahitamo kubona ikintu cyakozwe kubanzi be.

Dan 4:20 Igiti wabonye, cyakuze gikomera, hejuru yacyo igera mu ijuru, kandi igaragara mu mpande zose z'isi;

Dan 4:21 Iki giti, amababi yacyo yari meza n'imbuto zacyo nyinshi, cyera ibiryo kuri bose, munsi y’inyamaswa zo mu gasozi zikingira, kandi mu mashami yazo inyoni zo mu kirere zigira urugo rwazo,

21a-  amababi yari meza

 Kugaragara no kwambara.

21b-  n'imbuto nyinshi

 Ubwinshi bw'iterambere.

21c-  watwaye ibiryo kuri bose

 Ninde watanze ibyokurya byubwoko bwe bwose.

21d-  munsi yinyamaswa zo mumurima

 Umwami arinda abagaragu be.

21-  kandi mumashami yinyoni zo mu kirere zakoze urugo rwazo

 Ku butegetsi bwe, ubwoko bwe bwabayeho mu mutekano mwinshi. Inyoni ziraguruka zigasiga igiti akaga gato.

Dan 4:22 Ni wowe mwami, wabaye mukuru kandi ukomeye, ubukuru bwarwo bukazamuka bukashyirwa mu ijuru, kandi ubutware bwe bugera ku mpera z'isi.

Dan 4:23 Umwami abonye umwe mu barinzi bera amanuka ava mu ijuru, avuga ati: “Kata igiti, urimbure; ariko usige umutiba mu butaka aho imizi iri, uyihambire ku ngoyi y'icyuma n'umuringa, mu byatsi byo mu murima; niyibire ikime cyo mwijuru, umugabane we ube hamwe ninyamaswa zo mu gasozi, kugeza igihe azamurenga inshuro zirindwi.

Dan 4:24 Ubu ni bwo busobanuro, mwami, iri ni ryo tegeko ry'Isumbabyose, rizasohozwa kuri databuja umwami.

Dan 4:25 Bazirukana mu bantu, kandi uzabana n'inyamaswa zo mu gasozi, kandi bazaguha ibyatsi byo kurya nk'inka; uzarohama ikime cyo mwijuru, kandi inshuro zirindwi zizakurengaho, kugeza igihe umenye ko Isumbabyose itegeka ubwami bwabantu ikayiha uwo ishaka.

25a-  kugeza igihe umenye ko Isumbabyose itegeka ubwami bwabantu ikayiha uwo ishaka.

 Daniel avuga Imana nk '“Isumbabyose”. Ayobora rero ibitekerezo byumwami ku kubaho kw'Imana imwe; igitekerezo cy'uko umwami afite ikibazo gikomeye cyo kubyumva, kubera izo nkomoko nyinshi zarazwe na se kugeza ku muhungu.

Dan 4:26 Itegeko ryo kuva mumitiba aho imizi yigiti bivuze ko ubwami bwawe buzagumana nawe mugihe umenye ko Utegeka ari mwijuru.

26a-  Iyo amenye ko utegeka ari mwijuru, uburambe bwo guteterezwa buzahagarara kuko umwami azemera kandi ahinduke.

Dan 4:27 Noneho rero, mwami, inama zanjye ziragushimisha. Kuraho ibyaha byawe ukurikiza ubutabera, n'ibicumuro byawe ugaragariza impuhwe abababaye, kandi umunezero wawe urashobora gukomeza.

27a-  Igihe umwami azashyira mubikorwa ibintu Daniyeli yanditse muri uyu murongo, azahinduka rwose. Ariko iyi mico ihabwa ubwibone, imbaraga ze zidahwitse zatumye agira igikundiro kandi akenshi arenganya, nkuko ibyabigaragaje mbere byatwigishije.

Dan 4:28  Ibyo byose byakozwe ku mwami Nebukadinezari .

28a-  Iri tangazo ryanditswe na Daniyeli ribuza ubundi busobanuro ubwo aribwo buhanuzi, bwamagana ubusa ishingiro ry'ubuhanuzi ryigishijwe n'Abahamya ba Yehova n'irindi tsinda iryo ari ryo ryose ry’amadini binyuranyije n'amategeko yasobanuwe na Daniyeli. Byongeye kandi, ibikubiye mu gice cyose bitanga gihamya yibi. Kuberako inkuru izatwigisha impamvu umwami yakubiswe numuvumo mubuhanuzi bwigiti.

Dan 4:29 Amezi cumi n'abiri arangiye, ubwo yagendaga mu ngoro y'umwami i Babiloni,

29a-  amezi 12, cyangwa umwaka cyangwa “ igihe ” gihita hagati yicyerekezo nigikorwa cyacyo.             

Dan 4:30 umwami aramusubiza ati: "Iyi Babuloni siyo ikomeye, nubatse inzu y'ubwami ku bw'imbaraga zanjye, no ku bw'icyubahiro cyanjye?"

30a-  Iki nicyo gihe kibabaje igihe umwami yaba yarakoze neza kugirango aceceke. Ariko turashobora kubyumva kuko Babuloni ye mubyukuri yari igitangaza cyiza ikiri kurutonde nkimwe mubitangaza “birindwi byisi”. Kumanika ubusitani butoshye hamwe nicyatsi, ibyuzi, ibibanza bigari hamwe ninkuta ku buso bwa kilometero 40 kuruhande. Ramparts hejuru ya tanki ebyiri zishobora kunyurana muburebure bwose bwurukuta; umuhanda wigihe. Rimwe mu marembo yaryo, ryubatswe i Berlin, riri hagati y'inkuta ebyiri zigizwe n'amabuye yometseho ubururu yanditseho ikirango cy'umwami: intare ifite amababa ya kagoma Dan.7: 4 ivuga. Yari afite icyo yishimira. Ariko Imana ntabwo ibona ubwibone mumagambo yayo, ibona ubwibone ariko ikiruta byose kwibagirwa no gusuzugura ibyamubayeho mbere. Mu byukuri, uyu mwami ntabwo ari ishema ryonyine riri ku isi, ariko Imana yamwitegereje, imushaka mu ijuru kandi izamugira. Ibi bikwiye gusobanurwa: Imana icira imanza ibiremwa byayo bitagaragara. Ashakisha imitima yabo n'ubwenge bwabo, kandi amenya, nta kwibeshya, intama zikwiye agakiza. Ibi bimutera gutsimbarara kandi rimwe na rimwe akora ibitangaza ariko uburyo bufite ishingiro nubwiza bwibisubizo byanyuma byabonetse.

Dan 4:31 Igihe ijambo ryari rikiri mu kanwa k'umwami, ijwi riva mu ijuru: Umva Umwami Nebukadinezari, umva ko ubwami bugiye gukurwaho.

31a-  Nebukadinezari ni igitambo cy'urukundo rw'Imana rwamuteye umutego kandi amuburira mu nzozi ze z'ubuhanuzi. Interuro ivuye mwijuru irashobora kumvikana, ariko reka twishime kuko ibibi Imana izamukorera bizarokora ubuzima bwayo kandi bibe iteka.

Dan 4:32 Bazirukana mu bantu, uzabana n'inyamaswa zo mu gasozi, kandi bazaguha ibyatsi byo kurya nk'inka; kandi inshuro zirindwi zizakurenga, kugeza igihe umenye ko Isumbabyose itegeka ubwami bwabantu ikayiha uwo ishaka.

32a-  Mu myaka irindwi, inshuro zirindwi , umwami atakaza amahirwe kandi ubwenge bwe buramwemeza ko ari inyamaswa gusa.

Dan 4:33 Muri icyo gihe, ijambo ryasohoye kuri Nebukadinezari. Yirukanywe mu bantu, yariye ibyatsi nk'inka, umubiri we wuzuye ikime cyo mu ijuru; kugeza umusatsi we ukuze nk'amababa ya kagoma, imisumari ye nk'iy'inyoni.

33a-  Umwami ahamya ko ibyari byatangajwe byose mu iyerekwa ryarangiye neza kuri we. Mu kwandika ubuhamya bwe, umwami wahindutse akangura ubu bunararibonye buteye isoni, avuga ubwe mu muntu wa gatatu. Isoni ziracyamusunika gusubira inyuma. Ikindi gisobanuro kiracyashoboka, ni uko ubwo buhamya bwanditswe hamwe n'umwami na Daniel, murumuna we mushya mu Mana y'ukuri.

Dan 4:34 Nyuma yigihe cyagenwe, Jyewe, Nebukadinezari, nubuye amaso nerekeza mu ijuru, maze ubwenge buragaruka. Nahaye umugisha Isumbabyose, nashimye kandi mpimbaza uwahoraho iteka ryose, ubutware bwe ni ubutware bw'iteka, kandi ubwami bwe buramba uko ibisekuruza byagiye bisimburana.

34a-  Imana ifite ubwenge kandi ishobora byose ibona urukundo rwintama zazimiye. Yifatanije n'ubusho bwe, kandi agwiza ibisingizo bye kubwicyubahiro cye.

34b-  ufite ubutware bwe ni ubutware bw'iteka, kandi ingoma ye ihoraho uko ibisekuruza byagenda bisimburana

 Inzira ireba ubwami bwa 5 , iki gihe, cy'iteka, iyerekwa ry'Umwana w'umuntu Dan 7: 14: Yahawe ubutware, icyubahiro n'ubwami; kandi abantu bose, amahanga, n'abantu b'indimi zose baramukoreraga. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka butazashira, kandi ubwami bwe ntibuzarimburwa . Kandi no mu iyerekwa ry'ishusho muri Dan.2: 44: Mu gihe cy'abo bami Imana yo mu ijuru izazamura ubwami butazarimbuka, kandi ntibuzanyura ku butegetsi bw'abandi bantu; azasenya kandi arimbure ubwo bwami bwose, kandi we ubwe azahoraho iteka .

Dan 4:35 Abatuye ku isi nta kintu na kimwe imbere ye: akora uko ashaka ingabo zo mu ijuru, hamwe n'ababa ku isi, kandi nta n'umwe ushobora kwihanganira ukuboko kwe. we: Urimo ukora iki?

35a-  Icyubahiro ku Mana nzima! Kuberako iki gihe umwami yumvise byose arahindukira.

Dan 4:36 Icyo gihe ubwenge bwangarukiye; icyubahiro cy'ubwami bwanjye, ubwiza bwanjye n'ubwiza bwanjye byangaruwe; abajyanama banjye n'abakuru banjye bongeye kumbaza; Nasubijwe mu bwami bwanjye, kandi imbaraga zanjye zariyongereye.

36a-  Kimwe na Yobu ukiranuka kandi ukiranuka, uwo Imana yahaye abahungu, abakobwa n'abazabakomokaho arangije ibigeragezo, umwami yongeye kugirira ikizere abakomeye be kandi asubukura ingoma ye y'ubwenge ubu mubanyabwenge nyabo bamurikirwa n'Imana nzima. . Inararibonye yerekana ko Imana iha ubwami uwo ishaka. Niwe wahumekeye Abakaludaya bakomeye kongera gusaba umwami wabo.

Dan 4:37 Noneho, Nebukadinezari, ndashima kandi ndashyira hejuru kandi mpimbaza Umwami w'ijuru, ibikorwa bye byose ni ukuri kandi inzira zabo zikaba intungane, kandi ushoboye guca bugufi abagenda mu ishema.

37a-  Arashobora kubivuga, kuko yishyuye kugirango abashe kubivuga.

 Kugira ngo wirinde ibibi, gukuramo iryinyo birashobora kubabaza byinshi; ariko imigabane irashobora gutsindishiriza imibabaro. Kugirango ubone ubuziraherezo, birashobora kuba ngombwa kunyura mubigeragezo bikomeye cyangwa bikomeye; kurandura ubwibone bizabatsindishiriza mugihe bishoboka. Kubera ko Yesu Kristo yari azi ubushobozi bwe, yahinduye Pawulo impumyi mu nzira ijya i Damasiko, kugira ngo “utoteza abavandimwe be” bahumye mu mwuka babe umuhamya we wizerwa kandi w'ishyaka nyuma yo kubona amaso ye, ariko ikiruta byose, amaso ye. umwuka.

Daniyeli 5

 

 

Dan 5: 1 Umwami Belishazari aha ibirori bikomeye abanyacyubahiro be, igihumbi, kandi anywa divayi imbere yabo.

1a-  Umwami Nebukadinezari yasinziriye mu mahoro y'Imana igihe yari ashaje kandi umuhungu we Nabonidusi yaramusimbuye, yanga gutegeka, nuko areka umuhungu we Belishazari amutegeka mu cyimbo cye. Ntukitiranya iri zina risobanura ngo “Bel irinda umwami”, ikibazo Imana ishaka guhangana nacyo, Nebukadinezari yahaye Daniyeli: Belteshazzar bisobanura ngo “Bel izarinda”. Inkomoko y'aya mazina ni ugusenga Bel cyangwa Bélial inyuma yabo akaba ari we wenyine utegura imana nyinshi: Satani, satani. Nkuko tuzabibona, abasimbuye umwami wahindutse ntibamukurikiye muriyi nzira.

Dan 5: 2 Belushazari amaze kurya vino, azana ibikoresho bya zahabu na feza se Nebukadinezari yakuye mu rusengero i Yeruzalemu, ku buryo umwami n'abanyacyubahiro be, abagore be n'inshoreke ze, babikoresheje kunywa.

2a-  Kuri uyu mwami w'abapagani, ibyo bikoresho bya zahabu na feza ni iminyago yakuwe mu Bayahudi. Amaze guhitamo kwirengagiza Imana y'ukuri Nebukadinezari yari yarahinduye, yirengagiza ko iyi Mana nzima icira imanza ibikorwa byayo byose. Mugukoresha ishingiro kandi ryanduye ukoreshe ibyo bintu byeguriwe kandi byera mumurimo wumuremyi Imana, akora ikosa ryanyuma mubuzima bwe bugufi. Mu gihe cye, Nebukadinezari yari azi kuzirikana imbaraga z'Imana z'Abayahudi kuko yumvaga ko imana z'igihugu cye mu kuri zitabaho. Abantu bose bayobowe n'umwami wa Babiloni bari bumvise ubuhamya bwe bukomeye ashyigikira Umwami w'ijuru, cyane cyane umuryango we wa hafi. Imana rero ifite impamvu zose zo kwerekana ko ari intabera kandi itagira imbabazi.

Dan 5: 3 Hanyuma bakuramo ibikoresho bya zahabu byakuwe mu rusengero, mu nzu y'Imana i Yeruzalemu; Umwami n'abanyacyubahiro be, abagore be n'inshoreke ze barayikoresha.

3a-  Daniel ashimangira inkomoko yibi bikoresho byavanyweho kuva mu rusengero, mu nzu y'Imana i Yeruzalemu. Bamaze kubona ko Imana y'Abayahudi yemeye ko ibyo bintu bivanwa mu rusengero rwayo, umwami ukiri muto yari akwiye kumva ko Imana y'ukuri ihana kandi igahana bikomeye abamukorera nabi. Imana z'abapagani ntizikora ibintu nkibi kandi abayobozi bazo bashaka gusa kunezeza abagabo bafite ubunyangamugayo bakoresha.

Dan 5: 4 Banywa vino, basingiza imana zahabu, ifeza, imiringa, ibyuma, ibiti, n'amabuye.

4a-  Gukoresha nabi birashaje, ni ugusenga ibigirwamana, uburebure bw'amahano ku Mana. Ibisobanuro by'ingenzi, mu kwerekana cyane uburangare, umwami asangira n'incuti ze, mu gihe umujyi we wugarijwe n'Abamedi n'Abaperesi babugose.

Dan 5: 5 Muri ako kanya hagaragara intoki z'ukuboko k'umuntu, maze bandika ahateganye na buji ku rutare rw'urukuta rw'umwami. Umwami abonye iyi mpera yukuboko kwandikaga.

5a-  Ibitangaza byo mugihe cya Nebukadinezari bimaze gusuzugurwa, iki gitangaza gishya ntabwo kigamije guhinduka, ahubwo ni ugusenya ubuzima bwicyaha nkuko tuzabibona. Imbere y'abashinja ibibi bifuzaga urupfu rw'umunyabyaha, Yesu Kristo azandika kandi mu mucanga n'urutoki rwe ibyaha bakora rwihishwa.

Dan 5: 6 Umwami ahindura ibara, ibitekerezo bye biramuhagarika umutima; ingingo z'umugongo zararuhutse, amavi arakomanga.

6a-  Igitangaza gihita gitanga ingaruka zacyo. Nubwo yasinze, ubwenge bwe burabyitwaramo, afite ubwoba.

Dan 5: 7 Umwami atakambira cyane abaragurisha inyenyeri, Abakaludaya, n'abapfumu; Umwami arasubiza abwira abanyabwenge b'i Babiloni ati: Umuntu wese uzasoma iki cyanditswe, akampa ibisobanuro byacyo, azambara imyenda y'umuhengeri, kandi azambara ijosi rya zahabu ku ijosi, kandi azagira umwanya wa gatatu mu ubutegetsi bw'ubwami.

7a-  Na none, Daniel yirengagijwe; ubuhamya bwe bwasuzuguwe n'izungura ry'umwami. Kandi na none, mu kababaro gakabije, umwami ukiri muto asezeranya icyubahiro cyinshi uwerekana ko ashoboye gusobanura ubutumwa bwanditse ku rukuta muburyo budasanzwe. Uzabikora wese azabona umwanya wa gatatu mubwami kuko Nabonido na Belushazari bafite umwanya wa mbere nuwa kabiri.

Dan 5: 8 Abanyabwenge bose b'umwami barinjira; ariko ntibashobora gusoma ibyanditswe no guha umwami ibisobanuro.

8a-  Nko munsi ya Nebukadinezari, ibi ntibishoboka kubanyabwenge b'abapagani.

Dan 5: 9 Umwami Belishazari agira ubwoba bwinshi, ahindura ibara, abanyacyubahiro be barumirwa.

Dan 5:10 Umwamikazi, kubera amagambo y'umwami n'abanyacyubahiro be, yinjiye mu cyumba cy'ibirori, avuga atya: Mwami, ubeho iteka. Ntukareke ibitekerezo byawe bikubangamire, kandi ntibishobora guhindura isura yawe!

Dan 5:11 Mu bwami bwawe hari umuntu ufite umwuka wimana zera muri we; kandi mubihe bya so wasangaga muri we amatara, gusobanukirwa, n'ubwenge nkubwenge bwimana. Umwami Nebukadinezari, so, umwami, so, yamugize umuyobozi w'abapfumu, abaragurisha inyenyeri, Abakaludaya, n'abapfumu,

Dan 5:12 kubera ko muri we, Daniel, witiriwe umwami Belteshazzar, yabonetse umwuka wo hejuru, ubumenyi no gusobanukirwa, ubushobozi bwo gusobanura inzozi, gusobanura ibisobanuro, no gukemura ibibazo bitoroshye. Reka rero Daniel ahamagare, azatanga ibisobanuro.

12a-  Ubu buhamya bwumwamikazi buteye urujijo kandi buramagana umuryango wibwami wose: twari tuzi ko ... ariko twahisemo kutabitaho.

Dan 5:13 Daniyeli azanwa imbere y'umwami. Umwami aramusubiza, abwira Daniyeli ati: “Uri uriya Daniyeli, umwe mu banyagano ba Yuda, data umwami yakuye mu Buyuda?

Dan 5:14 Numvise ibyawe ko ufite umwuka wimana muri wowe, kandi ko muri wowe harimo umucyo, gusobanukirwa, nubwenge budasanzwe.

Dan 5:15 Bazanye imbere yanjye abanyabwenge n'abaragurisha inyenyeri, kugira ngo basome iyi nyandiko bampa ibisobanuro; ariko ntibashoboye gutanga ibisobanuro byamagambo.

Dan 5:16 Namenye ko ushobora gutanga ibisobanuro no gukemura ibibazo bitoroshye; ubungubu, niba ushobora gusoma iki cyanditswe ukampa ibisobanuro, uzaba wambaye ibara ry'umuyugubwe, uzambara urunigi rwa zahabu ku ijosi, kandi uzagira umwanya wa gatatu muri guverinoma y'ubwami.

16a-  Umwanya wa gatatu nyuma ya Nabonidus se na we wenyine.

Dan 5:17 Daniyeli asubiza imbere y'umwami ati: Gumana impano zawe, uhe undi impano zawe; Nyamara nzasomera umwami ibyanditswe, kandi nzamuha ibisobanuro.

17a-  Daniel arashaje kandi ntabwo aha agaciro icyubahiro cyangwa ibicuruzwa nagaciro ka feza na zahabu, ariko amahirwe yo kwibutsa uyu mwami ukiri muto amakosa ye, ibyaha bye ko agomba kwishyura ubuzima bwe, ntabwo kwanga kandi ni umugaragu wImana kubwubu bwoko bwibikorwa.

Dan 5:18 Mwami, Imana isumba byose yahaye Nebukadinezari so ubutware, ubukuru, icyubahiro n'icyubahiro;

18a-  Ingoma ya Nebukadinezari yari umurimo n'impano by'Imana y'ukuri, kimwe n'ubwiza bwayo yayitiriye , nabi, imbaraga zayo bwite, kubera ubwibone, mbere yo kuba umuswa n'Imana imyaka irindwi.

Dan 5:19 Kandi kubera ubukuru yari yamuhaye, abantu bose, amahanga, abantu bo mu ndimi zose batinya kandi bahinda umushyitsi imbere ye. Umwami yishe abo yashakaga, yemerera abo yashakaga kubaho; yareze abo yashakaga, kandi amanura abo yashakaga.

19a-  Umwami yishe abo yashakaga

 By'umwihariko, ubwo bubasha Imana yahaye bwatumye ahana ubwoko bw'Abayahudi bigometse kandi yica benshi mu babahagarariye.

19b-  kandi yasize ubuzima bw'abo yashakaga

 Daniyeli n'Abayahudi bari bajyanywe bunyago barabyungukiyemo.

19c-  yareze abo yashakaga

 Daniyeli na bagenzi be batatu b'indahemuka barezwe n'Abakaludaya n'Umwami Nebukadinezari.

19d-  kandi amanura abo yashakaga

 Abakomeye b'ubwami bwe bagombaga kwemera gutegekwa n'abasore batazi kuva mu bunyage bw'Abayahudi. Ukuboko kwe gukomeye ishema ryabayahudi ryicishijwe bugufi rirasenywa.

Dan 5:20 Ariko igihe umutima we washyizwe hejuru maze umwuka we ukomera ku bwibone, yirukanwa ku ntebe ye y'ubwami yamburwa icyubahiro;

20a-  Ibyabaye ku Mwami Nebukadinezari bidufasha gusobanukirwa n'ubwibone bwitirirwa umwami wa papa wa Dan.7: 8. Daniel yeretse umwami ko imbaraga zuzuye Imana yahaye uwo ishaka, ukurikije gahunda ye. Ariko, mu kwibuka agasuzuguro k'umwami Nebukadinezari, amwibutsa ko nubwo yaba afite imbaraga, umwami wo ku isi biterwa n'imbaraga zitagira imipaka z'umwami wo mu ijuru.

Dan 5:21 Yirukanwa mu bana b'abantu, umutima we uhinduka nk'umutima w'inyamaswa, kandi aho yari atuye hari indogobe zo mu gasozi; bamuha ibyatsi byo kurya nk'inka, umubiri we wuzuye ikime cyo mu ijuru, kugeza igihe yamenyeye ko Imana isumba byose itegeka ubwami bw'abantu ikabiha uwo amukunda.

21a-  Ndabona, muri uyu murongo wonyine, kuvuga " indogobe zo mu gasozi ". Indogobe ni ikimenyetso gisanzwe cyo kunangira: "kunangira nk'indogobe", cyane cyane iyo ari "ishyamba" kandi idakorerwa mu rugo. Nibimenyetso byerekana umwuka wumuntu wanze kumva amasomo yatanzwe nImana binyuze mubyamubayeho mubuzima bwe no mubyahishuwe na Bibiliya.

Dan 5:22 Namwe mwene Belishazari, mwana we, ntimwicishije bugufi mu mutima wawe, nubwo ibyo byose wari ubizi.

22a-  Mubyukuri, Belushazari ni we witwaye nk '“indogobe yo mu gasozi” atitaye ku byabaye kuri “se” (sekuru).

Dan 5:23 Wishyize hejuru urwanya Umwami w'ijuru; ibikoresho byo mu nzu ye byazanywe imbere yawe, kandi wabikoresheje unywa vino, wowe n'abakuru bawe, abagore bawe n'inshoreke zawe; wasingije imana z'ifeza, zahabu, umuringa, icyuma, ibiti, n'amabuye, abatabona, ntibumve, kandi ntacyo bazi, kandi ntuhimbaze Imana ifite mu ntoki umwuka wawe n'inzira zawe zose.

23a-  Belushazari yasuzuguye inzabya za zahabu zejejwe ku Muremyi Imana kubera umurimo w'idini w'urusengero rwe. Ariko mu kuyikoresha mu gusingiza imana z'abapagani z'ibinyoma, yageze ku burebure bw'amahano . Iyi shusho itegura iy'Ibyahishuwe.17: 4: Uyu mugore yari yambaye ibara ry'umuyugubwe n'umutuku, kandi yari ashushanyijeho zahabu n'amabuye y'agaciro n'amasaro. Yafashe mu ntoki igikombe cya zahabu, cyuzuyemo amahano n'umwanda w'uburaya bwe . Yakiriye izina “ Babuloni ikomeye ” ku murongo wa 5.

Dan 5:24 Ni cyo cyatumye yohereza impera y'ukuboko gukurikira iyi nyandiko.

24a-  Na none, Belushazari yavumbuye bitinze kubaho kw'Imana nzima ikora kandi ikabyitwaramo mu buryo bw'igitangaza ku myitwarire y'abantu.

Dan 5:25 Iyi niyo nyandiko yanditse: minnow, minnow, tekel, oupharsin.

25a-  Ubuhinduzi: kubara, kubarwa, gupima no kugabana

Dan 5:26 Kandi ubu ni bwo busobanuro bw'aya magambo. Kubara: Imana yabaze ubwami bwawe, kandi bwarangije.

26a-  Iya mbere " ibarwa " ireba intangiriro yingoma, naho iya kabiri " ibarwa ", iherezo ryiyi ngoma.

Dan 5:27 Yapimwe: Wapimwe muburinganire, ugasanga ukeneye.

27a-  Igipimo hano ni ikimenyetso cyurubanza rwImana. Abagabo barabyemeje kugirango bagaragaze serivisi zubutabera; ubutabera budatunganye cyane. Ariko iby'Imana biratunganye kandi bishingiye ku ishusho yubunini bubiri , apima ibikorwa byibyiza nibibi gucirwa urubanza byageze . Niba ikibaya cyicyiza cyoroshye kuruta ikibi, gucirwaho iteka kwImana bifite ishingiro. Kandi ibyo ni ko bimeze ku Mwami Belushazari.

Dan 5:28 Amacakubiri: Ingoma yawe izacamo ibice, ihabwe Abamedi n'Abaperesi.

28a-  Mu gihe yari arimo yishora mu nzoga ziteye ishozi mu ngoro ye y'ibwami, iyobowe n'Umwami Dariyo, Abamedi binjiye i Babiloni ku buriri bw'umugezi, barayobya by'agateganyo baruma.

Dan 5:29 Belishazari ahita ategeka, bambara Daniyeli yijimye, bamushyira urunigi rwa zahabu mu ijosi, maze hatangazwa ko azaba uwa gatatu mu butegetsi bw'ubwami.

Dan 5:30 Muri iryo joro nyene Belishazari umwami w'Abakaludaya aricwa.

Dan 5:31 Dariyo Mede yigarurira ubwami, afite imyaka mirongo itandatu n'ibiri.

31a-  Ubu buhamya busobanutse bwababyiboneye bwa Daniyeli ntabwo bwemewe nabanyamateka bavuga ko iki gikorwa cyatewe numwami wu Buperesi Kuro 2 ukomeye muri - 539.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniyeli 6

 

 Inyigisho z'iki gice cya 6 zirasa n'iza Daniyeli 3. Iratwereka, iki gihe, Daniel mu kigeragezo cyo kuba umwizerwa w'icyitegererezo , kwigana no kubyara intore zose zahamagariwe n'Imana muri Yesu Kristo. Ibitekerezo birafasha, ariko soma gusa wige isomo. Umwami Dariyo akora nka Nebukadinezari mu gihe cye, na we, afite imyaka 62 , azemera ubwiza bw'Imana nzima ya Daniyeli; ihinduka ryabonetse kubuhamya bwa Daniyeli bwo kwizerwa mugihe Imana yamurinze intare . Kuva bagitangira umubano wabo, akunda kandi ashishikajwe na Daniel umukorera mu budahemuka no kuvugisha ukuri kandi uwo amenya a ibitekerezo bisumba byose .

 

Dan 6: 1 Byari byiza ko Dariyo ategeka ubwami satrapi ijana na makumyabiri, zigomba kuba mu bwami bwose.

1a-  Umwami Dariyo yahishuye ubwenge bwe ashinga imiyoborere yubwami abategetsi 120 bashinzwe intara zirenga 120.

Dan 6: 2 Abashyiraho abatware batatu, muri bo hakaba harimo Daniyeli, kugira ngo aba satrapi babibaze, kandi umwami atagira ibyago.

2a-  Daniel aracyari mubayobozi bakuru bagenzura satraps.

Dan 6: 3 Daniyeli yarushije ibikomangoma na satrapi, kuko muri we harimo umwuka uruta uwundi; umwami atekereza gushinga ubwami bwose.

3a-  Dariyo na we abona ko Daniyeli aruta ubwenge bwe n'ubwenge. Kandi umugambi we wo kumushyira hejuru ya byose bizatera ishyari ninzangano kuri Daniel.

Dan 6: 4 Hanyuma abategetsi n'abatware bashakisha umwanya wo gushinja Daniyeli ibyerekeye ubwami. Ariko ntibashoboraga kubona umwanya, cyangwa ikindi kintu cyo gucyaha, kuko yari umwizerwa, kandi nta kosa cyangwa ikintu kibi cyamubonekeye.

4a-  Daniel akorera Imana aho imushyira, kugirango akorere umwami ubwitange n'ubudahemuka. Biragaragara rero ko bidashoboka ; igipimo kiboneka mu batagatifu ba “Abadiventisti b'Umunsi” nk'uko Ibyah.14: 5.

Dan 6: 5 Abo bagabo baravuga bati: "Ntabwo tuzabona umwanya wo kurwanya uyu Daniyeli, keretse dusanze mu mategeko y'Imana ye."

5a-  Izi mitekerereze zigaragaza imitekerereze yingando ya diabolical yikigereranyo cyanyuma cyisi cyo kwizera aho, ikiruhuko cyamasabato kumunsi wa karindwi w amategeko yImana azemerera kwica abakozi bayo bizerwa, kuko batazemera kubaha Uwiteka. ikiruhuko cyumunsi wambere cyategetswe, Ku cyumweru hakurikijwe amategeko y’idini y’Abaroma.             

Dan 6: 6 Hanyuma abo batware n'aba satrapi baza ku mwami mu gihirahiro, baramubwira bati: Mwami Dariyo, ubeho iteka!

6a-  Uku kwinjira kw’imivurungano kugamije kwibutsa umwami imbaraga z’imibare, ubushobozi bwayo bwo guteza imvururu, bityo akaba akeneye ko ashimangira ubutware bwe.             

Dan . imana cyangwa umuntu uwo ari we wese, usibye wowe, mwami, uzajugunywa mu rwobo rw'intare.

7a-  Kugeza icyo gihe, Umwami Dariyo ntiyashakaga guhatira abantu bo mu bwami bwe gukorera imana imwe aho gukorera iyindi. Mu gusenga imana nyinshi, umudendezo w’amadini uruzuye. Kandi kugira ngo amwemeze, abapanze baramushimisha, bamwubaha, Umwami Dariyo, nk'imana. Hano na none, kimwe nabategetsi bose bakomeye, ubwibone burakanguka kandi bigatuma yemera iri tegeko, ariko, ritaturutse mubitekerezo bye.

Dan 6: 8 Noneho mwami, wemeze ko bibujijwe, kandi wandike iryo tegeko, kugira ngo ridasubirwaho, nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi, adahinduka.

8a-  Iri teka rihanura mu buryo bushimishije uzahindura icyumweru cy'Abaroma itegeko nyuma yiminsi. Ariko reka tumenye ko iyi mico idahinduka y'amategeko y'Abamedi n'Abaperesi yashyizweho n'abantu bibeshya kandi b'abanyabyaha nta shingiro bifite. Kudahinduka ni iby'Imana nyayo kandi nzima, Rurema.

Dan 6: 9 Ni yo mpamvu Umwami Dariyo yanditse iryo teka n'itegeko.

9a-  Iyi ntambwe ni ngombwa, kuko kuba we ubwe yanditse iteka no kwirwanaho , amategeko adahinduka y'Abamedi n'Abaperesi agomba kubahirizwa.

Dan 6:10 Daniyeli amaze kumenya ko iryo tegeko ryanditswe, asubira mu nzu ye, aho amadirishya y'icyumba cyo hejuru yari yuguruye yerekeza i Yeruzalemu; inshuro eshatu kumunsi arapfukama, arasenga, kandi asingiza Imana ye, nkuko yabigize mbere.

10a-  Daniel ntabwo ahindura imyitwarire, kandi ntiyemera ko ayoborwa niki gipimo cyabantu. Afungura idirishya rye, yerekana ko yifuza ko ubudahemuka bwe ku Mana ishobora byose bumenyekana kuri bose. Muri iki gihe, Daniyeli ahindukirira yerekeza i Yerusalemu aho ndetse yashenywe, urusengero rw'Imana ruherereye. Erega Umwuka Imana yigaragaje igihe kirekire muri uru rusengero rwera yari yarahinduye urugo rwe, aho atuye ku isi.

Dan 6:11 Abo bagabo binjira mu buryo butuje, basanga Daniyeli asenga kandi ahamagara Imana ye.

11a-  Abapanze barategereje bamureba ngo bamufate mugikorwa cyo kutumvira itegeko rya cyami ; kuri ubu "delicto ibendera".

Dan 6:12 Bahagarara imbere y'umwami, baramubwira bati: "Ntiwanditse ubwunganizi ngo umuntu uwo ari we wese mu minsi mirongo itatu asenga imana iyo ari yo yose cyangwa umuntu uwo ari we wese, keretse wowe, mwami." bajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati: Ikintu ni ukuri, ukurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi, kidahinduka.

12a-  Umwami ashobora kwemeza gusa itegeko we ubwe yanditse kandi asinya.

Dan 6:13 Bongera kuvuga, babwira umwami, Daniyeli, umwe mu bajyanywe bunyago mu Buyuda, ntiyakwitayeho, mwami, cyangwa ubwirinzi wanditse; gusenga gatatu ku munsi.

13a-  Yafashwe mubikorwa, mubikorwa byamasengesho ye, Daniel aramaganwa. Umwami arashimira Daniel kubera imyitwarire ye yizerwa kandi inyangamugayo. Azahita akora isano hagati ye n'iyi Mana akorera abigiranye umwete n'ubudahemuka kuva amusenga buri gihe gatatu kumunsi . Ibi birasobanura ububabare nububabare ko gucirwaho iteka kwa Daniel bizamutera nintangiriro yo guhinduka kwe.

Dan 6:14 Umwami yumvise ibyo, arababara cyane; yafashe icyemezo cyo gukiza Daniel, kugeza izuba rirenze yihatira kumukiza.

14a-  Umwami ahita amenya ko yakoreshejwe kandi akora ibishoboka byose ngo akize Daniel, uwo ashima cyane. Ariko imbaraga ze zizaba impfabusa kandi umwami ababaje kuvumbura mbere yibyo byose: ibaruwa irica, ariko umwuka utanga ubuzima . Nyuma yo guha abantu iyi mvugo, Imana yerekana imipaka yo kubaha amategeko. Ubuzima ntibushobora kugengwa ninyuguti zinyandiko zamategeko. Mu rubanza rwe rw'Imana, Imana izirikana ibisobanuro birambuye ko ibaruwa yapfuye y'amategeko yanditse yirengagiza kandi abantu badafite Imana badafite ubwenge bwo kubikora.

Dan 6:15 Ariko abo bagabo batsimbaraye ku mwami, baramubwira bati: "Mwami, menya ko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi asaba ko amategeko yose abuza umwami cyangwa itegeko ryemezwa bidasubirwaho."

15a-  Abateguye umugambi baributsa imiterere idasubirwaho (idafite ishingiro) ibyemezo byafashwe numwami wAbamedi n'Abaperesi. We ubwe yafashwe n'umuco yarazwe. Ariko arumva ko yagiriwe nabi na Daniel.

Dan 6:16 Umwami ategeka Daniyeli kuzanwa akajugunywa mu rwobo rw'intare. Umwami aramusubiza abwira Daniyeli, Imana yawe mukorera wihanganye, igukize!

16a-  Umwami ategekwa ko Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare, ariko yifuza n'umutima we wose ko Imana ikorera mu budahemuka yatabara kugira ngo imukize.

Dan 6:17 Bazana ibuye barushyira ku mwobo; umwami yashyizeho kashe n'impeta ye n'impeta y'abanyacyubahiro be, kugira ngo hatagira igihinduka kuri Daniyeli.

17a-  Hano, uburambe bwabayeho kuri Daniel bugaragaza isano ihwanye no gushyingura Kristo, umuryango wamabuye azengurutswe nawo washyizweho kashe kugirango abantu batitabira.

Dan 6:18 Umwami ajya ibwami; yaraye yiyiriza ubusa, ntiyamuzanira inshoreke, kandi ntashobora gusinzira.

18a-  Iyi myitwarire yumwami ihamya umurava we. Mugukora ibyo bintu, yerekana ko ashaka gushimisha Imana ya Daniyeli no kumukiza agakiza. Ngiyo intangiriro yo guhinduka kwe ku Mana imwe.

Dan 6:19 Umwami arabyuka, bwacya, yihutira kujya mu rwobo rw'intare.

19a-  Gutegura ubuziranenge bikurikirwa nijoro ridasinziriye kubera ubwenge bwe bwababajwe nigitekerezo cyurupfu rwa Daniel kandi uku kwihuta kugana ku rwobo rwintare mugitondo ntabwo aribikorwa byakozwe numwami wabapagani ahubwo nibikorwa byumuvandimwe ukunda murumuna we mu Mana.

Dan 6:20 Ageze hafi y'urwobo, ahamagara Daniyeli mu ijwi ribabaje. Umwami aramusubiza abwira Daniyeli, Ese Daniyeli, umugaragu w'Imana nzima, Imana yawe, uwo ukorera wihanganye, yagukiza intare?

20a-  Ageze mu rwobo, ahamagara Daniel mu ijwi ribabaje

 Umwami yizeye ariko atinya kandi atinya ibibi kuri Daniel. Ariko, ibyiringiro bye bigaragazwa nuko amuhamagaye akamubaza ikibazo.

20b-  Daniyeli, umugaragu wImana nzima, Imana yawe, uwo ukorera wihanganye, yashoboye kugukiza intare?

 Mu kumwita “ Imana nzima ”, Dariyo ahamya intangiriro yo guhinduka kwe. Ariko, ikibazo cye “ yashoboye kugukiza intare? »Atwereka ko ataramumenya. Bitabaye ibyo, yari kuvuga ati " yashakaga kugukiza intare?" » .

Dan 6:21 Daniyeli abwira umwami ati: Mwami, ubeho iteka!

21a-  Mu kanwa k'abapanze, kumurongo wa 6, imvugo ntacyo yari isobanuye, ariko kubwa Daniyeli, yahanuye ko umuntu azabona ubuzima bw'iteka yagenewe intore z'Imana.

Dan 6:22 Imana yanjye yohereje marayika wayo ihagarika umunwa w'intare, nta kibi bangiriye, kuko nasanze ari umwere imbere ye; kandi nta mwami wawe, nta kibi nigeze nkora imbere yawe.

22a-  Muri inararibonye, Umwami Dariyo amenya uburyo ibicucu, bidafite ishingiro kandi bitemewe igitekerezo kidahinduka cyamategeko yumwami wabantu ni Imana nzima uwo Daniel akorera atabihishe.

Dan 6:23 Umwami arishima cyane, ategeka Daniyeli kuvanwa mu rwobo. Daniyeli yakuwe mu rwobo, kandi nta gikomere bamusanzeho, kuko yizeraga Imana ye.

23a-  Hanyuma umwami arishima cyane

 Iyi myitwarire yumunezero usanzwe kandi ubwayo irerekana ejo hazaza hatoranijwe nImana kuko umwami ubu afite ibyiringiro byuko abaho n'imbaraga zayo.

23b-  Daniel yakuwe mu rwobo, kandi nta gikomere bamusanze

 Nkuko imyenda ya bagenzi batatu ba Daniel bajugunywe mu itanura ryaka cyane ntabwo yatwitse.

23c-  kubera ko yari yizeye Imana ye

 Iki cyizere cyagaragaye mu cyemezo cye cyo kutumvira itegeko rya cyami ryambuza Imana amasengesho ye; guhitamo kudashoboka kandi bidashoboka kuri ubu buryo bwo kwizera bwabantu gusa.

Dan 6:24 Umwami ategeka ko abo bagabo bashinjaga Daniyeli bazanwa bakajugunywa mu rwobo rw'intare, bo hamwe n'abana babo n'abagore babo; kandi mbere yuko bagera mu rwobo, intare zirabafata zimena amagufwa yabo yose.

24a-  Imana yahinduye ibintu kurwanya ababi bategura ikibi. Mu gihe cy'abami b'Abaperesi bazaza, uburambe buzavugururwa ku Bayahudi Moridekayi umuyobozi Hamani azashaka kwicisha hamwe n'abantu be mu gihe cy'umwamikazi Esiteri. Ngaho kandi, Hamani ni we uzarangira amanitswe ku giti cyashyizweho i Moridekayi.

Dan 6:25 Umwami Dariyo amaze kwandikira abantu bose, amahanga yose, n'indimi zose, abatuye isi yose, amahoro kuri mwebwe.

25a-  Iyi nyandiko nshya yanditswe numwami ni iy'umuntu watsinzwe n'Imana nzima. Kuba afite amahoro yuzuye mumutima we, akoresha umwanya we wiganje kugirango avugane nabantu bose bo mubwami bwe, ubuhamya bwamahoro ye yahawe nImana yukuri.

Dan 6:26 Ntegetse ko mubwami bwanjye bwose hagomba kubaho ubwoba no gutinya Imana ya Daniyeli. Ni we Mana nzima, kandi ihoraho iteka; ubwami bwe ntibuzarimburwa, kandi ubutware bwe buzakomeza kugeza imperuka.

26a-  Ntegetse ko mu bwami bwanjye bwose

Umwami arategeka ariko ntawe ahatira umuntu.

26b-  gutinya no gutinya Imana ya Daniyeli

Ariko akungahaye kuri ubwo bunararibonye, ashyiraho ubwoba n'ubwoba bw'Imana ya Daniyeli kugira ngo yange abanditsi b'umugambi mushya watewe na Daniel.

26c-  Kuberako ari Imana nzima, kandi ihoraho iteka

Yizera ko ubwo buhamya buzakirwa mu mitima y'abaturage b'ubwami, kandi kubikora arabushima kandi abushyira hejuru.

26d-  ubwami bwe ntibuzarimbuka, kandi ubutware bwe buzakomeza kugeza imperuka

Imiterere ihoraho yubwami bwa 5 bwiki gishusho yongeye gutangazwa.

Dan 6:27 Niwe utanga agakiza, ni we ukora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no ku isi. Niwe wakijije Daniyeli imbaraga zintare.

27a-  Niwe utanga kandi agakiza

 Umwami ahamya ibyo yabonye ariko uku gutabarwa n'agakiza bireba gusa umubiri, ubuzima bwa Daniyeli. Tugomba gutegereza ukuza kwa Yesu Kristo kugirango twumve icyifuzo cy'Imana cyo gukiza no gukiza ibyaha. Ariko reka twerekane ko umwami yari asanzwe yumva ko akeneye kwezwa kugirango ashimishe Imana nzima.

27b-  ukora ibimenyetso n'ibitangaza mwijuru no mwisi

 Igitabo cya Daniyeli gihamya ibyo bimenyetso n'ibitangaza, ibikorwa ndengakamere Imana yakoze, ariko witonde, satani n'abadayimoni be nabo bashobora kwigana ibitangaza bimwe na bimwe by'Imana. Kugirango umenye inkomoko zombi zishoboka, birahagije kumva uwungukirwa nubutumwa bwatanzwe. Ese biganisha ku kumvira umuremyi Imana, cyangwa kutumvira kwayo?

Dan 6:28 Daniyeli yateye imbere ku ngoma ya Dariyo, no ku ngoma ya Kuro Umuperesi.

28a-  Turabyumva, Daniel ntazasubira mu gihugu cye kavukire, ariko amasomo Imana yamwigishije muri Dan.9 azaba yaramwemereye atababajwe niki cyemezo cyemejwe nImana ye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniyeli 7

 

Dan 7: 1 : Mu mwaka wa mbere wa Belushazari umwami wa Babiloni, Daniyeli yarose abona iyerekwa igihe yari aryamye. Hanyuma yanditse inzozi, kandi avuga ibintu by'ingenzi.

1a-  Umwaka wa mbere wa Belushazari, umwami wa Babiloni

 Nukuvuga muri - 605. Kuva iyerekwa rya Dan.2, imyaka 50 irashize. Urupfu, umwami ukomeye Nebukadinezari asimburwa n'umwuzukuru we Belushazari.

Dan 7: 2 : Daniyeli atangira kuvuga ati: "Narebye mu iyerekwa ryanjye rya nijoro, mbona umuyaga ine wo mu ijuru waturikiye ku nyanja nini.

2a-  umuyaga ine wo mwijuru wacitse

 Izi nintambara zisi zose ziyobora abategetsi kwagura imbaraga zabo mubyerekezo bine byingenzi , werekeza mumajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba nuburengerazuba.

2b-   ku nyanja nini

 Ishusho ntabwo ishimisha ikiremwamuntu, kuko inyanja, niyo nini, ni ikimenyetso cyurupfu. Ntabwo, mu mushinga w'Imana, ibidukikije byateguwe ku muntu byakozwe mu ishusho ye, nk'uko Itang.1. Ibidukikije ni isi. Ariko ikiremwamuntu cyatakaje, kuva icyaha cyambere, kubwo kutumvira kwayo, ishusho yacyo kandi ntigikiri mumaso yacyo yera kandi yera kuruta inyamaswa zo mu nyanja zanduye kandi zikomeye zirya mugenzi wawe ziyobowe na satani. Muri iyerekwa, inyanja ishushanya imbaga y'abantu itazwi.

 Byongeye kandi, agace gakubiye mu buhanuzi kareba abantu bahujwe n’ibice byabo byo ku nkombe bihana imbibi n’inyanja ya Mediterane. Inyanja rero igira uruhare runini mubikorwa byintambara byo kwigarurira abategetsi.

Dan 7: 3 Kandi inyamaswa enye nini ziva mu nyanja , zitandukanye Kuva kuri mugenzi we.

3a-  Kandi inyamaswa enye nini ziva mu nyanja

Turasanga mu iyerekwa rishya inyigisho yatanzwe muri Daniel 2, ariko ngaho, inyamaswa zisimbuza ibice byumubiri wigishusho .

3b-  bitandukanye l e s Kuva kuri mugenzi we

 Nkibikoresho byigishusho cya Dan.2.

Dan 7: 4 Uwa mbere yari nk'intare , kandi afite amababa ya kagoma; Narebye kugeza amababa ye yatanyaguwe; yakuwe ku isi agirwa ahagarara ku birenge nk'umuntu, maze umutima w'umuntu uramuha.

4a-  The ubanza yari nk'intare , kandi ifite amababa ya kagoma

Hano umutwe wa zahabu wumwami wAbakaludaya wa Dan.2 uhinduka intare ifite amababa ya kagoma ; ikirango cyanditseho amabuye yubururu ya Babiloni, ubwibone bwumwami Nebukadinezari muri Dan.4.

4b-  Narebye, kugeza amababa ye yatanyaguwe

Ubuhanuzi buvuga imyaka irindwi cyangwa inshuro zirindwi Umwami Nebukadinezari yagizwe umuswa n'Imana. Muri iyi myaka 7 ( inshuro zirindwi ) zo guteterezwa zahanuwe muri Dan.4: 16, umutima we wabantu wakuweho, usimburwa numutima winyamaswa.

4c-  yakuwe ku isi agirwa ahagarara ku birenge nk'umuntu, maze umutima w'umuntu uramuha.

  Guhinduka kwe kurema Imana byemejwe hano. Ubunararibonye bwe budufasha gusobanukirwa ko, kubwImana, umuntu numuntu iyo umutima we ufite ishusho yImana. Azabigaragaza mu kwigira umuntu muri Yesu Kristo icyitegererezo cyiza cy'Imana cy'urukundo no kumvira.

Dan 7: 5 Dore inyamaswa ya kabiri yari imeze nk'idubu , ihagarara ku ruhande rumwe; yari afite imbavu eshatu mu kanwa hagati y'amenyo ye, baramubwira bati: Haguruka, urye inyama nyinshi.

5a-  Dore inyamaswa ya kabiri yari imeze nk'idubu , ihagarara ku ruhande rumwe

 Nyuma y'umwami w'Abakaludaya, isanduku ya feza n'amaboko y'Abamedi n'Abaperesi bahinduka idubu . Ubusobanuro “ bwahagaze ku ruhande rumwe ” bwerekana ubutware bw'Abaperesi bwagaragaye ku mwanya wa kabiri nyuma y'ubutegetsi bwa Mede, ariko gutsinda kwabwo Umwami Kuro 2 Umuperesi bwamuhaye imbaraga zikomeye kuruta iz'Abamedi.

5b-  yari afite imbavu eshatu mu kanwa hagati y'amenyo, baramubwira bati: Haguruka, urye inyama nyinshi

Abaperesi bazategeka Abamedi kandi bigarurire ibihugu bitatu: Lidiya y'umwami ukize Croesus muri - 546, Babuloni muri - 539, na Egiputa muri - 525.

Dan 7: 6 Nyuma y'ibyo, nitegereje, mbona undi yari nk'ingwe , afite amababa ane ku mugongo nk'inyoni; iyi nyamaswa yari ifite imitwe ine, kandi yarahawe ubutware.

6a-  Nyuma yibi ndareba, mbona undi yari nkingwe

Idem, inda nini n'ibibero by'abategetsi b'Abagereki bihinduka ingwe ifite amababa ane y'inyoni ; Ingwe z'ingwe z'ikigereki zigira ikimenyetso cy'icyaha .

6b-  kandi afite amababa ane kumugongo nkinyoni

Amababa ane yinyoni afitanye isano ningwe arerekana kandi yemeza umuvuduko ukabije wokwigarurira umwami wacyo muto Alexandre le Grand (hagati ya -336 na -323).

6c-  iyi nyamaswa yari ifite imitwe ine, kandi yarahawe ubutware

 Hano, " imitwe ine " ariko muri Dan.8 hazaba " amahembe ane akomeye " agena abategetsi b'Abagereki, abasimbuye Alexandre le Grand: Selewukusi, Putolemeyi, Lysimachus, na Cassander.

Dan 7: 7 Nyuma y'ibyo, narebye mu iyerekwa ryanjye rya nijoro, mbona inyamaswa ya kane, iteye ubwoba , iteye ubwoba, kandi ikomeye cyane; yari afite amenyo manini y'icyuma, ararya, avunika, akandagira munsi y'ibirenge byari bisigaye; yari itandukanye n'inyamaswa zose zabanjirije iyi, kandi yari ifite amahembe icumi.

7a-  Nyuma yibi, narebye mu iyerekwa ryanjye, mbona, hari inyamaswa ya kane, iteye ubwoba , iteye ubwoba kandi ikomeye idasanzwe.

Hano na none, amaguru y'icyuma y'Ubwami bw'Abaroma ahinduka igisimba gifite amenyo y'icyuma n'amahembe icumi . Kuberako ukurikije Ibyah . _ imbaraga z'idubu , n'umuvuduko w'ingwe n'umurage w'icyaha cye ugereranywa n'ikizinga cye.

7b-  yari afite amenyo manini yicyuma, ararya, avunika, akandagira munsi y ibirenge byari bisigaye;

 Ibi bisobanuro bimwitirira ubwicanyi n'ubwicanyi byakozwe n'ikimenyetso cy'icyuma cy'Abaroma kizakomeza kugeza imperuka y'isi, ku butegetsi bwa papa.

7c-  yari itandukanye ninyamaswa zose zabanjirije iyi, kandi yari ifite amahembe icumi.

Amahembe icumi agereranya Abafaransa, Lombard, Alemanni, Abangilikani-Abasajya, Visigoths, Ababurundi, Abasuevi, Heruli, Vandals, na Ostrogoths. Ubu ni bwo bwami icumi bwa gikristo buzashingwa nyuma yo gusenyuka kw'Ingoma y'Abaroma kuva 395, nk'uko ibisobanuro umumarayika yahaye Daniyeli ku murongo wa 24.

Dan 7: 8 Nitegereje ayo mahembe, mbona muri bo havamo irindihembe rito, kandi batatu mu mahembe ya mbere barandurwa mbere y'iryohembe; kandi, yari afite amaso ameze nk'amaso y'umugabo, n'umunwa wavugaga ubwibone.

8a-  Nitegereje amahembe, mbona irindihembe rito ryavuye muri bo

Ihembe rito risohoka muri rimwe mu mahembe icumi, ryerekana Ubutaliyani bwa Ostrogoths aho umujyi wa Roma uherereye ndetse nicyo bita papa "cyera cyera", ku ngoro ya Lateran ku musozi wa Caelius; Izina ry'ikilatini risobanura: ikirere.

8b-  na bitatu mu mahembe yambere yatanyaguwe imbere yaya mahembe

Amahembe yatanyaguwe akurikirana : abami batatu yamanuwe ku murongo wa 24, aribyo, Heruli hagati ya 493 na 510, hanyuma bikurikiranye, Vandals muri 533, na Ostrogoths muri 538 birukanwe i Roma na jenerali Belisariyo babitegetswe na Justinian wa 1, kandi batsinzwe byanze bikunze i Ravenna muri 540 . Kuberako tugomba kumenya ingaruka zimvugo mbere yaya mahembe . Ibi bivuze ko Ihembe ridafite imbaraga za gisirikare ku giti cye kandi ryungukirwa n’ingabo z’abami babitinya n’imbaraga z’amadini bityo bagahitamo kubishyigikira no kubyumvira. Iyi mitekerereze izemezwa muri Dan.8: 24 aho tuzasoma: imbaraga ze ziziyongera, ariko ntabwo kubwimbaraga ze bwite kandi umurongo wa 25 uzabigaragaza: kubera uburumbuke bwe nubutsinzi bwamayeri ye, azagira ubwibone muri umutima . Byerekanwe rero ko ukuri kwakirwa gusa muguhuriza hamwe ubutumwa busa butatanye mubice bitandukanye byigitabo cya Daniyeli ndetse no muri Bibiliya yose. Bitandukanijwe, ibice byigitabo "kashe" ubuhanuzi nubutumwa bwabwo, byoroshye kandi byingenzi bikomeza kutagerwaho.

8c-  dore, yari afite amaso nkamaso yumugabo

Muri Ibyah.9, Umwuka abanziriza ibisobanuro bye nijambo nka . Muri ubu buryo, byerekana guhuza isura itari impamo. Hano, kimwe, tugomba kumenya isano isa numuntu wigize umuntu mubutungane bwe muri Yesu Kristo, ariko afite gusa. Ariko hariho byinshi, kuko " amaso " agereranya clairvoyance y'abahanuzi Yesu nawe ni icyitegererezo cyiza. Kandi Umwuka yerekeza ku buhanuzi bwo kwiyitirira abapapa amaherezo azashinga icyicaro cyayo mu mujyi wa Vatikani, ijambo risobanura: guhanura, uhereye mu kilatini “vaticinare”. Ikintu kizemezwa mu Byah . Kugereranya bifite ishingiro kuko popery itera abahanuzi nyabo b'Imana muri Kristo bapfira kumurongo wiperereza.

8d-  n'umunwa, wavugaga ubwibone.

Muri iki gice cya 7, Umukinnyi wa Filime n’Umuyobozi w’Imana yerekana muri “zoom” ibihe bya gikristo bimureba cyane, igihe kiri hagati y’iherezo ry’Ingoma y’Abaroma no kugaruka kwa Kristo kwiza muri Mikayeli, izina rye ryo mu ijuru hamwe n’abamarayika. Aratangaza ko haje umwami wishyira hejuru, utoteza abera w'Isumbabyose , yibasiye amahame y'idini y'Imana agerageza guhindura ibihe n'amategeko , amategeko icumi ariko n'andi mategeko y'Imana. Umwuka atangaza igihano cye cya nyuma; “azatwikwa n'umuriro kubera amagambo ye y'ubwibone . ” Kubwibyo, ibibanza byurubanza rwo mwijuru rwikinyagihumbi cya karindwi birahita bitangwa nyuma yo kuvuga amagambo ye yubwibone . Imbere ye, Umwami Nebukadinezari na we yari yerekanye ubwibone ariko yemera yicishije bugufi isomo ryo guteterezwa Imana yamuhaye.

 

Urubanza rwo mwijuru

 

Dan 7: 9 Narebye igihe intebe zashyirwaho. Kandi Kera ya kera yaricaye. Umwambaro we wari wera nk'urubura, umusatsi wo ku mutwe we wari nk'ubwoya bwera; intebe ye yari imeze nk'umuriro ugurumana, n'inziga zimeze nk'umuriro ugurumana.

9a-  Narebye, mugihe intebe zashyizwe

Iyi nkuru yerekana igihe cyurubanza ruzakorwa nintore zacunguwe za Yesu Kristo imbere ye, yicaye ku ntebe , mwijuru nkuko Ibyah.4, mu myaka igihumbi yavuzwe mu Byah. 20. Uru rubanza rutegura ibisabwa kugirango urubanza rwanyuma , irangizwa ryarwo ryerekanwe ku murongo wa 11.

9b-  Kandi iminsi ya kera yaricaye.

 Ni Kristo wimana, Imana yonyine yaremye. Igikorwa cyinshinga kwicara cyerekana guhagarika ibikorwa bihagaze, ni ishusho yuburuhukiro. Ijuru rifite amahoro yuzuye. Kw'isi, ababi barimbuwe no kugaruka kwa Kristo.

9c-  Umwambaro we wari wera nka shelegi, umusatsi wumutwe we wari nkubwoya bwuzuye

 Umweru ni ikimenyetso cyerekana ubuziranenge bwuzuye bwImana bujyanye na kamere yayo yose kurwego rwimyenda ye , ibimenyetso byimirimo ye numusatsi wumutwe we ikamba ryubwenge bwuzuye kandi butunganye butarimo ibyaha byose .

Uyu murongo urerekana Isa.1: 18: Ngwino dusabe! ati YaHWéH. Niba ibyaha byawe bimeze nk'umutuku, bizaba byera nka shelegi; niba zitukura nkumutuku, zizahinduka ubwoya.

9d-  intebe ye yari imeze nk'umuriro ugurumana,

 Intebe yerekana umwanya wumucamanza ukomeye, urubanza rwubwenge bwImana . Ishyirwa munsi yishusho yumuriro wumuriro uzaba amaso ya Kristo ubutabera muri Ibyah.1: 14 aho dusangamo ibisobanuro byuyu murongo. Umuriro urasenya, utanga uru rubanza intego yo kurimbura abanzi b'Imana n'intore zayo . Kubera ko bamaze gupfa, uru rubanza rureba urupfu rwa kabiri ruzakubita rwose abaciriweho iteka.

9-  n'inziga nkumuriro ugurumana.

Intebe ifite ibiziga ugereranije n'umuriro ugurumana uzashya ku isi: Ibyah 20: 14-15: urupfu rwa kabiri ni ikiyaga cy'umuriro . Inziga rero zerekana urujya n'uruza rw'abacamanza bava mu ijuru bajya ku isi kugira ngo irangizwa ry'imanza zavuzwe . Imana nzima, Umucamanza ukomeye, irimuka kandi isi niyongera gushya no kwezwa, izongera kwimuka kugira ngo ishyireho intebe ye ya cyami nk'uko Ibyah.21: 2-3.

Dan 7:10 Uruzi rw'umuriro rutemba rusohoka imbere ye. Ibihumbi igihumbi byaramukoreye, miliyoni ibihumbi icumi zimuhagarara imbere ye. Abacamanza baricaye, ibitabo birakingurwa.

10a-  Uruzi rw'umuriro rwatembye rusohoka imbere ye

 Umuriro usukuye uzamanuka uva mu ijuru kugira ngo urye roho z'abapfuye baguye hanyuma uzuka, nk'uko Ibyah 20: 9: Bazamutse ku isi, bakikiza inkambi y'abatagatifu n'Uwiteka . umujyi ukundwa . Ariko umuriro wamanutse uva mwijuru urabatwika .

10b-  Ibihumbi igihumbi baramukoreye

 Ni ukuvuga roho miriyoni, yabatowe bacunguwe kwisi.

10c-  n'ibihumbi icumi bahagaze imbere ye

 Miliyari icumi z'ubugingo bwo ku isi zahamagariwe n'Imana zirazuka kandi zirahamagazwa imbere ye n'abacamanza be kugira ngo bakatiwe igihano gikwiye cy'Imana cy'urupfu rwa kabiri , ikintu cyemejwe muri Luka 19:27: Abasigaye, uzane hano abanzi banjye batanshakaga. ubategeke, ubice imbere yanjye . Muri ubu buryo, Umwuka yemeza amagambo yavuze binyuze muri Yesu muri Mat.22: 14: Kuberako benshi bahamagariwe, ariko hatoranijwe bake . Ibi bizaba cyane cyane muminsi yimperuka ukurikije Luka 18: 8:… Ariko Umwana wumuntu nuzaza, azabona kwizera kwisi?

10d-  Abacamanza baricaye, ibitabo birakingurwa

 Urukiko rw'ikirenga ruzaca urubanza rushingiye ku buhamya bwemeye guca imanza n'ibirego byahinduwe ku giti cye kuri buri muntu waciriweho iteka. Ibitabo bye bikubiyemo ubuzima bwikiremwa, kibukwa nImana, hamwe nabamarayika bizerwa nkabatangabuhamya, kuri ubu isi itagaragara.

Dan 7:11 Hanyuma ndareba, kubera amagambo y'ubwibone ihembe ryavugaga; maze ndebye, inyamaswa iricwa.

11a-  Hanyuma ndareba, kubera amagambo y'ubwibone ihembe yavuze

Kimwe n'amagambo “ kubera amagambo y'ubwibone "yerekana, uyu murongo urashaka kutwereka impamvu n'ingaruka bisobanura urubanza rw'Imana. Ntacira urubanza nta mpamvu.

11b-  kandi nitegereje, inyamaswa iricwa

Niba inyamaswa ya kane igereranya izungura, Roma y'Ubwami - ubwami icumi bw'i Burayi - Papa Roma, yarimbuwe n'umuriro, ni ukubera ibikorwa by'ubwibone bwo mu kanwa bya Papa Roma; ibikorwa bizakomeza kugeza igihe Kristo azagarukira.

11c-  n'umurambo we urasenywa , ushyikirizwa umuriro kugirango utwike

Urubanza rwibasiye icyarimwe ihembe rito n'amahembe icumi yabenegihugu yabishyigikiraga kandi akagira uruhare mubyaha byayo nkuko Ibyah.18: 4. Ikiyaga cyumuriro cyurupfu rwa kabiri kizabarya kandi kibatsemba .

Dan 7:12 Izindi nyamaswa zambuwe imbaraga, ariko zahawe igihe kirekire cyo kubaho kugeza igihe runaka.

12a-  Izindi nyamaswa zambuwe imbaraga

Hano, nkuko biri mu Byahishuwe 19:20 na 21, Umwuka ahishura ko hateganijwe ibihe bitandukanye kubanyabyaha basanzwe b'abapagani, kuba abaragwa b'icyaha cyambere cyatanzwe kuva kuri Adamu kugeza kubantu benshi mumateka yisi.

12b-  ariko kwagura ubuzima babihawe kugeza mugihe runaka

 Ubu busobanuro busobanura ibyiza byubwami bwabanjirije kuba butarigeze burangiza iherezo ryubutegetsi bwabo ku mperuka yisi nkuko bimeze ku nyamaswa ya 4 y'Abaroma ku buryo bwa nyuma bw’ubutegetsi bwa gikristo ku isi yose igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Iherezo rya 4 ryaranzwe no kurimbuka kwuzuye. Nyuma yibi, isi izakomeza kutagira ishusho nubusa mu ishusho yikuzimu Itang.1 : 2.

 

Yesu Kristo, umwana w'umuntu

Dan 7:13 Narebye mu iyerekwa rya nijoro, mbona mu bicu byo mu ijuru haje umwe nk'umwana w'umuntu; yaje kuri Kera ya Kera, baramwegera.

13a-  Narebye mu iyerekwa ryanjye rya nijoro, mbona, ku bicu byo mu ijuru haje umwe nk'umwana w'umuntu

Uku kugaragara kwumwana wumuntu gutanga ibisobanuro kubisobanuro byatanzwe murubanza twavuze. Urubanza ni urwa Kristo. Ariko mu gihe cya Daniyeli, Yesu yari ataraza, bityo Imana ishushanya ibyo azageraho binyuze mu murimo we wo ku isi igihe yazaga ku isi ya mbere.

13b-  yaje mu bihe bya kera, baramwegera.

Nyuma y'urupfu rwe, azazuka, kugira ngo yerekane gukiranuka kwe gutunganye gutamba nk'igitambo ku Mana yababaje, kugira ngo ababarirwe n'intore zayo zizerwa, zatoranijwe kandi zatoranijwe wenyine. Ishusho yatanzwe yigisha ihame ry'agakiza ryabonetse kubwo kwizera igitambo Imana ishaka muri Kristo. Kandi iremeza ko ifite agaciro n'Imana.

Dan 7:14 Bamuha ubutware, icyubahiro n'ubwami; kandi abantu bose, amahanga, n'abantu b'indimi zose baramukoreraga. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka butazashira, kandi ubwami bwe ntibuzarimburwa.

14a-  Yahawe ubutware, icyubahiro n'ubwami

Amakuru yo muri uyu murongo yavuzwe mu ncamake muri iyi mirongo ya Mat.28: 18 kugeza 20 yemeza ko urubanza rwose ari urwa Yesu Kristo: Yesu, yegereye, ababwira atya: Ububasha bwose nahawe mu ijuru no mu isi . Genda rero, uhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, ubabatiza mwizina rya Data, Mwana na Mwuka Wera, ubigishe kubahiriza ibyo nagutegetse byose. Kandi dore, ndi kumwe nawe buri gihe, kugeza ku mperuka y'isi .

14b-  n'abantu bose, amahanga, n'abantu b'indimi zose baramukorera

 Mu magambo yuzuye, bizaba ku isi nshya, ibya kera byavuguruwe kandi bihabwa icyubahiro nyuma yikinyejana cya karindwi. Ariko abacunguwe bazaba baratoranijwe mu mahanga yose, amahanga, n'indimi zose n'agakiza kamwe Yesu Kristo yabonye kuko bamukoreye mubuzima bwabo. Mu Byah.10: 11 na 17:15 iyi mvugo yerekeza ku Burayi bwa Gikristo no mu Burengerazuba. Muri iri tsinda dusangamo miliyoni imwe yatowe yakijijwe bakorera Imana kumurongo wa 10.

14c-  n'ingoma ye ntizigera irimburwa

Ibisobanuro byavuzwe muri Dan.2: 44 kuri we byemejwe hano: ingoma ye ntizigera irimburwa.

Dan 7:15 Nayo jewe, Daniyeli, umutima wanje wari uhangayitse muri jewe, kandi iyerekwa ry'umutwe ryanje ryanteye ubwoba.

15a-  Jyewe, Daniel, nari mfite umwuka mubi muri njye

Ibibazo bya Daniel bifite ishingiro, iyerekwa ritangaza akaga kubatagatifu b'Imana.

15b-  kandi iyerekwa mumutwe wanjye ryanteye ubwoba.

Bidatinze, iyerekwa rye kuri Mikayeli ryagira ingaruka kuri we, nk'uko Dan.10: 8: Nasigaye jyenyine, mbona iryo yerekwa rikomeye; imbaraga zanjye zarananiye, mu maso hanjye hahindutse ibara ndabora, kandi natakaje imbaraga zose. Ibisobanuro: umuhungu wumuntu na Mikayeli numuntu umwe kandi umwe . Ubwoba buzaranga ingoma ya Roma, kuko muri ubwo butegetsi bubiri bukurikiranye, ntabwo buzaha abantu b'abategetsi bera nka Nebukadinezari, Dariyo Mede na Kuro 2 Umuperesi.

Dan 7:16 Naje kwegera umwe muri bo wari uhagaze, mubaza ukuri kuri ibyo byose. Yambwiye, ampa ibisobanuro:

16a-  Hano tangira ibisobanuro byinyongera byatanzwe na malayika

 

Dan 7:17 Izi nyamaswa enye zikomeye, abo ni abami bane bazava ku isi;

17a-  Menya ko iki gisobanuro kireba cyane cyane izungura ryerekanwe muri Dan.2 nishusho yiki gishushanyo nko hano muri Dan.7, n’inyamaswa .

Dan 7:18 Ariko abera b'Isumbabyose bazahabwa ubwami, kandi bazatunga ubwami ubuziraherezo, kuva mu bihe bidashira.

18a-  Igitekerezo kimwe kubijyanye nizungura enye. Na none, icya gatanu kireba ubwami bw'iteka bw'intore Kristo yubakiye ku kunesha icyaha n'urupfu.

Dan 7:19 Hanyuma nifuzaga kumenya ukuri kubyerekeye inyamaswa ya kane, itandukanye nizindi zose, iteye ubwoba cyane, ifite amenyo yicyuma n imisumari yumuringa, yariye ikavunika kandi ikandagira munsi y ibirenge byari bisigaye;

19a-  wari ufite amenyo yicyuma

Turasanga hano, mumenyo , icyuma kimaze kugereranya ubukana bwingoma yabaroma yagenwe namaguru yishusho ya Dan.2.

19b-  n'imisumari y'umuringa .

Muri aya makuru yinyongera, marayika arerekana: n'imisumari y'umuringa . Umurage w'icyaha cy'Ubugereki rero wemezwa n'ibi bintu byanduye, umusemburo wagereranyaga ubwami bw'Abagereki mu nda no mu bibero by'igishusho cya Dan.2 .

19c-  ninde wariye, avunika, akandagira ibyasigaye

 Kurya , cyangwa kwifashisha ibintu byatsinzwe, ni iki kibatera gukura - kumena , guhatira no gusenya - gukandagira , gusuzugura no gutoteza - Ibi ni ibikorwa “Romes” ebyiri zikurikirana hamwe n’abayoboke babo ndetse n’abayoboke b’amadini bazakora kugeza igihe bazagarukira ya Kristo. Mu Byah 12: 17: Umwuka asobanura "Abadiventisti" ba nyuma ku ijambo " abasigaye ".

Dan 7:20 Kandi mu mahembe icumi yari ku mutwe we, n'ayandi yasohotse, mbere atatu agwa, kuri ihembe rifite amaso, umunwa uvuga ubwibone, no kugaragara cyane kurenza abandi .

20a-  Uyu murongo uzana ibisobanuro bivuguruzanya kumurongo wa 8. Nigute " ihembe rito " rifata hano isura iruta iyindi? Iri ni ryo tandukaniro rye n'abandi bami b'amahembe icumi . Afite intege nke cyane kandi aroroshye, nyamara, kubwizerwa no gutinya Imana avuga ko ahagarariye kwisi, araganje kandi abayobora uko ashaka, usibye kubidasanzwe.

Dan 7:21 Nabonye ihembe rirwanya abera, rirabatsinda,

21a-  Paradox irakomeza. Avuga ko agaragaza ubutagatifu buhebuje kandi Imana imushinja gutoteza abera. Igisobanuro kimwe gusa noneho: arabeshya nkaho ahumeka. Intsinzi yayo ni iy'ikinyoma kinini cyane kandi cyangiza , cyangiza cyane inzira ya Yesu Kristo.

Dan 7:22 kugeza igihe cya kera cyiminsi cyaje giha abera Isumbabyose, kandi igihe kirageze abera batunze ubwami.

22a-  Kubwamahirwe, inkuru nziza iremejwe. Nyuma y'ibikorwa by'umwijima by'abapapa b'i Roma hamwe n'abayoboke bayo ndetse n'abayoboke b'amadini, intsinzi ya nyuma izagera kuri Kristo n'abamutoye.

 

 Imirongo ya 23 n'iya 24 zerekana gahunda y'izungura

Dan 7:23 Nguko uko yambwiye ati: Inyamaswa ya kane ni ubwami bwa kane buzabaho ku isi, butandukanye n'ubwami bwose, kandi buzarya isi yose, bukabukandagira, bukabucamo ibice.

23a-  Ingoma ya gipagani y'Abaroma muburyo bwayo bwa cyami hagati - 27 na 395.

Dan 7:24 Amahembe icumi ni abami icumi bazava muri ubwo bwami. Undi azavuka nyuma yabo, atandukanye nuwambere, kandi azamanura abami batatu.

24a-  Turabikesha ubu busobanuro dushobora kumenya ayo mahembe icumi hamwe nubwami icumi bwa gikristo bwashinzwe kubutaka bwiburengerazuba bwubwami bwa Roma bwasenyutse kandi busenyutse. Aka karere ni kariya Burayi tugezemo: EU (cyangwa EU).

Dan 7:25 Azavuga amagambo arwanya Isumbabyose, kandi azakandamiza abera b'Isumbabyose, kandi yizeye guhindura ibihe n'amategeko; kandi abera bazashyikirizwa amaboko ye igihe, n'ibihe, n'igice.

25a-  Azavuga amagambo arwanya Isumbabyose

Imana yibanze kuri uyu murongo kwamagana ibyaha yita ku butegetsi bwa papa w'Abaroma ndetse n'abepiskopi bahoze babanjirije i Roma aho ikibi cyakozwe cyamamajwe, gifite ishingiro kandi cyigishwa imbaga y'abantu batazi ubwenge. Umwuka atondekanya ibirego bitangirira ku bikomeye: amagambo arega Isumbabyose ubwe. Iparadizo, abapapa bavuga ko bakorera Imana kandi bakayihagararira kwisi. Ariko mubyukuri uku kwiyitirira nibyo bigize amakosa kuko Imana ntakintu na kimwe yemera uku kwiyitirira papa. Kandi nkigisubizo, ibintu byose Roma yigisha kubeshya kubyerekeye Imana bigira ingaruka kumuntu.

25b-  azakandamiza abera b'Isumbabyose

Gutotezwa gukiranirwa abera kumurongo wa 21 ni hano twibutse kandi byemejwe. Imanza zitangazwa n'inkiko z'amadini zifite izina rya “Sentare Yera”. Iyicarubozo rikoreshwa mu guhatira inzirakarengane kwemera icyaha.

25c-  kandi azizera guhindura ibihe n'amategeko

 Iki kirego giha abasomyi amahirwe yo kugarura ukuri kw'ibanze gusenga guhabwa Imana y'ukuri, nzima kandi yonyine.

Urutonde rwiza rwashyizweho n'Imana rwahinduwe n'abihayimana b'Abaroma. Dukurikije Kuva 12: 2, Imana yabwiye Abaheburayo igihe cyo kuva muri Egiputa iti: Uku kwezi kuzaba ukwezi kwambere kuri wewe; bizakubera ukwezi kwambere kwumwaka . Iri ni itegeko, ntabwo ari icyifuzo cyoroshye. Kandi kubera ko agakiza kava mubayahudi nk'uko Yesu Kristo abivuga, kuva Kuva, umuntu wese winjiye mu gakiza nawe yinjira mumuryango wImana aho gahunda ye igomba kuganza no kubahwa. Ngiyo nyigisho yukuri yumukiza, kandi yabayeho kuva mugihe cyintumwa. Muri Kristo, Isiraheli yImana yafashe ingingo yumwuka, ntabwo Isiraheli ye yashizeho gahunda ye ninyigisho zayo. Dukurikije Rom.11: 24, abihayimana bapagani bashizwe mu mizi yigiheburayo nigiti cya Aburahamu, ntabwo ari ukundi. Yaburiwe na Pawulo kwirinda kutizera byabaye impfu ku Bayahudi bigometse ku masezerano ya kera kandi bizaba byica abakristu bigometse bashya; bireba mu buryo butaziguye imyizerere Gatolika ya Roma, kandi ubushakashatsi bwa Dan.8 buzabyemeza, guhera mu 1843, abakristu b'abaporotesitanti.

 Turi mu ntangiriro yo guhishurwa birebire guhanura aho ibirego by'Imana bivugwa muri uyu murongo bigaragara hose kuko ingaruka ziteye ubwoba kandi ziteye ubwoba. Ibihe byahinduwe no guhangayikishwa na Roma:

 1 - ikiruhuko cyamasabato y itegeko rya 4 ryImana. Umunsi wa karindwi wasimbuwe kuva ku ya 7 Werurwe 321 n'umunsi wa mbere, ufatwa nk'umunsi w'isi no gutangira icyumweru n'Imana. Byongeye kandi, uyu munsi wa mbere washyizweho n'Umwami w'abami w'Abaroma Constantine wa mbere ubwo yari yeguriwe kuramya "izuba ryubahwa ridasubirwaho", izuba ryahimbwe n'abapagani, rimaze kuba muri Egiputa, ikimenyetso cya Bibiliya cy'icyaha. Daniyeli 5 yatweretse uburyo Imana ihana uburakari yakorewe, umuntu rero araburirwa kandi azi ibimutegereje igihe Imana yamuciriye urubanza igihe yaciraga urubanza akica Umwami Belishazari. Isabato yejejwe n'Imana kuva isi yaremwa ifite ibintu bibiri biranga igihe hamwe n'amategeko y'Imana, nkuko umurongo wacu ubivuga.

 2 - Intangiriro yumwaka, yabanje kuba mu mpeshyi, ijambo risobanura bwa mbere, ryahinduwe kugirango ribe mu ntangiriro yimbeho.

3 - Nkuko Imana ibivuga, ihinduka ryumunsi riba izuba rirenze, murutonde rwijoro, ntabwo ari saa sita zijoro, kuko ni injyana kandi irangwa ninyenyeri yaremye afite intego.

Guhindura amategeko bigenda byimbitse kuruta ingingo y'Isabato. Roma ntiyasuzuguye ibikoresho bya zahabu byurusengero, yemerera guhindura inyandiko yumwimerere yamagambo yanditswe n'Imana n'urutoki rwe kumeza yamabuye yahawe Mose. Ibintu byera cyane kuburyo gukora ku nkuge, basangamo, yakubiswe n'Imana ahita apfa.

25c-  kandi abera bazashyikirizwa amaboko ye igihe, ibihe, nigice cyigihe

 Igihe gisobanura iki ? Ibyabaye ku Mwami Nebukadinezari biduha igisubizo muri Dan.4: 23: Bazakwirukana mu bantu, uzabana n'amatungo yo mu gasozi, bazaguha ibyatsi byo kurya nk'inka; kandi inshuro zirindwi zizakurenga , kugeza igihe umenye ko Isumbabyose itegeka ubwami bwabantu ikayiha uwo ishaka. Nyuma yibi bintu bikomeye, umwami yavuze kumurongo wa 34: Nyuma yigihe cyagenwe , njye, Nebukadinezari, nubuye amaso nerekeza mwijuru, maze ubwenge buragaruka . Nahaye umugisha Isumbabyose, nashimye kandi mpimbaza uwahoraho iteka ryose, ubutware bwe ni ubutware bw'iteka, kandi ubwami bwe buramba uko ibisekuruza byagiye bisimburana . Turashobora kwemeza ko ibi bihe birindwi byerekana imyaka irindwi kuva igihe gitangirira kandi kirangirira mubuzima bwe. Icyo Imana yita igihe rero nigihe gitwara kugirango isi irangire impinduramatwara imwe yuzuye yizuba. Kuva aho, ubutumwa bwinshi burasohoka. Imana igereranwa n'izuba kandi iyo ikiremwa kizamutse mu ishema, kugira ngo kibishyire mu mwanya wacyo, Imana irabibwira iti: “Uzenguruke ubumana bwanjye wige uwo ndi we”. Kuri Nebukadinezari, impinduka zirindwi zirakenewe ariko zifite akamaro. Irindi somo rizareba igihe ingoma ya papa nayo yahanuwe nijambo " igihe " muri uyu murongo. Ugereranije nubunararibonye bwa Nebukadinezari, Imana ihana ubwibone bwa gikristo mu kuyigeza ku bucucu igihe, ibihe, nigice cyigihe cyimyaka yo guhanura. Kuva ku ya 7 Werurwe 321, ubwibone n'ubujiji mu bucucu byatumye abantu bemera kubahiriza gahunda yahinduye itegeko ry'Imana; icyo umugaragu wicisha bugufi wa Kristo adashobora kumvira, bitabaye ibyo yakwitandukanya numukiza we Imana.

 Uyu murongo utuyobora gushaka agaciro nyako n'amatariki yo gutangira n'iherezo ryigihe cyahanuwe. Tuzavumbura ko ihagarariye imyaka 3 n'amezi atandatu. Mubyukuri , iyi formula izongera kugaragara mu Byah . kumva ko iyi ari imyaka 1260 ndende kandi iteye ubwoba, yububabare nurupfu.             

Dan 7:26 Ubwo ni bwo urubanza ruzaza, ubutware bwe buzamwamburwa, buzarimburwa kandi buzarimburwa ubuziraherezo.

2a-  Yerekana inyungu zibi bisobanuro: guca imanza no kurangiza kuganza abapapa bibaho icyarimwe. Ibi birerekana ko urubanza rwavuzwe rutazatangira mbere yo kugaruka kwa Kristo. Mu 2021, abapapa baracyakora, bityo urubanza rwavuzwe muri Daniel ntirwatangiye mu 1844, bavandimwe b'Abadiventisti.

Dan 7:27 Ubwami n'ubutware n'ubukuru bw'ubwami bwose munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abatagatifu b'Isumbabyose. Ingoma ye ni ingoma ihoraho, kandi abategetsi bose bazamukorera kandi bamwumvire.

27a-  Urubanza rero rushyirwa mubikorwa nyuma yo kugaruka mubwiza bwa Kristo no kuzamurwa mwijuru ryintore ze.

27b-  kandi abategetsi bose bazamukorera kandi bamwumvire

 Nk'urugero, Imana itwereka abategetsi batatu bavuzwe muri iki gitabo: umwami w'Abakaludaya Nebukadinezari, umwami wa Mede Dariyo, n'umwami w'Ubuperesi Kuro 2.

Dan 7:28 Hano harangiye amagambo. Njye, Daniel, nababajwe cyane nibitekerezo byanjye, nahinduye ibara, kandi ayo magambo nabitse mumutima wanjye.

28a-  Ibibazo bya Daniel biracyafite ishingiro, kuko kururu rwego ibimenyetso byerekana umwirondoro wa papa Roma biracyafite imbaraga; umwirondoro we uracyakomeza kuba "hypothesis" isanzwe, ariko byose, "hypothesis". Ariko Daniyeli 7 agize icya kabiri gusa mu byapa birindwi byahanuwe bivugwa muri iki gitabo cya Daniyeli. Kandi tumaze, twashoboye kubona ko ubutumwa bwatanzwe muri Dan.2 na Dan.7 burasa kandi bwuzuzanya. Buri rupapuro rushya ruzatuzanira ibindi bintu bizashyirwa hejuru yubushakashatsi bumaze gukorwa , bizashimangira kandi bishimangire ubutumwa bwImana bityo bizarushaho gusobanuka.

 

 Igitekerezo kivuga ko " ihembe rito " ryo muri iki gice cya 7 ari papa wa Roma bikomeje kwemezwa. Ikintu kizakorwa. Ariko reka twibuke uruhererekane rw'amateka rwerekeye Roma, " inyamaswa ya 4 iteye ubwoba ifite amenyo y'icyuma ". Irerekana ubwami bw'Abaroma bukurikirwa n '“ amahembe icumi ” y’ubwami bwigenga kandi bwigenga bwatsinzwe, mu 538, n' “ ihembe rito ” ryitwa papa, uyu “ mwami utandukanye ”, mbere y '“ amahembe atatu cyangwa abami batatu ”, Herules, Vandals na Ostrogoths bateshejwe agaciro hagati ya 493 na 538 kumurongo wa 8 na 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniyeli 8

 

Dan 8: 1 Mu mwaka wa gatatu w'ingoma y'Umwami Belteshazari, I Daniyeli nabonye iyerekwa, uretse iryo nabonye mbere.

1a-  Igihe cyararenze: imyaka 3. Daniel yakiriye iyerekwa rishya. Muri iyi, hariho inyamaswa ebyiri gusa zigaragara neza kumurongo wa 20 na 21 hamwe nabamedi n'Abaperesi hamwe nabagereki bari mumabonekerwa yabanjirije Ingoma ya 2 n'iya 3 z'ubwami bwahanuwe. Igihe kirenze, mu iyerekwa, inyamaswa zihuza neza kandi neza n'imigenzo y'Abaheburayo. Dan.8 yerekana impfizi y'intama n'ihene ; amatungo yatanzwe mugitambo cyumunsi wimpongano yimihango yabayahudi. Turashobora rero kubona ikimenyetso cyicyaha murwego rwo hejuru yubwami bwubugereki: inda yumuringa nibibero bya Dan.2, ingwe ya Dan.7 na ihene ya Dan.8.

Dan 8: 2 Mbonye iryo yerekwa, numva ko ndi i Shushan, umurwa mukuru, mu ntara ya Elamu; kandi mu iyerekwa ryanjye nari hafi y'uruzi Ulai.

2a-  Daniel ari mubuperesi hafi yuruzi Karoun mugihe cye yari Ulai. Umurwa mukuru w'Ubuperesi n'ikimenyetso cy'inzuzi z'abantu byerekana ahantu hashobora kwerekeza ku iyerekwa Imana izabaha. Ubutumwa bwo guhanura rero butanga amakuru yimiterere yingenzi muri iki gice cyabuze mu gice cya 2 nicya 7.

Dan 8: 3 Nubuye amaso, ndeba, mbona impfizi y'intama ihagaze imbere y'uruzi, kandi ifite amahembe; ayo mahembe yari maremare, ariko imwe yari hejuru kurenza iyindi, kandi yazamutse nyuma.

3a-  Uyu murongo uvuga muri make amateka yubuperesi ugaragazwa niyi mpfizi y'intama ihembe ryayo isumbabyose irabigaragaza kuko kubera ko mu mizo ya mbere yiganjemo umufasha wayo Mede, yazamutse hejuru yayo iheruka kugera ku butegetsi bw'umwami Kuro 2 Umuperesi, mu 539, umuntu wa nyuma wa Daniyeli nk'uko Dan.10: 1. Ariko hano, nderekana ikibazo cyitariki nyayo, kubera ko abahanga mu by'amateka birengagije rwose ubuhamya bwababyiboneye bwa Daniyeli bavuga ko, muri Dan.5: 31, kwigarurira Babuloni umwami wa Mede Dariyo wateguye Babuloni mu bicapo 120 nk'uko Dan abivuga. 6: 1. Kuro yaje ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa Dariyo, ntabwo rero mu 539 ariko nyuma gato, cyangwa ku rundi ruhande, kwigarurira Dariyo kwashoboraga kuba mbere gato y'itariki - 539.

3b-  Ubuhanga buva ku Mana bugaragara muri uyu murongo, muburyo bwakoreshejwe mu kwerekana ihembe rito kandi rinini. Ibi biremeza ko imvugo " ihembe rito ", yirinze witonze, yihariye kandi yihariye gusa kuranga Roma.

Dan 8: 4 Nabonye impfizi y'intama ikubita amahembe yayo mu burengerazuba, no mu majyaruguru, no mu majyepfo; nta nyamaswa yashoboraga kumurwanya, kandi nta washoboraga gutabara abahohotewe; yakoze ibyo yashakaga, maze arakomera.

4a-  Ishusho yuyu murongo irerekana ibyiciro bikurikiranye byo kwigarurira Ubuperesi bubayobora ku bwami, ubutware bwumwami wabami.

 Mu Burengerazuba : Kuro 2 yagiranye amasezerano n'Abakaludaya n'Abanyamisiri hagati ya - 549 na - 539.

 Mu majyaruguru : Lidiya y'Umwami Croesus yatsinzwe muri - 546

 Saa sita : Kuro yigaruriye Babuloni asimbuye umwami wa Mede Dariyo nyuma - 539 hanyuma umwami w'Ubuperesi Cambyses 2 azatsinda Misiri muri - 525.

4b-  nuko arakomera

 Yageze ku mbaraga z'ubwami zatumye Ubuperesi ubwami bwa mbere bwahanuwe muri iki gice cya 8. Nubwami bwa 2 mubyerekezo bya Dan.2 na Dan.7. Muri ubwo bubasha Ingoma y'Ubuperesi yagera ku nyanja ya Mediterane yibasiye Ubugereki ihagarika Marathon muri - 490. Intambara zirakomeza.

Dan 8: 5 Nitegereje neza, mbona ihene iva iburengerazuba, yiruka isi yose mu maso yayo, ntayikoraho; ihene yari ifite ihembe rinini hagati y'amaso yayo.

5a-  Umurongo wa 21 ugaragaza neza ihene: Ihene ni umwami wa Javan, Ihembe rinini hagati y'amaso ye ni umwami wa mbere . Javan, ni izina rya kera ry'Ubugereki. Yirengagije abami b'Abagereki bafite intege nke, Umwuka yubaka ihishurwa ryayo ku watsinze Umugereki ukomeye watsinze Alexandre le Grand.

5b-  dore ihene yaturutse iburengerazuba

Ibimenyetso bya geografiya biracyatangwa. Ihene iva iburengerazuba ugereranije n'Ingoma y'Ubuperesi yafashwe nk'ahantu haherereye.

5c-  kandi yazengurutse isi yose hejuru yayo, atayikozeho

 Ubutumwa burasa namababa ane yinyoni yingwe ya Dan.7: 6. Ashimangira umuvuduko ukabije wo kwigarurira uyu mwami ukiri muto wa Makedoniya uzakomeza gutegeka kugera ku ruzi rwa Indus mu myaka icumi.

5d-  iyi hene yari ifite ihembe rinini hagati y'amaso yayo

 Indangamuntu yatanzwe kumurongo wa 21: Ihembe rinini hagati y'amaso ye ni umwami wambere. Uyu mwami ni Alexandre le Grand (- 543 - 523). Umwuka awuha isura ya Unicorn, inyamaswa yimigani itangaje. Yamaganye rero ibitekerezo bidasubirwaho by’uburumbuke bw’umuryango w’Abagereki wahimbye imigani ikoreshwa mu idini kandi umwuka we ukaba wararengeje ibinyejana kugeza igihe cyacu mu Burengerazuba bwa Gikristo bushukana. Nibice byicyaha byemezwa nishusho yihene , inyamaswa yagize uruhare rwicyaha mumihango yera yumwaka "umunsi wimpongano". Kubambwa kwa Mesiya Yesu yashohoje mu gutungana kwe kw'Imana uyu muhango wagombaga guhagarara nyuma ye ... ku ngufu, binyuze mu gusenya urusengero n'igihugu cy'Abayahudi n'Abaroma mu 70.

Dan 8: 6 Agera kuri ya mpfizi y'intama yari ifite amahembe, mbona mpagaze imbere y'uruzi, maze amwirukaho n'uburakari bwe bwose.

6a-  Alexandre le Grand yagabye igitero ku Buperesi umwami we ni Dariyo 3. Uwa nyuma yatsinzwe i Issus, ahunga asize umuheto we, ingabo ye, n'umwenda we, ndetse n'umugore we n'umuragwa, muri - 333 Azicwa nyuma na babiri mu bakomeye be.

6b-  nuko amwiruka muburakari bwe bwose

 Uburakari bufite amateka . Byabanjirijwe no kungurana ibitekerezo hagati ya Dariyo na Alegizandere: “Mbere yuko Alegizandere ahura na Dariyo, umwami w'Ubuperesi yamwoherereje impano zigamije kwerekana umurongo wabo nk'umwami n'umwana - Alegizandere yari akiri umusore icyo gihe. Igikomangoma novice mu buhanzi bwa intambara (ishami rya I, leash 89). Darius amwoherereza isasu, ikiboko, feri y'ifarashi n'agasanduku ka feza kuzuye zahabu. Ibaruwa iherekeza ubutunzi yerekana ibintu: umupira ni ukugira ngo akomeze gukina nkumwana uwo ari we, feri yo kumwigisha kwifata, ikiboko cyo kumukosora na zahabu byerekana icyubahiro Abanyamakedoniya bagomba kwishyura umwami w'Abaperesi.

Alegizandere nta kimenyetso cyerekana uburakari, nubwo ubwoba bw'intumwa. Ahubwo, abasaba gushimira Dariyo kubwiza bwe. Avuga ko Darius azi ejo hazaza, kubera ko yahaye Alegizandere umupira ugaragaza ko azaza kwigarurira isi, feri bivuze ko bose bazamwumvira, ikiboko kizaba guhana abatinyuka kumuhagurukira kandi zahabu yerekana umusoro azahabwa n'abayoboke be bose. ” Ibisobanuro by'ubuhanuzi, Alegizandere yari afite ifarashi yahaye izina “Bucephalus” bisobanura, hamwe n'inyongera, “umutwe”. Mu ntambara ze zose, azaba ku “mutwe” w'ingabo ze, intwaro mu ntoki. Kandi azahinduka “imyaka icumi” “umutware” w'isi utegekwa n'ubuhanuzi. Icyamamare cyayo kizateza imbere umuco w'Abagereki n'icyaha kibitesha agaciro.

Dan 8: 7 Namubonye yegera isekurume y'intama, aramurakarira; yakubise impfizi y'intama imena amahembe yayo abiri, nta mpfizi y'intama ifite imbaraga zo kumurwanya; amujugunya hasi aramukandagira, ntihagira n'umwe utabara iyo mpfizi y'intama.

7a-  Intambara yatangijwe na Alexandre le Grand: muri - 333, i Issus, inkambi y'Abaperesi yaratsinzwe.

Dan 8: 8 Ihene irakomera cyane; ariko amaze gukomera, ihembe rye rinini riravunika. Amahembe ane manini yarahagurutse kugira ngo ayasimbuze, ku muyaga ine wo mu ijuru.

8a-  ihembe rye rinini ryavunitse

 Mu 323, umwami ukiri muto (- 356 - 323) yapfuye nta samuragwa afite imyaka 32, i Babiloni.

8b-  Amahembe ane manini yazamutse kugirango ayasimbuze, mumuyaga ine wo mwijuru.

 Abasimbuye umwami wapfuye ni abajenerali be: diadochi. Hariho icumi muri bo igihe Alegizandere yapfaga maze imyaka 20 barwana hagati yabo kugeza aho imyaka 20 irangiye hasigaye bane barokotse. Umwe wese muri bo yashinze ingoma ya cyami mu gihugu yiganjemo. Umukuru ni Selewukusi uzwi ku izina rya Nikator, yashinze ingoma ya “Selewukide” yategekaga ubwami bwa Siriya. Uwa kabiri ni Ptolémaios Lagos, yashinze ingoma ya “Lagid” yategekaga Misiri. Uwa gatatu ni Cassandros uganje mu Bugereki, uwa kane ni Lysimachus (izina ry'ikilatini) uganje kuri Thrace.

 Ubutumwa bwo guhanura bushingiye kuri geografiya burakomeje. Ingingo enye zingenzi zumuyaga ine wijuru zemeza umwirondoro wibihugu byabarwanyi bireba.

 

Kugaruka kwa Roma, ihembe rito

Dan 8: 9 Muri umwe muri bo havamo ihembe rito , ryakuze cyane mu majyepfo, mu burasirazuba no mu gihugu cyiza cyane.

9a-  Ibice bigize uyu murongo bisobanura kwagura ubwami nabwo buzahinduka ubwami bwiganje. Ariko, mumasomo yabanjirije ndetse no mumateka yisi ubwami bwabasimbuye Ubugereki ni Roma. Uku kumenyekana gushimangirwa nijambo "ihembe rito" aricyo gihe, bitandukanye nibyakozwe ku ihembe rigufi rya Mediyani, byavuzwe neza. Ibi biradufasha kuvuga ko iyi "ihembe rito" ishushanya, muriki gice, Roma ya republika ikura. Kuberako, igoboka iburasirazuba, nkabapolisi bisi, akenshi kubera ko ihamagarwa gukemura amakimbirane yaho hagati yabatavuga rumwe nayo. Kandi iyi niyo mpamvu isobanutse yerekana ishusho ikurikira.

9b-  Muri umwe muribo havuyemo ihembe rito

 Ubutegetsi bwambere bwari Ubugereki, kandi kuva mu Bugereki niho Roma yaje kuganza muri kariya karere k'iburasirazuba aho Isiraheli iherereye; Ubugereki, rimwe mu mahembe ane.

9c-  yaguka cyane yerekeza mu majyepfo, mu burasirazuba, no mu bihugu byiza cyane by'ibihugu.

 Gukura kw'Abaroma gutangirira aho biherereye mu majyepfo mbere. Amateka arabyemeza               , Roma yinjira mu ntambara yo guhana kurwanya Carthage, Tuniziya y'ubu, hafi - 250.

Icyiciro gikurikira cyo kwaguka kibera iburasirazuba yivanga muri rimwe mu mahembe ane : Ubugereki, hafi - 200. Yahamagawe na shampiyona y’Abagereki ya Aetoliya kugira ngo ayishyigikire na shampiyona ya Achaean (Aetolia na Achaia). Bageze ku butaka bw'Ubugereki, ingabo z'Abaroma ntizigera zivamo kandi Ubugereki bwose bwahinduka ubukoloni bw'Abaroma kuva - 160.

Kuva mu Bugereki, Roma izakomeza kwaguka ikandagiza ikirenge muri Palesitine na Yudaya izahinduka - 63 intara ya Roma yigaruriwe n'ingabo za Jenerali Pompey. Nibwo Yudaya, Umwuka agenera iyi mvugo nziza: Ubwiza bwibihugu , imvugo yavuzwe muri Dan.11: 16 na 42, na Ezé.20: 6 na 15.

Hypothesis iremezwa, " ihembe rito " ni Roma

 

Iki gihe, gushidikanya ntibikiri byemewe, ubutegetsi bwa papa bwa Dan.7 ntibwashyizwe ahagaragara, bityo, gusimbuka ibinyejana bitari ngombwa, Umwuka atuganisha ku isaha ibabaje igihe, yatereranywe n’abami, Roma yongeye kuganza mu buryo bw’idini. Kugaragara kwa gikristo avuga ko ibikorwa byerekanwe nibimenyetso byumurongo wa 10 bikurikira. Ibi nibikorwa byumwami " utandukanye " wa Dan.7.

 

Roma y'Ubwami noneho Papa Roma atoteza abera

Ibisomwa bibiri bikurikiranye kuri uyu murongo umwe

Dan 8:10 Arahaguruka asubira mu ngabo zo mu ijuru, amanura igice cy'izo ngabo n'inyenyeri zimwe na zimwe ku isi, arazikandagira munsi y'ibirenge.

10a-  Yahagurukiye ingabo zo mwijuru

 Mu kuvuga " we ", Umwuka agumana nk'intego iranga Roma, uko ibihe byagiye bikurikirana, nyuma y'ubutegetsi butandukanye yerekanaga mu Byah. 17:10, Roma yageze ku bwami ku ngoma ya Umwami w'abami w'Abaroma Octavian uzwi ku izina rya Kanama. Kandi mugihe cye nibwo Yesu Kristo yabyawe na Mwuka, mumubiri wa Mariya ukiri isugi, umugore muto wa Yozefu; byombi byatoranijwe kubwimpamvu yonyine yo kuba mu muryango w'umwami Dawidi. Nyuma y'urupfu rwe, amaze kuzuka wenyine nk'uko yari yarabivuze, Yesu yahaye intumwa ze n'abigishwa be ubutumwa bwo gutangaza ubutumwa bwiza bw'agakiza (Ubutumwa bwiza) kugira ngo abantu batoranijwe ku isi yose. Muri iki gihe, Roma yahuye n'ubwitonzi n'amahoro ya gikristo; we mu nshingano z'abicanyi, abigishwa ba Kristo mu mwana w'intama wiciwe. Ku giciro cy'amaraso menshi y'abahowe Imana, kwizera kwa gikristo kwakwirakwiriye ku isi cyane cyane mu murwa mukuru w'ingoma, Roma. Gutoteza Roma yubwami byahagurukiye kurwanya abakristo. Muri uyu murongo wa 10, ibikorwa bibiri bya Roma biruzuzanya. Iya mbere ireba ubwami nubwa kabiri, papa.

Mubutegetsi bwa cyami dushobora kuba twitirirwa ibikorwa yavuzwe:

Yahagurukiye ingabo zo mwijuru : ahanganye nabakristo. Inyuma y'iyi mvugo y'ikigereranyo, yitwaje ijuru , hari abakristu batoranijwe nk'uko Yesu yari amaze kwita abizerwa be: abenegihugu b'ubwami bwo mwijuru . Byongeye, Dan.12: 3 igereranya abera nyabo ninyenyeri nazo, urubyaro rwa Aburahamu wo mu Itangiriro.15: 5. Mugusoma bwa mbere, gutinyuka guhorwa Imana abahungu nabakobwa b'Imana bimaze kuba Roma ya gipagani igikorwa cyubwibone no kuzamuka bidakwiye kandi bidafite ishingiro . Ku isomo rya kabiri, icyifuzo cya Musenyeri wa Roma gutegeka nka papa Umwe watoranijwe muri Yesu Kristo kuva 538 nacyo ni igikorwa cyubwibone, ndetse nuburebure budakwiriye kandi budafite ishingiro .

Yatumye igice cy'izo ngabo n'inyenyeri bigwa hasi, arabakandagira : Arabatoteza arabica kugira ngo arangaze abaturage be mu bibuga bye. Abatoteza ni Nero, Domitiyani na Diyoseziya ba nyuma batoteza ku mugaragaro hagati ya 303 na 313. Iyo dusomye bwa mbere, iki gihe cy’ikinamico kivugwa muri Apo.2 ku mazina y’ikigereranyo "ya Efeso", igihe Yohana yakiriye Ibyahishuwe n’Imana byitwa " " Apocalypse ”na“ Smyrna ”. Mugusoma kwa kabiri, bitirirwa abapapa ba Roma, ibyo bikorwa bishyirwa muri Apo.2 mugihe cyiswe " Pergamum " ni ukuvuga ubumwe bwangiritse cyangwa ubusambanyi na "Thyatira" ni ukuvuga amahano nurupfu. Kuvuga, akabakandagira, Umwuka avuga kuri Romes zombi ubwoko bumwe bwibikorwa byamaraso. Inshinga yakandagiye kandi imvugo yayo yakandagiye munsi y ibirenge yitirirwa Roma ya gipagani muri Dan.7: 19. Ariko igikorwa cyo gukandagira kizakomeza kugeza ku iherezo rya 2300 nimugoroba-mugitondo cyumurongo wa 14 wiki gice cya 8 ukurikije ibivugwa kumurongo wa 13: Kugeza ryari kwera ningabo bizakandagirwa ? Iki gikorwa cyakozwe mugihe cyibihe bya gikristo bityo rero tugomba kubyitirira Roma papa ninkunga ya cyami; ayo mateka arabyemeza. Reka ariko tumenye itandukaniro ryingenzi. Uburoma bwa gipagani butuma gusa abera ba Yesu Kristo bagwa hasi , mugihe abapapa ba Roma, babinyujije mu nyigisho z’amadini y'ibinyoma, bituma bagwa hasi mu mwuka, mbere yo kubatoteza.

 

Ibitotezo rimwe na rimwe byakomeje bisimburana mu mahoro kugeza igihe Umwami w'abami Konsitantino wa mbere yahageraga wahagaritse ibitotezo byakorewe abakirisitu hamwe n’itegeko rya Milan, umurwa mukuru we w’Abaroma, mu 313, ibyo bikaba bigize igihe cy '" imyaka icumi " ya gutotezwa biranga ibihe bya " Smyrna " byo mu Byah.2: 8. Binyuze muri aya mahoro, kwizera kwa gikristo ntacyo kuzabona, kandi Imana izabura byinshi. Kuberako nta mbogamizi yo gutotezwa, imihigo yabatahindutse kuri uku kwizera gushya iragwira kandi iragwira mu bwami bwose cyane cyane i Roma aho amaraso yabamaritiri yamenetse cyane.

 Ni muri iki gihe rero dushobora guhuza intangiriro yo gusoma bwa kabiri uyu murongo. Uwo Roma ihinduka Umukristo mu kumvira amategeko y'Umwami w'abami Constantine, mu 321, aherutse gutanga itegeko ritegeka guhindura umunsi w'ikiruhuko cya buri cyumweru: Isabato y'umunsi wa karindwi isimburwa n'umunsi wa mbere w'icyumweru; muri kiriya gihe, cyeguriwe abapagani gusenga imana " icyubahiro cyizuba kidatsinzwe ". Iki gikorwa kirakomeye nko kunywa inzabya zahabu zurusengero , ariko iki gihe, Imana ntizabyitwaramo, isaha yurubanza rwa nyuma izaba ihagije. Hamwe n'umunsi we mushya w'ikiruhuko, Roma izagura inyigisho za gikirisitu mu bwami bwose, ndetse n'ubutegetsi bwaho, umwepiskopi wa Roma azagira icyubahiro no gushyigikirwa, kugeza igihe ubutware buhebuje izina rya papa rimuhaye n'itegeko, mu 533 , Byzantine. umwami w'abami Justinian I. Igihe Ostrogoths yirukanwaga, ni bwo Papa wa mbere wategekaga, Vigilius, yafashe intebe ye ya papa i Roma, ku ngoro ya Lateran yubatswe ku musozi wa Kayeli. Itariki 538 no kuza kwa papa wa mbere byerekana irangizwa ryibikorwa byasobanuwe kumurongo wa 11 ukurikira. Ariko kandi ni intangiriro yimyaka 1260 yumunsi wubutegetsi bwa papa nibintu byose bibareba kandi byagaragaye muri Dan.7. Ingoma ikomeje aho abera bongeye gukandagirwa munsi y'ibirenge , ariko noneho, kubutegetsi bw'abapapa b'Abaroma hamwe nabashyigikiye abenegihugu, abami, n'uburebure bwacyo ... mwizina rya Kristo.

 

Ibikorwa byihariye bya popery byashizweho muri 538

Dan 8:11 Arahaguruka aba umugaba w'ingabo, amwambura igitambo cy'iteka , asenya aho urufatiro rwe rwera.

11a-  Yahagurukiye kuba umuyobozi w'ingabo

 Uyu muyobozi w'ingabo ni Yesu Kristo mu buryo bwumvikana kandi bushingiye kuri Bibiliya, nk'uko Ef.5: 23: kuko umugabo ari umutwe w'umugore, kuko Kristo ari umutware w'Itorero , umubiri we, kandi akaba ari we Umukiza. Inshinga “ yazutse ” yatoranijwe neza, kuko mubyukuri, muri 538, Yesu ari mwijuru mugihe abapapa bari kwisi. Ijuru ntirishobora kumugeraho ariko " yarahagurutse " atuma abagabo bizera ko amusimbuye kwisi. Kuva mwijuru, Yesu afite amahirwe make yo kwirinda abantu umutego bagenewe na satani. Byongeye, kuki yabikora, mugihe we ubwe abashyikirije uyu mutego n'imivumo yawo yose? Kuberako twasomye neza, muri Dan.7: 25, " abera bazashyikirizwa amaboko ye igihe, inshuro (inshuro 2) nigice "; barokorwa nkana n'Imana Kristo, kubera ibihe byahinduwe n'amategeko . Amategeko yahinduwe mu 321 na Constantine yerekeye Isabato, birumvikana, ariko ikiruta byose, amategeko yahinduwe n’abapapa b’Abaroma, nyuma ya 538 aho ngaho, ntabwo Isabato yonyine igira ingaruka kandi ikagabwaho igitero, ahubwo ni itegeko ryose ryakorewe i Roma. verisiyo.

11b-  yamwambuye igitambo cy'iteka

 Nderekana ko hatabayeho ijambo igitambo mumyandiko yumwimerere yigiheburayo. Ibyo byavuzwe, kuba ihari byerekana imiterere yubumwe bwa kera, ariko siko bimeze nkuko nabigaragaje. Mu isezerano rishya ibitambo n'amaturo byarahagaze, urupfu rwa Kristo, hagati yicyumweru kivugwa muri Dan.9: 27, kubera ko iyo mihango ntacyo imaze. Ariko, hari ikintu cyagumye mu isezerano rya kera: umurimo wumutambyi mukuru nuwasabira ibyaha byabantu nabo bahanuye umurimo wo mwijuru Yesu yakoze kugirango ashyigikire intore ze zaguzwe namaraso ye kuva yazuka. Kristo yasubiye mwijuru, hasigaye iki kumutwara? Igikorwa cye cyubusaserdoti ninshingano ye yihariye yo gusabira kubabarira ibyaha intore ze. Mubyukuri, kuva 538, gushingwa kwisi, i Roma, umuyobozi wItorero rya Kristo byatumye umurimo wo mwijuru wa Yesu uba impfabusa. Amasengesho ntagishobora kumunyuramo kandi abanyabyaha bakomeza kwikorera ibyaha byabo n'icyaha cyabo ku Mana. Heb.7: 23 yemeza iri sesengura, agira ati: “ Ariko we, kuko ahoraho iteka, afite ubupadiri budashobora kwimurwa .” Guhinduka k'umutegetsi ku isi bifite ishingiro imbuto ziteye ishozi zatewe n'ubu bukristo nta Kristo; imbuto zahanuwe n'Imana kuri Daniyeli. Kuki abakristo bakubiswe numuvumo uteye ubwoba? Umurongo ukurikira 12 uzatanga igisubizo: kubera icyaha .

 Kumenyekanisha ubuziraherezo bimaze gukorwa bizaba ishingiro ryo kubara ukoresheje igihe cyimyaka 1290 na 1335 cyumunsi kizasabwa muri Dan.12: 11 na 12; ishingiro ryashizweho ni itariki 538, igihe ubupadiri budashira bwibwe numuyobozi wa papa wisi.

11c-   akuraho ikibanza umusingi wera we

 Kubera imiterere yisezerano rishya, hagati yubusobanuro bubiri bushoboka bwijambo ryigiheburayo "mecon" ryahinduwe n "ahantu" nakomeje ubusobanuro bwaryo "ishingiro" nkuko byemewe kandi bihujwe neza nibihe byabakristu byibasiwe nubuhanuzi. .

bwigitabo cya Daniyeli aho usanga ahera havugwa , bikaba biteye urujijo. Ariko, birashoboka kutayobywa bitewe ninshinga iranga ibikorwa bikorerwa ahera .

 Hano muri Dan.7: 11: ishingiro ryayo ryahiritswe nubupapa.

 Muri Dan.11: 30: yasuzuguwe numwami wUbugereki utoteza abayahudi Antiyokusi 4 Epifane muri - 168.

 Muri Dan.8: 14 na Dan.9: 26 ntabwo ari ikibazo cyera ahubwo ni ubutagatifu . Ijambo ry'igiheburayo “qodesh” risobanurwa neza mubisobanuro byose byahinduwe cyane. Ariko inyandiko yumwimerere yigiheburayo ntigihinduka kugirango ihamye ukuri kwambere.

 Ugomba kumenya ko ijambo " ahera " ryerekeza gusa aho Imana ihagaze kumuntu. Kubera ko Yesu yazutse agasubira mu ijuru, nta buturo bwera ku isi . Kurenga ishingiro ryubuturo bwe rero bivuze gutesha agaciro urufatiro rwinyigisho zerekeye umurimo we wo mwijuru ugaragaza ibihe byose by agakiza. Mubyukuri, umaze kubatizwa, umuntu wahamagariwe agomba kuba ashobora kungukirwa no kwemerwa na Yesu kristo ucira urubanza kwizera kwe kubikorwa bye kandi akemera cyangwa atababarira ibyaha bye mwizina ryigitambo cye. Umubatizo uranga intangiriro yuburambe bwabayeho munsi yurubanza rutabera rwImana ntabwo ari iherezo ryayo. Bisobanura ko iyo umubano utaziguye hagati yintore zo ku isi nuwamusabye mwijuru uhagaritswe, agakiza ntikagishoboka, kandi isezerano ryera rirenze. Ni ikinamico iteye ubwoba yo mu mwuka yirengagijwe na rubanda yashutswe kandi yashutswe kuva ku ya 7 Werurwe 321 n'umwaka wa 538 aho ubupadiri budashira bwa Yesu Kristo bwakuweho na papa ku bw'inyungu ze. Kurenga ishingiro ryubuturo bwe bisobanura kandi kwitirirwa intumwa 12 zerekana ishingiro cyangwa urufatiro rwinzu yatoranijwe, inzu yumwuka, inyigisho ya gikristo yibinyoma yemeza kandi yemerera icyaha amategeko yImana; ibyo nta ntumwa yaba yarakoze.

Dan 8:12 Ingabo zirokoka igitambo gihoraho kubera icyaha; ihembe ryajugunye ukuri hasi, kandi ryatsinze ibikorwa bye.

12a-  Ingabo zatanzwe nigitambo gihoraho

Mu mvugo yikigereranyo kurushaho iyi mvugo ifite ibisobanuro bisa nibya Dan.7: 25: ingabo zatanzwe ... Ariko hano Umwuka yongeyeho ibihe byose

12b -  kubera icyaha

 Yaba, nk'uko bivugwa muri 1Yohana 3: 4, kubera kurenga ku mategeko byahindutse muri Dan.7: 25. Kuberako Yohana yavuze kandi yaranditse ati: Umuntu wese ukora icyaha arenga ku mategeko, kandi icyaha ni ukurenga ku mategeko .              Iki cyaha cyatangiye ku ya 7 Werurwe 321 kandi kireba, icya mbere, gutererana Isabato ntagatifu y'Imana; Isabato yejejwe na we, kuva isi yaremwa, ku munsi wihariye kandi uhoraho " umunsi wa karindwi ".

12c-  ihembe ryataye ukuri hasi

 Ukuri kuracyari ijambo ryumwuka risobanura amategeko ukurikije Psa.119: 142-151: Amategeko yawe nukuri ... amategeko yawe yose nukuri .             

12d-  kandi aratsinda mubyo akora

 Niba Umwuka w'umuremyi Imana yabitangaje mbere, ntutangazwe no kwirengagiza ubu buriganya, uburiganya bukomeye bwo mu mwuka mu mateka yose y'abantu; ariko kandi, bikomeye cyane mu ngaruka zabyo zo gutakaza ubugingo bwabantu kubwImana. Umurongo wa 24 uzemeza kuvuga ngo: Imbaraga ze ziziyongera, ariko ntabwo ari imbaraga ze; Azasenya ibintu bidasanzwe, azatsinda mubyo akora , azarimbura abanyembaraga n'abantu bera.

 

Imyiteguro yo kwezwa

Mu masomo yatanzwe n'imihango y'idini y'isezerano rya kera iyi ngingo yo kwitegura kwezwa igaragara buri gihe. Ubwa mbere, hagati yigihe cyubucakara no kwinjira muri Kanani, kwizihiza Pasika byari ngombwa kugirango tweze abantu Imana yari igiye kuyobora kubutaka bwigihugu cye, Isiraheli, igihugu cyasezeranijwe. Mubyukuri, byatwaye imyaka 40 yo kugerageza kwezwa no kwezwa kugirango kwinjira muri Kanani bigerweho.

Mu buryo nk'ubwo, kubyerekeye Isabato yaranzwe ku munsi wa karindwi kuva izuba rirenze ukageza ku wundi, igihe cyo kwitegura cyari gikenewe. Iminsi itandatu yibikorwa byisi byasabaga koza umubiri no guhindura imyenda, ibyo bintu byashyizwe no kumupadiri kugirango ashobore, atabangamiye ubuzima bwe, yinjira ahantu hera h'urusengero kugira ngo ahakorere umurimo we w’imihango. .

Icyumweru cyiminsi irindwi, amasaha 24 yicyaremwe cyagereranijwe kumyaka ibihumbi birindwi byumugambi w agakiza wImana. Kugira ngo iminsi 6 yambere igereranya imyaka 6 yambere mugihe Imana itoranya intore zayo. Kandi ikinyagihumbi cya 7 nicya nyuma bigize Isabato ikomeye aho Imana nintore zayo zateraniye mwijuru bishimira ikiruhuko cyukuri kandi cyuzuye. Abanyabyaha bapfuye by'agateganyo bose; usibye Satani, ukomeje kuba wenyine ku isi ituwe muri iki gihe cy '“imyaka igihumbi” yahishuwe mu Byah. 20. Mbere yo kwinjira mu "ijuru" abatoranijwe bagomba kwezwa no kwezwa. Isuku rishingiye ku kwizera igitambo cya Kristo ku bushake, ariko kwezwa kuboneka kubufasha bwe nyuma yo kubatizwa kuko, kwezwa bivuzwe, cyangwa kuboneka hakiri kare mwizina ryihame ryo kwizera, ariko kwezwa nimbuto zabonetse mubyukuri muri byose. roho nabatowe kubufatanye bwe nyabwo n'Imana nzima Yesu Kristo. Byabonetse binyuze mu ntambara yishyiriraho ubwe, kurwanya kamere ye mbi, kugirango arwanye icyaha.

Daniyeli 9:25 azatwigisha, Yesu Kristo yaje gupfira kumusaraba kugirango atazongera gutorwa ngo acumure, kuko yaje gukuraho icyaha . Noneho tumaze kubona kumurongo wa 12, Umukristo watoranijwe yashyikirijwe papa wa papa kubera icyaha. Isuku rero irakenewe kugirango tubone kwezwa bitabaye ibyo ntawe uzabona Imana nkuko byanditswe muri Heb.12: 14: Kurikirana amahoro kuri bose, no kwezwa, bitabaye ibyo ntawe uzabona Umwami .

Bikurikizwa mu myaka 2000 yo mu bihe bya gikristo kuva urupfu rwa Yesu Kristo kugeza igihe azagarukira mu 2030, iki gihe cyo kwitegura no kwezwa kizagaragazwa ku murongo wa 13 na 14 ukurikira. Bitandukanye n’imyizerere yambere y’Abadiventisti, iki gihe ntabwo aricyo cyurubanza Daniyeli 7 asobanura ahubwo ni icyera cyabaye nkenerwa kubera umurage wibinyejana byinshi wibyaha byemewe ninyigisho ziteye ishozi za papa wa Roma. Ndagaragaza ko umurimo w'ivugurura watangiye kuva mu kinyejana cya 13 utageze ku kwezwa no kwezwa byasabwaga mu butabera bwose n'Imana umukiza wera kandi wera rwose.

 

Dan 8:13 Numvise umutagatifu avuga; n'undi mutagatifu abwira uwavuze ati, Iyerekwa ryerekeye igitambo gihoraho n'icyaha gikomeye kizasohora ryari? Ahera n'ingabo zizakandagirwa kugeza ryari?

13a-  Numvise umutagatifu avuga; undi mutagatifu abwira uwavuze

 Gusa abera nyabo bamenya ibyaha barazwe na Roma. Tuzongera kubasanga mubyerekezo byerekanwe muri Dan.12.

13b-  Iyerekwa rizasohora kugeza ryari?

 Abera basaba itariki izaranga iherezo ry'amahano y'Abaroma.

13c-  ku gitambo gihoraho

 Abera basaba itariki izaranga isubukurwa ry'ubusaserdoti budashira na Kristo.

13d-  no kubyerekeye icyaha cyangiza ?

 Abera basaba itariki izaranga itahuka ry Isabato yumunsi wa karindwi, ibicumuro byabo bihanishwa no gusenya kw’Abaroma n’intambara; kandi kubarengana iki gihano kizakomeza kugeza imperuka yisi.

13-  Ahera ningabo zizakandagirwa kugeza ryari?

 Intore zirasaba itariki izaranga iherezo ryibitotezo bya papa byakorewe, abera Imana yatoranije.

Dan 8:14 Arambwira ati: "Ibihumbi bibiri na magana atatu nimugoroba na mugitondo; noneho ahera hazasukurwa.

14a-  Kuva 1991, Imana yayoboye ubushakashatsi bwanjye kuri uyu murongo wahinduwe nabi. Dore ibisobanuro bye byukuri byumwandiko wigiheburayo.

 Arambwira ati: Kugeza nimugoroba-mu gitondo ibihumbi bibiri na magana atatu kandi bifite ishingiro bizaba kwera.

 Urashobora kubona, manda ya 2300 nimugoroba-mugitondo igamije kweza abatoranijwe batoranijwe nImana guhera kumunsi uzagenwa muri manda. Ubutabera bw'iteka bwabonetse kubatizwa kugeza icyo gihe burashidikanywaho. Ibisabwa Imana yera inshuro eshatu, nka Data, Mwana na Roho Mutagatifu, byarahindutse kandi bishimangirwa no gukenera abatoranijwe kutongera gucumura ku Isabato cyangwa ku yandi mategeko yose ava mu kanwa k'Imana. Inzira ifunganye y'agakiza yigishijwe na Yesu rero iragarurwa. Icyitegererezo cy'abatowe cyatanzwe muri Nowa, Daniyeli, na Yobu gifite ishingiro miliyoni yatoranijwe kuri miliyari icumi zaguye z'urubanza rwa nyuma rwa Dan.7: 10.

Dan 8:15 Mugihe njye, Daniel, nabonye iyerekwa nkagerageza kubyumva, dore, imbere yanjye hari umuntu ufite isura.

15a-  Mu buryo bwumvikana, Daniel yifuza kumva icyo iyerekwa risobanura kandi ibi bizamuhesha muri Dan.10: 12, kwemerwa kwemewe nImana, ariko ntazigera ahabwa byuzuye mubyifuzo bye nkigisubizo cyatanzwe n'Imana muri Dan. 12: 9 irabigaragaza: Yishuye ati: Genda, Daniyeli, kuko ayo majambo azogirwa ibanga kandi ashyizweho ikimenyetso gushika imperuka .

Dan 8:16 Numva ijwi ry'umuntu hagati ya Ulai; arataka ati: Gaburiyeli, umusobanurire iyerekwa.

16a-  Ishusho ya Yesu Kristo hagati ya Ulai iteganya isomo ryatanzwe mu iyerekwa rya Dan.12. Umumarayika Gaburiyeli, umugaragu wa hafi wa Kristo, ashinzwe gusobanura ibisobanuro by'iyerekwa ryose kuva ryatangira. Reka rero dukurikire nitonze amakuru yinyongera azahishurwa mumirongo ikurikira.

Dan 8:17 Hanyuma yegera aho nari ndi; nuko yegera, nagize ubwoba, nikubita hasi. Yambwiye ati: Witondere mwana w'umuntu, kuko iyerekwa rireba igihe kizaba imperuka.

17a-  Iyerekwa ryibinyabuzima byo mwijuru bizahora bitera ingaruka kumuntu wumubiri. Ariko reka twite nkuko aduhamagarira kubikora. Igihe cyanyuma cyo gutangira kizatangira kumpera yicyerekezo cyose.

Dan 8:18 Igihe yambwiraga, nahagaze mu maso. Yankoze ku mutima, antera guhagarara aho nari ndi.

18a-  Muri ubu bunararibonye, Imana ishimangira umuvumo wumubiri utagereranya ubuziranenge bwimibiri yo mwijuru yabamarayika bizerwa.

Dan 8:19 Arambwira ati: "Nzakwigisha ibizaba umujinya urangiye, kuko hari igihe cyagenwe cy'imperuka ."

19a-  Iherezo ry'uburakari bw'Imana rizaza, ariko ubwo burakari bufite ishingiro no kutumvira kwa gikristo, umurage w'inyigisho za papa w'Abaroma. Guhagarika uburakari bw'Imana byahanuwe rero bizaba igice kuko bizahagarara rwose nyuma yo kurimbuka kwabantu kwose mugihe cyo kugaruka kwicyubahiro cya Kristo.             

Dan 8:20 Impfizi y'intama wabonye ifite amahembe, ni abami b'Abamedi n'Abaperesi.

20a-  Ni ikibazo cyImana itanga ingingo zerekana kubatoranije kugirango basobanukirwe ihame ryizungura ryibimenyetso byatanzwe. Abamedi n'Abaperesi baranga amateka yamateka yo gutangira guhishurwa. Muri Dan.2 na 7 bari kumwanya wa kabiri.

Dan 8:21 Ihene ni umwami wa Javan, ihembe rinini riri hagati y'amaso ye ni umwami wa mbere.

21a-  Na none, Ubugereki nizungura rya kabiri; gatatu muri Dan.2 na 7.

21b-  Ihembe rinini hagati y'amaso ye ni umwami wambere

 Nkuko twabibonye, bireba uwatsinze Umugereki ukomeye, Alexandre le Grand. Ihembe rinini, ishusho yimiterere yayo iteye ubwoba kandi yintambara Umwami Dariyo 3 yibeshye kumukoza isoni, kuko byamutwaye ubwami nubuzima bwe. Mu kudashyira ihembe atari ku gahanga ahubwo hagati y'amaso, Umwuka yerekana irari rye ridahagije ryo gutsinda ko urupfu rwe ruzahagarara. Ariko amaso nayo ni clairvoyance y'ubuhanuzi, kandi kuva yavuka, yatangarijwe ibihe bidasanzwe na clairvoyant kandi yizera ibizaba byarahanuwe mubuzima bwe bwose.

Dan 8:22 Amahembe ane yavutse kugirango asimbure ihembe ryacitse ni ubwami bune buzava muri iri shyanga, ariko ntibuzakomera.

22a-  Turahasanga ingoma enye z'Abagereki zashinzwe nabajenerali bane basimbuye Alexandre, bakiriho nyuma yimyaka 20 yintambara hagati yimyaka icumi bari batangiye.

Dan 8:23 Ubutegetsi bwabo niburangira, abanyabyaha nibamara kurokoka, hazavamo umwami utiyubashye kandi ufite amayeri.

23a-  Gusiba ibihe bito, marayika akangura ibihe bya gikristo byo gutegeka Roma papa. Kubikora, yerekana intego nyamukuru yo guhishurwa gutangwa. Ariko ibi bisobanuro bizana indi nyigisho igaragara mu nteruro yambere yuyu murongo: Ku iherezo ryubutegetsi bwabo, igihe abanyabyaha bazashira. Abo banyabyaha barya babanziriza igihe cyubutegetsi bwa papa? Aba ni Abayahudi bigometse ku butegetsi banze Yesu Kristo nka Mesiya n'Umukiza, uwibohoye, yego, ariko gusa ibyaha byakozwe kandi bigirira akamaro abo amenya kubera ukwemera kwabo. Mu byukuri barimbuwe n’ingabo za Roma, bo hamwe n’umujyi wabo wa Yeruzalemu, kandi ku nshuro ya kabiri nyuma y’irimbuka ryakozwe na Nebukadinezari mu - 586. Muri icyo gikorwa, Imana yatanze gihamya ko ubumwe bwa kera bwarangiye kuva urupfu rwa Yesu Kristo aho i Yerusalemu umwenda wo gutandukanya urusengero wacitsemo kabiri, kuva hejuru kugeza hasi, bityo byerekana ko igikorwa cyaturutse ku Mana ubwayo.

23b-  hazavuka umwami udashyira mu gaciro kandi ufite ubuhanga

 Ubu ni bwo buryo Imana isobanura abapapa barangwa na Dan.7: 8 kubera ubwibone bwayo kandi hano hamwe n'ubushishozi bwayo . Yongeyeho kandi afite ubuhanga . Ibihangano bigizwe no gutwikira ukuri no gufata isura yibyo tutari byo. Ibihangano bikoreshwa mu gushuka umuturanyi, ibi nibyo abapapa bakurikirana bakora.

Dan 8:24 Imbaraga ze ziziyongera, ariko ntabwo zizakoreshwa n'imbaraga ze; Azasenya ibintu bidasanzwe, azatsinda mubyo akora, azarimbura abanyembaraga n'abantu bera.

24a-  Imbaraga ze ziziyongera

 Mubyukuri, byasobanuwe muri Dan.7: 8 nk '“ ihembe rito ”, umurongo wa 20 ubyitirira “ isura nziza kuruta izindi ”.

24b-  ariko ntabwo ari kubwimbaraga ze

 Hano na none, amateka yemeza ko iyo hadashyigikiwe intwaro n'abami, ubutegetsi bwa papa ntibwashoboraga kubaho. Inkunga ya mbere imaze kuba Clovis umwami w’Abafaransa bo ku ngoma ya Merovingian na nyuma ye, iy'ingoma ya Karoliya ndetse na nyuma, iy'ingoma ya Capetian, ni gake cyane inkunga y'ubwami bw'Ubufaransa yabuze. Kandi tuzareba ko iyi nkunga ifite igiciro cyo kwishyura. Ibi bizakorwa nkurugero rwo guca umutwe Umwami w’Ubufaransa Louis 16, Umwamikazi Marie-Antoinette, abanyacyubahiro b’abami n’abapadiri gatolika y’Abaroma bashinzwe cyane cyane, na guillotine yashyizwe mu Bufaransa mu murwa mukuru no mu mijyi y’intara, n’impinduramatwara y’Abafaransa hagati 1793 na 1794; ibihe bibiri bya "Iterabwoba" byanditse mu nyuguti z'amaraso twibutse ikiremwamuntu. Mu Byah.2: 22 iki gihano cy'Imana kizahanurwa muri aya magambo: Dore nzamujugunya ku buriri, kandi mbohereze umubabaro mwinshi. ifite abasambana na we , keretse bihannye imirimo yabo. Nzokwica abana biwe ; kandi amatorero yose azamenya ko ari njye ushakisha ubwenge n'imitima, kandi nzagororera buri wese nkurikije imirimo yawe.

24c-  azangiza ibintu bidasanzwe

 Kwisi, ntamuntu numwe ushobora kubara, ariko mwijuru, Imana izi umubare nyawo kandi mugihe cyo guhanwa kwurubanza rwanyuma, bose bazahanagurwaho, uhereye ku muto kugeza ku mubi cyane, nabanditsi babo.

24d-  azatsinda mubyo akora

 Nigute adashobora gutsinda, mugihe Imana yamuhaye uru ruhare rwo guhana icyaha cyakozwe nabantu be bavuga ko agakiza katsinzwe na Yesu Kristo?

24-  azarimbura abanyembaraga n'abantu bera

 Mu kwiyegurira Imana nk'uhagarariye Imana ku isi no kubatera ubwoba ko bazacibwa bagafunga imiryango yabo ijya mu ijuru, abapapa babona kuganduka kw'abakomeye n'abami bo ku isi y'iburengerazuba, ndetse bikarenga ku bato, abakire cyangwa abakene. , ariko bose ni injiji, kubera kutizera kwabo no kutita ku kuri kw'Imana.

 Kuva mu ntangiriro z'igihe cy'ivugurura ryatangiye kuva Peter Valdo mu 1170, ubutegetsi bwa papa bwakiriye umujinya mwinshi bashishikariza abakozi b'indahemuka b'Imana, abera bonyine b'ukuri bahorana amahoro n'amahoro, shampiyona gatolika y'abicanyi ishyigikiwe n'inkiko z'urukiko kubaza kwera kwe. Abacamanza bapfunyitse bategekaga iyicarubozo rikabije abera n'abandi, bose baregwa ubuhakanyi ku Mana na Roma, bose bagomba kubarega ibyo bakoze imbere y'Imana y'ukuri ku isaha y'urubanza rwa nyuma rwahanuwe. Muri Dan.7: 9 na Ibyah 20: 9 kugeza 15.

Dan 8:25 Kubera iterambere rye no gutsinda kw'ibikoresho bye, azagira ubwibone mu mutima we, kandi azarimbura benshi babanye mu mahoro, kandi azishyira hejuru ku mutware w'abatware; ariko bizavunika, nta mbaraga z'ukuboko.

25a-  Kubera iterambere rye no gutsinda amayeri ye

 Iri terambere ryerekana ubutunzi bwe umurongo uhuza amayeri ye . Tugomba, mubyukuri, gukoresha amayeri , mugihe turi bato nintege nke kugirango tubone abakire, amafaranga nubutunzi bwubwoko bwose urutonde rwa Ibyah 18:12 na 13.

25b-  azagira ubwibone mumutima we

 Ibi, nubwo isomo ryatanzwe nuburambe bwumwami Nebukadinezari muri Dan.4 kandi ko, biteye agahinda, umwuzukuru we Belishazari i Dan.5.

25c-  azarimbura abagabo benshi babayeho mumahoro

 Imico y'amahoro ni imbuto z'ubukristo nyabwo, ariko kugeza mu 1843. Kuberako mbere yiyo tariki, kandi cyane cyane, kugeza impinduramatwara y’Abafaransa irangiye, nyuma yimyaka 1260 yingoma ya papa yahanuwe muri Dan.7: 25, kwizera kubeshya irangwa nubugome butera cyangwa busubiza ubugome. Muri ibi bihe ni bwo ubwitonzi n'amahoro bigira itandukaniro. Amategeko yashyizweho na Yesu ntabwo yahindutse kuva mubihe byintumwa, uwatoranijwe nintama yemera gutambwa, ntizigera ibaga.

25d-  azahagurukira kurwanya umutware w'abatware

 Hamwe nibi bisobanuro, gushidikanya ntibikiri byemewe. Umuyobozi , wavuzwe ku murongo wa 11 n'uwa 12, ni Yesu Kristo, Umwami w'abami akaba n'Umutware w'abatware ugaragara mu cyubahiro cyo kugaruka kwe mu Byah.19: 16. Kandi kuri we niho hakuweho ubupadiri bwemewe n'amategeko.

Dan 8:26 Kandi iyerekwa rya nimugoroba na mugitondo rivugwa ni ukuri. Ku ruhande rwawe, komeza iyerekwa ryibanga, kuko rijyanye nibihe bya kure.

26a-  Kandi iyerekwa rya nimugoroba na mugitondo, mubibazo, nukuri

 Umumarayika ahamya inkomoko y'Imana y'ubuhanuzi bwa “2300 nimugoroba-mu gitondo” y'umurongo wa 14. Ni yo mpamvu rero, akurura abantu, nyuma, kuri iyi enigma igomba kumurikirwa no gusobanurwa n'abera batoranijwe ba Yesu Kristo igihe nikigera yahageze kubikora.

26b-  Kuruhande rwawe, komeza iyerekwa ryibanga, kuko rijyanye nibihe bya kure

 Mubyukuri, hagati yigihe cya Daniel nicyacu, hashize ibinyejana 26. Kandi rero twisanze mugihe cyimperuka aho iri banga rigomba kumurikirwa; ikintu kizakorwa, ariko ntabwo mbere yubushakashatsi bwa Dan.9 buzatanga urufunguzo rwingenzi rwo gukora ibarwa ryateganijwe.

Dan 8:27 Jyewe Daniel, nari maze iminsi myinshi ndwaye kandi ndarwaye; Hanyuma ndahaguruka, njya mu bibazo by'umwami. Natangajwe n'iyerekwa, kandi ntawabimenye.

27a-  Ibi bisobanuro bireba ubuzima bwa Daniel ntakintu cyihariye. Iradusobanurira akamaro gakomeye ko kwakira amakuru aturuka ku Mana yerekeye nimugoroba 2300 yahanuwe; kuko nkuko uburwayi bushobora kuganisha ku rupfu, kutamenya enigma bizamagana abakristu ba nyuma bazabaho mugihe cyimperuka y'urupfu rw'iteka .

 

 

 

 

 

 

Daniyeli 9

 

 

Dan 9: 1 Mu mwaka wa mbere wa Dariyo mwene Ahasuwerusi, wo mu bwoko bw'Abamedi, wabaye umwami w'ubwami bw'Abakaludaya,

1a-  Dukurikije ubuhamya bwababyiboneye bwa Daniyeli, kubwibyo ntawahakana, twiga ko Umwami Dariyo wa Dan.5: 30 ari mwene Ahasuwerusi, wo mu bwoko bw'Abamedi; umwami w'Ubuperesi Kuro 2 rero ntarasimburwa. Umwaka wa mbere w'ingoma ye niho yigaruriye Babuloni, bityo ayikura mu Bakaludaya.

Dan 9: 2  mu mwaka wa mbere w'ingoma ye, Jyewe Daniyeli, nabonye mu bitabo ko imyaka mirongo irindwi yagombaga kurimbuka ku matongo ya Yeruzalemu, nkurikije imyaka Uwiteka yavuganye na Yeremiya, Intumwa.

2a-  Daniyeli yerekeza ku nyandiko z'ubuhanuzi za Yeremiya, umuhanuzi. Aduha urugero rwiza rwo kwizera no kwizera bihuza abakozi b'Imana mumaso ye. Yemeza rero aya magambo yo muri 1 Kor.14: 32: Imyuka y'abahanuzi iyobowe n'abahanuzi . Daniel yabaga i Babiloni imyaka hafi 70 yahanuye koherezwa kwabaturage b'Abaheburayo. Ashishikajwe kandi n’ikibazo cyo kugaruka muri Isiraheli nk'uko we abivuga, bigomba kuba hafi. Kugirango tubone ibisubizo biva ku Mana avuga isengesho ryiza tugiye kwiga.

 

Isengesho ntangarugero ryo kwizera kwera

 

Isomo rya mbere ryiki gice cya 9 cya Daniyeli ni ugusobanukirwa impamvu Imana yashakaga ko igaragara muri iki gice cyigitabo cya Daniyeli.

Muri Dan . gusenga. None se uyu Isiraheli yari nde mu bufatanye bwa mbere n'Imana nzima kuva kuri Aburahamu kugeza ku ntumwa 12 n'abigishwa ba Yesu Kristo, we ubwe akaba yari Umuyahudi? Gusa icyitegererezo cyabantu bose, kuko kuva Adamu, abagabo babaye kimwe usibye ibara ryuruhu rwabo kuva kumucyo cyane kugeza mwijimye. Ariko ubwoko bwabo, ubwoko bwabo, ibintu byandujwe kuri se na nyina kubana n'abakobwa, imyitwarire yabo irasa. Ukurikije ihame ryo kwambura amababi ya daisy, "Ndagukunda, gake, byinshi, nshishikaye, umusazi, sibyo rwose", abagabo berekana ibyiyumvo bitandukanye kubantu Imana nzima yaremye ibintu byose iyo ivumbuye kubaho. Nanone, Umucamanza ukomeye abona mu bavuga ko bakomoka kuri we, abantu bizerwa bamukunda kandi bakamwumvira, abandi bavuga ko bamukunda, ariko bakamwumvira, abandi babaho mu idini ryabo batitaye ku bandi, abandi babana na a umutima ukomeye kandi acerbic ubatera abafana kandi bikabije, ntibashobora kwihanganira kwivuguruza ndetse no gutukwa gake no gushyigikira iyicwa ryuwo muhanganye utihanganirwa. Iyi myitwarire yabonetse mu Bayahudi, kuko n'ubu iracyagaragara mu bantu ku isi yose no mu madini yose, ariko, ntabwo angana.

Isengesho rya Daniel riza kukubaza, niyihe myitwarire wowe ubwawe? Niba atari uw'Imana ukunda Imana kandi akayumvira nk'ubuhamya bw'ubudahemuka bwayo, baza ikibazo cyawe cyo kwizera; kwihana no guha Imana imbuto zivuye ku mutima kandi nyazo zo kwihana nkuko Daniel azabikora.

Impamvu ya kabiri ituma habaho iri sengesho muri iki gice cya 9 ni uko igitera irimbuka rya nyuma rya Isiraheli, mu mwaka wa 70 n’Abaroma, rivurwa kandi rigatezwa imbere aho: ukuza kwa mbere kwa Mesiya ku isi kwabantu . Abayobozi b'amadini bamaze kwanga uyu Mesiya ufite amakosa yonyine yo gutunganya imirimo ye yabaciriyeho iteka, abayobozi b'amadini bamukangurira abantu, bamushinja gusebanya bose basenya kandi bivuguruzanya n'ukuri. Bashingiye rero ibirego byabo bya nyuma ku kuri kw'Imana, bamushinja, umuntu, kuvuga ko ari Umwana w'Imana. Ubugingo bwaba bayobozi b’amadini bwari umukara nkamakara yumuriro ugurumana uzabatwara mugihe cyuburakari bukiranuka. Ariko amakosa akomeye y'Abayahudi ntabwo yari iyo kumwica, ahubwo ni ukutamumenya nyuma y'izuka rye. Bahanganye n'ibitangaza n'imirimo myiza yakozwe n'intumwa ze cumi na zibiri, barinangiye nka Farawo mugihe cye kandi barabihamya babicisha umudiyakoni wizerwa Sitefano abo bateye amabuye batifashishije iki gihe kubaroma.

Impamvu ya gatatu y'iri sengesho ni uko ifata umwanya wo kwitegereza bwa nyuma bibabaje kurangiza uburambe bumaze igihe mubana n'Imana ; ubuhamya, ubwoko bumwe bwamasezerano yasizwe nubumwe bwabayahudi kubandi bantu. Erega muri uku koherezwa i Babuloni niho imyigaragambyo yateguwe n'Imana ihagarara. Nukuri ko abayahudi bazasubira mubutaka bwabo, kandi ko mugihe runaka Imana izubahwa kandi ikumvwa, ariko ubudahemuka buzashira vuba, kugeza aho kubaho kwabo gushobora gutsindishirizwa gusa nkikizamini cya nyuma cyo kwizera gishingiye kubwa mbere ukuza kwa Mesiya, kuko agomba kuba, umuhungu wa Isiraheli, Umuyahudi mu Bayahudi.

Impamvu ya kane y'iri sengesho ishingiye ku kuba amakosa yavuzwe kandi yatuye yose yarangiye kandi avugururwa n'abakristo mu bihe byabo, kuva ku isabato yo ku ya 7 Werurwe 321 kugeza igihe cyacu . Ikigo cyemewe cya nyuma cyahawe umugisha kuva 1873 kandi kugiti cye kuva 1844 nticyacitse ku muvumo wigihe, kuva Yesu yarirutse mu 1994. Kwiga kumutwe wanyuma wa Daniel hamwe nigitabo Ibyahishuwe bizasobanura aya matariki namayobera yanyuma.

Noneho reka twumve neza Daniel avugana n'Imana ishobora byose.

 

 

Dan 9: 3 Nerekeje amaso ku Mwami Imana, kugira ngo mpindukire gusenga no kwinginga, kwiyiriza ubusa, no gufata imifuka n'ivu.

3a-  Daniel ubu arashaje, ariko kwizera kwe ntigucika intege, kandi isano afitanye n'Imana irarinzwe, igaburirwa kandi ikomeza. Kuri we, umutima we ubikuye ku mutima, byihuse, umwambaro n ivu bifite ubusobanuro nyabwo. Iyi myitozo yerekana imbaraga z'icyifuzo cy'umuntu kumva no guhabwa n'Imana. Kwiyiriza ubusa byerekana ubukuru butangwa ku gisubizo cy'Imana ugereranije n'ibinezeza byo kurya. Muri ubu buryo hari igitekerezo cyo kubwira Imana ko ntagishaka kubaho nta gisubizo cyawe, ntiriwe njya kwiyahura.

Dan 9: 4 Nasenze Uwiteka Imana yanjye ndamwemera nti: Mwami, Mana ikomeye kandi iteye ubwoba, ikomeza isezerano ryawe kandi ikagirira imbabazi abakunda kandi bakubahiriza amategeko yawe.

4a-  Mwami, Mana ikomeye kandi iteye ubwoba

 Isiraheli iri mu buhungiro i Babiloni kandi yishyuye kwiga ko Imana ikomeye kandi iteye ubwoba.

4b-  mwebwe mukomeza isezerano ryanyu mukagirira imbabazi abakunda kandi mukubahiriza amategeko yawe!

 Daniel yerekana ko azi Imana kuva yakura ibitekerezo bye mumyandiko ya kabiri y amategeko icumi yImana, abagatolika bababaye ntibazi mugihe cyibinyejana byinshi byumwijima, kuko kubwigenga, abapapa bafashe iyambere yo kuyikura mubye verisiyo y'amategeko icumi, kubera ko itegeko ryibanze ku nyama ryongeweho kugirango umubare ugere ku icumi; urugero rwiza rwo kudashyira mu gaciro no kubeshya byamaganwe mu gice kibanziriza iki.

Dan 9: 5 Twaracumuye, dukora ibicumuro, twabaye babi kandi twigometse, twanze amategeko yawe n'imanza zanyu.

5a-  Ntabwo twashoboraga kuba abanyakuri kandi basobanutse kuko ayo ni amakosa yatumye Isiraheli yirukanwa, usibye ko Daniel na bagenzi be batatu batigeze bahamwa nubwoko nkubu; ibi ntibimubuza gushyigikira icyamuteye ubwoko bwe mugihe yikoreye umutwaro wicyaha cye.

 Nibwo rero tugomba muri 2021 kumenya ko natwe, bakristu, dukorera iyi Mana imwe idahinduka nkuko yabitangaje muri Mal.3: 6: Kuberako ndi Umwami, ntabwo mpinduka; Namwe, bana ba Yakobo, ntimurimburwa . Byaba byiza kuvuga "utarakoreshwa". Kuberako Malaki yanditse aya magambo, Kristo yagaragaye, abana ba Yakobo baramwanze baramwica, kandi ukurikije ijambo ryahanuwe muri Dan.8: 23, barangije kuribwa muri 70 nabaroma. Niba kandi Imana idahindutse, bivuze ko abakristu bahemutse barenze ku mategeko yayo, harimo, mbere na mbere, Isabato yera, bazakubitwa cyane kurusha Abaheburayo n'Abayahudi bigihugu mu gihe cyabo.

Dan 9: 6 Ntitwumviye abagaragu bawe abahanuzi, bavugiye mu izina ryawe abami bacu, abatware bacu, ba sogokuruza, ndetse n'abantu bose bo mu gihugu.

6a-  Nukuri, Abaheburayo bahamwe nibi bintu, ariko twavuga iki kubakristo, ndetse no mubigo byanyuma yashizweho na we, bahamwe nibikorwa bimwe?

Dan 9: 7 Uwiteka, gukiranuka kwacu, kandi ibyacu biteye isoni muri iki gihe, ku bantu bo mu Buyuda, no ku batuye i Yeruzalemu, no kuri Isiraheli yose, ababa hafi ndetse n'abari kure, mu bihugu byose wabirukanye kubera ubuhemu bagucira urubanza.

7a-  Igihano cya Isiraheli cyari giteye ubwoba, hapfuye abantu benshi kandi abarokotse bonyine ni bo bagize amahirwe yo koherezwa i Babiloni kandi bava aho batatanye mu bihugu byose by’ingoma y'Abakaludaya n'ubwami bw'Abaperesi bamusimbuye. Igihugu cy'Abayahudi cyasheshwe mu mahanga kandi nyamara, nk'uko yasezeranije, Imana vuba aha izahuza Abayahudi ku butaka bwabo, igihugu cya ba sekuruza. Mbega imbaraga n'imbaraga iyi Mana nzima ifite! Mu isengesho rye, Daniel agaragaza kwihana abo bantu bagomba kwerekana mbere yo gusubira mu gihugu cyabo cyera, ariko igihe Imana iri iruhande rwabo.

 Daniel yemeye ubuhemu bw'Abayahudi bahanwe n'Imana ariko noneho ni ikihe gihano kubakristo babikora? kwirukanwa, cyangwa urupfu?

Dan 9: 8 Mwami, bidutera isoni zo mu maso, ku bami bacu, ku batware bacu no kuri ba sogokuruza, kuko twagucumuyeho.

8a-  Ijambo riteye ubwoba, ijambo "icyaha" ryavuzwe. Ninde ushobora gukuraho icyaha gitera imibabaro ikomeye? Iki gice kizatanga igisubizo. Isomo rikwiye kwiga no kwibuka: Isiraheli yahuye n'ingaruka zo guhitamo n'imyitwarire y'abami, abayobozi na ba se babiyoboye. Dore rero urugero aho kutumvira abayobozi bononekaye bishobora gushishikarizwa kuguma mu mugisha w'Imana. Iri ni ihitamo Daniel na bagenzi be batatu bagize kandi bahiriwe kubwibyo.

Dan 9: 9 Hamwe n'Uwiteka Imana yacu igirire imbabazi n'imbabazi, kuko tutumviye.

10a-  Mugihe cyicyaha hasigaye ibyiringiro kimwe gusa; wishingikirize ku Mana nziza, igira imbabazi kugirango itange imbabazi. Inzira irahoraho, Umuyahudi wubumwe bwa kera hamwe numukristu mushya bakeneye gukenera imbabazi. Hano na none Imana irimo gutegura igisubizo igomba kwishyura cyane.

Dan 9:10 Ntitwumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yacu, ngo dukurikize amategeko ye yashyizeho imbere y'abakozi be b'abahanuzi.

10a-  Ibi kandi ni ko bimeze no ku bakristo mu mwaka wa 2021.

Dan 9:11 Abisiraheli bose barenze ku mategeko yawe, banga kumva ijwi ryawe. Noneho imivumo n'ibidahwitse byadusutseho, byanditswe mu mategeko ya Mose, umugaragu w'Imana, kuko twacumuye ku Mana.

11a-  Mu mategeko ya Mose, Imana rwose yaburiye Isiraheli kwirinda kutumvira. Ariko nyuma ye, umuhanuzi Ezekiyeli, wabayeho mu gihe cya Daniyeli, yirukanywe nyuma y’imyaka 13 nyuma ya Daniyeli, ni ukuvuga, nyuma yimyaka 5 Umwami Yehoyakini, umuvandimwe wa Yehoyakimu, uwo yasimbuye, yasanze ari imbohe ku ruzi rwa Chebar ruherereye hagati ya Tigiri na Efurate. Ngaho Imana yamuteye inkunga kandi imutera kwandika ubutumwa dusanga uyu munsi muri Bibiliya yacu. Kandi muri Ezé.26 niho dusangamo ibihano bikurikiranye icyitegererezo kiboneka gikoreshwa muburyo bwumwuka ariko sibyo gusa, mu nzamba ndwi za Apocalypse muri Ibyah.8 na 9. Ibi bisa nibitangaje byemeza ko Imana idahinduka mubyukuri. Ibyaha bihanwa mu isezerano rishya nkuko byari bimeze kera.

Dan 9:12 Yasohoye amagambo yatuvuzeho no kurwanya abategetsi bacu badutegetse, kandi yatuzaniye ibyago bikomeye , bitigeze bibaho munsi y'ijuru ryose. Uwageze i Yerusalemu.

12a-  Imana ntiyacogoye, isohoza amatangazo yayo yo guha umugisha cyangwa kuvuma mubwitonzi bumwe, kandi "ibyago " byibasiye ubwoko bwa Daniyeli bigamije kuburira amahanga yiga ibi bintu. Ariko tubona iki? Nubwo ubuhamya bwanditswe muri Bibiliya, iri somo rikomeje kwirengagizwa nabasoma. Ibuka ubu butumwa: Imana irimo kwitegura kubayahudi na nyuma yabyo, kubakristo, ibindi byago bibiri bikomeye bizahishurwa mubindi bitabo bya Daniyeli.

Dan 9:13 Nkuko byanditswe mu mategeko ya Mose, ibyago byose byatugezeho; kandi ntitwasenze Uwiteka Imana yacu, nta nubwo twaretse ibicumuro byacu, cyangwa ngo twumvire ukuri kwawe.

13a-  Gusuzugura ibintu Imana yari yaranditse muri Bibiliya birahoraho, kandi, mu 2021 abakristo nabo bahamwe n'iri kosa kandi bizera ko Imana itagiye kubivuguruza. Ntanubwo bahindukirira ibicumuro byabo kandi ntibitaye cyane ku kuri kwa Bibiliya ariko ni ngombwa cyane ku gihe cyacu cyimperuka, ukuri kwayo guhanura kwagaragaye cyane kandi byumvikana, kubera ko urufunguzo rwo gusobanukirwa ruri muri Bibiliya ubwayo. Ndetse.

Dan 9:14 Uwiteka yarinze ayo makuba, aratuzanira; kuko Uwiteka Imana yacu ikiranuka mubyo yakoze byose, ariko ntitwumviye ijwi ryayo.

14a-  Ni iki kindi navuga? Mu kuri! Ariko umenye neza ko ibyago byinshi byateguwe nImana kubumuntu wiki gihe, kandi kubwimpamvu imwe. Bizaza, hagati ya 2021 na 2030, muburyo bwintambara ya kirimbuzi inshingano zImana nizo kwica kimwe cya gatatu cyabantu nkuko Ibyah 9: 15.

Dan 9:15 Noneho, Mwami Mana yacu, wavanye ubwoko bwawe mu gihugu cya Egiputa ukuboko kwawe gukomeye, ugahindura izina ryawe nk'uko bimeze uyu munsi, twaracumuye, dukora ibicumuro.

15a-  Daniel aratwibutsa impamvu kutizera gucirwaho iteka n'Imana. Kw'isi, kubaho kw'Abayahudi bihamya iki kintu kidasanzwe kubera imbaraga zidasanzwe, kuva muri Egiputa mubantu b'Abaheburayo. Amateka yabo yose ashingiye kuri uku kuri gutangaje. Ntabwo dufite amahirwe yo guhamya uku kwimuka, ariko ntamuntu numwe ushobora guhakana ko abakomoka kuri inararibonye bakiri muri twe muri iki gihe. Kandi kugirango ukoreshe neza ukubaho, Imana yashyikirije abo bantu inzangano z'Abanazi mu Ntambara ya Kabiri y'Isi Yose. Icyifuzo cy’ikiremwamuntu rero cyerekejwe ku barokotse babonye mu 1948 batuzwa mu butaka bw’iwabo gakondo batakaje kuva mu 70. Imana yaretse kubagwa mu mutwe amagambo ya ba se bari barabwiye guverineri w’Abaroma Pontiyo Pilato kuri Yesu. , kugira ngo abone urupfu rwe, nasubiyemo "amaraso ye atugwe kuri twe no ku bana bacu". Imana yabashubije ibaruwa. Ariko abakristu b'amadini yose birengagije isoni iri somo ry'Imana, kandi dushobora kumva impamvu, kuko bose basangiye umuvumo. Abayahudi banze Mesiya, ariko abakristo basuzuguye amategeko ye. Imana yamaganye byombi rero bifite ishingiro.

Dan 9:16 Uwiteka, ukurikije imbabazi zawe nyinshi, uburakari bwawe n'uburakari bwawe bive mu mujyi wawe Yeruzalemu, umusozi wawe wera; kuberako ibyaha byacu n'ibicumuro bya ba sogokuruza, Yerusalemu nabantu bawe ni igitutsi kubadukikije bose.

16a-  Daniyeli hano afata ingingo Mose yari yagejeje ku Mana: abantu bazabona igihano cyubwoko bwe bazavuga iki? Imana izi icyo kibazo kuva ubwayo itangaza ibyerekeye Abayahudi, binyuze mu kanwa ka Pawulo muri Rom.2: 24: Kuberako izina ry'Imana ritukwa mu banyamahanga kubwanyu, nkuko byanditswe . Yerekeza ku nyandiko ya Eze.16: 27: Kandi dore, narambuye ukuboko kuri wewe, nagabanije umugabane nagushizeho, nkugeza ku bushake bw'abanzi bawe, bakobwa b'abakobwa. Abafilisitiya, batewe isoni n imyitwarire yawe yubugizi bwa nabi . Mu mpuhwe ze, Daniyeli aracyafite byinshi byo kwiga kubyerekeye urubanza rw'Imana ku mujyi wa Yeruzalemu. Ariko iyo avuga ati " Yerusalemu nabantu bawe ni igitutsi kubadukikije bose " ntabwo aba yibeshye, kuko iyaba igihano cya Isiraheli cyarateje abapagani ubwoba bwindamutso nicyifuzo cyo gukorera iyi Mana yukuri, igihano cyaba gifite yari afite inyungu nyazo. ariko ibi byababaje byera imbuto nke, ntabwo ari bike, kubera ko dukwiye guhinduka Umwami Nebukadinezari n'umwami Dariyo Mede. 

Dan 9:17 Noneho rero, Mana yacu, umva amasengesho n'amasengesho y'umugaragu wawe, kandi ku bw'Uwiteka ureke mu maso hawe hakeye ubuturo bwawe bwera.

17a-  Ibyo Daniyeli asabye bizatangwa ariko sibyo kuko Imana imukunda, ahubwo ni ukubera ko kugaruka muri Isiraheli no kubaka urusengero biri mumushinga we. Ariko, Daniyeli ntazi ko urusengero ruzubakwa mubyukuri, ruzongera gusenywa muri 70 n’Abaroma. Niyo mpamvu amakuru azahabwa muri iki gice cya 9 azamukiza akamaro k’Abayahudi cyane agiha urusengero rwamabuye rwubatswe i Yeruzalemu; urusengero rwumubiri wa Kristo vuba aha ruzaba impfabusa, niyo mpamvu ruzongera gusenywa muri 70 ningabo zAbaroma.

Dan 9:18 Mana yanjye, tega ugutwi! Fungura amaso urebe amatongo yacu, reba umujyi witiriwe izina ryawe! Erega ntabwo ari ukubera gukiranuka kwacu, ni bwo tubagezaho ibyo twinginga, ahubwo ni imbabazi zanyu nyinshi.

18a-  Nukuri ko Imana yahisemo Yerusalemu kugirango ibe ahantu hera no kuboneka kwayo kwiza. Ariko ikibanza cyera gusa iyo Imana ihagaze, kandi kuva mumwaka - 586, ntabwo byari bikibaho. Kandi ku rundi ruhande, amatongo ya Yeruzalemu n'urusengero rwayo yahamije ko ubutabera bwe butabogamye. Iri somo ryari nkenerwa kugirango abantu babone Imana yukuri nkikinyabuzima kizima kibona, gicira imanza, kandi kigakora bitandukanye n’imana z’abapagani basenga ibigirwamana zifitanye isano gusa n’abamarayika babi bo mu nkambi ya satani. Umugabo wizerwa akorera Imana ariko umuntu wahemutse akoresha Imana kugirango yiha ubuzimagatozi abamukikije. Impuhwe z'Imana Daniyeli yitabaje nukuri kandi vuba aha azatanga ibimenyetso byiza byayo, muri Yesu Kristo .

Dan 9:19 Mwami, umva! Nyagasani, babarira! Nyagasani, witondere! Kora kandi ntutinde, kubera urukundo rwawe, Mana yanjye! Erega izina ryawe ryitwa umujyi wawe n'abantu bawe.

19a-  Imyaka yo hejuru ya Daniel yerekana ko ashimangiye kuko, kimwe na Mose, icyifuzo cye gikundwa cyane ni ugushobora kwibonera uku kugaruka mu gihugu cye "cyera". Yifuje guhamya iyubakwa ryurusengero rwera ruzongera guhesha Imana icyubahiro icyubahiro na Isiraheli.

Dan 9:20 Nyamara naravuze, ndasenga, nemera icyaha cyanjye, n'icyaha cy'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, maze ntura Uwiteka Imana yanjye ku musozi wera w'Imana yanjye;

20a-  Ntabwo bitangaje kuba Imana ikunda Daniel, ni urugero rwo kwicisha bugufi bimushimisha kandi byujuje ibipimo byera asaba. Umuntu wese aribeshya mugihe cyose aba mumubiri wumubiri kandi Daniel nawe ntabisanzwe. Yatuye ibyaha bye, azi intege nke ze nkuko twese tugomba kubikora. Ariko imico ye yo mu mwuka ntishobora gupfukirana icyaha cyabantu, kuko ari umuntu gusa, we ubwe udatunganye. Igisubizo kizaturuka ku Mana muri Yesu Kristo.

Dan 9:21 Nari nkivugira mu masengesho, igihe umugabo Gaburiyeli, uwo nari narigeze kubona mu iyerekwa, yaje kundeba ansanga igihe cyo gutamba nimugoroba.

21a-  Igihe cyatoranijwe n'Imana kubwo gusura Gaburiyeli nicyo gitambo cya nimugoroba, ni ukuvuga igitambo gihoraho cyintama gihanura nimugoroba na mugitondo igitambo kizaza kubushake bwumubiri wera kandi winzirakarengane wa Yesu Kristo. Azapfa abambwe kugira ngo ahongerere ibyaha by'intore ze zonyine zigize ubwoko bwe bwonyine. Isano hamwe no guhishurwa bizatangwa hepfo, kuri Daniel, byashizweho.

 

 Iherezo ry'amasengesho: Igisubizo cy'Imana

Dan 9:22 Yanyigishije, arambwira. Yambwiye ati: Daniel, naje none kugira ngo mfungure imyumvire yawe.

22a-  Imvugo "fungura ubwenge bwawe" bivuze ko kugeza icyo gihe, ubwenge bwafunzwe. Umumarayika avuga ku ngingo ya gahunda yo gukiza y'Imana yahishe kugeza igihe yabonaniye n'umuhanuzi watoranijwe n'Imana.

Dan 9:23 Igihe watangiraga gusenga, ijambo rirasohoka, ndaje kukubwira; kuko mukundwa. Witondere ijambo, kandi wumve icyerekezo!

23a-  Igihe watangiraga gusenga, ijambo ryasohotse

 Imana yo mwijuru yari yateguye ibintu byose, umwanya wo guterana kumasaha yigihe cyose kandi marayika Gaburiyeli asobanura Kristo n "" Ijambo "nkuko Yohana azabikora mugitangira Ubutumwa Bwiza bwe: ijambo ryahinduwe umubiri . Umumarayika aje kumutangariza "Ijambo" bivuze ko aje kumutangariza ukuza kwa Kristo guhanurwa kuva Mose ukurikije Guteg.18: 15 kugeza 19: Uwiteka, Mana yawe, azakuzura muri mwe. , 'mu bavandimwe bawe, umuhanuzi nkanjye: uzamwumva! Nguko uko azasubiza icyifuzo wasabye Uwiteka Imana yawe i Horebu ku munsi w'iteraniro, igihe wavugaga uti: “Ntuzongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye, kandi sinzongera kubona uyu muriro ukomeye, kugira ngo adapfa. Uhoraho arambwira ati: Ibyo bavuze ni byiza. Nzabakurira mu bavandimwe babo umuhanuzi nkawe , nzashyira amagambo yanjye mu kanwa, kandi azababwira ibyo namutegetse byose . Kandi nihagira utumva amagambo yanjye avuga mu izina ryanjye, nzabimubaza . Ariko umuhanuzi ufite ubutwari bwo kuvuga mwizina ryanjye ijambo ntamutegetse kuvuga, cyangwa uvuga mwizina ryimana zindi, uwo muhanuzi azahanishwa igihano cyurupfu.

 Iyi nyandiko ni ingenzi mu gusobanukirwa n'icyaha cy'Abayahudi mu kwanga Mesiya Yesu kuko yujuje ibisabwa byose byahanuwe ku bijyanye no kuza kwe. Yafashwe mu bantu no kohereza ijambo ry'Imana, Yesu yahuye n'ibi bisobanuro kandi ibitangaza yakoze bihamya ibikorwa by'Imana.

23b-  kuko uri umukunzi

 Kuki Imana ikunda Daniyeli? Nibyiza gusa kuberako Daniel amukunda. Urukundo nimpamvu yatumye Imana irema ubuzima kubiremwa byubuntu imbere ye. Akeneye urukundo nirwo rwemeje igiciro cyinshi cyane agomba kwishyura kugirango abone bimwe mubiremwa bye byo ku isi. Kandi ku giciro cy'urupfu rwe, agomba kwishyura, abo azatoranya bazamubera inshuti z'iteka.

23c-  Witondere ijambo, kandi wumve iyerekwa!

 Ni irihe jambo, ijambo rya malayika cyangwa “Ijambo” ry'Imana ryihishe muri Kristo? Ikizwi ni uko byombi bishoboka kandi byuzuzanya kuko iyerekwa rizareba "Ijambo" uzaza mu mubiri muri Yesu Kristo. Gusobanukirwa ubutumwa rero ni ngombwa cyane.

 

Ubuhanuzi bw'icyumweru 70

Dan 9:24 Hashyizweho ibyumweru mirongo irindwi ku bwoko bwawe no mu mujyi wawe mutagatifu, guhagarika ibicumuro no gukuraho ibyaha, guhongerera ibicumuro no kuzana gukiranuka kw'iteka, gushira ikimenyetso ku iyerekwa n'umuhanuzi, no gusiga amavuta. ahera.

24a-  Ibyumweru mirongo irindwi byaciwe mu bwoko bwawe no mu mujyi wawe mutagatifu

 Inshinga y'Igiheburayo “hatac” isobanura mu buryo bwa mbere gukata cyangwa gukata ; gusa mu buryo bw'ikigereranyo, “kumenya cyangwa gukosora.” Ndagumana ubusobanuro bwa mbere, kuko butanga ibisobanuro kuri iki gikorwa cya Aburahamu wasobanuye ko yunze ubumwe n'Imana akoresheje igitambo, mu Itang.15: 10: Aburamu yafashe ayo matungo yose, ayatema hagati, ashyira buri gice kimwe yerekeza. undi; ariko ntiyagabana inyoni . Uyu muhango werekanye ubumwe hagati yImana n umugaragu wayo. Niyo mpamvu iyi nshinga "guca" izasobanura ibisobanuro byuzuye muri "ubumwe bwakozwe na benshi icyumweru" kumurongo wa 27. Aba "benshi" ni abayahudi bigihugu kubwinyungu zabo, inyungu zo kwizera Kristo wabambwe ni yerekanwe mbere. Inyungu ya kabiri yiyi nshinga yaciwe nuko ibyumweru 70 byimyaka yiki gice cya 9 byaciwe kuri "2300 nimugoroba-mugitondo" cya Dan.8: 14. Kandi isomo riva muri iki gihe cyashyize kwizera kwa gikristo imbere yukwizera kwabayahudi. Muri ubu buryo, Imana iratwigisha ko muri Yesu Kristo atanga ubuzima bwe kugirango ayitange nk'incungu kuri buri mwizera ukwiye agakiza ke mubantu bose. Isezerano rya kera ryagombaga gucika igihe Yesu yamennye amaraso               kugirango arengere isezerano rishya hamwe nintore zisi yose.

 Igitabo cya Daniyeli kigamije kwigisha ako gakiza ku isi hose atugezaho impinduka z'abami b'iki gihe cya Daniyeli; Nebukadinezari, Dariyo Mede na Kuro Umuperesi.

Ubutumwa ni umuburo ukomeye wugarije ubwoko bw'Abayahudi n'umujyi wabo mutagatifu Yeruzalemu, bahabwa igihe ntarengwa cy'ibyumweru 70. Hano na none code ya Ezé.4: 5-6 itanga umunsi umwe kumwaka umwe igihe kigereranya mumyaka 490 yose. Daniel agomba kugira ikibazo cyo kumva ibisobanuro byugarije umujyi we usanzwe uri amatongo.

24b-  guhagarika ibicumuro no gukuraho ibyaha

 Tekereza ibyanyuze mu bwenge bwa Daniyeli yumva ibyo bintu igihe yari amaze guhamagarira Imana mu masengesho yo gusaba imbabazi z'ibyaha byayo n'ibyaha by'ubwoko bwayo. Azahita yumva icyo aricyo. Ariko natwe ubwacu twumva neza ibyo Imana isabwa byagaragajwe. Imana ishaka gukura mubatoye ko ikiza, ko batagikora icyaha, ko bahagarika kurenga ku mategeko yayo bityo bagahagarika ibyaha bakurikije ibyanditswe n'intumwa Yohana muri 1Yohana 3: 4: Umuntu wese ukora icyaha arenga ku mategeko, kandi icyaha ni ukurenga ku mategeko . Iyi ntego ireba abagabo bagomba kurwanya kamere yabo mbi kugirango batagikora icyaha.

24c-  guhongerera ibicumuro no kuzana ubutabera bw'iteka

 Kubayahudi Daniel , ubu butumwa butera umuhango w "umunsi wimpongano" umunsi mukuru ngarukamwaka aho twizihiza ikurwaho ryibyaha binyuze mubitambo byihene. Iki kimenyetso gisanzwe cyicyaha cyagereranyaga Ubugereki muri Dan.8 kandi ukuhaba kwayo kwashyize ubuhanuzi mumyuka yumwuka yuyu "munsi wimpongano." Ariko nigute urupfu rwihene rushobora gukuraho ibyaha mugihe urupfu rwizindi nyamaswa zatambwe umwaka wose rutashoboye kurukuraho? Igisubizo cyiki kibazo gitangwa muri Heb.10: 3 kugeza 7: Ariko kwibuka ibyaha bivugururwa buri mwaka nibitambo; kuko bidashoboka ko amaraso y'ibimasa n'ihene akuraho ibyaha . Ni yo mpamvu Kristo, yinjiye mu isi, yaravuze ati: Ntiwifuza ibitambo n'amaturo, ahubwo ni umubiri wangiriye ; Ntabwo wemeye ibitambo byoswa cyangwa ibitambo byibyaha. Hanyuma ndavuga nti: Dore ndaje (mu muzingo w'igitabo kivuga kuri njye) gukora, Mana, ubushake bwawe . Ibisobanuro byatanzwe n'intumwa Pawulo birasobanutse kandi birumvikana. Bikurikiraho ko Imana yihaye wenyine, muri Yesu Kristo, umurimo wo guhongerera ibyaha marayika Gaburiyeli yabwiye Daniyeli. Ariko Yesu Kristo yari he muriyi mihango y "umunsi wimpongano"? Kuba umwere ku giti cye, byamugize umwana w'intama wa pasika w'Imana ukuraho ibyaha by'isi, yayoboye ibyaha by'intore ze zigereranywa n'ihene y'umuhango wo guhongerera. Umwagazi w'intama wari uhishe ihene ku buryo umwana w'intama yapfiriye ihene yari yaritayeho. Mu kwemera urupfu rwe ku musaraba kugira ngo ahongerere ibyaha by'intore ze, ibyaha yari ashinzwe, muri Kristo Imana yabahaye gihamya nziza cyane y'urukundo ibakunda.

24d-  no kuzana ubutabera bw'iteka

 Izi nizo ngaruka zishimishije zurupfu rwumukiza Mesiya. Uku gukiranuka umuntu, kuva Adamu, adashobora kubyara kwitwa intore kugirango kubwo kwizera kwabo muri uku kwerekana urukundo rw'Imana, kubuntu bwuzuye, gukiranuka gutunganye kwa Yesu kristo kubabarizwa, kubanza., Kugeza kurugamba . yo kwizera gutsinda icyaha. Kandi iyo ibi bishize burundu, ubutabera bwa Kristo buvugwa ko butangwa. Umunyeshuri ahinduka nka Shebuja. Ni kuri izo shingiro zinyigisho niho hubatswe kwizera kw'intumwa za Yesu. Mbere yigihe n'imbaraga zijimye zibahindura, bityo bikagura inzira ifunganye yigishijwe na Yesu Kristo. Uku gukiranuka kuzahoraho iteka gusa kubatowe bizerwa, abumva kandi bakitabira bumvira ibyo Imana ikiranuka.

24-  gushiraho ikimenyetso iyerekwa n'umuhanuzi

 Cyangwa, kugirango iyerekwa ryuzuzwe no kugaragara kwintumwa yatangajwe. Inshinga kashe yerekana kashe yImana itanga rero ubuhanuzi hamwe numuhanuzi uzigaragaza ubutware bwuzuye kandi budashidikanywaho nubumana bwemewe. Igikorwa kigiye gukorwa kashe hamwe na kashe yacyo ya cyami. Umubare w'ikigereranyo w'iki kashe ni “karindwi: 7”. Irerekana kandi ubwuzu buranga imiterere yumuremyi Imana niyumwuka we. Intandaro yo guhitamo nukubaka umushinga we mumyaka ibihumbi birindwi, niyo mpamvu yagabanije igihe mubyumweru byiminsi irindwi nkimyaka ibihumbi birindwi. Ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 butanga uruhare ku mubare (7), kashe y'Imana nzima mu Byah. Imirongo ikurikira izemeza akamaro k'uyu mubare “7”.

24f-  no gusiga Ahera Cyane

 Uku gusigwa Umwuka Wera Yesu azahabwa mugihe cyo kubatizwa kwe. Ariko ntitukibeshye, inuma yamuguye avuye mwijuru yari ifite intego imwe gusa, yo kwemeza Yohana ko Yesu yari Mesiya watangajwe koko; ijuru rimuhamya. Ku isi, Yesu yahoraga ari Kristo kandi muburyo bwibibazo byatoranijwe byabajijwe abapadiri, inyigisho ye mu isinagogi afite imyaka 12 ni gihamya. Ku bwoko bwe, muri bo yavukiyemo kandi akurira, ubutumwa bwe bwemewe kwari ugutangira kubatizwa mu mpeshyi yumwaka wa 26 kandi yagombaga gutanga ubuzima bwe mu mpeshyi yumwaka wa 30. Izina ryera ryera n'icyubahiro kuva yigana muburyo bw'umubiri Imana nzima yatinyaga Abaheburayo mugihe cya Mose. Ariko Ahera Cyane kizima cyari gifite ikimenyetso gifatika kwisi; ahantu hera cyane cyangwa ahera h'urusengero i Yeruzalemu. Cyari ikimenyetso cyijuru, iki gipimo ntigishobora kugera kubantu aho Imana n'abamarayika bayo bahagaze. Intebe y'urubanza rw'Imana n'ahantu h'intebe ye, Imana nk'umucamanza yategereje amaraso ya Kristo kugira ngo yemeze imbabazi z'ibyaha by'abatoranijwe batoranijwe mu myaka ibihumbi 6 yashyizweho kugira ngo batorwe. Urupfu rwa Yesu rero rwujuje "umunsi mukuru w'impongano." Imbabazi zabonetse kandi ibitambo bya kera byemejwe nImana byose byemejwe. Gusigwa Ahera Cyane byakozwe kumunsi wimpongano kuminjagira amaraso yihene yiciwe kuntebe yimbabazi, igicaniro cyashyizwe hejuru yubwato kirimo amategeko arenga ku Mana. Kuri iki gikorwa, rimwe mu mwaka, umutambyi mukuru yemerewe kwinjira kurenga umwenda wo gutandukana, ahantu hera cyane. Rero, nyuma yo kuzuka kwe, Yesu yazanye mwijuru impongano yamaraso ye kugirango abone ubutware, uburenganzira bwo gukiza intore ze kubera ubutabera bwe nuburenganzira bwo guciraho iteka abanyabyaha batihannye, barimo abamarayika babi n'umuyobozi wabo Satani, satani. . Ahera cyane, havuga kandi ijuru, amaraso yamenetse na Yesu ku isi, bizamwemerera, muri Mikayeli, kwirukana satani n'abadayimoni be mu ijuru, ikintu cyahishuwe mu Byah.12: 9. Rero, ikosa ry’abanyamadini b'Abayahudi ntiryari ukumva imiterere y'ubuhanuzi bw '“umunsi w'impongano”. Bizeraga nabi ko amaraso yinyamanswa yatanzwe muri ibi birori ashobora kwemeza irindi tungo risobanura kumena umwaka. Umuntu yaremwe mwishusho yImana; inyamaswa yakozwe nubuzima bwo ku isi, nigute dushobora gutsindishiriza uburinganire bwagaciro kubwoko bubiri?

Kubera ko yari Imana, Yesu Kristo ubwe yari amavuta yo gusigwa nk'Umwuka Wera kandi mu kuzamuka mu ijuru azana na we gusigwa amavuta yemewe yatsindiye ku isi.

 

Urufunguzo rwo kubara

Dan 9:25 Menya rero, kandi wumve! Kuva igihe iryo jambo ryatangarije ko Yerusalemu izongera kubakwa ku Basizwe, ku Muyobozi, ibyumweru birindwi na mirongo itandatu n'ibyumweru bibiri bishize, ahantu hamwe n'imyobo bizagarurwa, ariko mu bihe bigoye.

25a-  Menya ibi noneho, kandi ubyumve!

 Umumarayika afite uburenganzira bwo gutumira Daniel kubyitondera kuko avuga amakuru asaba kwibanda cyane mubyumwuka nubwenge; kuko kubara bizagomba gukorwa.

25b-  Kuva igihe ijambo ryatangarije ko Yerusalemu izubakwa Abasizwe, n'Umuyobozi

 Iki gice cyumurongo cyonyine gifite akamaro kanini kuko kivuga muri make intego yicyerekezo. Imana iha ubwoko bwayo itegereje Mesiya wabo uburyo bwo kumenya umwaka azabagaragariza . Uyu mwanya kandi igihe ijambo ryatangaje ko Yerusalemu izongera kubakwa igomba kugenwa hakurikijwe imyaka 490 yahanuwe. Kuri iri teka ryo kwiyubaka, mu gitabo cya Ezira, dusangamo amategeko atatu ashoboka yatumijwe n'abami batatu b'Abaperesi: Kuro, Dariyo, na Aritazeruzi. Biragaragara ko itegeko ryashyizweho nuheruka muri - 458, ryemerera kurangiza imyaka 490 mu mwaka wa 26 w'igihe cyacu. Ni yo mpamvu iri teka rya Aritazeruzi rigomba kugumaho hitawe ku gihe cyanditswemo: impeshyi ukurikije Esd 7: 9: yavuye i Babiloni ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere, ageze i Yeruzalemu ku umunsi wambere wukwezi kwa gatanu, ukuboko kwiza kwImana kwayo kuri we . Umwaka w'itegeko ry'umwami watanzwe muri Ezira 7: 7: Benshi mu bana ba Isiraheli, abatambyi n'Abalewi, abaririmbyi, abarinzi b'imiryango, n'Abanyetini, na bo baza i Yeruzalemu mu mwaka wa karindwi w'umwami Aritazeruzi .

 Kugenda kw'itegeko kuba isoko, Umwuka yibasiye ubuhanuzi bwayo, Pasika y'isoko aho Yesu Kristo yapfiriye yabambwe. Ibiharuro bizatuyobora kuriyi ntego.

25c-  ibyumweru birindwi nibyumweru mirongo itandatu na bibiri bishize, ahantu hamwe nu mwobo bizagarurwa, ariko mubihe bigoye.

Twabanje kugira ibyumweru 70. Umumarayika akangura ibyumweru 69; 7 + 62 Uyu murongo wo muri Neh.4: 17 urasobanura neza uko ibintu bimeze: Abubatse urukuta, n'abatwaye cyangwa bapakira imitwaro, bakoraga ukuboko kumwe bafata imbunda mu kuboko . Nibisobanuro birambuye, ariko igikuru kiboneka mucyumweru cya 70 kibarwa .

 

 Icyumweru cya 70

Dan 9:26 Kandi nyuma y'ibyumweru mirongo itandatu na bibiri azacibwa Uwasizwe, kandi nta uzamusimbura , nta kintu na kimwe kuri we. Abantu b'umutegetsi uza baza gusenya umujyi n'ahantu heranda , kandi iherezo ryabo rizaza nk'umwuzure; Hemejwe ko gusenya bizakomeza kugeza intambara irangiye.

26a-  Nyuma yibyumweru mirongo itandatu na bibiri, Uwasizwe azacibwa

 Ibi byumweru 62 bibanzirizwa nibyumweru 7 , bivuze ko ubutumwa nyabwo ari "nyuma yibyumweru 69" uwasizwe azacibwa , ariko ntabwo ari uwasizwe gusa, uwatangajwe rero arimo gusiga Imana ubwe. Ukoresheje formulaire “ a basizwe ”, Imana itegura ubwoko bw'Abayahudi guhura kwabo numuntu usanzwe, kure yimbogamizi zImana. Dukurikije wa mugani we w'abavinyu, Umwana w'umuntu, umuhungu wa Shebuja w'imizabibu, yigaragariza abacuruza divayi nyuma yo kohereza intumwa ze zamubanjirije kandi bahohoteye. Ukurikije uko abantu babibona, Yesu niwe wasizwe gusa wigaragaza nyuma yabandi basizwe.

 Umumarayika yavuze " nyuma " igihe cyose cy'ibyumweru 69 bityo byerekana 70 . Rero, intambwe ku yindi, amakuru ya malayika atuyobora kuri Pasika yimpeshyi yumwaka wa 30 izaba iri hagati yiki cyumweru cya 70 cyimyaka-yumunsi.

26b-  kandi ntazamusimbura _

 Ubu busobanuro ntabwo bwemewe nkuko umwanditsi wabwo, L.Segond, abisobanura mu ntera ko ubusobanuro busanzwe ari: ntawe kuri we . Kandi kubwanjye ibisobanuro nyabyo birankwiriye rwose kuko bivuga ibyabaye rwose kumasaha yo kubambwa. Bibiliya ihamya ko intumwa ubwazo zaretse kwizera ko Yesu ari Mesiya wari utegerejwe kuko, kimwe n'abandi Bayahudi, bari bategereje messiya umurwanyi uzajugunya Abanyaroma mu gihugu.

26c-  Abantu b'umuyobozi uzaza bazasenya umujyi nubuturo bwera

 Ibi nibyo bisubizo by'Imana kubibazo by'Abayahudi byagaragaye ko batizera: ntawe kuri we . Uburakari ku Mana buzishyurwa byanze bikunze kurimbuka kwa Yerusalemu no kwera kwayo ; kuko kuva mu mwaka wa 30, nta butagatifu bwongeye kubaho ku butaka bw'Abayahudi; ubuturo bwera ntibukiri bumwe. Kuri iki gikorwa, Imana yakoresheje Abanyaroma, abo abayobozi b'amadini y'Abayahudi babambiye Mesiya kubambwa, ntibatinyuke kandi ntibabashe kubikora ubwabo, mu gihe bari babizi, batabifite, gutera amabuye umudiyakoni Sitefano “imyaka itatu n'amezi atandatu ”Nyuma.

26d-  kandi iherezo ryayo rizaza nkumwuzure

Mu myaka ya 70 rero, ni bwo nyuma yimyaka itari mike Abaroma bagose, Yerusalemu yaguye mu maboko yabo, yuzura urwango rusenya, rwatewe imbaraga n’Imana, barimbura ubwoba, nkuko byatangajwe, umujyi n’ubutagatifu bitakiriho, kugeza aho ntiyari akiri ibuye rimwe risigara ku rindi nk'uko Yesu yari yarabivuze mbere y'urupfu rwe muri Mat.24: 2: Ariko arababwira ati: Ibyo byose mubibona? Ndababwire ukuri, ntihazabaho ibuye rimwe risigaye ku rindi ritazasenywa .

26 -  hemejwe ko gusenya bizakomeza kugeza intambara irangiye

  Muri Mat.24: 6, Yesu yaravuze ati: Uzumva intambara n'ibihuha by'intambara: witondere kudahagarika umutima, kuko ibyo bigomba kubaho. Ariko ibyo ntibizaba imperuka. Nyuma y'Abaroma, intambara zarakomeje mu myaka ibihumbi bibiri by'ibihe bya gikristo kandi igihe kirekire cy'amahoro twagize kuva Intambara ya Kabiri y'Isi Yose yarangira ntisanzwe ariko yateguwe n'Imana. Ubumuntu rero bushobora gutanga imbuto zo kugoreka kugeza kurangira ibitekerezo byayo mbere yo kwishyura ikiguzi cyica.

 Ariko, ntitugomba kwibagirwa mugihe tuvuga Abanyaroma ko izungura ryabo rya papa rizongerera imirimo imirimo ya gipagani " gusenya cyangwa gusenya " kandi hariya kugeza intambara irangiye kurwanya intore za Kristo Imana.

Dan 9:27 Azagirana isezerano rikomeye na benshi icyumweru , kandi igice cyicyumweru azatamba ibitambo nibitambo by'ingano; Kandi hazaba ku ibaba ry'amahano yo kurimbuka ndetse no kurimbuka (cyangwa kurimbuka burundu), kandi bizavunika, nk'uko byateganijwe , mu butayu .

27a-  Azakorana ubumwe na benshi icyumweru

 Umwuka arahanura ishyirwaho ry'isezerano rishya ; birakomeye kuko bihinduka ishingiro ryagakiza gatangwa kugeza imperuka yisi. Muri iryo jambo benshi, Imana yibasiye abenegihugu b'Abayahudi, intumwa zayo n'abigishwa be ba mbere b'Abayahudi bazinjira mu isezerano rye mu myaka irindwi ishize itariki ntarengwa yahawe igihugu cy'Abayahudi kwakira cyangwa kwanga Mesiya wabambwe ku mugaragaro. Aya masezerano niyo " yaciwe " kumurongo wa 24 hagati yImana nabanyabyaha b'Abayahudi bihannye. Kugwa kwa 33, impera ziki cyumweru gishize zizarangwa niki kindi gikorwa cyakarengane kandi giteye isoni kigereranywa n’amabuye ya Sitefano umudiyakoni mushya. Ikosa rye gusa ni ukubwira Abayahudi ukuri ko badashobora kwihanganira kumva, mu gihe Yesu yashyize amagambo ye mu kanwa. Yesu abonye umuyoboke wamuteye kwicwa, Yesu yanditse ko yanze kumugaragaro. Kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 33, inyeshyamba z'Abayahudi zongereye uburakari bw'Abaroma bwasibwe na Yeruzalemu mu mwaka wa 70.

27b-  kandi mugice cyicyumweru azatera igitambo nigitambo gihagarare

 Uyu mwanya hagati cyangwa igice cyicyumweru ni impeshyi 30 yibasiwe nubuhanuzi bwibyumweru 70. Nibihe ibikorwa byose byavuzwe kumurongo wa 24 birangiye: Iherezo ryicyaha, impongano yaryo, ukuza kwumuhanuzi usohoza iyerekwa ashyiraho ubutabera bwe budashira no gusigwa amavuta ya Kristo wazutse uzamuka mwijuru Intsinzi kandi Ishoborabyose . Urupfu rw'impongano rwa Mesiya ruvugwa hano mu rwego rw'ingaruka zirimo: guhagarika burundu ibitambo by'amatungo n'amaturo byatanzwe nimugoroba na mugitondo mu rusengero rw'Abayahudi, ariko nanone kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kubera ibyaha by'abantu. Urupfu rwa Yesu Kristo ruhindura ibimenyetso by'inyamaswa bitagikoreshwa mu isezerano rya kera, kandi iyi niyo mpinduka y'ingenzi yazanywe nigitambo cye. Gusenya umwenda ukingiriza urusengero Imana ikora mugihe Yesu arangiye byemeza ko ihagarikwa ry’imihango y’amadini yo ku isi, kandi gusenya urusengero, mu 70, bishimangira iki cyemezo. Na none, iminsi mikuru ya kiyahudi ngarukamwaka, yose yahanuye ukuza kwe, yagombaga gucika; ariko uko byagenda kose, imyitozo y'Isabato ya buri cyumweru yakira muri uru rupfu igisobanuro cyayo nyacyo: irahanura ikiruhuko cyo mu kirere cyo mu kinyagihumbi cya karindwi, binyuze mu ntsinzi ye, Yesu Kristo abonera Imana n'intore zayo nyayo yita ko atunganye. ubutabera bw'iteka buvugwa ku murongo wa 24.

 Intangiriro yiki " cyumweru " cyimyaka-imyaka ibaho kugwa kwa 26 hamwe numubatizo wa Yesu wabatijwe na Yohana Umubatiza.

27c-  Kandi [hazabaho] ku ibaba ry'amahano yo kurimbuka

 Ihangane, ariko iki gice cyumurongo cyahinduwe nabi muri verisiyo ya L.Segond kuko cyasobanuwe nabi. Nkurikije ibyahishuwe byatanzwe muri Apocalypse ya Yohana, nderekana ibisobanuro byanjye byumwandiko wigiheburayo izindi mpinduro zemeza. Imvugo " ku ibaba ", ikimenyetso cyimiterere yo mwijuru nubutware, yerekana inshingano z’amadini yibasira byimazeyo abapapa ba Roma, " izamuka " muri Dan.8: 10-11, hamwe n’abafatanyabikorwa b’amadini bo mu minsi yanyuma. Amababa ya kagoma agereranya kuzamuka cyane kurwego rwubwami, urugero intare ifite amababa ya kagoma ireba Umwami Nebukadinezari, cyangwa iy'Imana ubwayo, yatwaraga amababa ya kagoma ubwoko bwe bw'Abaheburayo yakuye mu bucakara bwa Misiri. Ingoma zose zafashe iki kimenyetso cya kagoma , harimo, mu 1806, Napoleon ya 1 , byemejwe na Apo.8: 13, icyo gihe abami ba Prussia n’Ubudage, uwanyuma akaba umunyagitugu A.Hitler. Ariko kuva icyo gihe, USA nayo yagize iyi kagoma yubwami kuri greenback yifaranga ryigihugu: amadorari.

 Uretse ingingo ibanziriza iyi, Umwuka aragaruka kwibasira umwanzi akunda: Roma. Nyuma yubutumwa bwo ku isi bwa Yesu kristo, umukinnyi wibasiwe n’amahano atera ubutayu bwa nyuma kwisi ni Roma rwose icyiciro cya cyami cyabapagani cyarangije gusenya Yeruzalemu mumirongo 70 kumurongo wa 26. Kandi igikorwa cyo gukora " amahano yubutayu " kizaba komeza mugihe kugeza imperuka yisi. Amahano , mubwinshi rero, yitirirwa mbere na mbere na Roma yubwami izatoteza abizerwa batowe ibica "ibyiciro" bidasanzwe kugirango bashimishe abaroma bamennye amaraso, ibintu bizahagarara muri 313. Ariko ikindi. ikizira kiza gikurikiraho kandi kigizwe no guhagarika imyitozo yisabato yumunsi wa karindwi, 7 Werurwe 321; iki gikorwa kiracyitirirwa Ingoma y'Abaroma n'umuyobozi wacyo w'ingoma Constantine I. Hamwe na we, Ingoma y'Abaroma yaje gutegekwa n'abami ba Byzantine. Mu 538, na we, umwami w'abami Justinian wa 1 yakoze irindi shyano ashyira ku cyicaro cye cy'Abaroma ubutegetsi bwa papa wa Vigilius wa 1 , kandi uku kwagura ayo mahano kugeza ku mperuka y'isi bigomba rero kwitirirwa iri tegeko ry'abapapa Imana ifite. yamaganwe kuva Dan.7. Twibutse ko izina " ihembe rito " risobanura ibyiciro bibiri byiganjemo Roma muri Dan.7 na Dan.8. Imana ireba muri ibi byiciro bibiri bikurikiranye gusa gukomeza umurimo umwe uteye ishozi.             

Kwiga ibice bibanza byadushoboje kumenya ubwoko butandukanye bwamahano uyu murongo uvuga kuri we.

27d-  kandi kugeza igihe cyo gutsemba (cyangwa kurimbuka burundu ) kandi bizavunika , [ukurikije] ibyateganijwe, mu butayu .

 Azavunika [ukurikije] ibyateganijwe ”kandi byahishuwe muri Dan.7: 9-10 na Dan.8: 25: Kubera iterambere rye no gutsinda amayeri ye, azagira ubwibone mu mutima we, azakora byinshi abantu babayeho mu mahoro bazarimbuka, kandi azahagurukira kurwanya umutware w'abatware; ariko bizavunika, nta mbaraga z'ukuboko.

Inyandiko y'Igiheburayo itanga iki gitekerezo cy'Imana gitandukanye n'ubuhinduzi bwa none.

Iyi nuance ishingiye ku mushinga w'Imana wo gushyira amakosa y'abantu ku isi batuyemo; ibyo Ibyah 20 bitwigisha. Reka tumenye ko kwizera kwa gikristo kubinyoma kwirengagiza uyu mushinga wimana uzaba ugizwe no gutsemba abantu ku isi, mugihe cyo kugaruka kwa Kristo kwiza. Kwirengagiza ibyahishuwe byatanzwe mu Byahishuwe 20, bategereza ubusa kubwo gushinga ubwami bwa Kristo kwisi. Ariko, gusenya burundu ubuso bwayo birateganijwe hano no mu Byah. Kugaruka mu cyubahiro cya Kristo watsinze mu bumana bwe bwose bizagaruka ku isi isura y’akajagari kuva mu ntangiriro y’amateka yayo yasobanuwe mu Itangiriro 1. Imitingito ikomeye izayinyeganyeza kandi izagaruka ku izina ry’inyenga mu mvururu zayo “nta shusho n'ubusa ,“ tohu wa bohu ”, intangiriro. Nta muntu muzima uzasigara kuri we, ariko azaba gereza ya satani yitaruye imyaka igihumbi kugeza isaha y'urupfu rwe.

 

Kuri iki cyiciro cyubushakashatsi, ngomba gutanga amakuru yinyongera yerekeye mbere " icyumweru cya 70 " tumaze kwiga. Isohozwa ryayo muminsi yubuhanuzi-imyaka ijyanye no gusohora kwukuri. Kuberako dukesha ubuhamya bwa kalendari yabayahudi, tuzi imiterere yicyumweru cya pasika cyumwaka wa 30. Hagati yacyo yari kuwa gatatu mbere yisabato rimwe na rimwe yemejwe na Pasika y'Abayahudi yaguye muri uwo mwaka kuwa kane. Turashobora rero kubaka byimazeyo inzira yiyi Pasika Yesu yapfiriyemo. Yatawe muri yombi ku wa kabiri nimugoroba, Uciriwe urubanza nijoro, Yesu yabambwe ku wa gatatu mu gitondo saa cyenda. Irangira saa tatu za mugitondo. Mbere ya saa kumi n'ebyiri z'umugoroba, Yozefu wo muri Arimatheya yashyize umurambo we mu mva maze akuraho ibuye ryarifunze. Isabato ya Pasika yo kuwa kane irarangiye. Ku wa gatanu mu gitondo, abagore bubaha Imana bagura ibirungo bategura ku manywa kugira ngo basige umubiri wa Yesu. Ku mugoroba wo ku wa gatanu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba Isabato ya buri cyumweru iratangira, ijoro rimwe, umunsi urengana mu buruhukiro bwejejwe n'Imana. Ku wa gatandatu nimugoroba saa kumi n'ebyiri, umunsi wambere wicyumweru cyisi uratangira. Ijoro rirarenga kandi bwacya bwacya, abagore bajya ku mva bizeye ko bazabona umuntu uzunguza ibuye. Basanga ibuye ryarazungurutse kandi imva irakinguye. Binjiye mu mva, Mariya Magadalena na Mariya, nyina wa Yesu, babona umumarayika yicaye ababwira ko Yesu yazutse, umumarayika arababwira ngo bajye kuburira barumuna be, intumwa ze. Mu gihe yari atinze mu busitani, Mariya Magadalena abona umugabo wambaye umweru ajyana umurimyi; mu kungurana ibitekerezo amenya Yesu. Kandi hano, ikintu cyingenzi cyane gisenya imyizerere ikwirakwira cyane, Yesu abwira Mariya ati: " Sinagaruka kwa Data ". Umujura wari ku musaraba na Yesu ubwe ntabwo yinjiye muri paradizo, ubwami bw'Imana, umunsi umwe wo kubambwa, kuva hashize iminsi 3 yose, Yesu ntarasubira mwijuru. Noneho ndashobora kuvuga mwizina rya Nyagasani, reka abadafite icyo bamuvugaho, baceceke! Kugirango rero utagomba kubashinyagurira cyangwa gukorwa nisoni umunsi umwe.

 

Ikintu cya kabiri ni ugukoresha itariki - 458 igaragaza bwa mbere intangiriro yibyumweru 70 byumunsi wateganijwe kubayahudi abo Imana yahaye ibimenyetso bibiri byingenzi biranga: Isabato no gukebwa kumubiri.

Dukurikije Rom.11, abihayimana b'abapagani binjiye mu isezerano rishya bashizwe mu mizi y'Igiheburayo n'Abayahudi. Ariko ishingiro ryubumwe bushya ni Abayahudi gusa kandi Yesu yatanze ingingo yo kubyibuka muri Yohana 4:22: Urasenga ibyo utazi; dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mubayahudi. Uyu munsi, ubu butumwa bufite akamaro gakomeye kuko Yesu yabwirije abapagani bahinduye ibinyoma mumyaka yose. Kugira ngo barimbure neza, satani yabasunitse kwanga abayahudi nubufatanye bwabo; cyabahinduye kure y'amategeko y'Imana n'Isabato Yera. Tugomba rero gukosora iri kosa tukareba isezerano rishya rifite indangamuntu y'Abayahudi . Intumwa n'abigishwa bashya b'Abayahudi bahindutse ni " benshi " bafitanye ubumwe bukomeye na Yesu , muri Dan 9: 27, ariko ishingiro ryabo rikomeza kuba Abayahudi, bahangayikishijwe no gutangira igihe cy "ibyumweru 70 " Imana yahaye ishyanga ryabayahudi kwakira cyangwa kwanga amahame yisezerano rishya rishingiye kumaraso yumuntu yamenetse kubushake na Yesu Kristo. Mugukuramo ibyo bitekerezo itariki - 458 iba intangiriro y "2300 nimugoroba-mugitondo" ya Dan.8: 14.

Mu kurangiza iki gihe kirekire cyo guhanura, imyaka 2300, ibintu bitatu byagombaga guhagarara ukurikije Dan.8: 13.

1-     ubupadiri budashira

2-     icyaha gikomeye

3-     gutotezwa kwera n'ingabo.

Ibintu bitatu byamenyekanye:

1-     ubupadiri budashira kwisi bwa papa

2-     ahasigaye umunsi wambere wahinduwe: Ku cyumweru.

3-     Gutotezwa kwera kwa gikristo n'abera, abenegihugu b'ubwami bwo mwijuru.

Izi mpinduka zigamije:

1-     Subiza Yesu Kristo ubupadiri bwe bwera budashira.

2-     Kugarura amategeko yimana yose harimo ikiruhuko cyumunsi wa 7 .

3-     Reba iherezo ryibitotezo byera byera bya gikristo.

 

Ibarura ryasabwe kuri "2300 nimugoroba-mugitondo" guhera ku italiki - 458, iherezo ryiki gihe rirangira mu mpeshyi ya 1843: 2300 - 458 = 1842 +1. Muri iyi mibare dufite imyaka 1842 yose tugomba kongeramo +1 kugirango tumenye isoko mu ntangiriro zumwaka wa 1843 aho ibyahanuwe "2300 nimugoroba-mugitondo" birangirira. Iyi tariki irerekana intangiriro yo kugaruka kwImana yatabaye bityo ishaka kubohora abera bayo ibinyoma by’amadini yarazwe na gatolika ya papa y’Abaroma mu myaka 1260. Rero, gufata iyambere mugukangura kubyuka mubyumwuka muri Amerika aho abaporotestanti babonye ubuhungiro, Umwuka atera muri William Miller gushishikazwa nubuhanuzi bwa Daniyeli 8:14 kandi amatariki abiri yatanzwe akurikirana atangaza ko Yesu Kristo azagaruka, uwambere kuri isoko yo mu 1843, iya kabiri yo kugwa kwa 1844. Kuri we, kweza ahera bisobanura ko Yesu yagarutse kweza isi. Nyuma yo gutenguha kabiri kumatariki yateganijwe, Umwuka atanga ikimenyetso kubantu bihanganye bitabiriye ibizamini bibiri byo kwizera. Iyerekwa ryo mu ijuru ryakiriwe mu gitondo cyo ku ya 23 Ukwakira 1844 n'umwe mu bera bambukaga umurima. Ijuru ryakinguye ahantu herekana Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru ukorera ahera h'ijuru. Mu iyerekwa yavuye ahantu hera yerekeza ahantu hera cyane. Rero, nyuma yimyaka 1260 yumwijima, Yesu Kristo yongeye guhura nabizerwa be batoranijwe nibigeragezo bibiri byakurikiranye.

1-     Gusubukurwa kw'iteka ryose . Ni muri ubwo buryo rero, ni bwo Imana yagaruye ku mugaragaro ubupadiri bwayo bwo mu ijuru ku ya 23 Ukwakira 1844.

2-     Kugaruka kw'isabato . Muri uko kwezi, undi mu Bera yatangiye kubahiriza Isabato y'umunsi wa karindwi, nyuma y'uruzinduko rwa Madamu Rachel Oaks wamuhaye agatabo kavuye mu itorero rye: "Ababatisita b'umunsi wa karindwi." Umwe umwe, mugihe, abera batoranijwe nibizamini byombi nabo bemeje Isabato yumunsi wa karindwi. Uku nuburyo Imana yakuyeho icyaha gikomeye cyashyizweho na Roma ya gipagani, ariko cyemewe na papa Roma ku izina ryayo "Ku cyumweru".

3-     Guhagarika ibitotezo . Ingingo ya gatatu yerekeye kwera kandi abakristo batotezwa imyaka 1260. Kandi na none, mu 1843 na 1844, amahoro y’amadini yiganje ahantu hose mu bihugu by’iburengerazuba ahangayikishijwe n'ubuhanuzi. Ni ukubera ko Ubufaransa bwimpinduramatwara bwacecekesheje guillotine yabagize uruhare mu ihohoterwa ry’amadini ryakozwe. Rero nyuma yimyaka yamaraso yanyuma yibihano byabasambanyi b’amadini ukurikije Apo.2: 22-23, mu mpera zimyaka 1260 yatangiye muri 538, itariki ijyanye no gukuraho burundu hashyizweho ubutegetsi bwa papa, ni ukuvuga mu 1798, amahoro y'idini araganje. Kandi umudendezo wumutimanama washyizweho utuma abera bakorera Imana bakurikije ibyo bahisemo nubumenyi bwabo ko Imana iziyongera. Mu 1843 , . kwera n'ingabo z'abatagatifu , abo baturage bo mu bwami bwo mu ijuru batoranijwe na Yesu Kristo, ntibagitotezwa nk'uko ubuhanuzi bwa Daniyeli 8: 13-14 bwabitangaje.

 

Inararibonye zose zateguwe kandi ziyobowe nImana Ishoborabyose itagaragara rwose iyobora imitekerereze yabantu kugirango basohoze imigambi yayo, gahunda ye yose, kugeza imperuka yisi igihe guhitamo kwe kuzaba kurangiye. Muri ibyo byose bigaragara ko umuntu adahitamo kubahiriza Isabato n'umucyo wacyo, Imana ni yo imuha ibyo bintu nk'ikimenyetso cyo kumushimira no kumukunda by'ukuri nk'uko Ezé yigisha. .20: 12 20 _ birazwi ko ndi Uwiteka Imana yawe . Kuberako ariwe ushakisha intama yazimiye, reka tumenye neza ko nta muyobozi watowe uzabura guhamagarwa.

 

Muri Dan.8, mu gisubizo cyihariye Imana itanga ku murongo wa 14 ku kibazo kiri ku murongo wa 13, ijambo " kwera " rihuye neza kuko kwera muri rusange bireba ikintu cyose ari umutungo wImana kandi kimugiraho ingaruka. Ibi byari iby'ubusaserdoti bwe bw'ijuru budashira , bw'isabato yejejwe kuva isi yaremwa bukeye bwaho Adamu yaremwa, n'abera be , intore ze zizerwa.

Inararibonye zahanuwe muri Daniyeli 8: 13-14 zasohojwe hagati ya 1843 igihe itegeko ry'Imana ryatangira gukurikizwa no kugwa kwa 1844, byombi bishingiye ku gutegereza kugaruka kwa Yesu Kristo kuri ayo matariki, bityo dushingiye ku gitekerezo cya ukuza kwa Yesu Kristo, abo mu gihe cy'ubunararibonye bahaye abitabiriye bari abayoboke b'ibyo biteze izina "Adiventiste", riva mu kilatini "adventus" risobanura neza "ukuza". Tuzasangamo ubu bunararibonye bwa "Adiventiste" mu gice cya 12 cy'iki gitabo cya Daniyeli, aho Umwuka azashimangira akamaro k'iri "sezerano" rya nyuma ryemewe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel 10

 

Dan 10: 1 Mu mwaka wa gatatu wa Kuro umwami w'Ubuperesi ahishurirwa Daniyeli, witwaga Beliteshazari. Iri jambo, nukuri, riratangaza ibyago bikomeye. Yumvise iri jambo, kandi yumva iyerekwa.

1a-  Mu mwaka wa gatatu wa Kuro, umwami w'Ubuperesi, ijambo Daniyeli yahishuriwe, witwaga Belteshazari.

 Kuro 2 yategetse kuva - 539. Itariki yo kwerekwa rero - 536.

1b-  Iri jambo, nukuri, riratangaza ibyago bikomeye.

 Iri jambo, ibyago bikomeye, riratangaza ubwicanyi ku rugero runini.

1c-  Yumvise iri jambo, kandi yumva iyerekwa.

 Niba Daniel yarasobanukiwe nubusobanuro, natwe tuzabyumva.

Dan 10: 2 Muri icyo gihe, njye, Daniel, narize ibyumweru bitatu.

 Iki cyunamo ku giti cye kigira ingaruka kuri Daniel, cyemeza imiterere yo gushyingura ubwicanyi buzakorwa mugihe ibyago bikomeye byatangajwe bibaye.

Dan 10: 3 Ntabwo nigeze ndya ibiryohereye, nta nyama cyangwa divayi byinjiye mu kanwa, cyangwa ngo nisige amavuta kugeza ibyumweru bitatu birangiye.

 Iyi myiteguro ya Daniyeli ishaka kwiyongera kwera irahanura ibintu bitangaje umumarayika azahanura muri Dan.11: 30.

Dan 10: 4 Ku munsi wa makumyabiri na kane w'ukwezi kwa mbere Nari hafi y'uruzi runini rwa Hiddekel.

 Hiddékel afite izina Tiger mu gifaransa. Uru ni uruzi rwuhira Mezopotamiya na Efurate rwambukiranya kandi ruvomera umujyi wa Babiloni umujyi wa Babiloni kubera ubwibone bwahannye Umwami Nebukadinezari. Daniel ntabwo yashoboye kubyumva, ariko ibi bisobanuro byari bigenewe kuri njye. Kuberako mu 1991 ari bwo namenyesheje ibisobanuro nyabyo bya Daniel 12 aho uruzi rwa Tigris ruzagira uruhare rw " ingwe " irya roho zabantu. Ikigeragezo cyo kwizera kigaragazwa no kwambuka kwayo. Abatowe bonyine ni bo bashobora kurenga bagakomeza urugendo rwabo na Yesu Kristo. Na none, ishusho yakuwe mu kwambuka inyanja Itukura n'Abaheburayo, kwambuka bidashoboka kandi byica abanyabyaha bo muri Egiputa. Ariko uwo Daniel 12 akangura ahitamo "Abadiventiste" baheruka gutorwa ubutumwa bwabo buzakomeza kugeza igihe Kristo azagarukira. Uwa nyuma muri bo azahura namakuba akomeye yanyuma , uburyo bwayo bukabije buzasaba ubufasha bwa Kristo mugukiza gukomeye kandi kwiza no kugaruka no kwihorera.

 

Ibyago byamenyeshejwe Daniel byavuzwe muri Dan.11: 30. Ireba Abayahudi bo mu bihe bya kera, ariko ikindi cyago gisa nacyo kizatangazwa nishusho isa nayo mu Byah. Ibi bizagerwaho nyuma yintambara ya gatatu yisi yose aho abantu batatu bazicwa . Kandi aya makimbirane atangwa mu Byah. 11, ibyago bikomeye byabayahudi, hanyuma muri Dan.12: 1, ibyago bikomeye bizibasira abatoranijwe mubukirisitu hamwe nabayahudi bizerwa bo mubihe byimperuka bazahindukira kuri Kristo Ibi byago bivugwa hariya mu magambo "ibihe by'amakuba ”kandi intego nyamukuru izaba imyitozo y'Isabato yera Imana.

 

Kugereranya iyerekwa ryombi ryibiza byahanuwe

1-     Ku bana b'ubwoko bwa Daniyeli bw'isezerano rya kera: Dan.10: 5-6.

2-     Ku bana b'ubwoko bwa Daniyeli bw'isezerano rishya: Ibyah.1: 13-14.

Kugira ngo dushimire byimazeyo inyungu tugomba guha ibi byago byombi, tugomba kumva ko nubwo bakurikiranya mugihe, icya mbere nubwoko buhanura icya kabiri, buzaba bugamije kugaruka kwa Yesu Kristo, abizerwa ba nyuma abana b'Imana ubwoko bwa Daniel na bagenzi be batatu. Nyuma y’amahoro y’amahoro, hakurikiraho intambara ya kirimbuzi iteye ubwoba kandi yangiza cyane, umunsi wikiruhuko cy’icyumweru cy’Abaroma uzashyirwaho na guverinoma yisi yose yateguwe n’abacitse ku icumu. Na none kandi, urupfu ruzaza kubangamira ubuzima bw'abatowe bizerwa, nko mu gihe cya Daniyeli, Hananiya, Mishaeli, na Azariya; kandi nko mu gihe cya “Makabe” muri –168, ibyago byatangaje muri iki gice cya Daniel yibasiye; hanyuma, amaherezo, Abadiventisti ba nyuma bakomeje kuba abizerwa ku Isabato yumunsi wa karindwi muri 2029.

Ariko mbere yibi bigeragezo byanyuma, ingoma ndende ya papa yimyaka 1260 izaba imaze gutuma imbaga nyamwinshi ipfa mwizina ryImana.

Muri make, gusobanukirwa ubutumwa bwatanzwe niyerekwa ryahawe Daniel bizadufasha gusobanukirwa nubusobanuro yahaye Yohana muri Ibyah.1: 13 kugeza 16.

 

Dan 10: 5 Nubuye amaso, ndareba, mbona hari umuntu wambaye imyenda y'ibitare, kandi mu rukenyerero rwe, umukandara wa zahabu uvuye i Uphazi.

 5a-  hariho umugabo wambaye imyenda

 Igikorwa cyubutabera kigereranwa nigitambara kizakorwa nImana binyuze mumuntu. Mu ishusho yasobanuwe Imana ifata isura y'umwami w'Ubugereki Antiyokusi 4 izwi nka Epifane. Azatoteza Abayahudi hagati ya - 175 na - 164, igihe cy'ingoma ye.

5b-  kugira mu rukenyerero umukandara wa zahabu wa Uphaz

­ Bishyizwe ku mpyiko, umukandara ugaragaza ukuri ku gahato. Byongeye kandi, zahabu ikozwe muri Uphaz, muri Yer.10: 9 yibanda ku gukoresha ibigirwamana bya gipagani.

Dan 10: 6 Umubiri we wari umeze nka chrysolite, mu maso he harabagiranaga nk'umurabyo, amaso ye yari ameze nk'umuriro ugurumana, amaboko n'ibirenge byari bimeze nk'umuringa usennye, kandi ijwi ry'ijwi rye ryari nk'ijwi ry'urusaku rwa rubanda.

6a-  Umubiri we wari nka chrysolite

 Imana niyo mwanditsi w'iyerekwa ariko iratangaza ko haje imana ya gipagani niyo mpamvu iyi ngingo idasanzwe.

6b-  mu maso he harabagirana nk'umurabyo

 Ikiranga Ikigereki cy'iyi Mana kirashimangirwa. Uyu ni Zewusi, imana y'Abagereki y'Umwami Antiyokusi 4. Umurabyo ni ikimenyetso cy'imana Olempike Zewusi; imana yimana olempike yimigani yubugereki

6c-  amaso ye yari ameze nk'umuriro ugurumana

 Azasenya ibyo areba kandi atemera; amaso ye azareba Abayahudi nk'uko Dan.11: 30:… azareba abaretse isezerano ryera. Ibyago ntibizana nta mpamvu, ubuhakanyi bwanduza abantu.

6d-  amaboko n'ibirenge byasaga n'umuringa usennye

 Umwicanyi azoherezwa n'Imana azaba abanyabyaha nkabiciwe. Ibikorwa bye byo gusenya bigereranywa namaboko ye yumuringa namaguru nikimenyetso cyicyaha cyubugereki mugishusho cya Dan.2.

Icya 6-  kandi ijwi ryijwi rye ryari nkurusaku rwabantu benshi

 Umwami w'Ubugereki ntazakora wenyine. Azagira inyuma n'imbere ye abasirikari benshi nk'abapagani nka we kugira ngo bumvire amategeko ye.

 Indunduro n'iherezo by'iri tangazo ry'ubuhanuzi bizagerwaho ku isaha ya Dan isohozwa. 11:31: Ingabo zizagaragara ku itegeko rye; bazasuzugura ahera, igihome, bazakuraho igitambo cy'iteka ryose , kandi bashireho ikizira cy'umurimbuzi. Kubwinyangamugayo za Bibiliya, nambutse ijambo igitambo kitanditswe mumyandiko yigiheburayo, kuko Imana yatanze "ibihe bidashira " inshingano ebyiri zitandukanye zikurikirana mumasezerano ya kera no mu rishya. Mubihe bya kera bigizwe no gutanga umwana w'intama nimugoroba na mugitondo nkigitambo cyoswa. Mu nkuru ngufi, isobanura gutakambira mwijuru Yesu Kristo yibutsa igitambo cye cyo gusabira amasengesho y'intore. Ni muri urwo rwego rwa Dan.11: 31, iry'isezerano rya kera, umwami w'Ubugereki azarangiza amaturo ahoraho y'amategeko ya Mose. Rero, ni imiterere yigihe cyashizwemo ni yo igena ibisobanuro byumurimo wo gutakambira iteka umutambyi wisi cyangwa uwumutambyi mukuru wo mwijuru: Yesu Kristo. Iteka rero rifitanye isano numurimo wabantu cyangwa, icya kabiri kandi rwose, n'umurimo wo mwijuru wa Yesu Kristo.

  

Dan 10: 7 Jyewe Daniyeli, nabonye iryo yerekwa jyenyine, kandi abagabo twari kumwe ntibabibonye, ariko bafite ubwoba bwinshi, ndahunga, nihisha.

7-  Ubu bwoba hamwe ni ishusho yoroheje yo gusohoza icyerekezo. Erega kumunsi wubwicanyi bwahanuwe, umukiranutsi byaba byiza ahunze akihisha, kabone niyo yaba ari munda yisi.

Dan 10: 8 Nasigaye jyenyine, mbona iryo yerekwa rikomeye; imbaraga zanjye zarananiye, mu maso hanjye hahindutse ibara ndabora, kandi natakaje imbaraga zose.

8a-  Binyuze mu byiyumvo bye, Daniel akomeje guhanura ingaruka zamakuba azaza.

Dan 10: 9 Numvise ijwi ry'amagambo ye; maze numvise ijwi ry'amagambo ye, ndumirwa, nubamye hasi.

9a-  Ku munsi wibyago, ijwi ryumwami utoteza rizatera ingaruka nkizo; amavi azagongana kandi amaguru arunama, adashobora gutwara imibiri izagwa kwisi.

Dan 10:10 Dore ikiganza cyankozeho, kunkubita amavi n'amaboko.

10a-  Kubwamahirwe kuri we, Daniel niwe muhanuzi wenyine ushinzwe kumenyesha ubwoko bwe ukuza kwibi byago bikomeye kandi ntabwo we ubwe yibasiwe nuburakari butabera bw'Imana.

Dan 10:11 Arambwira ati: Daniel, muntu ukundwa, witondere amagambo nzakubwira, uhagarare aho uri; kuko ubu mboherereje. Amaze kumbwira atyo, nahagaze mpinda umushyitsi.

11a-  Daniel, muntu ukundwa, witondere amagambo nzakubwira, uhagarare aho uri

 Umukunzi w'Imana ntampamvu yo gutinya gutabara kwijuru. Umujinya w'Imana urwanya abanyabyaha b'abigome kandi b'abagome. Daniel ni ikinyuranyo cyaba bantu.Agomba kuguma ahagaze kuko aricyo kimenyetso cyerekana itandukaniro ryimibereho amaherezo azagwa kubatowe. Ndetse no kuryama mu mukungugu wurupfu rwisi, bazakangurwa basubizwe ibirenge. Ababi bazaryama kandi ababi bazakangurwa kugira ngo urubanza rwa nyuma ruzarimbuke ubuziraherezo. Umumarayika asobanura "aho uri". Ari he? Muri kamere ku nkombe z'umugezi “Hiddekel”, mu Gifaransa, Efurate, izagaragaza Uburayi bwa Gikristo bw'ubufatanye bushya mu Byahishuwe. Isomo rya mbere nuko umuntu ashobora guhura n'Imana aho ariho hose kandi agahabwa imigisha nayo. Iri somo rihirika urwikekwe rwo gusenga ibigirwamana ko kubantu benshi, Imana ishobora guhura gusa mumatorero, inyubako zera, insengero, ibicaniro, ariko hano, ntanumwe murimwe. Mu gihe cye, Yesu azavugurura iri somo avuga muri Yohana 4:21 kugeza 24: Umugore, Yesu aramubwira ati, nyizera, igihe kirageze ubwo kitazaba kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu ko uzasenga Data . Usenga ibyo utazi; dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mubayahudi. Ariko igihe kirageze, kandi kirageze, ubwo abasenga nyabo bazasenga Data mu mwuka no mu kuri; kuko aba ari abasenga Data asaba. Imana ni Umwuka, kandi abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri.

 Isomo rya kabiri rirasobanutse neza, rishingiye ku ruzi rwa Hiddekel kubera ko Umwuka yateguye gukingurira gusobanukirwa igitabo cye gusa ku bagaragu be ba nyuma bizerwa bafite uburambe n'ikizamini cyo gutoranya kwabo bigaragazwa n'ishusho ya kwambuka akaga k'umugezi wa Hiddékel mu gifaransa, Ingwe, nk'inyamaswa y'iri zina, no mu kizamini cyo kwizera, urya roho z'abantu.

11b-  kuko ubu noherejwe kuri wewe. Amaze kumbwira atyo, nahagaze mpinda umushyitsi.

 Guhura ntibikiri iyerekwa; byahinduwe mubiganiro, kungurana ibitekerezo mubiremwa bibiri byImana, kimwe kiva mwijuru, ikindi kikiri ku isi.             

Dan 10:12  Yambwiye ati: Daniyeli, ntutinye; kuko kuva umunsi wambere washyizeho umutima wawe kubyumva, no kwicisha bugufi imbere yImana yawe, amagambo yawe yarumviswe, kandi ni ukubera amagambo yawe .

 Kuri uyu murongo wose, mfite ikintu kimwe cyo kuvuga. Niba ugomba guta umutwe, byibuze wibuke uyu murongo utubwira uburyo bwo gushimisha umuremyi wacu Imana.

 Umurongo ni urugero rwubwoko bwarwo; urukurikirane rwumvikana rushingiye ku kuba buri mpamvu igira ingaruka ku Mana: inyota yo gusobanukirwa iherekejwe no kwicisha bugufi kwukuri irumvikana kandi ikuzuzwa.

 

Hano haratangira ihishurwa rirerire ritazarangira kugeza igitabo cya Daniyeli kirangiye, cyigice cya 12 .

 

Dan 10:13 kandi umutware w'ubwami bw'Ubuperesi anyihanganira iminsi makumyabiri n'umwe; Ariko dore, Mikayeli, umwe mu bayobozi bakuru yaje kuntabara, ngumayo hamwe n'abami b'Ubuperesi.

13a-  n'Umuyobozi w'ubwami bw'Ubuperesi yarandwanyije iminsi makumyabiri n'umwe

 Umumarayika Gaburiyeli afasha Kuro 2 umwami w'Ubuperesi kandi ubutumwa bwe ku Mana bugizwe no guhindura ibyemezo bye, kugirango ibikorwa byakozwe bitarwanya umushinga we ukomeye. Urugero rwo kunanirwa kwa malayika kwerekana ko ibiremwa by'Imana bisigaye byigenga kandi byigenga bityo bikabazwa ibyo bahisemo nibikorwa byabo.

13b-  ariko dore, Mikayeli, umwe mu bayobozi bakuru, yaje kuntabara

Urugero rwagaragajwe rutwigisha kandi ko mu gihe bibaye ngombwa “ umwe mu bayobozi bakuru, Mikayeli ”, ashobora kugira uruhare mu guhatira icyemezo. Ubu bufasha buhebuje ni ubufasha buva ku Mana kuva Mikayeli asobanura: “Ninde umeze nk'Imana”. Niwe uza ku isi kwigira umuntu muri Yesu Kristo. Mwijuru, yari kubamarayika bagereranya Umwuka wImana hamwe nabo. Kuri iki kibazo, imvugo " umwe mubayobozi bakuru " irashobora kudutangaza byemewe. Nibyiza, ibi ntibitangaje, kuko kwicisha bugufi, ubwitonzi, gusangira nurukundo Yesu azagaragaza kwisi, byari bimaze gushyirwa mubikorwa mubuzima bwe bwo mwijuru hamwe nabamarayika be bizerwa. Amategeko yo mwijuru niyo yerekanye mugihe cyumurimo we kwisi. Ku isi, yabaye umugaragu w'abagaragu be. Kandi twiga ko mwijuru yihinduye kimwe nabandi bamarayika bakuru.

13c-  kandi nagumyeyo hamwe n'abami b'Ubuperesi

 Ubutegetsi bw'ingoma y'abami b'Abaperesi buzakomeza rero igihe runaka kugeza igihe Abagereki bazategeka.

Dan 10:14 Noneho ndaje kukwereka ibizaba ku bwoko bwawe mu gihe kizaza; kuko iyerekwa iracyareba ibyo bihe.

14a-  Kugeza ku mperuka y'isi, abantu ba Daniyeli bazahangayikishwa, kera nko mu isezerano rishya, kuko ubwoko bwe ari Isiraheli Imana yakijije ibyaha byo mu Misiri, ku cyaha cya Adamu na Yesu Kristo n'icyaha . yashizweho na Roma mubukristo yatunganijwe namaraso ya Yesu.

 Intego yo guhishurwa kwazanywe na marayika kwa Daniel ni ukuburira abantu be ibyago bizaza. Daniel ashobora kumva ko ibyo yahishuriwe bitakimureba ku giti cye, ariko kandi azi neza ko izi nyigisho zizagira akamaro mu gihe kizaza ku bakozi b'ubwoko bwe bityo rero kubantu bose Imana ibabwira kandi ikabagenera binyuze. we.

Dan 10:15 Igihe yambwiraga aya magambo, nitegereje isi, ndaceceka.

15a-  Yohana aracyafite mubitekerezo bye iyerekwa riteye ubwoba ryibyago kandi agerageza kwibanda ku kumva ibyo yumva, ntagitinyuka kuzamura umutwe ngo arebe uwamuvugisha.

Dan 10:16 Kandi, dore umuntu umeze nk'abana b'abantu yankoze ku munwa. Nakinguye umunwa ndavuga, mbwira uwari uhagaze imbere yanjye ati: Databuja, iyerekwa ryuzuye ubwoba, kandi natakaje imbaraga zose.

1a-  Kandi, umuntu ufite isura y'abana b'abantu yankoze ku minwa

 Mugihe iyerekwa riteye ubwoba ryari ishusho yimpimbano idasanzwe yaremye mubitekerezo bya Daniel, kurundi ruhande, umumarayika yigaragaza mumiterere yabantu asa numuntu wisi. Ubwa mbere, na we yaremwe mwishusho yImana, ariko mumubiri wo mwijuru utarangwamo amategeko yisi. Kamere ye yo mwijuru imuha kugera kubipimo byombi afite ubushobozi bugaragara muri buri. Akora ku minwa ya Daniel wumva gukoraho.

Dan 10:17 Umugaragu wa databuja ashobora gute kuvugana na databuja? Noneho imbaraga zanjye zirananiye, kandi nta mwuka uhari.

17a-  Kubantu bo kwisi gusa, ibintu biratandukanye cyane, amategeko yisi arashyirwaho kandi ubwoba bwamuteye gutakaza imbaraga numwuka.

Dan 10:18 Hanyuma uwari usa numuntu yongeye kunkoraho, ankomeza.

18a-  Hamwe no gutsimbarara witonze, umumarayika abasha kugarura Daniyeli imbaraga amutuza.

Dan 10:19 Hanyuma arambwira ati: Ntutinye, muntu nkunda, amahoro abane nawe. ubutwari ubutwari! Amaze kumbwira, nagize imbaraga, ndavuga nti: Reka databuja avuge, kuko wankomeje.

19a-  Ubutumwa bwamahoro! Bisa n'ibyo Yesu azabwira abigishwa be! Ntakintu nko guhumuriza ubwenge bwubwoba. Amagambo ubutwari, ubutwari, amufasha guhumeka no kugarura imbaraga.

Dan 10:20 Arambwira ati: Uzi impamvu naje aho uri? Noneho ndagaruka kurwanya umutegetsi w'Ubuperesi; nimara kugenda, dore umutware wa Javan azaza.

20a-  Noneho ngarutse kurwanya umuyobozi w'Ubuperesi

 Uyu muyobozi w'Ubuperesi ni Kuro 2 Mukuru Imana ibona ko yasizwe; bitamubuza kuba agomba kumurwanya kugirango ayobore ibyemezo bye.

20b-  nindagenda, dore umutware wa Javan azaza

 Iyo umumarayika avuye muri Kuro 2, igitero cy’umuyobozi w’Ubugereki cyicyo gihe kizagaragaza urwango rwiyongera hagati y’ubutegetsi bw’Abaperesi n’Abagereki.

Dan 10:21 Ariko nzabamenyesha ibyanditswe mu gitabo cy'ukuri. Ntamuntu umfasha kurwanya ibyo, usibye Michael, umuyobozi wawe.

21a-  Uku guhishurwa Daniel azakira kwitwa igitabo cyukuri. Uyu munsi muri 2021, ndashobora kwemeza isohozwa ryibyahishuwe byose, kuko gusobanukirwa kwayo kwatanzwe byuzuye numwuka udapfa wa Mikayeli umuyobozi wacu, kubwa Daniel mumasezerano ya kera no kuri njye, mumasezerano mashya, kuva Yesu Kristo avuga iri zina kugirango acire urubanza abadayimoni bagikora kugeza igihe azagarukira.

 

 

 

 

 

 

Daniyeli 11

 

Itondere! Nubwo igice cyahinduwe, ikiganiro hagati ya malayika na Daniyeli kirakomeza gikomeza umurongo wanyuma wigice cya 10 .

 

Dan 11: 1 Nanjye, mu mwaka wa mbere wa Dariyo Mede, nari kumwe na we kumufasha no kumushyigikira.

1a-  Yaremwe n'Imana kugirango abeho ubuziraherezo, umumarayika uvugana na Daniyeli amubwira ko yafashije kandi agashyigikira Dariyo, umwami wa Mediya, wafashe Babuloni afite imyaka 62 n'ubu akaba agitegeka i Dan.6. Uyu mwami yakundaga Daniyeli n'Imana ye ariko, umutego, ashyira ubuzima bwe mu kaga amugeza ku ntare. Niwe rero wagize uruhare mu gufunga umunwa w'intare no kurokora ubuzima bwe. Niwe rero wafashije uyu mwami Dariyo kumva ko Imana ya Daniyeli ari Imana yonyine y'ukuri, yaremye ibyo aribyo byose, ubaho kandi ko nta wundi umeze nka we.

Dan 11: 2 Noneho nzakumenyesha ukuri. Dore mu Buperesi hazakomeza kubaho abami batatu. Iya kane izegeranya ubutunzi burenze ubundi; kandi igihe azaba afite imbaraga mu butunzi bwe, azahagurutsa byose kurwanya ubwami bwa Javan.

2a-  Noneho nzakumenyesha ukuri

 Ukuri kuzwi n'Imana y'ukuri gusa kandi niryo zina Imana yihaye mu mibanire ye n'abatoranijwe ba nyuma muri Kristo nk'uko Ibyah.3: 14. Ukuri ntabwo ari amategeko yimana gusa, amategeko yayo namategeko yayo. Irimo kandi ibintu byose Imana iteganya muburyo butunguranye kandi itera kugerwaho mugihe cyayo. Turimo kuvumbura buri munsi mubuzima bwacu, igice cyiyi gahunda ikomeye aho dutera imbere kugeza ubuzima bwacu burangiye kandi twese hamwe, kugeza umushinga wanyuma wo kuzigama uzabona abatoranijwe kugera iteka ryose. Twasezeranijwe.

2b-  Dore, mu Buperesi hazakomeza kubaho abami batatu

 wa 1 nyuma ya Kuro 2: Cambyses 2 (- 528 - 521) yishe umuhungu we Bardiya uzwi ku izina rya Smerdis n'Abagereki.

 wa 2 : Smerdis wibinyoma, mage Gaumâta usurper wizina Smerdis aganje mugihe gito gusa.

 wa 3 : Dariyo wa 1 Umuperesi (- 521 - 486) mwene Hystape .

2c-  Iya kane izegeranya ubutunzi burenze ubundi

 wa 4 : Xerxes 1 ( - 486 - 465). Nyuma ye, Aritazeruzi nzategeka kandi ndabohore Abayahudi bose bajyanywe bunyago mu mwaka wa karindwi w'ingoma ye, mu mpeshyi - 458 dukurikije Esd 7: 7-9.             

2d-  kandi igihe azaba afite imbaraga mubutunzi bwe, azahagurutsa byose kurwanya ubwami bwa Javan

 Xerxes Nakandagiye kandi ntuza Misiri yigometse hanyuma arwana n'Ubugereki, atera Attica yangiza Atenayi. Ariko yatsinzwe i Salamis muri - 480. Ubugereki buzakomeza kuganza ubutaka bwabwo. Umwami w'Ubuperesi yagumye muri Aziya, nyamara agaba ibitero byerekana ko yifuza kwigarurira Ubugereki.

Dan 11: 3 Ariko hazavamo umwami ukomeye, uzategeka n'imbaraga nyinshi, agakora icyo ashatse cyose.

3a-  Yatsinzwe ku butaka bwe, umwami w’Ubuperesi wahigwaga Xerxes Nzarangiza apfe, yiciwe nabagabo be babiri bakomeye. Yatsinzwe numusore yari yarashinyaguye. Ubugereki bwahisemo kuba umwami wabwo, Alexandre le Grand, umusore wo muri Makedoniya ufite imyaka 20 (yavutse - 356, yategetse - 336, - apfa muri - 323). Ubuhanuzi buvuga ko yashinze ubwami bwa 3 bw'igishusho cya Dan.2, inyamaswa ya gatatu ya Dan.7 n'inyamaswa ya kabiri ya Dan.8.

Dan 11: 4 Kandi niyashyirwa hejuru, ubwami bwe buzasenyuka, bugabanijwe ku muyaga ine wo mu ijuru; ntirizaba urw'abamukomokaho, kandi ntiruzaba rukomeye nk'uko rwari rumeze, kuko ruzatanyagurwa, kandi ruzahabwa abandi kuruta urwabo.

4a-  Turasangayo, ibisobanuro nyabyo byatanzwe kumahembe manini yamenetse yihene yubugereki ya Dan.8: 8 nibisobanuro byayo kumurongo wa 22: Amahembe ane yavutse kugirango asimbure ihembe ryacitse, ubu ni ubwami bune buzavuka kuva muri iri shyanga, ariko ninde utazagira imbaraga nyinshi .

 Ndibuka icyo " amahembe ane akomeye " agereranya.

 Ihembe rya 1 : Ingoma y'Abagereki ya Seleucide yashinzwe muri Siriya na Selewukusi wa 1 Nikator .

 rya 2 : Ingoma y'Abagereki ya Lagid yashinzwe mu Misiri na Ptolémée I Lagos .

 rya 3 : ingoma y'Ubugereki yashinzwe muri Trace na Lysimachus .

 Ihembe rya 4 : ingoma y'Ubugereki yashinzwe muri Makedoniya na Cassandra

Dan 11: 5 Umwami wo mu majyepfo azakomera. Ariko umwe mu bayobozi be azamurusha imbaraga, kandi azategeka; ubutware bwe buzaba bukomeye.

5a-  Umwami wamajyepfo azakomera

 Ptolémée I Soter Lagos –383 –285 umwami wa Egiputa cyangwa “ umwami wamajyepfo ”.

5b-  Ariko umwe mu bayobozi be azamurusha imbaraga, kandi azategeka; ubutware bwe buzaba bukomeye.

 Selewukusi wa 1 Nikator –312-2281 umwami wa Siriya cyangwa “ umwami wamajyaruguru ”.

Dan 11: 6 Nyuma yimyaka mike bazashiraho ubumwe, umukobwa wumwami wamajyepfo azaza umwami wamajyaruguru kugarura ubwumvikane. Ariko ntazagumana imbaraga z'ukuboko kwe, kandi ntazarwanya, yaba we cyangwa ukuboko kwe; azashyikirizwa n'abamuzanye, hamwe na se ndetse n'uwamushyigikiraga icyo gihe.

6a-  Ubuhanuzi bwasibye ingoma ya Antiyokusi wa 1 ( –281-2261), “ umwami w’amajyaruguru ” wa kabiri watangije “Intambara yo muri Siriya” (–274-271) kurwanya “ umwami w’amajyepfo ” Ptolémée 2 Philadelphus (- 282 –286). Noneho haza "Intambara ya 2 ya Siriya" (- 260 - 253) irwanya Abanyamisiri " umwami wamajyaruguru " Antiyokusi 2 Theos (- 261 - 246).

6b-  Nyuma yimyaka mike bazishyira hamwe, umukobwa wumwami wamajyepfo azaza umwami wamajyaruguru kugarura ubwumvikane.

 Imyitwarire idahwitse iratangira. Kurongora Berenice, Antiyokos 2 yahukanye numugore we wemewe witwa Laodice. Se aherekeza umukobwa we kandi agumana na we mu rugo rw'umukwe.

6c-  Ariko ntazagumana imbaraga z'ukuboko kwe, kandi ntazarwanya, yaba we cyangwa ukuboko kwe; azashyikirizwa n'abamuzanye, hamwe na se ndetse n'uwamushyigikiraga icyo gihe.

 Ariko mbere gato y'urupfu rwe, Antiyokiya 2 yangiza Bérénice. Laodiceya arihorera amwica hamwe na se n'umukobwa we muto ( ukuboko = umwana). Icyitonderwa : mu Byah.3: 16, Yesu agiye gutandukana n’umugore we w’Abadiventisti mu buryo bw'ikigereranyo witwa Laodikiya; cyane cyane kuva Antiyokusi 2 yiyita “Theos”, Mana. Mu Bwongereza, Umwami Henry 8 yakoze neza, aratandukana yitandukanya n’ubuyobozi bw’idini bw’i Roma, ashinga itorero rye ry’Abangilikani bituma abagore be barindwi bapfa umwe umwe. Noneho haza " Intambara ya Siriya" (-246-241).

Dan 11: 7 Umwanya we uzarasa mu mizi ye; Azaza mu gisirikare, azinjira mu bigo by'umwami wo mu majyaruguru, azabirukana uko ashaka, kandi azigira umunyembaraga.

7a-  Kurasa mumizi yacyo bizamuka mumwanya wabyo

 Ptolémée 3 Yibagirwa -246-222 murumuna wa Berenice.

7b-  azaza mu ngabo, azinjira mu bigo by'umwami w'amajyaruguru

 Seleucus 2 Kallinicos -246-226

7c-  azayijugunya uko ashaka, kandi azigira umunyembaraga 

 Ubutware ni ubwami bwamajyepfo. Uku gutegeka Abanyamisiri ni byiza ku Bayahudi bitandukanye n'Abagereki b'Abaselewusi. Tugomba guhita twumva ko hagati yabategetsi bombi batavuga rumwe nubutaka bwa Isiraheli inkambi zombi zirwana zigomba kwambuka mubyaha byabo cyangwa mu mwiherero wabo.

Dan 11: 8 Azanatwara, ajyane mu Misiri imana zabo n'ibishusho byabo bishongeshejwe, n'ibikoresho byabo by'ifeza na zahabu. Icyo gihe azaguma kure y'umwami wo mu majyaruguru imyaka mike.

8a-  Mu kumenyekanisha, Abanyamisiri bazongera ku izina rye, Putolemeyi 3, izina “Evergetes” cyangwa umugiraneza.

Dan 11: 9 Azajya kurwanya ubwami bw'umwami wo mu majyepfo, asubire mu gihugu cye.

9a-  Igisubizo cya Selewukusi 2 cyatsinzwe kugeza igihe Intambara ya 4 “Intambara yo muri Siriya” itangiriye (-219-217) yahuje Antiyokusi 3 na Ptolémée 4 Philopator .

Dan 11:10 Abahungu be barasohoka bakoranya ingabo nyinshi. umwe muribo azaza imbere, akwirakwira nkumugezi, wuzuye, hanyuma ugaruke; kandi bazasunika imirwano ku gihome cy'umwami w'amajyepfo.

10a-  Antiyokiya 3 Megasi (-223 -187) kurwanya Ptolémée 4 Philopator (-222-205). Amazina yongeweho agaragaza imiterere yo gusebya abantu ba Lagid, kubera ko Philopator asobanura mu kigereki, gukunda se; se ko Ptolémée yishe ... Ubundi, ibitero bya Seleucide byarananiranye. Ubutegetsi buzaguma mu nkambi mbi.

Dan 11:11 Umwami wo mu majyepfo azarakara, asohoke atere umwami wo mu majyaruguru; Azahagurutsa imbaga nyamwinshi, ingabo z'umwami wo mu majyaruguru zizashyikirizwa amaboko ye.

11a-  Uku gutsindwa kwa Seleucide nikintu cyiza kubayahudi bakunda Abanyamisiri kuko babifata neza.

Dan 11:12 Kandi imbaga y'abantu izishima, umutima w'umwami uzamuke; Azamanura ibihumbi, ariko ntazatsinda.

12a-  Ibintu bizahinduka hamwe nintambara ya 5 "Intambara yo muri Siriya" (-202-200) izahuza Antiyokusi 3 na Ptolémée 5 Epiphanes (-205 -181) .

Dan 11:13 Kuko umwami wo mu majyaruguru azagaruka kandi azakoranya imbaga y'abantu iruta iyambere; nyuma yigihe gito, imyaka mike, azahaguruka ningabo nyinshi nubutunzi bwinshi.

13a-  Kubwamahirwe, kubayahudi, Abagereki ba Seleucide basubiye mubutaka bwabo gutera Misiri.

Dan 11:14 Icyo gihe benshi bazahagurukira kurwanya umwami wo mu majyepfo, kandi abantu b'abanyarugomo mu bwoko bwawe bazigomeka kugira ngo basohoze iryo yerekwa, kandi bazagwa.

14a-  Umwami mushya wa Egiputa yepfo Ptolémée 5 Epifane - cyangwa Illustrious (-205-181) ufite imyaka itanu ashyirwa mubibazo nigitero cya Antiyokusi 3 gishyigikiwe nabatavuga rumwe nubutegetsi. Ariko Abayahudi bashyigikiye umwami wa Misiri barwanya Abaselewusi. Ni, ntabwo yatsinzwe akicwa gusa, ahubwo yagize Abagereki ba Seleucide bo muri Siriya abanzi bapfa ubuzima bwabo bwose.

Imyivumbagatanyo y'Abayahudi yerekanwe muri uyu murongo ifite ishingiro kubera ko Abayahudi bakunda inkambi ya Misiri; banga rero inkambi ya Seleucide isubira kuganza ibintu. Ariko, Imana ntiyaburiye ubwoko bwayo kwirinda gufatanya nabanyamisiri? Muri Isa.36: 6 hagira hati: “Egiputa, urwo rubingo rutobora ukuboko kwarwo rushingiye kuri rwo,” dore ngo mu bantu bose bayishingikirije: uyu ni Farawo, umwami wa Egiputa, ku bamwiringira bose . ” Iyi miburo isa nkaho yirengagijwe nabayahudi kandi umubano wabo n'Imana uri mubi cyane; igihano cyegereje kandi kigatera. Antiyokusi 3 ituma bishyura cyane kubera urwango rwabo.

Nyamuneka menya neza : iyi myigaragambyo y'Abayahudi igamije "gusohoza iyerekwa " mu buryo itegura kandi ikubaka urwango rw'Abanyasiriya ku Bayahudi. Rero ibyago bikomeye byatangajwe muri Dan.10: 1 bizaza kubatera.

Dan 11:15 Umwami wo mu majyaruguru azasohoka, yubake amaterasi, yigarurire imigi ikomeye. Ingabo zamajyepfo nintore zumwami ntizizarwanya, bazabura imbaraga zo guhangana.

15a-  Ubutegetsi bwahinduye impande burundu, ni mukigo cya Seleucide. Imbere ye, umwami wa Misiri afite imyaka itanu gusa.

Dan 11:16 Umuntu wese uzamurwanya azakora icyo ashaka cyose, kandi ntawe uzamurwanya; azahagarara mugihugu cyiza cyane, arimbure ikintu cyose kiza munsi yukuboko kwe.

16a-  Antiyokusi 3 iracyananiwe kwigarurira Egiputa kandi inyota yo kwigarurira itera kurakara, ubwoko bwabayahudi bumubabaza. Yakuyeho uburakari burenze ku ishyanga ry’Abayahudi bahowe Imana ryavuzwe n’imvugo " nziza cyane mu bihugu " nko muri Dan.8: 9.

Dan 11:17 Azasaba kuzana n'ingabo zose z'ubwami bwe, no kugirana amahoro n'umwami wo mu majyepfo; azamuha umukobwa we kumugore, agamije kumurimbura; ariko ibi ntibizabaho, kandi ntibizagerwaho.

17a-  Kubera ko intambara itagenze neza, Antiyokiya 3 igerageza inzira yubufatanye ninkambi ya Lagid. Ihinduka ryingamba rifite impamvu: Roma yabaye umurinzi wa Misiri. Agerageza rero gukemura amakimbirane aha umukobwa we Cleopatra, uwambere mu izina, gushyingiranwa na Ptolémée 5. Ubukwe burabaho, ariko abashakanye barashaka gukomeza kwigenga mu nkambi ya Seleucide. Umugambi wa Antiyokusi 3 wo kwigarurira Misiri wongeye kunanirwa.             

Dan 11:18 Azahanze amaso ibirwa, kandi azafata byinshi muri byo; ariko umuyobozi azarangiza opprobrium yashakaga gukurura, kandi izamugusha.

18a-  Azatsinda ibihugu byo muri Aziya ariko arangije asanga munzira ye ingabo z'Abaroma, aha zagenwe nko muri Dan.9: 26 n'ijambo " umuyobozi "; ibi kuko Roma iracyari republika yohereza ingabo zayo mubikorwa byo gutuza imitsi iyobowe na Legiat ihagarariye imbaraga z'abasenateri n'abaturage, plebs. Inzibacyuho ku butegetsi bwa cyami ntizahindura ubu bwoko bwimitwe ya gisirikare. Uyu muyobozi yitwa Lucius Scipio uzwi ku izina rya Afurika.Umwami Antiyokos yagize ibyago byo guhangana na we maze atsindwa ku rugamba rwa Magnesia mu 189 maze yamaganwa kwishyura Roma nk'indishyi z'intambara umwenda munini w'impano 15.000. Byongeye kandi, umuhungu we muto, Antiyokusi 4 Epifani, uza gutoteza Abayahudi uzasohoza ku murongo wa 31 “ ibyago ” byahanuwe muri Dan.10: 1, yafashwe bugwate n'Abaroma.

Dan 11:19 Hanyuma azajya mu birindiro by'igihugu cye; azatsitara agwe, ntazongera kuboneka ukundi.

19a-  Inzozi zo gutsinda zarangiye urupfu rwumwami, rusimburwa numuhungu we mukuru Selewukusi 4 (-187-175).

Dan 11:20 Umuntu wese uzasimburwa na we azazana umutekamutwe mu gice cyiza cyane cy'ubwami, ariko mu minsi mike izavunika, ntabwo ari uburakari cyangwa intambara.

20a-  Kugira ngo akemure umwenda Abaroma yari afitiwe, umwami yohereje minisitiri we Heliodori i Yeruzalemu gufata ubutunzi bw'urusengero, ariko abahohotewe mu iyerekwa riteye ubwoba mu rusengero, areka uyu mushinga uteye ubwoba. Uyu musobanuzi ni Heliodori uzahita yica Selewukusi 4 wamushinjaga ubutumwa bwe i Yerusalemu. Umugambi ukwiye gukorwa, kandi Imana yamuteye kwishyura uku gusuzugura urusengero rwe rwera nurupfu rwumuyobozi we, wishe, atapfuye azize uburakari cyangwa intambara .

 

Antiyokusi 4 umugabo yashushanyije mu iyerekwa ry'amakuba akomeye

 

Dan 11:21 Umuntu usuzuguritse azasimburwa, atambaye icyubahiro cya cyami; azagaragara hagati y'amahoro, kandi azafatira ubwami amayeri.

21a-  Uyu ni Antiyokiya, umuhererezi wa Antiyokusi 3. Imbohe n’ingwate z’Abaroma, dushobora gutekereza ingaruka zatewe muri kamere ye. Amaze kuba umwami, yarihoreye kwiyahura. Byongeye kandi, kuguma hamwe n’Abaroma byatumaga bumvikana neza nabo. Kugera ku ntebe ya Siriya bishingiye ku mayeri, kubera ko undi muhungu, Demetiriyo, mukuru, yari amushyize imbere. Abonye ko Demetiriyo yagiranye amasezerano na Perseus, umwami wa Makedoniya, umwanzi w'Abaroma, uwo yatonesheje maze ashyira inshuti yabo Antiyokiya ku ntebe y'ubwami.

Dan 11:22 Ingabo zisutswe nk'umugezi zizarengerwa imbere ye, zirimburwe, nk'umutware w'isezerano.

22a-  Ingabo zikwirakwira nk'umugezi zizarohama imbere ye, zirimburwe

Urwango rusubukurwa na “Intambara ya Siriya” ya 6 (-170-168 ) .

Iki gihe Abanyaroma baretse Antiyokiya 4 isubukura intambara ya se yo kurwanya inkambi mbi ya Misiri. Ntabwo yigeze akwiriye ikimenyetso cyicyaha, Ikigereki nukuri muriki gice. Ahubwo ucire urubanza ukuri, nkuko Imana yabikoze icyo gihe. Mu nkambi ya Lagid Ptolémée 6 yashakanye bidasubirwaho na mushiki we Cleopatra 2. Murumuna wabo Ptolémée 8 uzwi ku izina rya Physcon afitanye isano nabo. Turashobora noneho gusobanukirwa impamvu Imana ireka Antiyokusi ikandamiza ingabo zabo.

22b-  kimwe n'umuyobozi w'ubumwe.

Menelasi, umufatanyabikorwa wa Seleucide, yifuza umwanya w’umutambyi mukuru wemewe Onias, amwica na Andronic, amusimbuza. Uyu aracyari Isiraheli y'Imana? Muri iyi kinamico, Imana itangira kwibuka ibikorwa Roma izakora mu binyejana byinshi. Mubyukuri, Roma y'Ubwami izica Mesiya kandi Papa Roma azifuza kandi amwambure ubupadiri bwe budashira, nkuko Menelasi yishe Oniya kumusimbura.

Dan 11:23 Kandi namara kwifatanya na we, azakoresha uburiganya; Azahaguruka, kandi azagira imbaraga zo hejuru hamwe nabantu bake.

23a-  Antiyokusi agirana amasezerano na buri wese, yiteguye kubisenya niba ari inyungu ze. Iyi mico yonyine ni ishusho y'amateka y'abami b'Ubufaransa n'Uburayi; ubumwe bwakozwe, ubumwe bwarasenyutse, nintambara yamaraso bivanze nigihe gito cyamahoro.

 Ariko uyu murongo urakomeza, mugusoma kabiri, kugirango uduhe igishushanyo cyubutegetsi bwa papa buzatoteza abera imyaka 120. Kuberako umwami wUbugereki na popery birasa cyane: uburiganya nuburiganya muri byombi.

Dan 11:24 Azinjira mu mahoro ahantu heza cyane mu ntara; Azakora ibyo ba se, cyangwa ba se, batigeze bakora; azagabana iminyago, iminyago n'ubutunzi; azashiraho imishinga irwanya ibihome, kandi ibi mugihe runaka.

24a-  Umwenda munini abereye Abanyaroma ugomba kwishyurwa. Kugira ngo ibyo bishoboke, Antiyokusi 4 asoresha intara ze bityo rero Abayahudi ayobora. Afata aho atabibye akambura abantu imbata zaje gutegekwa n'ubutunzi bwabo. Ntiyigeze areka intego ye yo kwigarurira Misiri akoresheje inkoni cyangwa inkoni. Kandi kugira ngo ashimwe n'abasirikare be kandi abone inkunga yabo, asangira iminyago n'ingabo ze kandi yubaha cyane imana z'Abagereki, nyamukuru muri zo: Olympique Zewusi, imana y'imana z'imigani y'Abagereki.

 Mugusoma kabiri, ubutegetsi bwabapapa bwAbaroma buzakora kimwe. Kubera ko afite intege nke muri kamere, agomba kureshya no gukungahaza ibihangange byubwami kugirango bamenyekane kandi bashyigikirwe nabo hamwe ningabo zabo.

Dan 11:25 Ku mutwe w'ingabo nyinshi, azakoresha imbaraga ze n'imbaraga ze kurwanya umwami w'amajyepfo. Umwami wo mu majyepfo azitabira intambara n'ingabo nyinshi kandi zikomeye; ariko ntazanga, kuko imigambi mibisha izamutegurira.

25a-  Muri - 170, Antiyokiya 4 yambuye Pelusiyumu yigarurira Misiri yose usibye umurwa mukuru wa Alegizandiriya.

Dan 11:26 Abarya ku meza ye bazamurimbura; ingabo ze zizakwira nk'umugezi, kandi abapfuye bazagwa ari benshi.

26a-  Ptolémée 6 noneho yishora mubiganiro na nyirarume Antiyokusi 4. Yinjiye mu nkambi ya Selewukiya. Ariko Abanyamisiri ntibemerewe, yasimbuwe, muri Alegizandiriya, na musaza we Ptolémée 8, bityo agambanirwa n'umuryango we bariye ibiryo ku meza ye . Intambara irakomeje kandi abapfuye bagwa ari benshi .

Dan 11:27 Abami bombi bazashakisha ibibi mu mitima yabo, kandi bavugire ku meza amwe. Ariko ibi ntibizagerwaho, kuko imperuka itazagera igihe cyagenwe.

27a-  Ubundi na none amayeri ya Antiyokiya 4 arananirwa. Umubano we na mwishywa we Ptolémée 6 wifatanije na we ushingiye ku buriganya.

27b-  Ariko ibi ntibizagerwaho, kuko imperuka izaza mugihe cyagenwe gusa.

uwuhe mugambi uyu murongo uvuga? Mubyukuri, irerekana iherezo ryinshi kandi icya mbere, intambara yarangiye Antiyokusi 3 na bishywa be bo muri Egiputa. Iherezo riri hafi . Izindi ndunduro zizareba igihe cyimyaka 1260 yingoma ya papa muri Dan.12: 6 na 7 nigihe cyo kurangiza umurongo wa 40 wigice cyubu kizabona isohozwa ryintambara ya gatatu yisi yose itegura ibivugwamo icyago gikomeye cya nyuma .

Ariko muri uyu murongo, iyi mvugo ntaho ihuriye n " igihe cyimperuka " yavuzwe kumurongo wa 40 nkuko tuzavumbura kandi twerekane. Imiterere yiki gice irashukana ubuhanga muburyo bugaragara.

Dan 11:28 Azasubira mu gihugu cye afite ubutunzi bwinshi; azanga mu mutima we ubumwe bwera, azabirwanya, hanyuma asubire mu gihugu cye.

28a-  Azasubira mu gihugu cye afite ubutunzi bwinshi

 Ashinzwe ubutunzi bwakuwe mu Banyamisiri, Antiyokusi 4 arahaguruka asubira muri Antiyokiya, asiga Ptolémée 6 uwo yashyizeho nk'umwami hejuru ya kimwe cya kabiri cya Misiri yigaruriye. Ariko iyi ntsinzi ya kimwe cya kabiri irakaza umwami utanyuzwe.

28b-  Umujinya umwami yahuye nazo watumye abayahudi bibasirwa nuburakari bwe. Nanone, mu gusura urugo rwabo, azabatera uburakari bumwe, ariko ntazatuza.             

Dan 11:29 Mu gihe cyagenwe azongera kujya mu majyepfo; ariko iki gihe cyanyuma ibintu ntibizabaho nka mbere.

29a-  Twinjiye mu mwaka w'amakuba akomeye.

 Muri - 168, Antiyokiya yamenye ko abishywa be bongeye kwiyunga na we, Ptolémée 6 yagiranye amahoro na murumuna we Ptolémée 8. Ibihugu bya Misiri byigaruriwe bisubira mu nkambi ya Misiri. Yongeye rero kwiyamamaza mu kurwanya abishywa be, yiyemeza guca ukubiri na bose, ariko ...

Dan 11:30 Amato ya Chittim azaza kumurwanya; acitse intege, azasubira inyuma. Noneho, arakariye ubumwe bwera, ntazakomeza gukora; nagaruka, azareba abaretse isezerano ryera.

30a-  Amato ya Chittim azamutera imbere

 Umwuka rero agena amato y'Abaroma ashingiye ku kirwa cya Kupuro. Kuva aho, bagenzura abantu bo mu nyanja ya Mediterane hamwe n’abaturage bo ku nkombe za Aziya. Nyuma ya se Antiyokusi 3 ahura na veto y'Abaroma. Afite agasuzuguro kazamurakaza. Umurage w'Abaroma Popilius Laenas ashushanya uruziga hasi ku birenge kandi amutegeka kutabivamo keretse yiyemeje kurwanya Roma cyangwa kuyumvira. Antiyokusi wahoze ari ingwate, yakuye isomo kuri se kandi agomba kureka kwigarurira Misiri, byashyizwe mu buyobozi bw'Abaroma. Muri urwo rwego rw'uburakari buturika, amenya ko abayahudi, bizera ko bapfuye, bishimira kandi bakizihiza. Baziga cyane inzira igoye ko akiri muzima cyane.

Dan 11:31 Ingabo zizaza kumutegeka; bazasuzugura ahera, igihome, bazakuraho igitambo cy'iteka ryose , kandi bashireho ikizira cy'umusaka (cyangwa usenya).

31a-  Uyu murongo uremeza ibintu bifitanye isano ninkuru itazwi yo muri 1 Mak.1: 43-44-45: Hanyuma umwami Antiyokusi yandikira ubwami bwe bwose, kugirango bose babe ubwoko bumwe, kandi buri wese areke amategeko ye yihariye. Amahanga yose yemeye iri tegeko ry'umwami Antiyokusi, kandi benshi muri Isiraheli bemeye ubwo bubata, batambira ibigirwamana, kandi bica Isabato. Turasanga muri ibi bisobanuro ibigeragezo byabaye kuri Daniel na bagenzi be batatu i Babiloni. Kandi Imana iratugezaho muri 1 Makabe, ibisobanuro by'ibizaba ibyago bya nyuma twe abazima muri Kristo tugomba guhura nabyo mbere gato yo kugaruka mu cyubahiro cya Yesu Kristo. Hagati yigihe cyacu n’icy'Abayahudi bo muri Makabe, ikindi cyago gikomeye cyatumye abera ba Yesu Kristo bapfa imyaka 120.

31b-  bazasuzugura ahera, igihome, bazakuraho ibitambo bidashira , kandi bashireho ikizira cyumusaka (cyangwa usenya).

 Ibi bikorwa bizemezwa muri ubu buhamya bwamateka bwanditswe n’umuhanga mu by'amateka w’Abayahudi n’Abaroma Josephus. Akamaro k'ikintu kirabyemeza, reka rero turebe ubu buhamya dusangamo ibisobanuro bisa n'itegeko ryo ku cyumweru ryo mu minsi y'imperuka ryatangajwe n'ubutegetsi bw'isi yose bwashyizweho n'abacitse ku icumu mu Ntambara ya gatatu y'isi yose.

Dore verisiyo yambere ya 1 Mak.1: 41 kugeza 64:

1Ma 1:41 Umwami ategeka ko abantu bose bo mu bwami bwe bahinduka ubwoko bumwe :

1Ma 1:42 abantu bose bagombaga kureka imigenzo yabo. Abapagani bose bayobowe n'umwami

1Ma 1:43 ndetse no muri Isiraheli abantu benshi bishimiye gusenga kwe: batambira ibigirwamana kandi bahumanya Isabato.

1Ma 1:44 Umwami yohereza intumwa i Yeruzalemu no mu migi ya Yuda kugira ngo bakoreyo amategeko ye: guhera ubu byabaye ngombwa ko dukurikiza imigenzo y'amahanga mu gihugu,

1Ma 1:45 guhagarika ibitambo byoswa byurusengero, ibitambo n'amaturo y'ibinyobwa. Isabato n'iminsi mikuru byagombaga guhumanya,

1Ma 1:46 yanduza Ahera n'icyera cyose,

1Ma 1:47 kuzamura ibicaniro n'ahantu ho gusengera no mu nsengero kubigirwamana, kubaga ingurube ninyamaswa zanduye.

1Ma 1:48 Bagombaga gusiga abahungu babo batakebwe bityo bakigira isoni nubwoko bwose bwanduye no gutukwa.

1Ma 1:49 Mu ijambo rimwe, twagombaga kwibagirwa Amategeko no kwirengagiza kuyubahiriza yose:

1Ma 1:50 Umuntu wese utubahirije amategeko y'umwami agomba kwicwa.

1Ma 1:51 Amabaruwa y'umwami yoherejwe mu bwami bwe bwose; ashyiraho abagenzuzi b'imiryango yose, ategeka imigi yose y'u Buyuda gutamba ibitambo.

1Ma 1:52 Benshi mu bantu barumviye, abantu bose baretse Amategeko; Bakoze ibibi mu gihugu,

1Ma 1:53 guhatira Isiraheli guhungira.

1Ma 1:54 Ku munsi wa cumi na gatanu w'ukwezi Kisleu, mu mwaka wa 145, umwami yashyizeho ikizira cy’ubutayu ku gicaniro cy'ibitambo byoswa, maze bazamura ibicaniro mu migi ituranye ya Yuda.

1Ma 1:55 Batwika imibavu mu miryango y'amazu no mu bibuga,

1Ma 1:56 Ibitabo by'amategeko barashwanyagujwe bajugunywa mu muriro babonetse,

1Ma 1:57 Kandi nihagira umuntu ubona igitabo cy'isezerano, cyangwa nihagira uwumvira amategeko y'Imana, bari kumwica bakurikije itegeko ry'umwami.

1Ma 1:58 Bahannye Abisiraheli bafashwe barengana ukwezi ukwezi mumigi yabo,

1Ma 1:59 no ku ya 25 z'ukwezi gutamba ibitambo ku gicaniro kinini mu cyimbo cy'urutambiro rw'ibitambo byoswa.

1Ma 1:60 Ukurikije iri tegeko bishe abagore bagenywe abana babo,

1Ma 1:61 hamwe nabana babo bamanitse mumajosi; bene wabo ndetse n'abari barakebwe na bo baricwa.

1Ma 1:62 Nubwo bimeze bityo ariko, benshi muri Isiraheli bakomeje kuba abizerwa kandi bafite ubutwari bwo kutarya ibiryo byanduye.

1Ma 1:63 Bahitamo gupfa aho kwanduza ibiryo binyuranyije nisezerano ryera, kandi mubyukuri bariciwe.

1Ma 1:64 Byari ikigeragezo gikomeye kuri Isiraheli.

 Muri iyi nkuru, reka tumenye umurongo wa 45 kugeza ku wa 47 wemeza guhagarika amaturo yo gusabira ubuziraherezo n'umurongo wa 54 bihamya gusuzugura ahera: umwami ashyira ikizira ku butayu ku gicaniro cy'ibitambo byoswa.

Inkomoko yibi bibi, ubu buhakanyi bwa Isiraheli : 1Ma 1:11  Muri icyo gihe ni bwo havutse igisekuru cy’abantu bayobye muri Isiraheli bazana abantu benshi inyuma yabo bati: “Reka twumvikane n’amahanga adukikije,” baravuze bati: “kuko kuva twitandukanya na bo, habaye ibyago byinshi. kuri twe . ” Ibyago byari bimaze kuba ingaruka zubuhemu bwabo ku Mana kandi bagiye kwikuramo ibyago byinshi kubwimyitwarire yabo yo kwigomeka.

 Muri aya makuba yamaraso, ubutware bwAbagereki bwatsindagirije neza ikimenyetso cyacyo cyose cyicyaha mumuringa wigishusho cya Dan.2; ingwe iboneka ya Dan.7; ihene inuka ya Dan.8. Ariko ikintu kimwe kiracyakenewe kumenyekana. Umuntu ushinzwe ubutumwa bwo guhana Yoherejwe na Antiyokusi 4 i Yeruzalemu muri - 168 yitwa Apolloniyo, kandi iri zina ry'ikigereki risobanura mu gifaransa “Umurimbuzi” azatorwa n'Umwuka kugira ngo yamagane muri Apo.9: 11, gukoresha nabi. ya Bibiliya Yera kubukristo bw'abaporotesitanti b'ibinyoma; cyangwa, nyine bazategura ibyago bikomeye byanyuma . Apoloniyo yaje i Yeruzalemu ari kumwe n'abasirikare 22.000 kandi ku munsi w'isabato , mu myigaragambyo idasanzwe y'abaturage, yica abayahudi bose babireba. Bahumanye Isabato kubera inyungu zabo mbi, Imana ibica. Kandi uburakari bwe ntibucogora kuko inyuma yukuri kwamaraso yategetse ko Abayahudi bahinduka Abayahudi. Intumwa ya cyami yo muri Atene, yashyizeho abantu bose kuba Hellenisation yo gusenga no kwitwara neza i Yeruzalemu nko muri Samariya . Urusengero rwa Yerusalemu rwahise rwegurirwa Zewusi wa Olympique n'urwo musozi wa Gerizimu kuri Zewusi wakira abashyitsi. Turabona rero Imana yakuye uburinzi bwayo mu rusengero rwayo, i Yerusalemu, no mu mahanga yose. Umujyi mutagatifu wuzuye umujinya, buriwese urunuka kuruta uwanyuma. Ariko ubushake bw'Imana ni bwo bwonyine bwashyize mu bikorwa, ku buryo byari byiza cyane kuruhuka mu by'umuco no mu idini nyuma yo kuburira kugereranywa no koherezwa i Babuloni.

Dan 11:32 Azabeshya abagambanyi b'isezerano no kubeshya. Ariko abo mubantu bazi Imana yabo bazakora bashikamye,

32a-  Azashuka abahemu b'ubumwe no kureshya

 Ibi bisobanuro byemeza ko igihano cyImana cyari gikwiye kandi gifite ishingiro. Ahantu hera, gusuzugura byari bimaze kuba akamenyero.

32b-  Ariko abo mubantu bazi Imana yabo bazakora bashikamye,

 Muri aya makuba, abizera babikuye ku mutima kandi babikwiye bitandukanije n'ubudahemuka bwabo bahitamo gupfa nk'abamaritiri aho kwanga kubaha Imana umuremyi n'amategeko yayo yera.

 Na none, ku isomwa rya kabiri, ubu burambe bwamaraso bwiminsi 1090 burasa nubuzima bwaba papa bwimyaka 1260 yumunsi-wahanuwe bikurikiranye muburyo butandukanye muri Dan.7: 25, 12: 7 na Ibyah.12: 6- 14; 11: 2-3; 13: 5.

 

Urebye inyuma y'ibyabaye muri iki gihe mu rwego rwa kera

Kugira ngo nsobanukirwe neza ibibera, nzafata ishusho ya kamera ufata amashusho hamwe na kamera ye amashusho yakurikiraniraga hafi. Kuri ubu arikuza mugihe yongereye uburebure kandi umurima ureba waguka cyane. Ku buryo rero iyo bikoreshejwe mumateka y’amadini, kureba Umwuka bigenzura amateka yose y’amadini y’Ubukristo, guhera mu ntangiriro zayo, amasaha y’imibabaro, igihe cy’abamaritiri, kugeza ku iherezo ryayo ryiza ryaranzwe no kugaruka k'Umukiza wari uteganijwe.

Dan 11:33 kandi abanyabwenge muri bo bazigisha benshi. Hariho bamwe bazagwa mugihe cyinkota numuriro, mubunyage no gusahura.

33a-  kandi abanyabwenge muri bo bazigisha rubanda

 Intumwa za Yesu Kristo, kimwe na Pawulo wa Taruso dukesha inzandiko 14 z'isezerano rishya. Aya mabwiriza mashya y’amadini afite izina "Ubutumwa Bwiza" cyangwa, Ubutumwa bwiza bw'agakiza butangwa n'ubuntu bw'Imana kubatowe. Muri ubu buryo, Umwuka adutera imbere mugihe kandi intego nshya yasuzumwe ihinduka kwizera kwa gikristo.

33b-  Hariho bamwe bazagwa mugihe cyinkota numuriro, mubunyage no gusahura.

 Mu gihe runaka yavuze ko Umwuka abinyujije kuri marayika kandi iki gihe kizaba imyaka 1260 yahanuwe ariko ku ngoma zimwe na zimwe z'abami b'Abaroma Caligula, Nero, Domitiyani na Diyosezi kuba umukristo bivuze ko tugomba gupfa nk'umumaritiri. Mu Byah . nihagira uwicisha inkota, agomba kwicishwa inkota. Uku kwihangana no kwizera kwera .

Dan 11:34 Mugihe bananiwe, bazafashwa gake, kandi benshi bazifatanya nabo muburyarya.

34a-  Nukuri muriki gihe cyubugome bwubugome bwa papa niho hagaragaye ubufasha bwindyarya zuyu murongo. Kumenyekanisha kwabo gushingiye ku kutita ku ndangagaciro n'amabwiriza yigishijwe na Yesu Kristo, kandi muri iki gihe kuri iki gihe cyagenwe, kubuza kwicwa n'inkota. Mugusubiramo amateka, urashobora noneho kumva ko umuryango mugari w'abaporotesitanti kuva mu kinyejana cya 15 kugeza igihe cacu twaciriwe uburyarya n'umucamanza Yesu Kristo ukiranuka. Gutererana kwabo kuva 1843 rero bizoroha kubyumva no kubyemera.

Dan 11:35 Bamwe mu banyabwenge bazagwa, kugira ngo bahumanurwe, beze kandi bahinduke umweru, kugeza igihe cy'imperuka, kuko kitazaza kugeza igihe cyagenwe.

35a-  Bamwe mubanyabwenge bazagwa, kugirango basukure, beze kandi bahinduke umweru, kugeza igihe cyimperuka

 Dufatiye kuri aya magambo, urwego rwubuzima bwa gikristo ni ikigeragezo no guhitamo , kubushobozi bwo kwihanganira no gutotezwa kugeza imperuka yisi. Muri ubu buryo, umuntu wiki gihe umenyereye amahoro no kwihanganira ntakigisobanukirwa. Ntabwo azi ubuzima bwe muri ubu butumwa. Niyo mpamvu ibisobanuro bizatangwa kuriyi ngingo muri Ibyah 7 na 9: 5-10. Igihe kirekire cyamahoro y’amadini yimyaka 150 nyayo, cyangwa "amezi atanu yubuhanuzi", yateguwe nImana, ariko kuva 1995 iki gihe cyarangiye kandi intambara z’amadini zongeye gutangira. Islamu yica mu Bufaransa n'ahandi ku isi; n'ibikorwa byayo bigamije gukaza umurego kugeza bitwitse isi yose.

35b-  kuko izagera gusa mugihe cyagenwe

 Iherezo rizaba iryisi kandi marayika atubwira ko nta kimenyetso cyamahoro cyangwa intambara cyemerera umuntu uwo ari we wese kubona kiza. Biterwa n'ikintu kimwe: " igihe cyaranzwe " n'Imana, impera yimyaka 6000 yitangiye gutoranya abatoranijwe kwisi. Kandi ni ukubera ko tutarengeje imyaka icumi uhereye kuri iri jambo Imana yaduhaye inema yo kumenya itariki: 20 Werurwe yisoko ibanziriza ku ya 3 Mata 2030, ni ukuvuga nyuma yimyaka 2000 nyuma y'urupfu rwa Kristo. Azagaragara ko afite imbaraga kandi atsinze gukiza abamutoye no kurimbura inyeshyamba zabicanyi zashakaga kubica.

 

 

Ubutegetsi bwa papa gatolika bwa "Christian" Roma: Uwatotezaga bikomeye amateka y’amadini yo mu bihugu by’iburengerazuba.

Ni kuri we icyitegererezo cya Antiyokiya 4 gikwiye kutuyobora. Ubwoko bwateguye antitepe yayo kandi twavuga iki kuri uku kugereranya? Mubyukuri mubipimo bidasanzwe, abatoteza Ubugereki bakoze iminsi 1090 nyayo, ariko abapapa bazarakara imyaka igera kuri 1260 nyayo, bityo barenze icyitegererezo cyose cyamateka.

 

Dan 11:36 Umwami azakora ibyo ashaka; azishyira hejuru, azahimbaza imana zose, kandi azavuga ibintu bitangaje ku Mana y'imana; bizatera imbere kugeza umujinya urangiye, kuko ibyiyemeje bizagerwaho.

36a-  Amagambo y'uyu murongo akomeje kudasobanuka kandi arashobora guhuzwa n'umwami w'Ubugereki n'umwami w'abapapa b'Abaroma. Imiterere ihishura ubuhanuzi igomba guhishwa neza abasomyi batagaragara. Agace gato ariko kerekana intego ya papa; nibisobanutse: kuko ibyemezo byemejwe bizagerwaho. Aya magambo asubiramo Dan.9: 26: Nyuma yibyumweru mirongo itandatu na bibiri, Uwasizwe azacibwa, kandi ntacyo azamutunga. Abantu b'umutegetsi uza baza gusenya umujyi n'ahantu heranda , kandi iherezo ryabo rizaza nk'umwuzure; Hemejwe ko gusenya (cyangwa ubutayu) bizakomeza kugeza intambara irangiye .

Dan 11:37 Ntazubaha imana za ba sekuruza, cyangwa imana yishimira abagore; ntazubaha imana iyo ari yo yose, kuko izihesha icyubahiro kuruta byose.

37a-  Ntazubaha imana za ba sekuruza

 Hano ,, utuntu duto dusobanura ubwenge bwacu. Dufite hano ibimenyetso bifatika byerekana ko umwami yibasiwe n'amagambo ye adashobora kuba Antiyokusi 4 wubahaga imana za ba sekuruza kandi muri bo hakomeye, Zewusi imana y'imana za Olympus yahaye urusengero rw'Abayahudi i Yeruzalemu. Twabonye rero ibimenyetso bidashidikanywaho byerekana ko umwami yibasiwe ari ubutegetsi bwa papa w'Abaroma bwo mu gihe cya gikristo. Guhera ubu, amagambo yose yahishuwe rero azareba uyu mwami utandukanye na Dan.7 nubushishozi nuburiganya kuva Dan.8; Nongeyeho, uyu mwami usenya cyangwa wabaye umusaka wa Dan.9: 27. "Roketi stade" byose bishyigikira umutwe y'umuntu papa , muto kandi wishyira hejuru ashyizwe hejuru yubutware.

 Papa wa Roma yaba yarubahaga imana za ba sekuruza? Ku mugaragaro oya, kubera ko kuba yarahindutse Ubukristo byatumye areka amazina y’imana z'Abaroma z'abapagani. Icyakora, yagumanye imiterere nuburyo bwo gusenga kwabo: amashusho yabajwe, ashushanyije cyangwa abumbabumbwe mbere yuko abasenga be bunama bapfukama basenga . Kugira ngo akomeze iyi myitwarire yamaganwe n'Imana mu mategeko yayo yose, yatumye Bibiliya itagerwaho n'abantu basanzwe kandi akuraho itegeko rya kabiri mu mategeko icumi y'Imana nzima kuko ribuza iki gikorwa kandi rikagaragaza igihano giteganijwe ku barenga. Ninde ushobora guhisha igihano yahawe niba atari satani? Imiterere y'ubutegetsi bwa papa rero igwa mu gasanduku k'ibisobanuro byatanzwe muri uyu murongo.

37b-  cyangwa kubumana bushimisha abagore

 Mugutekereza ku idini rya gipagani ry'Abaroma ryatawe na popery niho Umwuka w'Imana akangura iyi ngingo iteye ubwoba. Kuberako yateye umugongo umurage we wigitsina kugirango yerekane indangagaciro. Iyi mana yerekana ko ari Priapus, phallus wumugabo yubashywe nkubumana na ba se ba kiliziya ya gipagani ba Roma. Byari bikiri umurage w'icyaha cy'Ubugereki. Kandi guca ukubiri nuwo murage wigitsina, arengera bikabije ubuziranenge bwumubiri numwuka.

Dan 11:38 Icyakora azubaha imana y'ibihome kuntebe ye; kuri iyi mana, abasekuruza be batazi, azunamira zahabu na feza, n'amabuye y'agaciro n'ibintu by'agaciro.

38a-  Icyakora azubaha imana y'ibihome kuri pase ye

 Haravutse imana nshya ya gipagani: imana y'ibihome . Icyicaro cyacyo kiri mubitekerezo byabantu kandi uburebure bwacyo buri hejuru nkibitekerezo byakozwe.

Roma ya gipagani yubatse insengero za gipagani zifunguye umuyaga wose; inyuguti nkuru zishyigikiwe ninkingi zari zihagije. Ariko mu kwemera ubukristu, Roma igamije gusimbuza icyitegererezo cyabayahudi cyangiritse. Abayahudi bari bafite urusengero rufunze muburyo bukomeye bwabahaye icyubahiro n'icyubahiro. Roma rero izamwigana kandi nayo yubake amatorero ya Romanesque asa n'ibihome bikomeye, kuko umutekano muke uganje kandi ba Lord bakize bakomeza ingo zabo. Uburoma na bwo burabikora. Yubatse amatorero yayo muburyo bukomeye kugeza igihe cya katedrali, kandi ngaho, ibintu byose byarahindutse. Ibisenge bizengurutse bihinduka imyambi yerekeza mu kirere, kandi ibi, hejuru kandi hejuru. Ibice by'inyuma bifata isura ya lace, bikungahaye ku madirishya y'ibirahure yometseho amabara yose azana imbere mu mucyo utangaje ushimisha abizihiza, abayoboke n'abashyitsi.

38b-  kuri iyi mana, ba sekuruza batigeze bamenya, azunamira zahabu na feza, n'amabuye y'agaciro n'ibintu by'agaciro.

 Kugira ngo barusheho kuba beza, inkuta z'imbere zishushanyijeho zahabu, ifeza, imaragarita y'agaciro, ibintu bihenze : indaya Babuloni ikomeye yo mu Byah.17: 5 izi kwiyerekana kugira ngo ikurure kandi ikurure abakiriya bayo.

Imana y'ukuri ntiyemera gushukwa kuko ubwo bwiza butamugirira akamaro. Mu buhanuzi bwe yamaganye iyi Roma ya papa atigeze agirana umubano muto. Kuri we, amatorero ye ya Romanesque cyangwa Gothique ni imana nyinshi z'abapagani zikora gusa kuryamana n'abantu bo mu mwuka bamuhindukirira: havutse imana nshya: imana y'ibihome kandi ireshya imbaga y'abantu bemeza ko basanze Imana yinjira mu rukuta rwayo. munsi ya plafond ndende.

Dan 11:39  Nimana yamahanga niyo izakorera kurwanya ibihome Kandi yakoraga ku gihome cy’ibihome hamwe nimana y’amahanga kandi azuzuza icyubahiro abamuzi, azabategeka kuri benshi, azagabana ibihugu. Kuri bo ibihembo.

39a-  Kandi yakoraga ku gihome cy'ibihome hamwe n'imana y'amahanga

 Ku Mana, hariho imana imwe rukumbi ikora imbere ye, ni ukuvuga umunyamahanga kuri we : ni satani, Satani Yesu Kristo yaburiye intumwa ze n'abigishwa be. Mu nyandiko y'Igiheburayo, ntabwo ari ikibazo cyo “kurwanya” ahubwo ni “kubikora”. Ubutumwa bumwe buzasomwa mu Byah.13: 3, muburyo: ... ikiyoka cyamuhaye imbaraga, n'intebe ye, n'ubutware bukomeye . Ikiyoka aricyo shitani mu Byah.12 : 9 ariko icyarimwe Roma yubwami nkuko Ibyah.12: 3.

 Byongeye kandi, mu guhindura idini rya gikristo, abategetsi b'Abaroma bemeye Imana y'ukuri itari iy'amahanga kubera ko mbere yari Imana y'Abayahudi, mu Baheburayo bakomoka kuri Aburahamu.

39b-  kandi azuzuza icyubahiro abamuzi

 Ibyo byubahiro ni abanyamadini. Popery izana abami bamuzi nkuhagarariye Imana kwisi, kashe yububasha bwImana kububasha bwabo. Abami bahinduka abami gusa mugihe itorero ryabatuye muri kimwe mu bigo byarwo byeguriwe Imana , mubufaransa, Saint-Denis na Reims.

39c-  azabategeka kuri benshi

 Popery itanga izina ryubwami risobanura umwami wa suzerain uganje kubandi bami ba vassal. Icyamamare cyane: Charlemagne, Charles V, Napoleon I , Hitler.

39d-  azabaha ubutaka kubihembo.

 Ibi bihugu by'ibihangange by'isi n'ijuru by'agateganyo, nk'uko abivuga, byari bikwiriye abami b'isi. Kuberako yakemuye itandukaniro ryabo, cyane cyane kubihugu byigaruriwe cyangwa byavumbuwe. Uku niko mu 1494, Alexandre 6 Borgia, mubi kurusha abandi mu bapapa, umwicanyi mu biro, yayobowe kugira ngo akosore umurongo wa meridian kugira ngo asangire hagati ya Espagne na Porutugali izina ry’ubutaka bwa Amerika y'Epfo byavumbuwe kuva kera.

 

Intambara ya gatatu y'isi yose cyangwa impanda ya 6 yo mu Byah .

Igabanya ikiremwamuntu kimwe cya gatatu cyabaturage bayo kandi ihagarika ubwigenge bwigihugu, itegura ubutegetsi bwisi yose buzashyiraho amakuba akomeye yatangajwe muri Apo.1. Mubakinnyi bakaze harimo Islamu mubihugu byabayisilamu, ndaguha rero ibitekerezo bya Bibiliya kuriyi ngingo.

 

Uruhare rwa Islamu

Islamu ibaho kuko Imana irabikeneye. Ntabwo ari ugukiza, uru ruhare rushingiye gusa kubuntu yazanywe na Yesu Kristo, ahubwo ni ugukubita, kwica, kwica abanzi be. Ubusanzwe, mu isezerano rya kera, ryo guhana ubuhemu bwa Isiraheli, Imana yari yitabaje ubwoko bw '"Abafilisitiya". Muri iyo nkuru, guhana ubuhemu bwa gikristo, arasaba abayisilamu. Inkomoko y'Abayisilamu n'Abarabu ni Ishimayeli, umuhungu wa Aburahamu na Hagari, umugaragu wa Misiri wa Sara, umugore we. Kandi icyo gihe, Ishimayeli yari afitanye amakimbirane na Isaka umuhungu wemewe. Ibi ni byinshi ku buryo amasezerano y'Imana abisabwe na Sara, Hagari na Ishimayeli birukanwa mu nkambi na Aburahamu. Kandi Imana yitaye kubantu birukanwe ababakomokaho, barumuna babo, bazakomeza imyifatire yanga urubyaro rwa Aburahamu; uwambere, Umuyahudi; kabiri, muri Yesu Kristo, Umukristo. Dore uko Imana yahanuye kuri Ishimayeli n'abamukomokaho b'Abarabu mu Itang.16: 12: “ Azamera nk'indogobe yo mu gasozi; ukuboko kwe kuzarwanya bose, kandi ukuboko kwa bose kuzamurwanya; kandi azatura ahanganye na barumuna be bose . ” Imana ishaka kumenyekanisha ibitekerezo byayo nu rubanza rwayo ku bintu. Intore za Kristo zigomba kumenya no gusangira iyi gahunda yImana ikoresha abantu nububasha bwisi nkuko ishaka. Twabibutsa ko umuhanuzi Muhammad, washinze Islam, yavutse mu mpera z'ikinyejana cya 6 nyuma yo gushingwa abapapa gatolika b'Abaroma mu 538. Islamu yasaga naho yibasiye abagatolika b'abapagani ndetse n'abakristu muri rusange iyo bakubiswe n'umuvumo w'Imana. . Kandi ibi ni ko byagenze kuva ku ya 7 Werurwe 321, kuva Umwami w'abami Constantine wa mbere yatumye ikiruhuko cy'isabato y'umunsi wa karindwi gitereranwa kugira ngo umunsi we wa mbere weguriwe “izuba ridatsinzwe” (Sol Invictvs), ku cyumweru cyacu. Kimwe nabakristu benshi muri iki gihe, Constantine yashakaga kwibeshya gutandukanya abakristu nabayahudi. Yamaganaga abakristu bo mu gihe cye kuba Abayahudi bubahiriza Isabato yera y'Imana. Uru rubanza rudafite ishingiro ruva ku mwami w'umupagani rwarishyuwe kandi ruzakomeza kwishyurwa kugeza ku mperuka ibihano by '“impanda ndwi ” byagaragaye mu Byahishuwe 8 na 9, urukurikirane rw'amakuba n'amakuba. Igihano cya nyuma kizaza muburyo bwo gutenguha bikabije, mugihe Yesu Kristo agaragara nkukuraho intore ziwe kwisi. Ariko insanganyamatsiko imaze kuvurwa, iy'Intambara ya gatatu y'isi yose ubwayo, iya gatandatu muri ibyo bihano byahanuwe n'Imana aho Islamu ari umukinnyi w'ingenzi. Erega Imana yahanuye ibya Ishimayeli, ivuga mu Itang.17: 20: “ Naho Ishimayeli, numvise. Dore nzamuha umugisha, kandi ndere imbuto, kandi ndamugwiza cyane; azabyara ibikomangoma cumi na bibiri, kandi nzamugira ishyanga rikomeye . ” Mfunze iyi myitozo kugirango nsubukure ubushakashatsi muri Dan.11: 40.

 

Dan 11:40 Mu gihe cy'imperuka, umwami wo mu majyepfo azamutera . Umwami wo mu majyaruguru azamuzunguruka nk'umuyaga, amagare n'amafarasi, n'amato menshi; izajya mu gihugu ikwirakwira nk'umugezi wuzuye.

40a-  Mugihe cyimperuka

 Iki gihe rwose ni iherezo ryamateka yabantu; iherezo ryigihe cyibihugu byubu byisi. Yesu yatangaje iki gihe, avuga muri Mat.24: 24: Iyi nkuru nziza yubwami izabwirwa kwisi yose nkubuhamya bwamahanga yose. Noneho imperuka izaza.

40b-  umwami wamajyepfo azamutera

 Hano tugomba kwishimira ubuhanga buhebuje buva ku Mana butuma abakozi be basobanukirwa ibisigaye bihishe abandi bantu. Ikigaragara ni uko, ariko mubigaragara gusa, amakimbirane hagati y'abami ba Seleuci n'abami ba Lagid asa nkaho yakomeje kandi agakomeza muri uyu murongo, udashobora kuyobya uburari. Kuberako mubyukuri, twasize iyi mirongo kuva kumurongo wa 34 kugeza ku wa 36 kandi igihe cyo kurangirira kurugamba rushya kireba ibihe bya gikristo byubutegetsi bwa papa gatolika hamwe nabaporotestanti kwisi yose byinjiye mubumwe bw’ibihugu. Ihinduka mubisobanuro ridusaba kugabana inshingano.

 Mu nshingano za “ we ”: abapapa gatolika b'i Burayi hamwe n'amadini ya gikristo yunze ubumwe.

 Mu ruhare rw " umwami wamajyepfo ": Islamu yatsinze igomba guhindura abantu ku ngufu cyangwa kubashyira mu bucakara, nkurikije ibikorwa byayobowe nuwashinze Mohammed.

 Reka twandike hano guhitamo inshinga: kugongana ; mu giheburayo, “nagah” bisobanura gukubita amahembe y'umuntu. Nka nyito, isobanura igitero gikaze gikunze gutera. Inshinga ihuye neza n’ubuyisilamu bw’abarabu bwibasiye isi y’iburengerazuba nta nkomyi kuva Intambara ya Kabiri y'Isi Yose yarangira. Inshinga zishoboka " kurwana, kurwana, kugongana " byerekana hafi cyane, niyo mpamvu igitekerezo cyabaturanyi cyangwa abaturanyi mumijyi numuhanda. Ibyo bishoboka byombi byemeza Islam, yashinzwe neza mu Burayi kubera idini ry’Abanyaburayi. Urugamba rwakajije umurego kuva Abayahudi bagaruka muri Palesitine mu 1948. Ikibazo cy’Abanyapalestine cyahanganye n’Abayisilamu n’abakoloni b’abakristu bo mu Burengerazuba. Kandi, mu 2021, ibitero by’abayisilamu biriyongera kandi bitera umutekano muke mu bihugu by’i Burayi, mbere na mbere Ubufaransa, bwahoze bukoloniza abaturage bo muri Afurika y'Amajyaruguru na Afurika. Ese hazabaho amakimbirane manini y'igihugu? Birashoboka, ariko ntabwo mbere yuko ibintu byimbere byangirika kugeza aho bitera amakimbirane akabije mumatsinda-matsinda ku butaka bwa metero nyine. Kuri uwo munsi, Ubufaransa buzaba mu bihe by'intambara y'abenegihugu; mubyukuri, intambara ishingiye ku idini: Islamu irwanya ubukristu cyangwa abatizera badafite Imana.

40c-  Kandi umwami wo mu majyaruguru azamuzunguruka nk'umuyaga , n'amagare n'amafarasi, n'amato menshi .

 Muri Ezek . _ _ _ _ _ _ _ _ umuyaga , uzaba nk'igicu cyo gupfuka igihugu, wowe hamwe nitsinda ryanyu ryose, hamwe nabantu benshi hamwe nawe.

Isaranganya ry'inshingano: Mu nshingano z '“ umwami w’amajyaruguru ”, Uburusiya bwa orotodogisi hamwe n’abaturage b’abayisilamu bifatanije . Hano na none, guhitamo inshinga “ tourera sur we ”yerekana igitero gitunguranye giturutse mu kirere. Moscou, umurwa mukuru w’Uburusiya, mu byukuri ni intera nziza na Bruxelles, umurwa mukuru w’Uburayi, na Paris, icumu ryayo rya gisirikare. Gutera imbere kwi Burayi byatumye abayobozi bayo bahuma, kugeza aho basuzugura ubushobozi bwa gisirikare bw’Uburusiya bukomeye. Izatangiza mubitero byayo, indege hamwe na tanki ibihumbi n'ibihumbi kumihanda y'ubutaka n'imbaga nyamwinshi y'amato y'intambara yo mu nyanja no mu mazi. Kugira ngo rero ibihano bigaragare ku ngufu, abo bayobozi b’i Burayi ntibahwemye gusuzugura Uburusiya n’abayobozi bayo kuva kuri Vladimir Zhirinovsky kugeza ku “Tsar” nshya, Vladimir Putin (Vladimir: igikomangoma cy’isi mu Burusiya).

 Abakinnyi bamaze kumenyekana, “abami” batatu bireba bazahangana mu buryo bwa Intambara yo muri Siriya” ya 7 aho Isiraheli nshya y'igihugu izabigiramo uruhare; uwo murongo ukurikira uzemeza. Ariko kuri ubu, “umwami” ( we ) yatewe n'Uburusiya ni Uburayi bw'amasezerano y'i Roma.

40d-  izatera imbere mubihugu, izakwira nkumugezi wuzuye.  Ububasha bukomeye bwa gisirikare butuma Uburusiya butera Uburayi kandi bugatwara akarere kose. Guhangana nabyo, ingabo zUbufaransa ntaho zihuriye; barajanjagurwa kandi bararimburwa.

Dan 11:41 Azinjira mu gihugu cyiza cyane, kandi benshi bazagwa; ariko Edomu, Mowabu n'umutware w'abana ba Amoni bazakurwa mu kuboko kwe.

41a-  Azinjira mu gihugu cyiza cyane, kandi benshi bazagwa

 Kwiyongera kw’Uburusiya birabera mu majyepfo y’aho Isiraheli iherereye , umufasha w’ibihugu by’iburengerazuba na byo byatewe n’ingabo z’Uburusiya; Abayahudi bazopfa.

41b-  ariko Edomu, Mowabu, n'umutware w'abana ba Amoni bazakurwa mu kuboko kwe

 Izi ni ingaruka zubufatanye bwa gisirikare buzashyira aya mazina ahagarariye Yorodani igezweho kuruhande rwUburusiya. Mu 2021, Uburusiya bumaze kuba umufasha wemewe wa Siriya, intwaro kandi ikayirinda.

Dan 11:42 Arambura ukuboko ibihugu bitandukanye, igihugu cya Egiputa ntikizarokoka.

42a-  Kuva mu 1979 ni bwo iyi miterere ya politiki yaje kwemeza ubuhanuzi. Kubera ko muri uwo mwaka, muri Camp David muri Amerika, Perezida wa Misiri Anwar El Sadat yagiranye amasezerano na Minisitiri w’intebe wa Isiraheli Menachem Begin. Guhitamo ingamba na politiki byafashwe icyo gihe kwari ukwemera icyateye umunsi ukomeye kuko Isiraheli yari ishyigikiwe cyane na USA. Ni muri urwo rwego Umwuka w'Imana amusobanurira umugambi wo kugerageza “ guhunga ” amatongo n'ibiza. Ariko igihe kirenze, umukino uhindura amaboko, kandi Isiraheli na Egiputa birisanga, kuva 2021, hafi gutereranwa na USA. Uburusiya bushyiraho amategeko yabwo mu karere ka Siriya.

Dan 11:43 Azatunga ubutunzi bwa zahabu na feza, nibintu byose by'agaciro byo muri Egiputa; Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya bazamukurikira.

43a-  Azaba umutware wubutunzi bwa zahabu na feza, nibintu byose byagaciro bya Egiputa

 Bitewe n'amafaranga yavuye mu misoro yatanzwe kugirango akoreshe umuyoboro wa Suez, Misiri yarakize cyane. Ariko ubu butunzi nibyiza gusa mugihe cyamahoro kuko mugihe cyintambara inzira zubucuruzi ziba ubutayu. Igihugu cya Egiputa cyabaye umukire binyuze mu bukerarugendo. Kuva mu mpande enye z'isi, abantu baza gutekereza kuri piramide zayo, ingoro ndangamurage zayo zikungahaye ku kuvumbura ubudahwema imva zo mu Misiri zihishe mu nsi kuva kera. Muri iyi mva, iy'umwami ukiri muto Tutankhamun yahishuye ibintu muri zahabu ikomeye ifite agaciro kataramenyekana. Uburusiya rero buzabona Misiri ikintu gihaza icyifuzo cyacyo cyo gusahura intambara.

Isabato irangiye ku ya 22 Mutarama 2022, Umwuka yanzaniye impaka zemeza nta mpaka zishoboka , ibisobanuro mpa Daniyeli 11. Reka tumenye mu mirongo ibiri ya 42 na 43, akamaro ko kuvuga neza ntabwo yanditse, uhereye ku izina " Egiputa " riri muriki gice igihugu gitandukanye nicyo bita " umwami wamajyepfo ". Ariko, ku murongo wa 5 kugeza ku wa 32, “Misiri” itinze ya Ptolémée yari yipfutse mu maso ariko yitwa “ umwami w'amajyepfo ”. Impinduka mumiterere yamateka rero iremezwa kandi yemejwe bidasubirwaho . Guhera ku bihe bya kera, inkuru ya Daniyeli 11 irangirana n '“ igihe cy’imperuka ” y’isi, aho “ Misiri ”, umufasha w’inkambi ya gikirisitu n’abakristu bo mu Burengerazuba kuva mu 1979, ari yo yibasiwe n’ibishya . Umwami w'amajyepfo ni ukuvuga, Islamu imeze nk'intambara, cyane cyane iy'umwami mushya w'amajyaruguru ”, orotodogisi yo mu Burusiya.

43b-  Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya bazamukurikira

 Umusemuzi yasobanuye neza amagambo " Puth na Cush " y'ubuhanuzi busobanura "Libiya", ibihugu by'abayisilamu biherereye mu majyaruguru ya Sahara, ibihugu byo ku nkombe z'inyanja ya Afurika ndetse no muri Etiyopiya, Afurika yirabura, ibihugu byose biherereye mu majyepfo. Sahara. Umubare munini muribo nabo bemeye kandi bemera Islam; ku bijyanye na Coryte d'Ivoire, hamwe n'ubufatanyacyaha bwa Perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy, natwe dukesha akajagari ka Libiya.

 Rero, yakubiswe n'Uburusiya, " Egiputa " ihinduka umuhigo w'inyamanswa zose, kandi ibisiga by'abayisilamu, abavandimwe bayo, baramanuka kuri yo, kugira ngo basukure umurambo wabo kandi basangire umugabane wabo mu minyago ikiriho, nyuma yo gutoborwa n'Uburusiya.

 Mu kwerekana neza " Libiya na Etiyopiya ", Umwuka agena abayoboke b’amadini bo muri Afurika " umwami w’amajyepfo " wagombye kumenyekana na Arabiya, aho umuhanuzi Mohammed yagaragaye mu 632, kugira ngo akwirakwize, kuva i Maka, idini rye rishya ryitwa Islam. Ishigikiwe na Turukiya ikomeye, yagarutse, muriki gice cya nyuma, mubyifuzo by’ibanze by’abayisilamu, byatsinze, kandi bihorera, nyuma yo guteterezwa no kugandukira akanya gato indangagaciro z’isi. Ariko ibindi bihugu by’abayisilamu, biherereye mu “ majyepfo ”, nka Irani, Pakisitani, Indoneziya, birashobora kwifatanya n '“ umwami w’amajyepfo ” kugira ngo barwanye ibihugu by’iburengerazuba bafite indangagaciro mbonezamubano byangwa n’abayisilamu bose. Uru rwango nukuri mubyukuri urw'Imana y'ukuri Yesu Kristo yasuzuguwe nabakristu bo muburengerazuba. Ihana rero, binyuze muri Islamu na orotodogisi, Abayahudi, Abagatolika, Aborotodogisi, Abaporotesitanti, ndetse n'ubuhemu bw'Abadiventisti mu bihugu by’iburengerazuba; imyizerere imwe yonyine imushinja icyaha.

Dan 11:44 Amakuru aturuka iburasirazuba n'amajyaruguru azaza amutere ubwoba, kandi azasohoka afite umujinya mwinshi wo kurimbura no kurimbura imbaga.

44a-  Amakuru aturuka iburasirazuba n'amajyaruguru azaza kumutera ubwoba

 Izi ngingo ebyiri zingenzi " iburasirazuba n’amajyaruguru " zireba igihugu cy’Uburusiya cyonyine, bitewe n’uko kivugwa mu Burayi bwa papa cyangwa muri Isiraheli, kubera ko ubwo buhanuzi buvuga ko bagiye bagabwaho igitero n’Uburusiya ku murongo wa 40 na 41. Ibi bivuze ko ubwoba byavuzwe biva mubutaka bwu Burusiya, ariko niki gishobora gutera ubwoba uwatsinze? Byagendekeye bite igihugu cye kumutera ubwoba cyane? Igisubizo ntabwo kiri mu gitabo cya Daniel, ahubwo kiri mu Byahishuwe 9, gihishura kandi kigamije idini ry’abaporotesitanti rikomeye muri Amerika. Amayobera azarushaho gusobanuka, urebye ukubaho kwa USA. Kuva mu mwaka wa 1917, igihe Uburusiya bwigometse bwakoreshaga ubutegetsi bw’abasosiyaliste n’abakomunisiti, icyuho cyarangije kugitandukanya n’umunyamerika w’aba capitaliste w’Amerika. Umuntu ku giti cye ntashobora kwikungahaza yishyuye umuturanyi we niba ari umukomunisiti; iyi niyo mpamvu inzira ebyiri zidashobora kumvikana. Munsi yivu ryamahoro, umuriro wurwango ucuramye kandi usabe kugaragazwa. Gusa amarushanwa hamwe n’iterabwoba rya kirimbuzi byashoboye gukumira ibibi. Byari impirimbanyi ziterabwoba rya kirimbuzi. Gusa, udakoresheje intwaro za kirimbuzi, Uburusiya buzafata Uburayi, Isiraheli na Misiri. Impirimbanyi zirahungabanye, USA izumva ko yashutswe kandi ibangamiwe, bityo, kugirango igabanye umubare w’impfu zayo, izinjira mu ntambara, ibanze ikubite. Kurimbuka kwa kirimbuzi Uburusiya bizatera ubwoba mu ngabo z’Uburusiya zanyanyagiye mu turere twigaruriwe.

44b-  kandi azasohoka afite umujinya mwinshi wo kurimbura no gutsemba imbaga.

 Kugeza icyo gihe, Uburusiya buzaba mu mwuka wo kwigarurira no kunyaga iminyago, ariko mu buryo butunguranye imitekerereze yayo izahinduka, ingabo z’Uburusiya ntizizongera kugira igihugu cyababyaye kandi kwiheba kwayo bizahinduka mu cyifuzo cyo “gusenya no gutsemba imbaga y'abantu ”; izaba “ icya gatatu cyabagabo bishwe ” yinzamba ya 6 yo mu Byah. Ibihugu byose bifite intwaro za kirimbuzi rero bizahatirwa nukuri kubikoresha kurwanya abanzi babo bwite.

Dan 11:45 Azashinga amahema y'ingoro ye hagati y'inyanja, yerekeza ku musozi w'icyubahiro kandi wera; noneho azagera ku ndunduro, nta muntu wamufasha.

45a-  Azashinga amahema yingoro ye hagati yinyanja, yerekeza kumusozi wicyubahiro kandi wera

 Amahema hagati yinyanja , kuko ingoro zayo zitakiri kwisi. Ibintu byihebye byingabo zUburusiya byasobanuwe neza na Roho wabaciriye urubanza. Munsi yumuriro wabanzi babo basubizwa mugihugu cya Isiraheli. Bangwa na buri wese, nta nyungu cyangwa inkunga bagiriye kandi barimbuwe ku butaka bw'Abayahudi. Uburusiya rero buzishyura amakimbirane akomeye Imana yitirirwa kuva ishyigikira abanzi bumwuka ba Isiraheli mubufatanye bwa kera, mugihe cyoherezwa i Babiloni. Yagurishije amafarasi abaturage ba Tiro, umujyi wifuza abapagani. Ezek.27: 13-14 iremeza, Imana ibwira Tiro: Javan, Tubali (Tobolsk) na Mesheki (Moscou) baracuruza nawe; bahaye imbata n'ibikoresho by'umuringa bagurana ibicuruzwa byawe. Izo nzu ya Togarma (Arumeniya) yahaye amasoko yawe amafarasi, abatwara n'inyumbu. Byari kandi igisitaza ku bucuruzi ku Bayahudi na bo bagurishaga nayo: Ezek.27: 17: Yuda n'igihugu cya Isiraheli baracuruza nawe; bahaye ingano ya Minnith, imigati, ubuki, amavuta na balsam, kugirango bagurishe ibicuruzwa byawe. Tine rero yatungishije amafaranga yabo. Nyuma, muri Ezek.28: 12, ku izina ry '“ umwami wa Tiro ,” Imana ivugana na Satani mu buryo butaziguye. Twumva ko ariwe wakoresheje amahirwe nubutunzi byegeranijwe mumijyi minini yabapagani yamukoreraga yitirirwa imana nyinshi zabapagani, aho atabishaka, ariko burigihe na hose muburyo bwo gusenga Imana ibona ko ari ikizira. Yikoreye kumutima uburemere bwumunaniro ukusanyije, nanone, mugihe cyibinyejana byinshi hamwe nibihumbi byamateka yabantu. Uku gucika intege bifite ishingiro uburakari bwe busize igice muburyo bwiyi ntambara mpuzamahanga yangiza cyane.

 Ariko ubu burakari buva ku Mana burwanya urujya n'uruza rw'ibihe bya kera biduhamagarira gusobanukirwa icyo Imana ishobora gutekereza ku mihanda mpuzamahanga yo muri iki gihe mu rwego mpuzamahanga yubatswe rwose ku bukungu bw'isoko. Ntekereza ko gusenya iminara ya World Trade Center i New York ku ya 11 Nzeri 2001 ari igisubizo. Byongeye kandi, kuva mu Byah.

Mu mpera za Dan.11, umwanzi w’umurage w’Amerika, Uburusiya, arasenywa. Ibi rero bizabaha imbaraga zuzuye kubarokotse amakimbirane mpuzamahanga. Uzabona ishyano abatsinzwe! Agomba kunama no kugandukira amategeko yuwatsinze aho ari hose kwisi, arokoka. 

Daniyeli 12

 

Dan 12: 1 Icyo gihe Mikayeli arahaguruka, igikomangoma gikomeye, urinda abana b'ubwoko bwawe; kandi bizaba igihe cyamakuba, nkutigeze kubaho kuva amahanga yabayeho kugeza icyo gihe. Icyo gihe abo mubantu bawe basanze banditse mugitabo bazakizwa.

1a-  Icyo gihe Mikayeli azahaguruka,

 Iki gihe nicyo cyimperuka yisi mugihe ufite ijambo ryanyuma, Yesu kristo agaruka mubwiza n'imbaraga z'ubumana bwe kuva kera ahanganye n'amadini ahanganye. Twasomye mu Byah.1: 7: Dore, azanye n'ibicu. Kandi ijisho ryose rizabibona, ndetse n'ababicumuye; kandi imiryango yose yo ku isi izarira kubera we. Yego. Amen! Tugomba kumenyera iki gitekerezo, kuko kuri buri nshingano ze, Imana yihaye irindi zina, niyo mpamvu muri Daniyeli no mu Byah. 12: 7 yigaragaza nka Mikayeli, umutware wikirenga wubuzima bwabamarayika bo mwijuru . Bimuha ubutware kuri satani n'abadayimoni. Izina rye, Yesu Kristo, ryerekana gusa intore z'isi yaje gukiza kuri iri zina. 

1b-  umuyobozi ukomeye,

 Uyu muyobozi ukomeye rero ni YaHWéH Michael Jesus Christ kandi ni we muri we niho mu kurangwa n'ubudashyikirwa bwarwo, ubutegetsi bwa papa bwakuyeho inyungu zabwo, ubutumwa bwe nk'umusabirizi w'ijuru uhoraho kugeza mu 1843, ibi guhera mu mwaka wa 538, guhera mu ntangiriro z'itangiriro ubutegetsi bwa papa no kuyishyira mu mujyi wa Roma, ku ngoro ya Lateran ku musozi wa Caelius. Iyi ngingo yavuzwe muri Daniyeli 8.

1c-  kurengera abana b'ubwoko bwawe;

 Myugariro aratabara mugihe habaye igitero. Kandi ibi bizaba kumasaha yanyuma yubuzima bwisi bwabatoranijwe bakomeje kuba abizerwa, ndetse bakatiwe urwo gupfa ninyeshyamba zanyuma. Hano, dushobora gusanga ibyitegererezo byose byavuzwe mumateka ya Daniel kuko byujujwe mubihe bibabaje. Muri ibi byago bikomeye byanyuma , tuzibutsa ibikorwa byibitangaza byavuzwe muri Dan.3, itanura hamwe nabantu bane bazima, muri Dan.5, ifatwa rya Babuloni ikomeye nImana, muri Dan.6, intare zahinduye nabi ariko iherezo ry’amakuba akomeye yagereranijwe n’icyakubise Abayahudi muri - 168, ku Kisleu 15, ni ukuvuga ku ya 18 Ukuboza, ku munsi w’isabato.

1d-  kandi bizaba igihe cyumubabaro, nkutigeze kubaho kuva amahanga yabayeho kugeza icyo gihe.

 Dufatiye kuri aya magambo, ibyago bikomeye bya nyuma bizarenga iby'Abayahudi byateguwe n'Abagereki. Mu byukuri, Abagereki bakubise Abayahudi basanze mu mihanda cyangwa mu ngo zabo. Ku iherezo ryisi, ibintu biratandukanye cyane, kandi ikoranabuhanga rigezweho ryemerera kugenzura byimazeyo abantu baba kwisi. Dukoresheje tekinoroji yo gutahura abantu, dushobora rero kubona umuntu uwo ari we wese, ahantu hose yihishe. Urutonde rwabantu barwanya amategeko yateganijwe rero rushobora gushyirwaho neza. Muri urwo rwego rwanyuma, kurandura abatowe bizashoboka abantu. Nubwo yuzuye kwizera n'ibyiringiro mu gutabarwa kwabo, abatoranijwe bazagira amasaha ababaza; ku bazakomeza kwidegembya, bambuwe byose, abandi bari muri gereza y'inyeshyamba bategereje ko bicwa. Amagorwa azategeka mumitima yabayobozi batowe bafatwa nabi niba batishwe.

1e-  Icyo gihe, abo mubantu bawe basanze banditse mugitabo bazakizwa.

 Nigitabo cyubuzima, kuko nta mudasobwa, Imana yakoze kandi urutonde rwibiremwa byose Adamu na Eva nababakomokaho. Nyuma yubuzima bwa buri muntu, iherezo ryanyuma ryemejwe nImana yagumanye urutonde ebyiri: urw'abatowe n'urwa baguye , nkurikije inzira ebyiri zerekanwe ikiremwamuntu muri Guteg.30: 19-20: Ndahamagaye Ijuru n'isi byo guhamiriza uyu munsi: Nshyize imbere yawe ubuzima n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Hitamo ubuzima, kugirango wowe n'abazabakomokaho ubeho, gukunda Uwiteka Imana yawe, kumvira ijwi ryayo, no kumwizirikaho, kuko ibyo biterwa n'ubuzima bwawe no kuramba kwawe ... Ukurikije guhitamo kwe kubi niho iherezo ryanyuma rya popery y'Abaroma, yatwitse mu muriro , twaduhishuriwe muri Dan.7: 9-10; ibi kubera amagambo ye yubwibone yagiriye Imana yimana ukurikije Dan.11: 36.

Mu Byah. 20: 5, kugaruka kwa Kristo guherekezwa n'izuka ry'abapfuye muri Kristo ryitwa, izuka rya mbere : Hahirwa kandi abera bagize uruhare mu izuka rya mbere , kuko urupfu rwa kabiri nta bubasha rufite kuri bo. .             

Dan 12: 2 Benshi mubasinziriye mu mukungugu wisi bazakanguka, bamwe babone ubuzima bwiteka, abandi batukwa nisoni zidashira.

2a-  Benshi mubasinziriye mu mukungugu wisi bazakanguka, bamwe mubuzima bwiteka,

Reka tubanze tumenye ko mubisanzwe, abapfuye basinzira neza mu mukungugu wisi kandi atari muri paradizo itangaje cyangwa ikuzimu yaka nkuko amadini ya gikristo cyangwa abapagani yigisha kandi yizera. Uku gusobanura kugarura imiterere nyayo y'abapfuye nkuko byigishijwe mu Mubw 9: 5-6-10: Kubatuyeyo bose bafite ibyiringiro; ndetse n'imbwa nzima iruta intare yapfuye. Abazima, mubyukuri, bazi ko bazapfa; ariko abapfuye ntacyo bazi, kandi nta yandi mishahara yabo, kuko kwibuka kwabo kwibagiranye. Urukundo rwabo, urwango rwabo, n'ishyari ryabo, byarashize; kandi ntibazongera kugira uruhare mubintu byose bikozwe munsi yizuba . … Ibyo ukuboko kwawe gusanga gukora byose n'imbaraga zawe, kora; kuko nta murimo, cyangwa ibitekerezo, cyangwa ubumenyi, cyangwa ubwenge, ikuzimu, aho ujya. ( Gutura kw'abapfuye aribwo mukungugu w'isi ).

Nta gitekerezo nyuma y'urupfu kuko igitekerezo kibaho mubwonko bwumuntu, gusa, mugihe akiri muzima kandi agaburirwa namaraso yoherejwe no gukubita umutima. Kandi aya maraso ubwayo agomba kwezwa no guhumeka neza. Imana ntiyigeze ivuga ikindi, kuko yabwiye Adamu wabaye umunyabyaha kubwo kutumvira, mu Itang.3: 19: Mu ibyuya byo mu maso hawe uzarya imigati, kugeza igihe uzasubira ku isi, aho wavanywe; kuko uri umukungugu, kandi umukungugu uzagaruka . Kugirango twemeze iyi miterere yubusa bwabapfuye, dusoma muri Zab.30: 9: Wunguka iki kumena amaraso yanjye, mukantera kumanuka mu rwobo? Umukungugu wagushimye? Vuga ubudahemuka bwawe? Oya, kuko bidashobora gukurikiza Psa.115: 17: Ntabwo abapfuye bahimbaza Uwiteka, nta numwe mubamanuka bacecetse. Ariko ibi ntibibuza Imana kubasha kongera kubyutsa ubuzima bwahozeho kandi izo mbaraga zo guhanga ni zo zimugira Imana ntabwo ari umumarayika cyangwa umuntu.

Inzira zombi zifite ibisubizo bibiri byanyuma kandi Ibyah.20 bitubwira ko bitandukanijwe nimyaka igihumbi yikinyejana cya karindwi. Mugihe ubuzima bwabantu bwose buzimangana kwisi mugitangiriro cyiyi myaka igihumbi , abaguye bazazuka nyuma yurubanza rwabo rwakozwe nabera na Yesu Kristo mubwami bwe bwo mwijuru. Ubu butumwa bwometse ku nzamba ya 7 , Ibyah.11: 18 buremeza, bugira buti: Amahanga yararakaye; kandi uburakari bwawe bwarageze , kandi igihe kirageze cyo gucira imanza abapfuye , guhemba abagaragu bawe abahanuzi, abera n'abatinya izina ryawe, abato n'abakuru, no kurimbura abasenya isi . Muri uyu murongo, urubanza rw'abapfuye rutuma Imana izuka, icya mbere, abapfuye bayo b'indahemuka batoranijwe kugira ngo bashobore gucira urubanza ababi bagumye mu rupfu.

2b-  nabandi kubatukwa, isoni zidashira.

 Iteka rizaba iry'abazima gusa. Nyuma yo kurimbuka kwabo kwa nyuma mu rubanza rwanyuma , gutukwa nisoni byabaguye bizaguma gusa murwibutso rwibihe byose byintore, abamarayika n'Imana.             

Dan 12: 3 Ababyumva bazamurika nk'urumuri rwo mu kirere, kandi abigisha gukiranuka kuri benshi bazamurika nk'inyenyeri ubuziraherezo.

3a-  Abafite ubwenge bazamurika nkubwiza bwikirere

 Ubwenge buzamura umuntu hejuru yinyamaswa. Ihishurwa nubushobozi bwayo bwo gutekereza, gufata imyanzuro nukureba ibintu cyangwa kugabanywa byoroshye. Niba abantu batigometse mubwisanzure Imana ibaha, ubwenge bwayobora abantu bose mukumenya ko Imana ibaho namategeko yayo. Kuberako kuva Mose, Imana yagize ibintu byingenzi byo guhishurira abantu byanditswe. Dore inzira yo gutekereza gukurikiza. Ukwizera kumwe kwonyine kwagaragaye mu mateka y'abaturage b'Abaheburayo. Ubuhamya bwe nibyanditswe rero bifite umwanya wambere kuruta izindi nyandiko zose zitirirwa iyi Mana imwe idasanzwe. Ko ubwoko bw'Imana bugomba kurwanywa bikomeje kuba ibintu bisanzwe, ariko ko ibyanditswe byera bigomba kurwanywa biba umurimo wa diabolical. Ukwizera kwashizweho na Yesu kristo gukura inkomoko hamwe n’ibivugwa mu byanditswe bya Giheburayo by'isezerano rya kera, ritanga ubuzimagatozi. Ariko inyigisho za gatolika ya Roma ntizubaha iri hame, niyo mpamvu yaba yaba Korowani ya Islamu idashobora kuvuga ko ari Imana nzima, umuremyi wibinyabuzima byose kandi bibaho. Yesu yemeje ihame yibutsa muri Yohana 4:22 ko agakiza kava kubayahudi : Usenga ibyo utazi; dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mubayahudi .             

Muri iri tsinda rya mbere ryatowe, Imana yashyizeho abantu bakijijwe nta bumenyi bwihariye kubera ubudahemuka bwabo bugaragarira mu kaga k'ubuzima bwabo kuva Adamu na Eva; kandi ibi kugeza 1843. Bakijijwe kuko ibikorwa byabo byahamije ubwenge bwabo no kwakira amategeko yimana bigaragazwa no kumvira. Muri iri tsinda, abaporotestanti b'indahemuka kandi b'amahoro bungukiwe kugeza mu mpeshyi yo mu 1843 bivuye ku kwihangana kw'Imana kwatumye gusa isabato yera ye iba itegeko kuva kuri iyo tariki. Ibyah . _ _ _ _ _ ntukishyireho undi mutwaro; komeza gusa kubyo ufite kugeza igihe nzaza.

3b-  n'abigisha gukiranuka kuri rubanda bazamurika nk'inyenyeri, iteka ryose

 Iri tsinda rya kabiri ryatandukanijwe kubera urwego rwo hejuru rwo kwezwa rugereranya kwisi kuva mu 1843. Yatoranijwe hakoreshejwe ikigeragezo cyo kwizera, ishingiye ku ikizere cyo kugaruka kwa Yesu Kristo, ikurikiranye mu mpeshyi yo mu 1843 na kugwa kwa 1844, kwezwa kwImana kwashyizwe kumugaragaro no kugarura Isabato yongeye gukora, nyuma yibinyejana byinshi byumwijima, kumwibagirwa no kumusuzugura.

 Muri uku kugabanyamo amatsinda abiri , ikibatandukanya ni ikibazo cyabo kijyanye n'ubutabera bw'Imana, uko bahagaze kumategeko icumi ye hamwe nubuzima bwe nandi mategeko. Mu nyandiko yacyo y'umwimerere ya Exo.20: 5-6, itegeko rya kabiri ryasibwe na Roma, ryerekana neza akamaro Imana iha kumvira amategeko yayo kandi yibuka inzira ebyiri hamwe n'amateka abiri arwanya:… Ndi ishyari . Mana ninde uhane ibicumuro bya ba se ku bana kugeza ku gisekuru cya gatatu n'icya kane ku banyanga kandi barenga ku mategeko yanjye, kandi ugirire impuhwe abankunda kandi bakurikiza amategeko yanjye kugeza ku gisekuru igihumbi .

 Muri uyu murongo, Umwuka ahishura impamvu yo kubaho kwinyenyeri mubyo twaremye kwisi. Gusa bari bafite impamvu zo kubaho kugirango babe nk'ikimenyetso cy'abatowe ku isi batoranijwe n'Imana; kandi ni Itang.1: 17 hagaragaza ubutumwa bwabo: Imana yabashyize mu kirere, kugira ngo itange isi. Noneho Imana irabakoresha kugirango yereke Aburahamu imbaga yabamukomokaho muri Itang.15: 5: Kubara inyenyeri zo mwijuru niba ushobora kubara; abo ni bo bazabakomokaho.

Ariko, imiterere yinyenyeri zumwuka zirashobora guhinduka bitewe nimirimo ikorwa nuwizera yacunguwe. Mugwa mubyumwuka muburyo bwo kutumvira kwayo, inyenyeri iragwa , igwa mwijuru . Iyi shusho izakangurwa kugirango ishushanye kugwa kwukwemera kwabaporotesitanti mu 1843, byatangajwe nikimenyetso nyacyo cyo mwijuru mu 1833, mukidodo cya 6 cya Ibyah 6 : 13: inyenyeri zo mwijuru zigwa kwisi, nkigihe 'a igiti cy'umutini kinyeganyezwa n'umuyaga ukaze kijugunya imitini yacyo. Kandi na none muri Ibyah.12: 4: Umurizo we ukurura kimwe cya gatatu cyinyenyeri zo mu kirere, ubajugunya ku isi. Ubu butumwa buvugurura ubwa Dan.8: 10: Yahagurukiye mu ngabo zo mu ijuru, amanura igice cy'izo ngabo n'inyenyeri ku isi, arabakandagira . Umwuka avuga ko ku butegetsi bwa papa bw'Abaroma kugwa mu mwuka kwa kimwe cya gatatu cy'abizera bacunguwe; abantu bashutswe bizera ubusa mubukiriro bwa Kristo kandi basabe ubutabera bwe.

Dan 12: 4 Wowe, Daniyeli, komeza aya magambo ibanga, kandi ushireho igitabo kugeza igihe cyimperuka. Benshi bazabisoma, kandi ubumenyi buziyongera.

4a-  Iki gihe cyimperuka kizi ibyiciro byinshi byakurikiranye ariko byatangiye kumugaragaro, mu mpeshyi ya 1843, hamwe no kwinjiza ishyirwa mubikorwa ryitegeko ryimana ryanditswe mbere muri Dan.8: 14: Kugeza nimugoroba-mugitondo 2300 kandi kwera bizaba bifite ishingiro . Mu 1994, igihe cya kabiri cy'imperuka cyaranzwe no kwamagana ikigo cy'Abadiventisti ku isi hose. Kuva mu 1843, igitabo cya Daniel cyarasomwe, ariko ntabwo cyigeze gisobanurwa neza mbere yiki gikorwa ndacyategura muri 2021 ndetse niyi guhera muri 2020. Niyo mpamvu rero iyi tariki iranga impanuro yubumenyi bwe bityo rero haraho , igihe cyanyuma cyimperuka kizarangirana no kugaruka kwukuri kwa Yesu kristo, uzwi kandi uteganijwe, mugihe cyimpeshyi ya 2030. Turabona ko uyumwaka wa 2020 umaze kurangwa neza nImana kuva abantu bose bahitanwa nurupfu rwa virusi ya Covid-19 yagaragaye mu Bushinwa muri 2019, ariko mu Burayi Gatolika bwa Papa, kuva mu 2020. Mu 2021, virusi zirahinduka kandi zikomeza kwibasira inyokomuntu kandi yigometse.

 

Ikigeragezo cyo Kwizera kw'Abadiventisti

 

Dan 12: 5 Nanjye, Daniyeli, nitegereje, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe hakurya y'uruzi, undi hakurya y'uruzi.

5a-  Ibuka! Daniel ari ku nkombe z'umugezi “Hiddekel”, Ingwe, uyu urya umuntu. Icyakora, hari abagabo babiri kumpande zombi zumugezi, bivuze ko umwe yashoboye kwambuka undi akitegura kubikora. Bimaze muri Dan.8: 13, ikiganiro cyabaye hagati yabatagatifu babiri.

Dan 12: 6 Umwe muri bo abwira wa mugabo wambaye umwenda, wari uhagaze hejuru y'amazi y'uruzi, ati 'Ibyo bitangaza bizarangira ryari?

6a-  Muri Dan.8: 14 ibibazo byabatagatifu bari bakiriye Imana igisubizo cy 2300 nimugoroba-mugitondo cyagennye itariki 1843. Uburyo bwongeye kugaruka hano kandi ikibazo iki gihe kireba imperuka yisi; umwanya ubwo ubuhanuzi buzareka kuba ingirakamaro. Ikibazo kibazwa kuri Kristo uhagarariwe nuyu mugabo wambaye imyenda ihagaze hejuru yuruzi yitegereza kwambuka kwabantu. Imana ikoresha ishusho yo kwambuka inyanja Itukura yakijije Abaheburayo ariko ikarohama abanzi babo b'Abanyamisiri.

Dan 12: 7 Numva uwo mugabo wambaye imyenda y'ibitare, ahagaze hejuru y'amazi y'uruzi; yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kwe kw'ibumoso mu ijuru, arahira uzabaho iteka ko bizaba mu gihe, n'ibihe, n'igice cy'igice, kandi ko ibyo byose bizarangira imbaraga z'abaturage umutagatifu azavunika rwose.

7a-  Numva wa mugabo wambaye umwenda, uhagaze hejuru y'amazi y'uruzi; azamura ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kwe kw'ibumoso mu ijuru,

 Mu mwanya wa Arbitrator, Yesu Kristo yazamuye umugisha ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kwe kw'ibumoso guhana yerekeza mu kirere kugira ngo atangaze.

7b-  kandi yarahiye uzabaho iteka ko bizaba mugihe, ibihe, nigice cyigihe

 Mu kwerekana igihe cy'ubuhanuzi bw'ingoma ya papa, Kristo yerekana kandi yibuka urubanza rwe, mu bihe byashize, rwamaganaga itorero rye kugira ngo ryirukanwe ku butegetsi bwa papa n'imivumo y'ibitero by'abanyarugomo byabanjirije ; ibi kubera gutererana Isabato kuva ku ya 7 Werurwe 321. Abizera mu bihe by'ibigeragezo by'Abadiventisti baraburirwa. Ariko impamvu ya kabiri itera Imana kubyutsa iyi ngoma ya papa; iyi niyo tariki yatangiriyeho, 538 nyuma ya Yesu. Guhitamo ni ubushishozi kuva iyi tariki 538 izatubera urufatiro rwo kubara ubuhanuzi buzadusaba kutugezaho ibihe bishya byo guhanura kumurongo wa 11 na 12.

7c-  kandi ko ibyo bintu byose bizarangira mugihe imbaraga zabantu bera zacitse burundu

 Iyi nteruro ngufi irerekana neza muri iki gihe igihe nyacyo cyimperuka: iyo aho iherezo ry’amakuba akomeye aheruka , abatoranijwe bazisanga bari hafi kurimburwa, kurandurwa ku isi; andika ibisobanuro: byacitse rwose .

Dan 12: 8 Numvise, ariko simbyumva; ndabaza nti: Databuja, ibyo bizavamo iki?

8a-  Umukene Daniel! Niba gusobanukirwa igitabo cye bikiri amayobera kubatuye mu 2021, mbega ukuntu ibyo atageraho kandi bidafite akamaro byari uku gusobanukirwa agakiza ke!

Dan 12: 9 Ati: Genda, Daniyeli, kuko aya magambo azabikwa ibanga kandi ashyizweho kashe kugeza imperuka.

9a-  Igisubizo cyabamarayika kizasiga Daniyeli inzara ariko iremeza isohozwa ryatinze ryubuhanuzi bwateganijwe mugihe cyimperuka yigihe cya gikristo.

Dan 12:10 Benshi bazahanagurwa, bera kandi batunganwe; ababi bazakora ibibi, kandi nta n'umwe mu babi uzabyumva, ariko abafite ubushishozi bazabyumva.

10a-  Benshi bazasukurwa, beze kandi beze

 Mugusubiramo hano amagambo nyayo ya Dan.11: 35, marayika yemeza umwirondoro wa papa wumwami wishyira hejuru kandi wihebye ushyira hejuru yimana zose ndetse niyo Mana imwe y'ukuri , kumurongo wa 36.

10b-  ababi bazakora ibibi kandi ntanumwe mubabi uzabyumva,

 Umumarayika akangura ihame rizakomeza kugeza imperuka yisi, kwagura ikibi bigaragarira mu buhanuzi bwa Daniyeli no kwagura “umuringa w'icyaha cy'Abagereki n '“ icyuma ” cy'imbaraga z'Abaroma kugeza igihe Kristo azagarukira. . Ababi bazarindwa kabiri gusobanukirwa: icya mbere nukudashishikaza kwabo, icya kabiri, n'imbaraga zo kwibeshya zatanzwe n'Imana zibafasha kwizera ikinyoma ukurikije 2 Abatesalonike.2: 11-12: Na none Imana iboherereza imbaraga y'urujijo, kugira ngo bizere ikinyoma , kugira ngo abantu bose batemera ukuri, ariko bakishimira gukiranirwa, bazacirwaho iteka .

10c-  ariko abafite gusobanukirwa bazumva.

 Uru rugero rugaragaza ko ubwenge bwumwuka ari impano idasanzwe yatanzwe nImana, ariko ibanzirizwa no gukoresha neza ubwenge bwibanze buhabwa abantu bose basanzwe. Kuberako no muriki gipimo, abantu bitiranya uburezi na dipolome zayo nubwenge . Ndibuka rero itandukaniro: amabwiriza yemerera amakuru kwinjizwa mububiko bwabantu ariko ubwenge bwonyine butuma bakoresha neza kandi neza.

Dan 12:11 Kuva igitambo gihoraho kizashira , kandi hashyizweho ubutayu buteye ishozi, hazabaho iminsi igihumbi magana abiri na mirongo cyenda.

11a-  Kuva igihe igitambo gihoraho gihagarara

 Ndacyakwibutsa, ariko ijambo " igitambo " ntirigaragara mumyandiko yambere yigiheburayo. Kandi ubu busobanuro ni ngombwa kuko ibi bireba ubupadiri bwo mwijuru bwa Yesu Kristo. Mugusubiramo kwinginga kwe kwisi, popery ikuraho Yesu Kristo uruhare rwe rwo gusabira ibyaha byintore ze.

Iyi mirimo ifatiye runini umurimo wo ku isi itangira muri 538; itariki igihe Vigilius wa mbere , papa wa mbere mu mutwe, yatuye i Roma, ku ngoro ya Lateran, ku musozi wa Kayeliyo (ijuru).

11b-  n'aho hazashyirwaho ubutayu buteye ishozi

 ya papa y'Abaroma yavuzwe muri Dan.9: 27 itangira : kandi hazaba ku ibaba rya amahano yo kurimbuka, ndetse no kurimbuka , kandi azarimburwa [ukurikije] ibyateganijwe, mu butayu .

Muri uyu murongo, werekeza ku italiki 538, Umwuka yibasiye gusa abapapa ba Roma, asobanura uburinganire bw'ijambo "ikizira". Ntabwo byari bimeze muri Dan.9: 27, aho ibyiciro byombi bya Roma, abapagani hanyuma abapapa babigizemo uruhare.

 Reka tumenye inyungu n'akamaro ko guterana muri uyu murongo w'ibintu bibiri: " kuzamurwa kw'iteka " kuri Kristo muri Dan.8: 11 na "ibaba" rya papa ryitwa " ubutayu buteye ishozi " ryavuzwe muri Dan. 9:27. Muguhuza ibyo bikorwa byombi kumunsi umwe 538 hamwe nikintu kimwe, Umwuka aremeza kandi ahamya ko uwanditse aya makosa mubyukuri ari abapapa b'Abaroma.

 Muri Dan.11: 31, igikorwa cyitiriwe umwami w'Ubugereki Antiyokusi 4 cyatugejejeho urugero rusanzwe rw'ibyo Imana yita " ikizira cyo kurimbuka ." Popery irabyara, ariko kumyaka 1260 maremare yamaraso.

11c-  hazabaho iminsi igihumbi magana abiri na mirongo cyenda.

 Kugira ngo ubuhanuzi bwavuzwe bujyanye nigihe cyimperuka butemewe, igice gishyirwa imbere yumubare mubuhanuzi bwa Daniel bwose: iminsi 1290 ; iminsi 1335 (umurongo ukurikira); Dan.8: 14: nimugoroba-mugitondo 2300 ; kandi bimaze kuba muri Dan.9: 24: ibyumweru 70.

Dufite gusa kubara byoroshye gukora: 538 + 1290 = 1828.

 Inyungu y'iyi tariki 1828 ni uguha ibirori by'Abadiventisti ku isi hose kubera ko igamije ku nshuro ya gatatu mu myaka itanu y'inama y'Abadiventisti yabereye muri Albury Park i Londres imbere y'umuryango wa cyami w'Ubwongereza.

Dan 12:12 Hahirwa utegereza akagera kugeza ku gihumbi igihumbi na magana atatu na mirongo itatu n'itanu.

12a-  Uyu murongo niwo uduha ibisobanuro byibi bihe byombi byubuhanuzi. Insanganyamatsiko ni iyo gutegereza kugaruka kwa Kristo, ariko gutegereza byumwihariko bishingiye kumibare yatanzwe na Bibiliya. Ibarura rishya rirakenewe: 538 + 1335 = 1873. Umumarayika atugezaho amatariki abiri agaragaza intangiriro nimpera yikizamini cyabadiventisti cyo kwizera cyakozwe hagati yimyaka 1828 na 1873. Muri ubwo buryo, ibitekerezo byacu ni yerekejwe ku matariki ya 1843 na 1844 aribwo bwabaye nyirabayazana y'ibyifuzo bibiri bikurikiranye byo kugaruka kwa Yesu Kristo mu buryo buhebuje muri Amerika, bityo mu bihugu by'abaporotesitanti.

Mu ishusho yo kwambuka uruzi "Ingwe", ingwe irya roho zabantu naya matariki 1843-1844 ituma abaporotestanti bubahwa bava mubuzima bwumwuka bajya mu rupfu rwumwuka. Ku rundi ruhande, uwatsinze ikizamini agaragara ari muzima kandi ahawe umugisha n'Imana kuva kuri uyu musaraba uteye akaga. Yakuye ku Mana hititude yihariye: “ Hahirwa ugera muri 1873! »

Dan 12:13 Nawe, genda ugana ku iherezo ryawe; uzaruhuka, kandi uzahagarara ku murage wawe iminsi irangiye.

13a-  Daniel azavumbura nyuma yumuzuko wa mbere aho azazuka, ibisobanuro byibintu byose yatugejejeho. Ariko kubadiventiste bakiriho, inyigisho ze zizakomeza kongerwaho nibyahishuwe bikubiye muri Apocalypse ya Yohana.

 

Igitabo cya Daniel gihisha neza ubutunzi bwacyo butangaje. Twabonye hano amasomo yo gutera inkunga Umwami abwira abo yatoranije muminsi yimperuka kuko iyi minsi yanyuma izagaruka kumahame yubwoba numutekano muke byiganje mumateka yabantu yose kwisi. Na none ariko uwanyuma, abayobozi batowe bazatorwa kandi bazaryozwa amahano azaba ku barokotse inyeshyamba mu ntambara ya gatatu y'isi yose yatangajwe muri Dan.11: 40-45 na Ibyah.9: 13. Ezekiyeli 14 yerekana icyitegererezo cyo kwizera: Nowa, Daniyeli, na Yobu. Kimwe na Nowa, tugomba guhunga no kurwanya ibitekerezo byisi kwisi twubaka inkuge yacu yo kwizerwa ku Mana. Kimwe na Daniel, tugomba gukomeza kwiyemeza gushikama mu nshingano zacu nk'abayobozi batowe twanga amahame yashyizweho n'idini ry'ibinyoma. Kandi nka Yobu, tugomba kwemera imibabaro kumubiri no mubitekerezo igihe cyose Imana ibyemereye, dufite akarusho kuri Yobu: binyuze mubyamubayeho, twamenye impamvu Imana yemerera ibyo bigeragezo.

Igitabo cya Daniel cyatwemereye kandi gusobanukirwa neza nubuzima butagaragara bwo mwijuru. Ibi, nukuvumbura iyi mico yitwa Gaburiyeli, izina risobanura "ubona isura yImana". Arahari mubutumwa bwose bwingenzi bwa gahunda yumukiza wImana. Tugomba kumenya ko, mubwami bwo mwijuru bw'Imana, we n'abamarayika beza bose bambuwe ukubaho kwa Mikayeli, abamarayika bagaragaza Imana, mugihe cyo kwigira umuntu kwisi, ni ukuvuga imyaka 35. Mugusangira cyane urukundo, Micaël nawe asangiye ubutware, yemera kuba " umwe mubayobozi bakuru " gusa. Ariko Gaburiyeli kandi yamushyikirije Daniyeli, uwatoranijwe mu batoranijwe, nk '“ Umuyobozi w'ubwoko bwawe ”. Kandi Dan.9 iduhishurira neza ibintu byose Yesu aje gukora kugirango akize intore zizerwa. Umushinga wo gukiza Imana watangajwe rero, hanyuma ukorwa ku ya 3 Mata 30 kubambwa kwa Yesu Kristo.

Igitabo cya Daniel cyatweretse ko kwizera kugaragazwa gusa numuntu mukuru. Kandi ko nk'uko Imana ibivuga, umwana aba mukuru amaze kwinjira mu mwaka wa cumi na gatatu. Turashobora rero kubona imbuto zisharira zatewe no kubatizwa kwabana no kuzungura amadini mumadini yose y'ibinyoma. Yesu yavuze muri Mariko 16:16: Uwizera akabatizwa azakizwa; utizera wese azacirwaho iteka . Ibi bivuze rero ko mbere yo kubatizwa, kwizera kugomba kuboneka no kwerekana. Nyuma yo kubatizwa, Imana yaramugerageje. Na none, irindi saro ryerekanwe muri Daniyeli, aya magambo ya Yesu yo muri Mat.7: 13 aremezwa: Injira mu irembo rifunganye. Erega ubugari ni irembo, inzira nini iganisha ku kurimbuka kandi hari benshi banyura muri iyo nzira ; kandi no muri Mat.22: 14: Kuberako benshi barahamagawe, ariko hatoranijwe bake ; ukurikije Dan.7: 9, miliyari icumi yahamagariwe kubariza Imana miliyoni imwe gusa y'abatowe bacunguwe bakijijwe, kuko bazaba bakoreye rwose umuremyi Imana neza, muri Kristo muri Roho Mutagatifu.

 

 Igice cya 12 kimaze gushyiraho urufatiro rwimiterere yigitabo Apocalypse twibutse amatariki 538, 1798, 1828, 1843-1844 yihishe kandi yatanzwe ariko aribyingenzi kugirango bagabanye ibihe muri Apocalypse, na 1873. Indi tariki, 1994, hazabaho wubake kubwibyago bya bamwe nibyishimo byabandi.


Intangiriro yikigereranyo cyubuhanuzi

 

Mu migani yose yo muri Bibiliya, Umwuka akoresha ibintu byo ku isi ibintu bimwe na bimwe bishobora kugereranya ibintu bitazwi byerekana ibipimo rusange. Buri kimenyetso cyakoreshejwe rero kigomba gusuzumwa muburyo bwacyo, kugirango gikuremo amasomo Imana yahishe. Fata nk'urugero ijambo " inyanja ". Dukurikije Itang.1: 20, Imana yabikunze inyamaswa z'ubwoko bwose, zitabarika kandi zitamenyekana. Ibidukikije byica umuntu ubaho ahumeka mu kirere. Ihinduka rero ikimenyetso cyurupfu kumuntu, mubyukuri, ashobora no gutinya umunyu wacyo bigatuma isi itagira ubuzima. Ikigaragara ni uko iki kimenyetso kidashimisha ikiremwamuntu kandi, kubera ubusobanuro bwurupfu, Imana izaha izina ryayo ikigega cyo kwiyuhagira cyigiheburayo gishushanya amazi yumubatizo. Noneho kubatiza bisobanura kwibiza, gupfa kurohama kugirango ubeho muri Yesu Kristo. Umusaza udafite ishingiro yongeye guhaguruka yitwaje gukiranuka kwa Kristo. Turabona hariya, ubutunzi bwose bwikintu kimwe cyaremwe nImana: inyanja . Muri iyi nyigisho, tuzasobanukirwa neza nubusobanuro Imana iha uyu murongo kuva muri Daniyeli 7: 2-3: “… dore, umuyaga ine wo mwijuru waturitse hejuru yinyanja nini . Kandi inyamaswa enye nini zasohotse mu nyanja , zitandukanye nizindi . Menya ko " umuyaga ine wo mwijuru " byerekana intambara zisi zose zizana abantu batsinze kubutegetsi bwiganje. Hano, " inyanja nini " ishushanya imbaga yabantu yabapagani batubaha Imana, mumaso yayo, bangana ninyamaswa z " inyanja ". Mu mvugo, " umuyaga ine wo mwijuru ", " bane " byerekana ingingo 4 zingenzi zerekana icyerekezo Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba n'Uburengerazuba. " Umuyaga wo mwijuru " uzana impinduka mumiterere yikirere, guhuha ibicu, gutera umu